З А Стоцько - Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні - страница 1

Страницы:
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

В І С Н И К

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Видається з 1964р.

№ 583

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У МАШИНОБУДУВАННІ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ

Відповідальний редактор - проф., д-р техн. наук З.А. Стоцько

Львів

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

2007

УДК 338.24-658.014

У Віснику опубліковано результати завершених теоретичних і експериментальних дос­ліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутво­рення та складання в машино - й приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріа­лознавства, контролю та вимірювань.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, котрі вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріало­знавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Рекомендовано Вченою радою Національного університету "Львівська політехніка"

(протокол № 56 від 27.03.2007р.)

Редакційна колегія:

проф., д-р техн. наук Стоцько З.А. (відп. редактор); проф., д-р техн. наук Грицай І.Є. (заст. відп. редактора); доц., канд. техн. наук Литвиняк Я.М. (відп.секретар); проф., д-р техн. наук Афтаназів І.С.; проф., д-р техн. наук Кіндрацький Б.І.; проф., д-р техн. наук Малащенко О.В.; проф., д-р техн. наук Харченко Є.В.; доц., канд. техн.. наук Гаврильченко О.В.; доц., канд. техн. наук Бочков В.М.

Адреса редколегії:

79010, Львів-13, вул. С. Бандери, 12, Національний університет "Львівська політехніка ", Інститут інженерної механіки та транспорту

© Національний університет "Львівська політехніка", 2007

ЗМІСТ

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

Кусий Я.М., Топільницький В.Г., Велика О.Т. Прогнозування технологічних параметрів

вібраційно-відцентрового зміцнення деталей із конструкційних матеріалів................... 3

Кусий Я.М., Литвиняк Я.М., Кук А.М. Прогнозування впливу режимів різання

під час точіння на якість поверхонь деталей із важкооброблюваних сталей .................. 12

Дерефінка І. С. Стан і аналіз сучасних методів підвищення надійності деталей

машин поверхневим зміцненням........................................................................ 18

Жук М.М., Білоус А.Б., Ройко Ю.Я. Застосування систем WMS в управлінні

складськими операціями.................................................................................. 24

ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ДИНАМІКИ, МІЦНОСТІ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ

Брощак 1.1. Дослідження запобіжних пристроїв машин з використанням

силової гідравлічної установки.......................................................................... 29

Вікович І.А., Дівєєв О.М., Дубневич О.М., Яворський Я.П. Дослідження процесу

зрівноваження ротора за допомогою вібраційних демпферів із застосуванням

програми Solid Works і модуля Motion............................................................... 35

ВойтовичМ.І., ВоробецьБ.С., ЛампікаР.В. До розрахунку термонапруженого

стану просторово-криволінійних стрижнів........................................................... 43

Кузьо І.В., Дівєєв Б.М., Коваль Т.Б. Динаміка великогабаритного подовгастого

елемента мобільних машин.............................................................................. 48

Підгайний Т.Ю. Математичне моделювання крутильних коливань каркасної

металоконструкції.......................................................................................... 52

Ланець О.С. Порівняльний аналіз механічних коливальних систем міжрезонансних

вібраційних машин з електромагнітним приводом................................................. 58

Малащенко В. О., Карнаух П.В. Обґрунтування ефективності застосування запобіжної

фрикційної муфти з криволінійними поверхнями тертя........................................... 68

Нікіпчук С.В., Коцюмбас О.Й. Аналіз навантаженості опорних шийок

колінчастих валів автомобільних двигунів та метод визначення

екстремальних обертових моментів, що діють на них............................................. 74

Харченко Є.В., Гутий А.В. Обґрунтування раціональних параметрів процесу вивільнення

прихопленої колони труб за допомогою гідравлічного ударного механізму.................. 81

Харченко Є.В., Семчук Л.В. Обґрунтування раціональних режимів гальмування

шахтної підіймальної установки........................................................................ 89

Macurova A., Vasilko K. Analysis of linear and nonlinear equation for oscillation movement......... 96

НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ

Дурягіна З.А., Тепла Т.Л. Використання методів радіаційно-променевихтехнологій для підвищення корозійно-механічної тривкості деталей машин енергетичного обладнання ...................................................................................................

Кузьо І.В., Борисюк А.К., Швачко С.Г. Фазовий магнітний аналіз сплавів

з ефектом запам'ятовування форми....................................................................

Пакош В.Л. Підвищення зносостійкості наплавленого металу з хромистого чавуну

за допомогою оптимізації хімічного складу..........................................................

Жигуц Ю.Ю. Використання термітних легованих сталей для живлення виливків.................

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНІ І ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

Білобородченко В.І. Термомеханічні випробування робочих контактів (спаїв)

термоперетворювачів разового застосування........................................................ 123

Качмар Р.Я. Засіб для діагностування систем живлення і запалювання двигунів

автомобілів за токсичністю відпрацьованих газів................................................... 128

Фединець В. О. Оцінка температури фазового переходу реперної точки корунду

під час повірки високотемпературних термоперетворювачів.................................... 134

103 109

114 118

Збірник наукових праць

В І С Н И К

Національного університету "Львівська політехніка"

Видається з 1964р.

№ 583

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У МАШИНОБУДУВАННІ І ПРИЛАДОБУДУВАННІ

Редактор Галина Клим Комп'ютерне верстання Галини Сукмановської Художник-дизайнер Уляна Келеман

Здано у видавництво 27.06.2007. Підписано до друку 28.08.2007. Формат 60x84 1/8. Папір офсетний. Друк на різографі. Умовн. друк. арк. 15,60. Облік.-видавн. арк. 13,40. Наклад 100 прим. Зам. 70589.

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Реєстраційне свідоцтво серії ДК № 751 від 27.12.2001

Поліграфічний центр Видавництва Національного університету "Львівська політехніка"

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

Страницы:
1 


Похожие статьи

З А Стоцько - Динаміка сипкого середовища у вібраційному сепараторі

З А Стоцько - Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні

З А Стоцько - Формалізація моделювання зношування сопел абразивно-повітряним струменем на основі методу аналізу розмірностей

З А Стоцько - Розрахунок основних характеристик приводу резонансного вібраційного сепаратора

З А Стоцько - Розроблення нелінійної математичної моделі п'ятиконтейнерної оброблювальної вібраційноїсистеми