Н О Кондратенко - Організація виробництва на підпримствах міського господарства - страница 1

Страницы:
1  2 

Міністерство освіти і науки України Харківська національна академія міського господарства

Н.О. Кондратенко

Програма і робоча програма навчальної дисципліни

„ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА"

(для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 0502 (6. 030601) - "Менеджмент", спец. „Менеджмент організацій міського господарства")

Харків - ХНАМГ - 2009

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 0502 (6. 030601) - "Менеджмент", спец. „Менеджмент організацій міського господарства"). / Укл.: Н. О. Кондратенко - Харків:

ХНАМГ, 2009. - 23с.

Укладач: Н.О. Кондратенко

Рецензент: проф., к.е.н., Є.М. Кайлюк

Схвалено кафедрою менеджменту і маркетингу в міському господарстві Протокол № 1 від 29.08.2008 р.

Зміст

Стор.

Вступ.................................................................................... 4

1. Програма навчальної дисципліни............................................. 5

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни................................................. 5

1.2 Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни................................... 6

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги............................................... 7

1.4. Рекомендована основна навчальна література............................ 7

1.5. Анотації дисципліни............................................................ 8

2. Робоча програма навчальної дисципліни................................... 9

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями 9 та видами навчальної роботи......................................................

2.2. Зміст дисципліни....................................................................... 10

2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовними модулями................... 13

2.2.2. План лекційного курсу....................................................... 14

2.2.3. План практичних (семінарських) занять................................... 15

2.2.4. План лабораторних робіт......................................................... 16

2.2.5. Індивідуальне завдання (ІНДЗ)................................................... 16

2.3. Самостійна робота студентів................................................... 16

2.4. Засоби контролю та структура залікового кредиту........................ 17

2.5. Інформаційно-методичне забезпечення..................................... 21

ВСТУП

З ростом сучасних технологій і погіршенням зовнішніх зв'язків в міському господарстві жорстке управління становиться нереальним , але сучасний системний підхід к організації виробництва і управління не відштовхує його повністю. Раціональна модель організації і управління виробництвом в галузевих підрозділах є методологічною основою формування великих організаційних структур, проведення передпроектних досліджень, техніко-економічних розрахунків.

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів знань з питань організації виробництва в галузях міського господарства.

Предмет дисципліни: загальні складові системи організації виробництва в галузях міського господарства.

- ОКХ СВО ХНАМГ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 7.050201 - „Менеджмент організацій", спеціалізації „Менеджмент організацій міського господарства, напряму підготовки 6. 030601 - "Менеджмент", 2007 р.

- ОПП СВО ХНАМГ «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальністю 7.050201 - „Менеджмент організацій", спеціалізації „Менеджмент організацій міського господарства, напряму підготовки 6. 030601 - "Менеджмент", 2007 р.

- СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 7.050201 - „Менеджмент організацій", спеціалізації „Менеджмент організацій міського господарства, напряму підготовки 6. 030601 - "Менеджмент", 2007 р.

- Програма навчальної дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» схвалена кафедрою Менеджменту і маркетингу в міському господарстві протокол № 1 від 29.08.2008 р. та Вченою радою факультету Менеджменту протокол № 1 від 29.08.2008 р.

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни

Мета вивчення полягає у формуванні у студентів знань з питань організації виробництва в галузях міського господарства Це потребує виявлення і використання внутрівиробничих резервів, постійного поліпшення господарчого керівництва і планування на підприємствах міського господарства, широкого впровадження у виробництво науково-технічних досягнень і передового досвіду.

Предмет вивчення дисципліни: загальні складові системи організації виробництва в галузях міського господарства, формування та використання ресурсного потенціалу підприємств з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

Завдання дисципліни - формування у студентів знань, необхідних для вирішення фахових питань. Опанування предметом "Організація виробництва на підприємствах міського господарства" значно розширює життєві можливості спеціалістів:

- формує економічну і правову культуру, завдяки чому вони можуть швидше адаптуватися в умовах ринкової економіки;

- надає інформацію про стан підприємств міського господарства;

- надає спеціальні знання і прививає навички з організації виробництва й менеджменту, функціонального управління підрозділами підприємств;

- вчить управляти соціально-психологічною підсистемою;

- навчає аналізувати і оцінювати ефективність управлінських та організаційних рішень;

- сприяє формуванню самодостатньої та соціально адаптованої у зовнішніх умовах особистості.

Навчальна дисципліна «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» належить до циклу вибіркових дисциплін за напрямомпідготовки 6.030601 - "Менеджмент", спец. 7.050201 - "Менеджмент організацій", спеціалізації „Менеджмент організацій міського господарства".

Таблиця 1.1

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалавра

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну

Система життєзабезпечення міста 2

Менеджмент організацій міського господарства

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Модуль   1.   Організація   виробництва   на   підприємствах міського господарства (3/108)

ЗМ 1.1. Особливості організації міського господарства (1/36)

1. Теоретичні основи організації виробництва

2. Особливості організації міського господарства

3. Виробнича структура підприємств житлово -     комунального господарства

4. Аналіз виробничих структур у міському господарстві. Проектування чисельності виробничих підрозділів

ЗМ 1.2. Організація виробництва послуг (2/72)

1. Організація виробництва в житловому господарстві

2. Організація виробництва на підприємствах водопостачання та водовідведення

3. Організація виробничої діяльності на міському пасажирському електротранспорті

4. Організація виробництва на підприємствах тепло - та енергопостачання

5. Організація виробництва по зовнішньому благоустрою населених пунктів

6. Організація санітарного очищення міст

6

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

Освітньо-кваліфікаційні вимоги наведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до підготовки бакалаврів

Вміння (за рівнями сформованості) та знання

Типові завдання діяльності, в яких використовують вміння і знання

Виробничі і соціальні функції, до

яких відносяться типові задачі діяльності

Знати основні методи організації виробництва         в умовах конкуренції.

виробнича

організаційна, технічна, виконавська

Вміти досліджувати та аналізувати економічні та організаційні можливості підприємства, його галузеві особливості, визначати оптимальність організації виробничих процесів

виробнича

організаційна, технічна, виконавська

1.4. Рекомендована основна навчальна література

1. Плешков Б.П. Бізнес - план. - М.: Финансы и статистика, 1994.

2. Экономика предприяти. Уч. Пособие./ Под общей редакцией П.А. Орлова. Харьков ХГЭУ, 2000.

3. Горфинкель В.Я. и др. Экономика предприятия. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000.

4. Економіка підприємств. / За ред. Покропівного С.Ф. - К.: Хвиля - Прес., 1995.- 782с.

5. Аврух А.Н. Проблемы себестоимости и ценообразования в электроэнергетике. - М.: Энергия, 1997.

6. Петухов Р.М. Оценка эффективности промышленного производства. - М.

Экономика, 1990. - 90с.

1.5. Анотації дисципліни

Анотація програми навчальної дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА Метою вивчення дисципліни є   формування знань вмінь та навичок з питань організації виробництва в галузях міського господарства.

Предметом   дисципліни   є   загальні   складові   системи організації виробництва в галузях міського господарства. ЗМ 1.1. Особливості організації міського господарства ЗМ 1.2. Організація виробництва послуг

Аннотация программы учебной дисциплины

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

Цель изучения дисциплины - формирование знаний, умений, навыков в вопросах организации производства в отраслях городского хозяйства.

Предмет дисциплины - общие составляющие системы организации производства в отраслях городского хозяйства. СМ 1.1. Особенности организации городского хозяйства СМ 1.2.Организация производства услуг

The summary of the program of the subject matter ORGANIZATION OF PRODUCTION ON ENTERPRISES OF CITY ECONOMY

The purpose of study of discipline is forming of knowledges of abilities and skills on the questions of organization of production in industries of city economy.

The article of discipline are the general component systems of organization of production in industries of city economy. SM 1.1. Features of organization of city economy SM 1.2. Organization of production of services

2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями

та видами навчальної роботи

Таблиця 2.1

Розподіл обсягу навчальної роботи студента (денна форма навчання)

Призначення: підготовка бакалавра

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS - 3 Модулів             - 1 Змістових модулів - 2 РГР

Загальна кількість годин - 108

Напрям: 6. 030601 -"Менеджмент", Спеціальність: 7.050201 - „Менеджмент організацій", спеціалізація „Менеджмент організацій міського господарства". Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Статус дисципліни - за вибором Рік підготовки: 2-й Семестр: 4-й Лекції - 16 год. Практичні - 32 год. Самостійна робота - 60 год. Вид підсумкового контролю: 4 семестр - іспит

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної роботи становить 44 % до 56 %.

Таблиця 2.2

Розподіл обсягу навчальної роботи студента (заочна форма навчання)

Призначення: підготовка бакалавра

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS - 3,0 Модулів             - 1 Змістових модулів -2, РГР

Загальна кількість годин - 108

Напрям: 6. 030601 -"Менеджмент", Спеціальність: 7.050201 - „Менеджмент організацій", спеціалізація „Менеджмент організацій міського господарства". Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Статус дисципліни - за вибором Рік підготовки: 3-й Семестр: 5-й Лекції - 8 год. Практичні - 6 год. Самостійна робота - 94 год. Вид підсумкового контролю: 5 семестр - іспит

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної роботи становить 13 % до 87 %.

Таблиця 2.3

Структура навчальної дисципліни

 

Форма

Креди-

 

 

 

Годин

 

 

 

Спеціальність

навчан

тів

Сем.

Всього

Ауд.

в т.ч.

Сам.

в т.ч.

залік

 

ня

ECTS

 

 

 

Лек.

Практ.

 

РГР

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основи маркетингу і менеджменту

7.050201 МОМГ

денна

3,0

4

108

48

16

32

60

20

іспит

7.050201 МОМГ

заочна

3,0

5

108

14

8

6

94

20

іспит

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних та практичних. Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також велике значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.

2.2. Зміст дисципліни

Модуль 1. Організація виробництва на підприємствах міського господарства

ECTS - 3,0; годин - 108. ЗМ 1.1. Особливості організації міського господарства

ECTS - 1,0; годин -36.

ТЕМА 1. Теоретичні основи організації виробництва. Особливості організації міського господарства

Сучасний стан теорії організації виробництва. Роль і значення теорії організації виробництва серед дисциплін навчальних курсів. Взаємодія предмету з іншими дисциплінами. Предмет і метод організації виробництва.

Функціональне значення та основні завдання підприємств міського господарства. Зв'язок підприємств, організацій та господарств галузі з місцевими органами самоврядування. Складові та структура підприємств міського господарства, їх роль і місце в галузі. Цілі та завдання організацій житлово-комунального господарства в сільській місцевості.

Особливості міського господарства як об'єкту організації виробництва, основні тенденції його розвитку. Галузі житлово-комунального господарства. Специфічні особливості організації управління підприємствами житлово-комунального господарства.

Зв'язки та взаємодія підприємств галузі залежно від розміру міської території та чисельності населення. Класифікація підприємств міського господарства за їх галузевою приналежністю, розміром та іншими ознаками. Прогресивні форми організації підприємств, розвиток спеціалізації, кооперування, нові форми підприємницької діяльності в житлово-комунальному господарстві.

ТЕМА 2. Виробнича структура підприємств житлово - комунального господарства. Аналіз виробничих структур у міському господарстві.

Поняття виробничої структури підприємства. Основні фактори, що зумовлюють необхідність удосконалення організації виробництва підприємств комунального господарства. Поняття технологічних схем виробництва. Вплив кількісних та якісних змін об'єктів на виробничу й організаційну структуру.

Критерії групування підприємств з неперервною і дискретною технологіями виробництва. Ознаки виділення технологічних етапів виробництва та реалізації послуг.

Формування складу основних показників роботи підприємства залежно від технологічних етапів. Вплив технологічних етапів на вибір об'єктів управління, робітників різного професійно-кваліфікаційного складу.

Основні характеристики виробничих структур виробництва, методи їх оцінки. Критерії та оцінка виробничих структур. Основи аналізу виробничих структур у міському господарстві. Специфіка виробничих структур підприємств та організацій ЖКГ. Проектування та удосконалення виробничих структур у міському господарстві.

Підходи та методи формування функціональних схем робітничого апарату. Оцінка трудомісткості управлінських функцій та завдань. Методи проектування чисельності управлінських підрозділів (нормативні, статистичні, експертні) та підходи до них. Ілюстрація проектування чисельності апарату управління на прикладах підприємств та організацій міського господарства.

Тема 3. Організація виробництва в житловому господарстві. Проектування чисельності виробничих підрозділів.

Техніко-економічні характеристики житлового фонду. Склад житлового фонду за приналежністю. Особливості експлуатаційної діяльності в житловому господарстві. Цілі та задачі організації робіт на підприємствах житлового господарства. Традиційні та нові форми обслуговування населення житловими організаціями. Показники якості роботи підприємств.

Специфічні особливості ремонтно-експлуатаційного виробництва. Взаємозв'язок складу та структури виробництва з територіальною спеціалізацією основних підрозділів. Взаємодія об'єктів обслуговування та ремонтно-експлуатаційного виробництва. Утворення підрозділів шляхово-мостового, зеленого господарства, ремонтно-будівельних організацій та підприємств санітарного очищення в залежності від виду виконуваних робіт.

ЗМ 1.2. Організація виробництва послуг

ECTS - 2,0; годин - 72

ТЕМА 4. Організація виробництва на підприємствах водопостачання та водовідведення

Виробничий процес на підприємстві водопостачання (водовідведення). Організація виробничого процесу на водопостачальних (каналізаційних) станціях, очисних спорудах, у мережному господарстві.

Особливості водопровідного та каналізаційного господарств. Ремонтно експлуатаційна база. Техніко-економічні показники потужності. Автоматичні системи управління технологічними процесами.

Формування виробничої та організаційної структур управління водопровідним підприємством залежно від технологічного процесу.

Організація виробничого процесу на водопровідних та каналізаційних станціях,   очисних   спорудах,   в   галузевому   господарстві. Організація

11диспетчерської служби та служби ремонту мереж. Показники оцінки якості у водопровідному та каналізаційному господарстві. Організація контролю якості послуг підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Показники виробничої потужності.

ТЕМА 5. Організація виробничої діяльності на міському пасажирському електротранспорті

Характеристика та особливості міського пасажирського транспорту на ринку транспортних послуг. Організація виробничого процесу та шляхи його удосконалення. Організаційна схема системи виробництв підприємств міського електротранспорту. Структура виробничих підрозділів, їх склад та завдання. Взаємодія транспортних підприємств із зовнішнім середовищем. Служби шляху, депо, ремонтно - експлуатаційні дільниці.

Система оперативного управління виробництвом. Організація руху. Нерівномірність пасажиро потоків та їх вплив на організацію руху.

Показники оцінки якості на міському електротранспорті. Організація контролю якості обслуговування пасажирів. Диспетчеризація та автоматизація управління транспортним процесом. Організація виробничої діяльності депо по зберіганню, утриманню та поточному ремонту рухомого складу. Організація капітального ремонту рухомого складу. Організація виробничої діяльності служби шляху та служби електротранспорту. Організація поточного утримання та ремонту трамвайних шляхів. Особливості організації виробничої діяльності трамвайно-тролейбусних підприємств.

ТЕМА 6. Організація виробництва на підприємствах тепло - та енергопостачання

Особливості теплоенергетичних підприємств як об'єктів енергоринку. Особливості  технічних процесів  виробництва електроенергії, тепла. Способи зрівняння нерівномірностей енергоспоживання у містах. Показники оцінки якості роботи підприємств комунальної енергетики.

Організація виробництва на підприємствах теплопостачання. Виробнича структура теплопостачальних підприємств, об'єкт та предмет їх діяльності. Організація експлуатації газового господарства. Виробнича структура підприємств з експлуатації газових мереж. Завдання структурних підрозділів   підприємства. Особливості   організації   виробництва на

підприємствах об'єднаних котельних та теплових мереж, в електро мережному та газовому господарстві міста.

ТЕМА 7. Організація виробництва по зовнішньому благоустрою населених пунктів

Організація шляхово-експлуатаційного господарства міста. Організаційна схема системи виробництва. Визначення техніко-економічної характеристики основних типів шляхового покриття. Технологія виробництва основних видів робіт у шляховому господарстві.    Утримання та ремонт міських шляхів.

Порядок фінансування поточного ремонту та робіт по відновленню міських шляхів.

Основні елементи зеленого господарства міста. Організація зеленого господарства. Виробничі підрозділи підприємств, їх функції та виробничі потужності. Особливості технологічних процесів у підрозділах підприємств. Асортимент рослин для зазелення різних функціональних елементів населених пунктів.

ТЕМА 8. Організація санітарного очищення міст

Завдання, види та засоби санітарного очищення міст. Склад і структура підприємств по санітарному очищенню міст. Організація будинкового очищення, засоби збору та транспортування твердих побутових відходів. Організація якісної експлуатаційної діяльності підприємства. Особливості організації вуличного прибирання в зимовий та літній періоди. Засоби механізації вуличного прибирання. Організація роботи спец автогосподарств. Організація виробництва по технічному обслуговуванню машин та механізмів.

2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовними модулями.

Розподіл часу за модулями і змістовними модулями наведений у табл. 2.4 та табл. 2.5.

Таблиця 2.4

Розподіл часу за модулями і змістовними модулями _для студентів денної форми навчання

Модулі (семестри) та змістовні модулі

Всього кредит/

Форми навчальної роботи, годин

 

/годин

Лекц.   Прак.    Лаб. СРС

Модуль 1. Всього         4 сем.

3,0 / 108

16        32         - 60

ЗМ 1.1                        4 сем.

1,0 / 36

6        12        - 24

ЗМ 1.2                        4 сем.

2,0 / 72

10       20        - 36

Таблиця 2.5

Розподіл часу за модулями і змістовними модулями для студентів заочної форми навчання

Модулі (семестри) та змістовні модулі

Всього кредит/

Форми навчальної роботи, годин

 

/годин

Лекц.

Прак.

Лаб.

СРС

Модуль 1. Всього        5 сем.

3,0 / 108

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н О Кондратенко - Організація виробництва на підпримствах міського господарства

Н О Кондратенко - Організація виробництва на підпримствах міського господарства(для студентів 2 3 курсів денної і заочної форм навчання

Н О Кондратенко - Статистичні методи оптимізації ризиків за умови забезпечення енергозбереження

Н О Кондратенко - Продуктивність праці і проблеми енергозбереження в умовах низьких температур

Н О Кондратенко - Энергетический комплекс жилищно-коммунального хозяйства и энергоустановки малой мощности