Н О Кондратенко - Організація виробництва на підпримствах міського господарства(для студентів 2 3 курсів денної і заочної форм навчання - страница 1

Страницы:
1  2  3  4 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кондратенко Н.О., Карлова О.А.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА"

(для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6. 030601 - "Менеджмент", спец. 7.050201 - "Менеджмент організацій", спеціалізації ,Менеджмент організацій міського господарства")

ХАРКІВ - ХНАМГ - 2009

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» для студентів 2,3 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6. 030601 (0502) -"Менеджмент" / Кондратенко Н.О., Карлова О.А. - Харків: ХНАМГ, 2009. -40 с.

Укладачі: Н.О. Кондратенко, О.А. Карлова

Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу й узгоджені з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою ^CTS).

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.

Рецензент: зав. кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства, кандидат економічних наук, професор Є. М. Кайлюк.

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві, протокол №1 від 29.08.2008 р.

ЗМІСТ

Стор.

Вступ................................................................................................................... 4

1. Зміст дисципліни............................................................................................ 5

2. Зміст практичних занять за темами............................................................ 9

Тема  1.  Теоретичні  основи  організації  виробництва. Особливості

організації міського господарства.................................................................. 9

Тема 2.  Виробнича  структура підприємств житлово-комунального

господарства. Аналіз виробничих структур у міському господарстві....... 10

Тема   3.   Організація   виробництва   в   житловому господарстві.

Проектування чисельності виробничих підрозділів................................... 11

Тема 4. Організація виробництва на підприємствах водопостачання та

водовідведення......................................................................................... 15

Тема    5.     Організація     виробничої     діяльності     на міському

пасажирському електротранспорті.................................................. 18

Тема 6. Організація    виробництва на    підприємствах тепло - та

енергопостачання..................................................................................... 22

Тема   7.   Організація   виробництва   із   зовнішнього благоустрою

населених пунктів............................................................................. 25

Тема 8. Організація санітарного очищення міст.............................................

Список літератури....................................................................... 34

Додатки............................................................................................................... 36

ВСТУП

Міське господарство є складним об'єктом управління, що має в комплексі різні за характером господарської діяльності і підлеглості підрозділи, що надають населенню житлові і комунальні послуги. Робота міських комунальних служб і виробництв послуг підприємств міського господарства схильна до сезонних коливань попиту і пропозицій. Вона знаходиться в тісному взаємозв'язку і у взаємозалежності міського господарства, як галузі національного господарства країни, з іншими його галузями, з діючими системами планування, фінансування й матеріально-технічного забезпечення.

Раціональна модель організації і управління виробництвом в галузевих підрозділах є методологічною основою формування великих організаційних структур, проведення передпроектних досліджень, техніко-економічних розрахунків.

Рішення ціх завдань потребує виявлення і використання внутрівиробничих резервів, постійного поліпшення господарчого керівництва і планування на підприємствах міського господарства, широкого впровадження у виробництво науково-технічних досягнень і передового досвіду.

Для досягнення поставленої мети важливе значення має набуття майбутніми спеціалістами навиків використання теоретичних знань у практичної діяльності, що забезпечується розв'язуванням практичних завдань.

Ціллю курсу „Організація виробництва на підприємствах міського господарства" є формування у студентів знань з питань організації виробництва в галузях міського господарства.

Згідно з навчальним планом студенти напряму 6.030601 (0502) „Менеджмент", спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій", спеціалізації „Менеджмент організації міського господарства" вивчають дисципліну „Організація виробництва на підприємствах міського господарства". Ця дисципліна належить до вибіркових і має на меті озброїти майбутніх спеціалістів сучасними знаннями з питань організації виробництва у галузі і на підприємствах міського господарства.

1. Зміст дисципліни

ТЕМА 1. Теоретичні основи організації виробництва. Особливості організації міського господарства

Сучасний стан теорії організації виробництва. Роль і значення теорії організації виробництва серед дисциплін навчальних курсів. Взаємодія предмету з іншими дисциплінами. Предмет і метод організації виробництва.

Функціональне значення та основні завдання підприємств міського господарства. Зв'язок підприємств, організацій та господарств галузі з місцевими органами самоврядування. Складові й структура підприємств міського господарства, їх роль і місце в галузі. Цілі та завдання організацій житлово-комунального господарства в сільській місцевості.

Особливості міського господарства як об'єкта організації виробництва, основні тенденції його розвитку. Галузі житлово-комунального господарства. Специфічні особливості організації управління підприємствами житлово-комунального господарства.

Зв' язки і взаємодія підприємств галузі залежно від розміру міської території та чисельності населення. Класифікація підприємств міського господарства за галузевою приналежністю, розміром та іншими ознаками. Прогресивні форми організації підприємств, розвиток спеціалізації, кооперування, нові форми підприємницької діяльності в житлово-комунальному господарстві.

ТЕМА 2. Виробнича структура підприємств житлово - комунального господарства. Аналіз виробничих структур у міському господарстві

Поняття виробничої структури підприємства. Основні фактори, що зумовлюють необхідність удосконалення організації виробництва підприємств комунального господарства. Поняття технологічних схем виробництва. Вплив кількісних та якісних змін об'єктів на виробничу й організаційну структуру. Критерії групування підприємств з неперервною і дискретною технологіями виробництва. Ознаки виділення технологічних етапів виробництва та реалізації послуг.

Формування складу основних показників роботи підприємства залежновід технологічних етапів. Вплив технологічних етапів на вибір об'єктів управління, працівників різного професійно-кваліфікаційного складу.

Основні характеристики структур виробництва, методи їх оцінки. Критерії та оцінка виробничих структур. Основи аналізу виробничих структур у міському господарстві. Специфіка виробничих структур підприємств та організацій ЖКГ. Проектування та удосконалення виробничих структур у міському господарстві.

Підходи й методи формування функціональних схем робітничого апарату. Оцінка трудомісткості управлінських функцій та завдань. Методи проектування чисельності управлінських підрозділів (нормативні, статистичні, експертні) та підходи до них. Ілюстрація проектування чисельності апарату управління на прикладі підприємств та організацій міського господарства.

Тема 3. Організація виробництва в житловому господарстві. Проектування

чисельності виробничих підрозділів

Техніко-економічні характеристики житлового фонду. Склад житлового фонду за приналежністю. Особливості експлуатаційної діяльності в житловому господарстві. Цілі й завдання організації робіт на підприємствах житлового господарства. Традиційні й нові форми обслуговування населення житловими організаціями. Показники якості роботи підприємств.

Специфічні особливості ремонтно-експлуатаційного виробництва. Взаємозв'язок складу й структури виробництва з територіальною спеціалізацією основних підрозділів. Взаємодія об'єктів обслуговування і ремонтно-експлуатаційного виробництва. Утворення підрозділів шляхово-мостового, зеленого господарства, ремонтно-будівельних організацій та підприємств санітарного очищення у залежності від виду виконуваних робіт.

ТЕМА 4. Організація виробництва на підприємствах водопостачання та

водовідведення

Виробничий процес на підприємстві водопостачання (водовідведення). Організація виробничого процесу на водопостачальних (каналізаційних) станціях, очисних спорудах, у мережному господарстві.

Особливості водопровідного й каналізаційного господарств. Ремонтно-експлуатаційна база. Техніко-економічні показники потужності. Автоматичнісистеми управління технологічними процесами.

Формування виробничої та організаційної структур управління водопровідним підприємством залежно від технологічного процесу.

Організація виробничого процесу на водопровідних та каналізаційних станціях, очисних спорудах, в галузевому господарстві. Організація диспетчерської служби й служби ремонту мереж. Показники оцінки якості у водопровідному та каналізаційному господарстві. Організація контролю якості послуг підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Показники виробничої потужності.

ТЕМА 5. Організація виробничої діяльності на міському пасажирському

електротранспорті

Характеристика й особливості міського пасажирського транспорту на ринку транспортних послуг. Організація виробничого процесу й шляхи його удосконалення. Організаційна схема системи виробництв підприємств міського електротранспорту. Структура виробничих підрозділів, їх склад та завдання. Взаємодія транспортних підприємств із зовнішнім середовищем. Служби шляху, депо, ремонтно - експлуатаційні дільниці.

Система оперативного управління виробництвом. Організація руху. Нерівномірність пасажиропотоків та їх вплив на організацію руху.

Показники оцінки якості на міському електротранспорті. Організація контролю якості обслуговування пасажирів. Диспетчеризація та автоматизація управління транспортним процесом. Організація виробничої діяльності депо із зберігання, утримання та поточного ремонту рухомого складу. Організація капітального ремонту рухомого складу. Організація виробничої діяльності служби шляху й служби електротранспорту. Організація поточного утримання та ремонту трамвайних шляхів. Особливості організації виробничої діяльності трамвайно-тролейбусних підприємств.

ТЕМА 6. Організація виробництва на підприємствах тепло - та

енергопостачання

Особливості теплоенергетичних підприємств як об' єктів енергоринку. Особливості технічних процесів виробництва електроенергії, тепла. Засоби зрівняння нерівномірностей енергоспоживання у містах. Показникиоцінки якості роботи підприємств комунальної енергетики.

Організація виробництва на підприємствах теплопостачання. Виробнича структура теплопостачальних підприємств, об' єкт і предмет їх діяльності. Організація експлуатації газового господарства. Виробнича структура підприємств з експлуатації газових мереж. Завдання структурних підрозділів підприємства. Особливості організації виробництва на підприємствах об'єднаних котельних і теплових мереж, в електромережному й газовому господарствах міста.

ТЕМА 7. Організація виробництва із зовнішнього благоустрою населених

пунктів

Організація шляхово-експлуатаційного господарства міста. Організаційна схема системи виробництва. Визначення техніко-економічної характеристики основних типів шляхового покриття. Технологія виробництва основних видів робіт у шляховому господарстві. Утримання та ремонт міських шляхів. Порядок фінансування поточного ремонту та робіт по відновленню міських шляхів.

Основні елементи зеленого господарства міста. Організація зеленого господарства. Виробничі підрозділи підприємств, їх функції та виробничі потужності. Особливості технологічних процесів у підрозділах підприємств. Асортимент рослин для озелення різних функціональних елементів населених пунктів.

ТЕМА 8. Організація санітарного очищення міст

Завдання, види й засоби санітарного очищення міст. Склад і структура підприємств із санітарного очищення міст. Організація будинкового очищення, засоби збору й транспортування твердих побутових відходів. Організація якісної експлуатаційної діяльності підприємства. Особливості організації вуличного прибирання в зимовий і літній періоди. Засоби механізації вуличного прибирання. Організація роботи спеціальних автогосподарств. Організація виробництва з технічного обслуговування машин та механізмів.

2. Зміст практичних занять за темами

ТЕМА 1. Теоретичні основи організації виробництва. Особливості організації міського господарства Запитання для контролю знань за темою:

1. У чому полягає сутність поняття „організація"?

2. У чому полягає сутність поняття „організація виробництва"?

3. Яка мета вивчення дисципліни „Організація виробництва на підприємствах міського господарства"?

4. За якими принципами відбуваються створення і розвиток внутрішнього середовища підприємств і організацій житлово-комунального господарства?

5. Які існують класичні принципи організації виробництва, що використовуються менеджерами на підприємствах галузі?

6. Які основні тенденції розвитку галузі міського господарства?

7. У чому полягає роль організації виробництва як підґрунтя ефективного управління міського господарства?

8. У чому полягає значущість діяльності підприємств житлово-комунального господарства?

9. У чому полягає сутність поняття „організація" як економічної системи?

10. У чому полягає сутність поняття „організаційні відносини"?

11. Які є у житлово-комунальному господарстві форми організації?

12. Які цілі й завдання організацій житлово-комунального господарства в сільській місцевості?

13. Яку роль і місце займають складові й структура підприємств міського господарства в галузі?

14. Які зв'язки та взаємодія підприємств галузі залежно від розміру міської території та чисельності населення?

15. Яка направленість реформ житлово-комунального господарства?

ТЕМА 2. Виробнича структура підприємств житлово-комунального господарства. Аналіз виробничих структур у міському господарстві

Запитання для контролю знань за темою:

1. Якими із структурних одиниць підприємства забезпечується процес виготовлення продукції або надання послуги?

2. Які визначальні особливості виробничої системи ЖКГ?

3. Як   впливає   організація   виробництва   на   підприємствах міського господарства на конкурентоспроможність міста?

4. Який вплив ринкові перетворення справляють на організацію виробництва в міському господарстві?

5. Як здійснюється ресурсозбереження на підприємствах галузі ЖКГ?

6. Які нові форми організації виробництва в умовах формування ринку комунальних послуг Ви знаєте?

7. Які основні характеристики структур виробництва Ви знаєте?

8. Які  існують     нормативно-правові  засади реформування організацій міського господарства?

9. Які   існують   підходи  й  методи  формування  функціональних схем робітничого апарату?

10. У чому специфіка виробничих структур підприємств та організацій ЖКГ?

11. Які основні проблеми у об'єктів організації виробництва в міському господарстві?

12. Які існують основні показники роботи підприємства    залежно від технологічних етапів?

13. У чому полягає сутність маркетингового (ринкового) підходу?

14. У чому полягає сутність програмно-цільового підходу?

15. У чому полягає сутність системного підходу?

Тема 3. Організація виробництва в житловому господарстві. Проектування

чисельності виробничих підрозділів

Завдання 3.1

Визначити чисельність робітників на підприємстві й зростання продуктивності праці у плановому періоді , якщо відомо, що обсяг випуску продукції та послуг в базовому періоді складав 870 тис.грн., чисельність робітників 170 чол. У плановому періоді обсяг випуску продукції та послуг повинен зрости на 7,5%, а чисельність робітників - на 4%.

Методичні вказівки до вирішення завдання

1. Продуктивність праці базову розраховується за формулою:

ПТбаз. = — , (3.1)

де V6 - обсяг випуску продукції та послуг в базовому періоді; N6 - чисельність робітників у базовому періоді.

2. Плановий обсяг виробництва продукції і послуг визначається за формулою:

Vnn = V6 x tpVnp , (3.2)

де tpVnp - змінення обсягу випуску продукції та послуг.

3. Чисельність робітників у плановому періоді розраховується за формулою:

Nnn = N6xtpN, (3.3) де tpN - змінення чисельності робітників.

4. Продуктивність праці у плановому періоді розраховується за формулою:

ПТпл = Vnn (3.4) Nnn

Завдання 3.2

Визначити чисельність робітників на підприємстві у плановому періоді, якщо у звітному періоді обсяг реалізації продукції та послуг склав 38,5 млн.грн. при чисельності робітників 1840 осіб. У планованому періоді передбачено збільшити обсяг реалізації продукції та послуг на 18,5% й виробітку на одного робітника на 16%.

Методичні вказівки до вирішення завдання

1. Продуктивність праці у звітному періоді розраховується за формулою

(3.1).

2. Обсяг реалізації продукції та послуг у плановому періоді визначається за формулою (3.2).

3. Продуктивність праці у плановому періоді розраховується за формулою (3.4).

4. Чисельність робітників на підприємстві у плановому періоді визначається за формулою:

Nnn =        . (3.5)

ПТпл

Завдання 3.3

Розрахувати й скласти графік планово-попереднього ремонту (ППР) обладнання комунального підприємства за рік.

Умовні позначення: Ткап - час роботи обладнання між капітальними ремонтами, год; Тсер - час роботи обладнання між середніми ремонтами, год; Тпот - час роботи обладнання між поточними ремонтами, год; Ькап - пробіг обладнання до початку року після капітального ремонту, год; Ьсер- пробіг обладнання до початку року після середнього ремонту, год; Lnom - пробіг обладнання до початку року після поточного ремонту. Тривалість зміни: ізм=8 годин.

Кількість діб праці на рік: Крок=305. п - кількість змін.

Розрахувати час зупинки на ремонт, тривалість міжремонотного періоду в місяцях і скласти оптимізований графік ППР енергообладнання електростанцій за рік.

Зробити висновки.

Методичні вказівки до вирішення завдання

Час зупинки на ремонт розраховується за формулою:

t3=   T ~L/     , (3.6)

n X t  x n .

зм міс

де ізі - час зупинки на відповідний вид ремонту, год;

Ті - час роботи обладнання між відповідними видами ремонту, год;

Li - пробіг обладнання до початку року після відповідного ремонту, год;

п - кількість змін;

і зм - тривалість робочої зміни, год;

п міс - кількість днів у місяці, днів.

Тривалість міжремонтного периоду в місяцях визначається за формулою:

ti = , (3.7)

n X t зм x n і

зм міс

де і і - тривалість міжремонтного периоду в місяцях. Початкові дані наведені у додатку № 1.

Завдання 3.4

За даними підприємства у плановому періоді обсяг надання послуг повинен зрости на 9,1%, а чисельність працівників - на 6%.

Визначити чисельність робітників на підприємстві і зростання продуктивності праці у плановому періоді , коли відомо, що обсяг надання послуг в базовому періоді складав 450 тис.грн., чисельність робітників - 80 чол.

Завдання 3.5

За даними підприємства у планованому періоді передбачено збільшити обсяг реалізації продукції на 11 % й виробіток на одного робітника на 8 %.

Визначити чисельність робітників на підприємстві у плановому періоді, якщо у звітному періоді обсяг реалізації продукції склав 480 тис.грн. при чисельності робітників 705 осіб.

Запитання для контролю знань за темою:

1. З яких моментів складається підвищення якості житлово-комунального обслуговування населення?

2. Які існують управляючі житлові організації в Україні?

3. Які основні завдання управлінь з житлової і будівельної політики при державних обласних адміністраціях?

4. Що входить до складу проблем державного управління і яке їх оптимальне вирішення?

5. Які особливості розвитку місцевої житлової системи?

6. Які традиційні й нові форми обслуговування населення житловими організаціями Ви знаєте?

7. Які існують показники якості роботи підприємств?

8. Які специфічні особливості ремонтно-експлуатаційного виробництва Ви знаєте?

9. У чому полягає взаємозв'язок складу й  структури виробництва з територіальною спеціалізацією основних підрозділів?

10. У  чому  полягає   взаємодія   об'єктів   обслуговування  та ремонтно-експлуатаційного виробництва?

11. Які існують види ремонтів?

12. Дайте визначення капітального ремонту.

13. Дайте визначення середнього ремонту.

14. Дайте визначення поточного ремонту.

15. Дайте визначення міжремонтного періоду.

ТЕМА 4. Організація виробництва на підприємствах водопостачання та

водовідведення

Завдання 4.1

Промислове підприємство виробляє три вида продукції з різними річними обсягами виробництва й різними питомими нормами витрат води на одиницю кожного виду продукції. Частка працівників підприємства працює у гарячих цехах. Режим роботи підприємства - 2 зміни на добу.

Умовні позначення: Ма,Мб,Мв- обсяг виробництва продукції а, б і в відповідно, осіб.

та, тб, тв - питомі норми витрат води для продукції а, б і в відповідно, м3.

N3 - загальна кількість робітників, чол.

пг, пх - кількість робітників, які працюють у гарячих і відповідно у холодних

цехах, чол.

Визначити добові витрати води.

Методичні вказівки до вирішення завдання

1. Добові витрати води на виробничі потреби окремими цехами й виробництвами розраховується за формулою:

Q = т х M (м3/ доб.), (4.1) де  m  - норма споживання на одну розрахункову одиницю, виробничу операцію, м3; M - кількість розрахункових одиниць за добу.

2. Витрати води на виробничо-питні потреби робітників визначається за змінами і розраховується за формулою:

Q33 (х,г) = 0,045хпг + 0,025хпх(м3 /доб.), (4.2) де 0,045 - норма водоспоживання за одну зміну на одного робітника у гарячому

цеху, м3;

0,025- норма водоспоживання за одну зміну на одного робітника ухолодному цеху, м3; пг - кількість робітників у гарячих цехах за одну зміну, м3;

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

Н О Кондратенко - Організація виробництва на підпримствах міського господарства

Н О Кондратенко - Організація виробництва на підпримствах міського господарства(для студентів 2 3 курсів денної і заочної форм навчання

Н О Кондратенко - Статистичні методи оптимізації ризиків за умови забезпечення енергозбереження

Н О Кондратенко - Продуктивність праці і проблеми енергозбереження в умовах низьких температур

Н О Кондратенко - Энергетический комплекс жилищно-коммунального хозяйства и энергоустановки малой мощности