P Burdek - Technika zarzadzania ryzykiem w projekcie informatycznych - страница 1

Страницы:
1  2 

Technika

zarzadzania

ryzykiem

w projekcie informatycznych

Piotr Burdek

Spis tresci

1. Podstawowe pojecia w projekcie

2. Zarzadzanie projektem:

o     Czynniki charakterystyczne projektu, o     Planowanie projektu, o     Ocena ryzyka.

3. Zarzadzanie ryzykiem:

o     Czynniki majace wplyw na ryzyko, o     Kategorie ryzyka.

4. Techniki analizy ryzyka:

o     Listy kontrolne,

o     Sesje analityczne(burze mozgow),

o     Profile ryzyka.

5. Bibliografia

1. Podstawowe pojecia w projekcie

ZARZADZANIE

Zarzadzanie jest sztuka osiagania zamierzonych rezultatow przez innych

organizowanie 'pracy innych, a nie przez wykonywariie zadart osoobiscie.

Gdy przedmiotem zarzadzania b^da projekty informatyczne oraz zakres konipetencji i czynnosci nalezacyy do Ив™^ projektu, wowczas zarzadzanie mozemy zdefiniowac jako ogol dzialari zmierzajQcych do efektywnego wykorzystania zespolow ludzkich, srodkow materialnych i czasu w celu osiqgniecia wczesniej sformulowanego celu projektu informatycznego w okreslonej technologii zakresie i jakosci.

W procesie zarzadzania mozna wyroznic pi^c podstawowych funkcji: planowanie, organizowanie, przekazywanie polecert, koordynacj^ i kontrolowanie

PROJEKT

Projekt - to zbior aktywnosci charakteryzujacy si<? nast^pujacymi cechami:

sa ze soba powiazane w ztozony sposob,

zmierzaja do osiagni<?cia celu, cz^sto poprzez wytworzenie

posiadaja zaplanowany z gory poczatek i koniec.

Projekt, projektowanie - tworcza dziatalnosc zwiazana z powstawanieFn produktu, powodujaca jego zroznicowanie

standardami, trwatosci, niezawodnosci, tatwosci naprawy i dajacego si(? odroznic od innych projektow stylu

RYZYKO

Ryzyko towarzyszy wszelkim zmianom. Zmiany sa konieczne, a tym samym ryzyko jest nieuniknione. Ryzyko jest obecnie w kaazdym obszarze dziatalnosci cztowieka. Naiczesciej spotykane lest ryzyko typowe, jest ono zwiazane z realizacja codziennych czzynnosci.

Ogolnie ryzyko to:

to mozliwosc, szansa wystapienia niebezpieczenstwa, sytuacja niedeterministyczna, w Wrej sa okreslone prawdopodobienstwa wystapienia pfzypadkow, zantono pozytywnych, jak i negatywnych.

Niepewnosc - niemoznosc uzyskania informacji, charakteryzuje si$ brakiem wptjwu na zmiany sytuacji - niepewnosc nie podlega ocenie za pomoca prawdopodobienstwa i minJimalizacji

Ryzyko:

^ to wymierne skutki zrealizowania si^ negatywnego zdarzenia tacznie z prawdopodobienstwem wystapienia takiego zdarzenia.

Ryzyko = Prawdopodobiehstwo x Skutek

Podstawowa definicja ryzyka:

Ryzyko = P(z) [1] S(z)

gdzie:

z - element ryzyka,

P(z) - prawdopodobienstwo wystapienia z,

S(z) - miara skutku wystapienia z, wyrazana zazwyczaj szacunkowym kosztem lub wartoscia z przyj^tej skali.

2. Zarzadzanie projektem

Czynniki charakterystyczne projektu

Glowne czynniki, ktore charakteryzuj^ projekt:

dzialama nastawione na dokonanie zmian,

zakres,

ocena mozliwych zyskow i strat,

strategia,

ewolucj a modelu prac w wyniku doswiadczenia,

wykorzystanie „bazy wiedzy" do tworzenia nowych jakosci,

cel (biznesowy, organizacyjny, jakosciowy, inny), misja (przeslame),

oryginalnosc,

dzialanie niepowtarzalne,

dotyczy elementow rozwoju, ma cechy ewolucji,

metoda „racjonalnego dzialania" jako czynnik sprawczy inicjacji projektow,

Planowanie projektu informatycznego

Trudno ustalic list? priorytetow uniwersalna dla wszystkich projektow, ktora uzasadnialaby czy wskazywalaby na cele i zadania zwiazane z szacowaniem planowania projektu . Do najwazniejszych naleza:

•okreslenie zalozen projektowych (cel, zakres, ograniczenia), •oszacowanie kosztow przedsi?wzi?cia i jego uzytecznosci, •pomoc w identyfikacji obszarow ryzyka, •utworzenie harmonogramu, ktorego cechy to:

-mozliwosc koordynacji i integracji prac tworzacych przedsi?wzi?cie, -podstawowe narz?dzie do kontroli realizacji projektu, -wspieranie motywacji zespolow przez okreslenie celow, -miara post?pu prac,

-tworzenie wiedzy dla przyszlych projektow.

STUDIUM

WYKONALNOSCI PROJEKTU

Przegla.d o^lsu projektu

Opis p:ojektu

Strategia

Wybor scracegii prowadzeaia projektu

Idenryfiltacia каоезогіі rvzvka

I

Ocena ryzyka

Zidaina

Identyfikacja і dobor zadaii

I NIC JO WAN IE PROJEKTU

Oszacow anie zadaii

Нагшоао стааїс wauie

Oszacoivaiiie za:ka

Etapy i czynnosci przygotowawcze zwiqzane zplanowaniem projektu

Opis projektu

Opis projektu moze byc wykonywany wedlug roznych, wczesniej przygotowanych formularzy, wzorcow. Ich postac jest zalezna od doswiadczenia i obowiazujacych norm, zarzadzen czy ustalen zwiazanych z realizacja projektu przez dany podmiot. Najcz?sciej spotykana specyfikacja zawartosci opisu projektu:

opis celow projektu,

okreslenie zakresu, ogolna charakterystyka, jego otoczenie i umiejscowienie (fizyczne),

okreslenie granic projektu i punktow kontrolnych, ograniczen i zalozen,

zaleznosci od innych projektow i powiazania z nimi,

okreslenie strategii budowy (wydania, wersje, podprojekty ),

oszacowanie ryzyka projektu,

podzial prac i oszacowanie nakladow (w cyklu budowy i dzialania),

wst?pny harmonogramu projektu,

preliminarz kosztow,

okreslenie struktury uczestnikow projektu (klienta, zespolu projektowego, innych),

okreslenie wymaganych metryk jakosci produktu,

rozwiazania prawne,

ustanowienie i rozpocz?cie projektu,

mierniki sukcesu projektu

Strategia realizacji projektu

Rozniiai- prcjekm

Осеш ryzyka

Strategia

 

ukkie

 

 

 

wydauia

 

wy^okie.

prototypowar.ie

 

пі^Агіе

fazowa lub wydauia

 

 

wydauia

 

wy^okie.

wydauia lub prototypewanie

 

пі^Агіе

wydauia

 

 

wydauia

 

wy^okie.

mie^zar.a lub prototypowaaie

Wybor strategii realizacji projektu w zaleznosci od rozmiaru projektu i oceny ryzyka

Ocena ryzyka

Najcz^sciej zagrozenia (ryzyko projektu) ocenia sie w dwoch glownych obszarach dotycz^cych uzasadnienie biznesowego projektu, tj. ryzyko biznesowe i ryzyko projektu. Czynniki, jakie nalezy brae pod uwage w ocenie mozna pogrupowac na te, ktore dotycza.:

1. Zlozonosci systemu lub produktu:

-funkcje i algorytmy,

-zfoZonose sterowania, wyjatkow i/lub operacji matematycznych,

-procedury wspoldzialania z uzytkownikiem,

-znaczacy wplyw na prace ludzi,

-wymagania jakosciowe i efektywnosciowe,

-duza ilose danych, zadania krotkiego czasu odpowiedzi,

wymagania technologii,

2. Klienta i srodowiska docelowego:

-liczba wezlow i uzytkownikow,

-poziom wiedzy uzytkownikow i ich udzial w projekcie, -priorytetowose systemu i jego znaczenie dla zamawiajacego, -koniecznose wprowadzenia zmian w biurach, oddzialach, procedurach.

3. Srodowiska budowy systemu.

4. Harmonogramow, ich niezmiennosci badi elastycznosci.

5. Poziomu wiedzy i doswiadczenia zespolu projektowego, stabilnosci.

6. Oszacowania ram czasowych.

7. Korzystania z zewnetrznych dostawcow i podwykonawcow.

8. Fizycznego i technologicznego srodowiska realizacji projektu.

3. Zarzadzanie ryzykiem

•47% projektow nie jest nigdy uzywana (niezgodna z wymaganiami klienta),

•29% jest zaplacona, ale nigdy nie wytworzona,

•19 % jest zarzucona lub calkowicie przerobiona na nowo,

•3% uzyte po zmianach,

•2% uzyte bez zmian.

projektow nie udalo sie zrealizowac wcale.

Kazdy projekt ma swoja specyfike, a z tym zwiazane ograniczenia i trudn°sd oceny oraz

Specyfika oprogramowania

- zdominowanie przez proces projektowania,

- trudnosci w wizualizacji,

- programowanie nie zuzywa sie fizycznie tylko moralnie,

- duza zlozonose,

- dowolnose struktury (tworczose projektanta, programisty),

- zaleznose elementow,

- brak naturalnych ograniczeh,

- latwose zmian.

Specyfika projektow informatycznych

- wymiar projektu (czas, budzet i funkcjonalnose),

- interdyscyplinarnose,

- brak wczesniejszych doswiadczeh,

- zmiennose (Phanta rei),

- rola i znaczenie defektow (tylko ten si$ nie myli, kto nic nie robi),

- ustalenie celow i zakresu systemu,

- intensywnose komunikacji.

Wady projektu co decyduje o tym ze projekt sie nie

•Rozmiar projektu przekraczajacy umiejetnosci zarzadzania. •Strategia nieadekwatna do rodzaju projektu.

•Niewystzrcz ajace wsparcie projektu przez sponsora i kierownictwo firmy

•Wspolpraca z klientem niewystarczajaca. •Analiza systemowa powierzchowna. •Sztywna infrastruktura pracy. •Jakose ograniczano z uwagi na czas i koszty. •Planowanie i nadzorowanie projektu. •Niekonsekwentne zarzadzanie zmianami. •Zarzadzanie ludzmi oraz komunikacja.

•Zarzadzanie ryzykiem najczesciej bez wczesniejszej analizy i specyfikacji zadah zapobiegawczych.

Proces zarzadzania ryzykiem

Cele strategiczne przedsi^biorstwa

Ocena ryzyka

Anatiza ryzyka Identyfikacja ryzyka Opis ryzyka Pomiar ryzyka

Ewaluacja ryzyka

Informowa

Zagrozen

Decyzja

Post^powanie

ie о ryzyku і і szanse

wo bee ryzyka

Residual Risk Reporting

Monitorowanie

"to

Zarzadzanie ryzykiem chroni і zwi^ksza wartosc organizacji dla udziatowcow (akcjonariuszy), gdyz przyczynia si$ do realizacji celow organizacji poprzez:

zapewnienie ram systemowych, dzieki ktorym dalsza dzialalnosc organizacji bedzie prowadzona wsposob spojny і kontrolowany,

usprawnienie procesu podejmowania decyzji, planowania і okresiania priorytetow dzieki uzyskaniu kompleksowej wiedzy na temat dzialalnosci organizacji, stopnia niepewnosci oraz szans і zagrozen,

przyczynienie siq do efektywniejszego wykorzystania (alokacji) kapitatu izasobow, j а кіт і dysponuje organizacja,

zmniejszenie niepewnosci w innych niz kiuczowe obszarach dzialainosci,

ochronq і budowanie majqtku і wizerunku organizacji (przedstebiorstwa),

pomoc w rozwijaniu potencjatu ludzkiego oraz bazy wiedzy organizacji,

poprawe efektywnosci dzialania

Cykl zarzadzania ryzykiem

Identyfikacja zagrozeh i ich zrodel

Biezaca ocena i informacja o ryzyku

\7

Srodki i mechanizmy sluzace wplywaniu na poziom ryzyka

Reagowanie na ryzyko

1. Unikanie, eliminowanie zapobieganie wystapieniu zagrozenia -tworzenie planow „na wypadek", gromadzenia wiedzy o ryzyku.

2. Lagodzenie, redukcja, - dzialania minimalizujace zagrozenia, np.: twoorzenie rezerw za'sobowych, ograniczanie i?egatywnych skutkow ryzyka, rownowazenie jednego rodzaju ryzyka przez inne, a tym samym redukcje calosciowego ryzyka.

3. Dzielenie i rozproszenie, w tym miedzy innymi transfer ryzyka i

4. Akceptacja ryzyka przedsiewziecia na okreslonym poziomie i ewentualnie ubezpieczenie sie od zagrozenil.

4. Techniki zarzadzania ryzykiem

Nazwa metody

Burza mozgow

Metoda delficka

Analiza SWOT

Metoda Ishikawy

Metoda list kontrolnych

Metoda PERT

Modelowanie i symulacje komputerowe

Macierz ryzyka Metoda ryzyk czesciowych

Obszar zastosowah

Identyfikaczyzni^hyzkwantyfikacja Identasaorgas ew adssc?e ych

realizowanego projektu

Poszukiwanie przyczyn okreslonego Pytania identyfikujace zagrozenia dla

Okreslenie czasu trwania projektu

Szacowanie ryzyka (np. kosztowego) w oparciu o metode Monte-Carlo

Identyfikacja zagrozeh, ocena ryzyka

Praktyczna metoda dla kazdej fazy cyklu zycia projektu

Listy kontrolne

Jedna z najpowszechniej stosowanych, latwych w uzyciu, a zarazem bardzo skuteczVh technik, jest metoda listWrolnych. Wspfera ona glownie proces identyfikacji czynnikow ryzyka, choe moze tez bye pomocna w trakcie oceny

czynnikow oraz przy identyfikacji i wyborze Srodkow przeciwdzialajacych. Jakkolwiek

stosowana jest przede wszystkim w trakcie wstepnej analizy, powinna bye wykorzystywana rowniez w nastepnych fazach projektu: przy zatwierdzaniu uruchomienia kolejnych etapow, w trakcie okresowych ocen, a nawet przy zamykaniu projektu. Ten ostatni przypadek ma na celu okreslenie zagrozeh, ktore moga nastapie w trakcie eksploatacji produktow projektu, a takze ma stanowie wazny element listy doswiadczeh nabytych w czasie calego cyklu projektu.

ista kontrolna wspomagajaca wstepna ocene ryzyka projektu

Id.      ОЬьгаг га^пнспіа, pytanic iduntyfikujLEC Qccns

S t m     її. d-iij rza. htic «г-цап іл ш: j і

S. I      Czy organizac ja posiada jasno sprccyzowana. strategic^

5.2 O.y pi anew an а zmiana bizncsowa jest zjgodna z gbnwny mi cc lami stratcgicznym Ґ?

5.3 t-z>' istn icjc powszeebne przekonanic, іе zmiana jest n iczbc.dnaV

5.4 O.y okrcslony j est poziom oddzialy wan ia zm iany biznesowej na dzialalnosc ope racy jnaV

5.5 t>.y jgtownc kry tycznc proccsy biznesowe pozostan4 nicnaruszonc przez zmiancV

S. I      Czy zdcf in iowany jest zakres zm iapy b iznesowe j, ktory ma bye zrcal і zowany przez projekt?

S.7     O.y orjjanizacja wprowadzala juz zmiane. bizncsow4 na podobnym poziom ic?

S.-S     t>.y proccsy biznesowe orjjanizacj і s^ przy stosowanc do wprowadzen ia zmiany?

З-.*?     O.y osoby, ktoie bc.da^.aanjsazowanc w zarzadzanie stratcgicznc projektu, forahy juzudziafw podobnym przcdsic.wzicciu?

Otoczcnk bizocsowe і po І і tycz ne

H. I t>.y sy tuacja pol ity czna jest stab і Ina?

В 2 t^zy sy tuacja jgospod arc za jest stab і I na?

В J Czy srodki finansowc sa^ fatwc do pozyskania?

В .4 V?.y znany jest wp byw otoczen ia bizneso wcjgo na zmiany w orj$an izacj i?

В .5- i proccs wprowadzenia zm iany jest odpomy na dziafania konkurencj i?

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

P Burdek - Technika zarzadzania ryzykiem w projekcie informatycznych