М Бучин - Адміністративний ресурс суть та типологія - страница 2

Страницы:
1  2 

УДК 32.01 Д. Виговський

Львівський національний університет імені Івана Франка

СУТЬ ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ ЯК КАТЕГОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

©Виговський Д., 2007

Заакцентовано увагу на двох достатньо нових та не дуже добре висвітлених в політичній науці категоріях: категорії впливу та впливу політичного. Проаналізовано наявні в політологічній літературі визначення цих двох категорій, розглянуто їх недоліки та дано їх визначення.

In his article the author concentrates mainly on the two pretty new and not very good depicted in the literature on the political science categories: influence and political influence. The author analyses existing definitions of these two categories, defines their drawbacks and gives his definition.

Політичний вплив є порівняно новою категорією в політичній науці. На нашу думку, поняття політичного впливу недостатньо добре висвітлено в політологічній літературі і саме тому заслуговує на увагу.

Ми стикаємося з поняттям впливу постійно у повсякденному житті, при аналізі політичних подій. Наприклад, якщо одна з партій не увійшла до правлячої коаліції, а пішла в опозицію, ми говоримо про вплив, що справляє опозиція на уряд, використовуючи різноманітні політичні важелі. Ця опозиційна партія не має влади в прямому розумінні цього слова, але й не можна сказати, що вона ніяк не може відстоювати свою політику. Отже, ця партія впливає на політику уряду в певний спосіб. Це вплив на внутрідержавному рівні. На цьому рівні ми можемо ще виділити, наприклад, вплив регіональних еліт на політичний курс центральної влади в регіонах тощо.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М Бучин - Адміністративний ресурс суть та типологія

М Бучин - Демократичні принципи виборів суть та типологія

М Бучин - Індикатори демократичних виборів

М Бучин - Принцип гласних виборів як елемент демократичної політичної системи

М Бучин - Адміністративний ресурс як важлива політологічна проблема