Ю Л Темчишина - Бухгалтерський облік - страница 1

Страницы:
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ю.Л. Темчишина

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (теоретичні основи)

Навчальний посібник

Київ НУХТ 2008УДК 657

Рецензент Л.М. Чернелевський, канд. екон. наук, проф.

Схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту НУХТ (протокол № 8 від 22.01.07 р.)

Темчишина Ю.Л. Бухгалтерський облік (теоретичні ос­нови): Навч. посіб. — К.: НУХТ, 2008. — 226 с.

ISBN 978-966-612-072-7

У навчальному посібнику з урахуванням вимог дер -жавного стандарту (програми) нормативної дисципліни «Бух­галтерський облік» розкрито зміст кожної теми. Навчальний матеріал широко ілюстрований, супроводжується схемами і таблицями. Посібник містить практичні завдання до кожної теми, які допоможуть студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використати набуті знання як базу для вивчення дисципліни «Фінансовий облік». Подано термінологічний словник, систему поточного і підсумкового контролю знань в умовах кредитно модульної організації навчального процесу.

Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.

ISBN 978-966-612-072-7 УДК 657

©ЮЛ. Тимчишина, 2008 © НІУХТ, 2008Вступ

Із входженням вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінилися форми ведення господарської діяль­ності. Господарюючому суб'єкту надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємство виходить із власних ресурсних можливостей, з урахуванням широкого спектра факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу. Тому об'єктивною є потреба підприємств в отриманні економічної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності для управління підприємствами. Основним джерелом такої інформації е дані поточного бухгалтерського обліку, які систе­матизуються у звітність.

Оволодіння теорією обліку і технікою відображення в ньому господарських операцій, оформлення облікових і звітних документів є необхідною умовою отримання фундаментальних знань спеціалістами економічного профілю.

У цьому зв'язку студентам необхідно попередньо грун­товно вивчити теорію бухгалтерського обліку. Особливу увагу слід звернути на те, що вивчення господарської діяльності та відображення її в обліку (об'єкти обліку) розглядаються в двох аспектах:

об'єкти обліку, які забезпечують господарську діяльність; об'єкти обліку, які становлять зміст господарської діяльності.При оволодінні теоретичними знаннями студенту необхідно:

вивчити склад господарських засобів підприємства та джерел їх формування, прийоми і способи ведення бухгалтерського обліку, схеми активних, пасивних і активно-пасивних рахунків, рахунки аналітичного і синтетичного обліку, особливості відображення на них господарських операцій, відкриття і закриття рахунків, складання оборотних відомостей і балансу;

ознайомитися з планом рахунків бухгалтерського обліку, прийнятим в Україні, і перейти до вивчення форм бухгалтерського обліку;

засвоїти поняття «подвійний запис», «баланс» і «звіт­ність». Важливо пам'ятати, що облік здійснюється на основі правильно оформлених первинних документів.

Особливістю цього посібника є те, що в ньому до кожної теми містяться структурно-логічні схеми, таблиці, наведені найважливіші теоретичні положення, тести для самоконтролю, що допомагає студентам у засвоєнні навчального матеріалу.

Отже, посібник орієнтований на впровадження активної методики навчання. В ньому використаний повний комплекс основних методів навчання: словесний, наочний і практичний.

Основна мета посібника — допомогти студентам усіх фахових спрямувань набути:

Ґрунтовних знань з основних питань теорії бухгал­терського обліку;

вміння здійснювати первинне спостереження та оформ­ляти обліком! документи, на рахунках бухгалтерського обліку, встановлювати взаємозв'язок між рахунками і балансом, визначати вплив господарських операцій на зміни в балансі, виявляти та виправляти помилки в обліку, складати оборотні та «шахові» відомості, визначати фінансові результати від операційної діяльності підприємства, складати бухгалтерську звітність.

Методичні аспекти викладання дисципліни «Бухгалтерський облік» у вищих навчальних закладах в умовах кредитно- модульної організації навчального процесу

Головне завдання педагогічної науки вищої школи в умовах впровадження кредитно модульної організації нав­чального процесу полягає в застосуванні такої методики нав­чання студентів, яка посилить їхню мотивацію щодо постійного вдосконалювання своїх знань, розвиватиме здібності творчого застосування теоретичних знань у вирішенні господарських проблем у майбутньому.

В сучасних умовах в навчальних закладах використовуються різні форми навчання: лекції, семінари, практичні заняття, вирішення задач-ситуацій. Проте трансформація традиційної системи організації навчального процесу в кредитно-модульну потребує суттєвої активізації роботи студентів, особливо для ґрунтовного вивчення теоретичних основ окремих дисциплін обліково-аналітичного спрямування. Тому особливо актуальною є потреба у впровадженні в навчальний процес активних методів. В цьому зв'язку у загальному арсеналі навчальної роботи провідна роль належить лекціям з елементами проблемного навчання, семінарам-дискусіям та самостійній роботі студентів. Сутність проблемного навчання полягає в систематичній постановці перед студентами проблемних завдань, вирішення яких вимагає від них максимального використання раніше засвоєних знань і набутих навичок, що значною мірою активізує навчальний процес. На відміну від традиційного пояснювально- ілюстративного навчання, характерного для інформуючого типу лекцій, на лекціях проблемного характеру значно активізується засвоєння знань студентами.

В основу організації проблемного навчання покладено принцип пошукової навчально-дослідної діяльності студента, тобто принцип самостійного «відкриття» висновків науки, «винахід» нових способів використання знань на практиці.

Головною функцією проблемної лекції в умовах кре­дитно-модульної організації навчального процесу є розвиток потенційних творчих здібностей студента. Такий розвиток включає:

формування навичок свідомого засвоєння знань; накопичення досвіду творчої діяльності; формування потреб  у систематичному набутті нових знань.

Отже, навчання студентів в умовах впровадження кре­дитно-модульної організації навчального процесу — це різновид активного навчання, що оптимально поєднує самостійну пошукову діяльність студента, формулювання висновків, які ґрунтуються на теоретичних знаннях і виробленій інтуїції, з засвоєнням готових висновків науки.Проблемне навчання мае бути провідним елементом у кредитно-модульній організації навчального процесу. Слід зазначити, що крім проблемних лекцій досить ефективними е семінари-дискусії. їх сутність полягає в проведенні студентами інтуїтивно-логічного аналізу проблеми, яка розглядається, з кількісною оцінкою міркувань і формалізованою обробкою результатів. Організація дискусії, як складового елемента семінару, включає:

вибір методів аналізу проблеми, що розглядається, методів викладення міркувань, доказів, які формулюються студентами — учасниками семінару-дискусії;

вибір засобів представлення інформації щодо аргументів, доказів і висновків учасників семінару, а також способів і засобів узагальнення інформації в процесі дискусії;

встановлення порядку та регламенту окремих виступів.

Власне, дискусія на семінарі має включати традиційні

фази: вступне слово викладача; виступи студентів;

узагальнення результатів дискусії викладачем. У вступному слові викладач формулює задачі і мету семінару-дискусії, коротко викладає результати попереднього аналізу проблеми, яка розглядалась на лекції. Особлива увага приділяється головним аспектам проблеми. Студенти інфор­муються щодо регламенту виступу.

Структура виступу студента має включити такі елементи:

виклад власного погляду;

обгрунтування своєї позиції щодо можливвості і способів вирішення проблеми; аргументація своєї позиції;

докази з використанням конкретної інформації; висновки і пропозиції.

Отже, входження в кредитно-модульну організацію навчального процесу буде максимально результативним при вивченні курсу «Бухгалтерський облік» за умов широкого використання в навчальному процесі проблемних лекцій та семінарів-дискусій.ЗМІСТ

Вступ............................................................................................З

Методичні аспекти викладання дисципліни «Бухгалтерський

облік» у вищих навчальних закладах в умовах кредитно-модульної

організації

навчального процесу..............................................................................4

ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ................................................................7

ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ.............................................................................................7

1.1. Бухгалтерський облік у системі наук...............................7

1.2. Виникнення господарського обліку

та його характеристика...........................................................................8

1.3. Види господарського обліку,

їх диференціація та інтеграція..............................................................14

1.4. Мета, завдання та функції

бухгалтерського обліку в суспільстві.....................................................14

1.5. Вимірники господарських операцій

в обліку..................................................................................................15

1.6. Міжнародні та національні

стандарти бухгалтерського обліку........................................................16

ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 17

2.1. Предмет бухгалтерського обліку....................................17

2.2. Класифікація господарських засобів

і джерел їх формування........................................................................18

2.3. Господарські процеси як об'єкти бухгалтерського обліку20

2.4. Метод бухгалтерського обліку......................................21

ТЕМА 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС.............................23

3.1. Бухгалтерський баланс, його зміст

і будова .................................................................................................23

3.2. Структура балансу........................................................24

3.3. Зміни в балансі, зумовлені

господарськими операціями..................................................................29

ТЕМА 4. СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС..........................................................30

4.1. Рахунки бухгалтерського обліку,

їх призначення і будова ......................................................... 304.2. Подвійний запис, його суть і значення...........................31

4.3. Синтетичний і аналітичний облік...................................32

4.4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку 32 ТЕМА 5. ДОКУМЕНТАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ТА

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ................................................................................35

5.1. Суть і значення документації

господарських операцій.........................................................................35

5.2. Вимоги до змісту, структури

та оформлення документів ...................................................................35

5.3. Класифікація бухгалтерських документів ...................... 36

5.4. Порядок перевірки і опрацювання

документів .............................................................................................39

5.5. Організація документообороту.

Зберігання документів...........................................................................40

5.6. Інвентаризація, її суть і значення..................................43

5.7. Основні завдання інвентаризації...................................44

5.8. Порядок проведення та оформлення інвентаризації.....46

ТЕМА 6. ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ

ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ............................................................47

6.1. Принципи оцінки господарських

засобів і калькуляція.............................................................................47

6.2. Облік процесу постачання ............................................. 48

6.3. Облік процесу виробництва...........................................49

6.4. Облік процесу реалізації...............................................51

6.5. Облік фінансових результатів

і використання прибутку ........................................................................53

ТЕМА 7. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПЛАН РАХУНКІВ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ..............................................................53

7.1. Принципи класифікації рахунків бухгалтерського обліку53

7.2. Класифікація рахунків

за економічним змістом .........................................................................56

7.3. Класифікація рахунків

за призначенням і структурою ...............................................................57

7.4. План рахунків бухгалтерського обліку ............................63

ТЕМА 8. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ

У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ...........................................64

8.1. Облікові регістри, їх класифікація

та призначення......................................................................................648.2. Виникнення форм бухгалтерського

обліку та їх розвиток..............................................................................66

8.3. Помилки у бухгалтерських записах,

способи їх виявлення та виправлення..................................................70

ТЕМА 9. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.......................71

9.1. Суть та якісні характеристики

фінансової звітності..............................................................................71

9.2. Склад фінансової звітності,

її подання і оприлюднення .................................................................... 72

9.3. Принципи підготовки фінансової звітності .................. 74

9.4. Звіт про фінансові результати (форма № 2)..................76

9.5. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)..................78

9.6. Звіт про власний капітал (форма № 4).........................81

ТЕМА 10. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ...................................................................................................84

10.1. Організація облікового процесу...................................84

10.2. Технологія облікового процесу....................................89

10.3. Облікова політика підприємства

як інструмент організації бухгалтерського обліку..................................90

10.4. План організації бухгалтерського

обліку на підприємстві...........................................................................92

10.5. Державне управління обліком

і звітністю в Україні................................................................................92

ЧАСТИНА II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ..................................................................94

ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ.....................................................................94

ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ..............................................................97

ТЕМА 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС...................................99

ТЕМА 4. СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС........................104

ТЕМА 5. ДОКУМЕНТАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ.....................................................109

ТЕМА 6. ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ

ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ..................................... 113

ТЕМА 7. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ............................................................120

ТЕМА 8. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ............................................................122ТЕМА 9. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ........................129

ТЕМА 10. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ............................................................133

ЧАСТИНА III. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ................................................................137

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ...............................................178

ДОДАТКИ .................................................................................199

ДО ДА ТОК 1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств

і організацій.......................................................................................199

ДОДАТОК 2. Перелік міжнародних стандартів

бухгалтерського обліку.................................................................212

ЛІТЕРАТУРА.............................................................................221Навчальне видання

Темчишина Юлія Леонідівна

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (теоретичні основи)

Навчальний посібник

Редактор ТІ. Заболотна Комп'ютерна верстка Є.В. Колісниченко

Підп. до друку. 17.06.08 р. Обл.-вид.арк. 9,92. Наклад 500 пр. Вид. № 07/07. Друк ТОВ «ДиПиАй». Зам.2349_

РВЦ НУХТ. 01033 Київ 33, вул. Володимирська, 68 www.book.nuht.edu.ua Свідоцтво про реєстрацію серія ДК № 1786 від 18.05.04 р.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Ю Л Темчишина - Бухгалтерський облік

Ю Л Темчишина - Вдосконалення методологи обґрунтування цін на продукцію харчового виробництва

Ю Л Темчишина - Результати діяльності підприємства як категорія комерційного розрахунку

Ю Л Темчишина - Удосконалення індикаторів платоспроможності підприємства

Ю Л Темчишина - Інноваційний розвиток харчового виробництва