О Столбченко - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

СТОЛБЧЕНКО Олена Володимирівна

УДК 622.457.35

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ТУПИКОВИХ ВИРОБОК ШАХТ

Спеціальність 05.26.01 - Охорона праці

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дніпропетровськ - 2012

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі аерології та охорони праці Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Науковий керівник:     доктор технічних наук, професор_

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Микола ' Феофанович

Офіційні опоненти:     доктор технічних наук, професор ЛАПШИН Олександр Єгорович,

Криворізький національний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, професор кафедри рудникової аерології та охорони праці;

кандидат технічних наук

КУЗЬМІНОВ Костянтин Володимирович,

Марганецький коледж Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (м. Марганець), викладач комісії гірничих дисциплін.

Захист дисертації відбудеться "_"_2012 р. о_годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 08.080.07 при Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19.

Автореферат розісланий "_"_2012 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради

Остапчук О.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

СТОЛБЧЕНКО Олена Володимирівна

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ТУПИКОВИХ ВИРОБОК ШАХТ

(Автореферат)

Підписано до друку 20.04.2012. Формат 60х90/16. Папір офсет. Ризографія. Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9. Тираж 130 пр. Зам.

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» 49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19

Актуальність теми. Видобуток корисних копалин пов'язаний з наявністю значної кількості небезпечних і шкідливих виробничих чинників, що призводить до високого рівня аварійності і травматизму в гірничодобувній галузі промисловості України. Збільшення глибини розробки родовищ, а також підвищення продуктивності і швидкості подвигання вибоїв очисних і підготовчих виробок із застосуванням нової техніки і технології ведення гірничих робіт призводить до погіршення санітарно-гігієнічних умов праці гірників, росту інтенсивності виділення метану та підвищенню небезпеки виникнення аварій і аварійних ситуацій.

Видобуток корисних копалин підземним способом пов'язаний з необхідністю проведення значної кількості підготовчих гірничих виробок. Так, на шахтах України щорічно проводиться близько 7 тис. км виробок. Довжина окремих тупикових виробок досягає 3 км, а витрата повітря для провітрювання однієї виробки на газових шахтах іноді досягає 2000 м3/хв. Інтенсифікація проведення гірничих виробок, використання високопродуктивних машин і механізмів, збільшення глибини гірничих робіт і пов'язане з цим зростання температури повітря і порід, газоносності і газовиділень призводить до того, що провітрювання тупикових виробок стає усе більш складним процесом.

В той же час ефективність вентиляційних систем тупикових виробок шахт нині часто є досить низькою, що, в першу чергу, проявляється у значних наднормативних енерговитратах, пов'язаних з переміщенням повітря по вентиляційній мережі та незабезпеченні допустимих санітарно-гігієнічних умов праці гірників. Однією з причин цього є неправильний вибір параметрів вентиляційних систем тупикових виробок, що значною мірою пов'язано з недосконалістю та невідповідністю сучасному стану техніки і технології ведення гірничих робіт існуючих методів розрахунку систем місцевого провітрювання, які використовуються при їх проектуванні.

Вищенаведене обумовлює актуальність проведення досліджень, спрямованих на підвищення ефективності вентиляційних систем тупикових виробок вугільних шахт за рахунок створення нових і уточнення діючих методик розрахунку їх параметрів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за темою дисертації виконані відповідно до Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища на 2006-2010 рр. та «Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1320, згідно планів науково-дослідних робіт Національного гірничого університету за темою «Дослідження шляхів підвищення ефективності провітрювання залізорудних шахт» (№ держреєстрації 0107U001545).

19

Мета й завдання досліджень. Мета роботи полягає у підвищенні ефективності провітрювання тупикових виробок шахт на основі обґрунтування раціональних параметрів вентиляційних систем місцевого провітрювання.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання досліджень:

- проаналізувати гірничотехнічні умови й особливості формування вентиляційних потоків при веденні гірничих робіт у тупикових виробках та відповідності їм наявних методів розрахунку вентиляційних систем місцевого провітрювання, які використовуються при їх проектуванні;

- розробити математичну модель вентиляційної системи місцевого провітрювання та дослідити залежність енергетичних параметрів вентиляторів від конструктивних особливостей вентиляційної мережі, її основних аеродинамічних параметрів, технологічних факторів та можливих керуючих впливів;

- розробити метод розрахунку параметрів системи місцевого провітрювання з урахуванням усіх складових джерела тяги і параметрів повітроводу при різних варіантах провітрювання;

- розробити метод розрахунку параметрів системи місцевого провітрювання за газовим фактором;

- обґрунтувати економіко-математичні моделі для вибору параметрів вентиляційного трубопроводу, що забезпечують мінімальні сумарні витрати на спорудження та експлуатацію системи місцевого провітрювання.

Об'єкт дослідження - процес провітрювання тупикових виробок шахт.

Предмет досліджень - параметри вентиляційних систем місцевого провітрювання та методи їх розрахунку.

Методи дослідження. Для досягнення поставлених задач у роботі використані методи наукового аналізу й узагальнення - для встановлення основних гірничотехнічних умов і особливостей формування вентиляційних потоків при веденні гірничих робіт у тупикових виробках; аналітичний - для виконання досліджень з встановлення мінливості основних вентиляційних параметрів; методи математичного моделювання - для розробки моделей вентиляційної системи місцевого провітрювання; методи оптимізації - для вибору й обґрунтування раціональних параметрів елементів вентиляційних систем місцевого провітрювання; методи математичної статистики - при обробці результатів і оцінці вірогідності отриманих математичних моделей.

Наукові положення, що виносяться на захист:

1. Параметричні дані, що базуються на аналітичній обробці напірних характеристик вентиляторів і графіків залежності потужності вентиляторів від їх подачі, враховують вплив основних аеродинамічних параметрів повітроводу на джерело тяги при різних варіантах провітрювання, що дозволяє розробляти обчислювальні моделі для розрахунку параметрів вентиляційної системи місцевого провітрювання.

2. Процес виносу метаноповітряної суміші за межі тупикової виробки характеризується   періодичними   коливаннями   дебіту   метану внаслідок

ABSTRACT

Stolbchenko O. V. «Substantiation of rational parameters for ventilation systems installed in blind pits. - Manuscript.

The dissertation on the scientific degree of the candidate of engineering sciences in speciality 05.26.01 - «Protection of labour» - National mining university, Dnepropetrovsk, 2012.

The state of ventilation systems for local airing in mines has been analyzed in the thesis. The main mining and technological conditions and besides, the character of ventilating currents which enter and leave the mine during operations in blind pits have been detected and studied. The available ways and means to increase the efficiency of ventilating in blind pits have been considered.

On the basis of the results obtained, there mathematical models of a ventilation system in blind pits have been developed and substantiated by analytical treatment of the graphs which illustrate the dependence of the current decline and power of the fan for local ventilating on the value of the fan feeding. The method that would be of value in measuring the parameters for the local ventilating system which takes into account all constituents of traction force source and characteristics of blast engines relevant to various types of ventilating has been introduced.

Furthermore, the method to calculate the parameters of the system for local ventilation taking into account a gas factor and not permanent gas dynamics phenomena which show periodical yield fluctuations caused by irregular technological and geotechnical impact on rock massifs and attended by gas emission has been worked out.

Key words: mine, mining operations, calculation methods, ventilation system, ventilating currents, ventilating sets.

18

разработанной универсальной математической модели рассматриваемой системы в развернутом виде, позволяющей учитывать все составляющие источника тяги и воздуховода при различных вариантах проветривания.

В результате выполненных исследований установлены закономерности изменения основных аэродинамических параметров вентиляционной системы местного проветривания в зависимости от длины и диаметра трубопровода при разных режимах работы вентиляторов. Показано как изменяется диаметр трубопровода в зависимости от мощности и величины подачи ВМП. Получены аналитические зависимости между основными параметрами, входящими в вентиляционные модели, с использованием параметрических данных напорной характеристики вентиляторов, позволяющих упрощать вентиляционные расчеты без ущерба для точности результатов. Разработана методика расчета параметров вентиляционных систем местного проветривания с использованием характеристики вентилятора и графика мощности вентилятора в зависимости от величины подачи воздуха.

Разработан метод расчета параметров системы местного проветривания по газовому фактору с учетом стационарного и нестационарного газодинамических явлений, которые характеризуются периодическими колебаниями дебита за счет рассредоточенного во времени проявления технологических и геомеханических воздействий на породоугольный массив и включения в процесс газовыделения источников, сопутствующих этим воздействиям.

Разработана и теоретически обоснована экономико-математическая модель процесса изменения затрат связанных с перемещением воздуха по трубопроводу, отличающаяся от известных тем, что учитывает изменение длины трубопровода при проведении тупиковой выработки и позволяет определять рациональные параметры вентиляционной системы местного проветривания с учетом этих изменений. Обоснованы параметры вентиляционной системы местного проветривания при решении уравнения, связывающего одновременно мощность, депрессию и подачу вентилятора, при фиксированной величине угла установки лопаток вентилятора. На основании разработанной математической модели обоснована методика определения рациональной величины аэродинамического сопротивления трубопровода, а также рациональных скорости движения воздуха в нем и его диаметра при наличии на участке местного сопротивления.

Выполненные в диссертационной работе исследования могут быть использованы при проектировании вентиляционных систем местного проветривания а также для повышении эффективности действующих вентиляционных установок для проветривания тупиковых выработок шахт.

Ключевые слова: шахта, горные выработки, методы расчета, вентиляционная система, утечки воздуха, вентиляторные установки.

розосередженого в часі прояву технологічних і геомеханічних впливів на гірський масив та включенням в процес газовиділення джерел, що супроводжуються цим впливом, врахування нестаціонарного характеру процесу газовиділення дозволяє визначати раціональні значення параметрів системи місцевого провітрювання за газовим фактором.

Наукові результати і їхня новизна.

1. Розроблена математична модель вентиляційної системи місцевого провітрювання, яка відрізняється від відомих тим, що враховує напірну характеристику вентилятора, втрати повітря за довжиною трубопроводу та втрати тиску повітряного потоку на виході з трубопроводу і дозволяє визначати більш достовірні значення його параметрів.

2. Уперше отримані математичні залежності, що дозволяють врахувати вплив характеристики вентилятора на основні аеродинамічні параметри вентиляційної системи місцевого провітрювання та визначати необхідний кут повороту лопаток з метою забезпечення надходження необхідної кількості повітря в кінець трубопроводу, при заданій довжині і діаметрі повітроводу.

3. Встановлена залежність зміни режиму роботи вентилятора від основних аеродинамічних параметрів вентиляційної системи місцевого провітрювання, що відрізняється від відомих тим, що враховує непродуктивні втрати повітря в трубопроводі.

4. Розроблено метод розрахунку параметрів системи місцевого провітрювання за газовим фактором, що відрізняється урахуванням нестаціонарних газодинамічних явищ.

5. Розроблена і теоретично обґрунтована економіко-математична модель формалізованого опису процесу зміни енерговитрат пов'язаних з переміщенням повітря по вентиляційній системі місцевого провітрювання, яка відрізняється від відомих тим, що враховує зміну довжини і діаметра трубопроводу при проведенні тупикової виробки і дозволяє визначати найбільш раціональні параметри вентиляційної системи місцевого провітрювання з урахуванням цих змін.

Практичне значення отриманих результатів:

Виконані дослідження дозволили встановити область ефективного використання основних елементів вентиляційної системи місцевого провітрювання та обґрунтувати доцільність зміни довжини і діаметра трубопроводу при проведенні тупикової виробки.

За результатами виконаних досліджень розроблена методика розрахунку параметрів вентиляційної системи місцевого провітрювання з використанням характеристики вентилятора і графіка залежності його потужності від режимів провітрювання тупикових виробок.

Особистий внесок здобувача полягає у формулюванні мети і постановці завдань досліджень, наукових положень, у розробці математичної моделі і методики досліджень, в аналізі результатів експериментів, видачі рекомендацій з розрахунку провітрювання тупикових виробок значної довжини.

17

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися, обговорені і схвалені на міжнародних науково-технічних конференціях «Форум гірників» (м. Дніпропетровськ, 2007 - 2009 р.), «Школа підземної розробки» (м. Ялта, 2008 р.), міжнародних наукових конференціях студентів, магістрів і аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнології" (м. Житомир, 2008, 2010 р.), Першій науково-технічній конференції студентів, аспірантів і молодих учених НГУ "Наукова весна-2010" (м. Дніпропетровськ).

Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 16 наукових робіт, у тому числі: 11 статей у фахових виданнях, що входять в перелік ВАК України, 5 статей - матеріали і тези доповідей на конференціях.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів та висновку. Вона містить 162 сторінки машинописного тексту, включаючи 57 рисунків, 5 таблиць, список використаних джерел з 100 найменувань і 3-х додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність досліджень, сформульовані мета і завдання досліджень, приведені основні наукові положення та результати, винесені на захист, а також відомості про практичне значення та впровадження результатів роботи.

У першому розділі виконаний аналіз стану провітрювання тупикових виробок вугільних шахт і способів підвищення ефективності вентиляційних систем місцевого провітрювання, а також огляд існуючих аналітичних методів визначення параметрів вентиляційних систем місцевого провітрювання.

У результаті виконаного аналізу встановлено, що незадовільний стан провітрювання тупикових виробок часто буває причиною травмування і загибелі людей у цих виробках і на дільницях, що примикають до них. Через погане провітрювання значною мірою спостерігаються незадовільні кліматичні умови в тупикових виробках. Так, більш ніж у 600 вибоях шахт Донбасу температура повітря перевищує 26 °С. За звітними даними не були забезпечені розрахунковою кількістю повітря 1500 вибоїв тупикових виробок. У ряді випадків витрати повітря для провітрювання тупикових виробок перевищують кількість повітря необхідного для провітрювання очисних вибоїв. Інтенсифікація проведення гірничих виробок, застосування високопродуктивних машин і механізмів, безупинне збільшення глибини гірничих робіт і пов'язане з цим зростання температури повітря і порід та газовиділень призводить до того, що провітрювання тупикових виробок стає усе більш складним. На деяких шахтах сумарна потужність вентиляторів місцевого провітрювання перевищує потужність вентиляторів головного провітрювання.

Відомо, що на ефективність роботи вентиляційної системи місцевого провітрювання істотно впливають параметри її елементів. Вивченню процесів, місцевого провітрювання по газовому фактору в умовах газодинамічних явищ [10, 11, 15], в розробці аналітичних методів визначення параметрів вентиляційних систем з каскадною установкою вентиляторів з використанням гнучких трубопроводів [12, 13], в розробці вентиляційних розрахунків [14].

АНОТАЦШ

Столбченко О.В. Обґрунтування раціональних параметрів вентиляційних систем тупикових виробок шахт. - На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 - "Охорона праці" - Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ, 2012.

У дисертаційній роботі виконаний аналіз стану вентиляційних систем місцевого провітрювання шахт. Встановлені основні особливості формування вентиляційних потоків при веденні гірничих робіт у тупикових виробках. Виконаний аналіз існуючих способів і засобів підвищення ефективності провітрювання тупикових виробок вугільних шахт.

Розроблені математичні моделі вентиляційної системи провітрювання тупикових виробок, що базуються на аналітичній обробці графіків залежності депресії і потужності вентилятора місцевого провітрювання від величини подачі вентилятора та враховують всі складові втрат повітря за довжиною трубопроводу. Розроблено метод розрахунку параметрів системи місцевого провітрювання з урахуванням усіх складових джерела тяги і повітроводу при різних варіантах провітрювання та метод розрахунку параметрів системи місцевого провітрювання за газовим фактором з урахуванням нестаціонарності газодинамічних явищ.

Обґрунтовані економіко-математичні моделі зміни витрат зв'язаних з переміщенням повітря по вентиляційній системі місцевого провітрювання та з їх використанням обґрунтовано методику вибору раціональних параметрів систем місцевого провітрювання.

Ключові слова: шахта, гірничі виробки, методи розрахунку, вентиляційна система, витоки повітря, вентиляторні установки.

АННОТАЦИЯ

Столбченко Е.В. Обоснование рациональных параметров вентиляционных систем тупиковых выработок шахт. - На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 - "Охрана труда" - Государственный ВУЗ «Национальный горный университет», Днепропетровск, 2012.

В диссертационной работе осуществлено решение актуальной научно-практической задачи повышения эффективности вентиляционных систем местного проветривания шахт, которая заключается в определении основных характеристик   системы   вентиляции   тупиковых   выработок   на основе

16

9. Столбченко Е.В. Визначення параметрів вентиляційних систем місцевого провітрювання / М.Ф. Кременчуцький, О.А. Муха, О.В. Столбченко, О.В. Полякова // Науковий вісник НГУ. -2009. - №12. - С.30-31.

10. Столбченко Е.В. Расчет проветривания тупиковых выработок с использованием    дифференциальных    уравнений    /    Н. Ф. Кременчуцкий,

0. А. Муха, Е.В Столбченко. // Науковий вісник НГУ. - 2011. - №6. - С.136-139.

11. Столбченко Е.В. Последовательный расчет параметров местного проветривания с использованием дифференциальных уравнений/ Н.Ф. Кременчуцкий, О.А. Муха, Е.В. Столбченко // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. - 2011. - № 36. т. 2. - С. 186-192.

12. Столбченко Е.В. Аналитические методы определения параметров вентиляции тупиковых выработок при совместной работе двух вентиляторов//

H. Ф Кременчуцкий., С.И. Пугач, Е.В. Столбченко // Матеріали міжнар.наук.-практ. конференції «Форум гірників 2007», Дніпропетровськ: НГУ. 2007 - С.

258-262.

13. Столбченко Е.В. Расчетное обоснование параметров вентиляционных систем местного проветривания / Н.Ф. Кременчуцкий, О.А. Муха, Е.В. Столбченко //    Матеріали    міжнародної    конференції    «Форум    гірників 2008».

Дніпропетровськ: НГУ. - 2008. - С. 89-93.

14. Столбченко О.В. Розрахунок провітрювання тупикових виробок при двох і трьох паралельних трубопроводах / М. Ф. Кременчуцький, О.А. Муха,

I. 1. Пугач, С.І. Пугач, О.В. Столбченко // Матеріали II міжн. наук.-практ. конференції «Школа підземной розробки». - Дніпропетровск: НГУ.- 2008. -С. 149 -153.

15. Столбченко О.В. Утилізація метану при комплексної дегазації вугільного родовища / О.А. Муха, І. І. Пугач, С.І. Пугач, О.В. Столбченко,

1. А. Шайхлісламова // Тези V міжн. наук. конф. студ., магістров та асп. "Сучасні проблеми екології та геотехнологій". - Житомир: ЖДТУ. - 2008. - С. 361-362.

16. Столбченко О.В. Розрахунок і оптимізація параметрів дегазації вугільних шахт / Столбченко О.В. // Тези VII міжн. наук. конф. студ., магістрів та асп." Сучасні проблеми екології та геотехнологій". - Житомир: ЖДТУ. -

2010. - С. 273-275.

Особистий внесок дисертанта в роботах, опублікованих у співавторстві,

полягає в розробці аналітичної моделі вентиляційної системи тупикової виробки з використанням апроксимаційних залежностей витрат повітря від депресії вентилятора і витоків повітря від довжини трубопроводу [3], в розробці методу розрахунку нерозгалужених трубопроводів зі змінюваної в процесі експлуатації довжиною [4], в розробці методики розрахунку параметрів вентиляційних систем місцевого провітрювання з використанням характеристики вентилятора і графіка потужності вентилятора залежно від величини подачі повітря [5, 6, 9], в розробці аналітичного методу визначення параметрів систем місцевого провітрювання при спільній роботі двох вентиляторів і жорсткому трубопроводі [7], дослідженні параметрів вентиляційних систем при використанні декількох рівнобіжних гнучких трубопроводів [8], в визначенні параметрів вентиляційної системи

що протікають у вентиляційних системах тупикових виробок шахт, присвячена значна кількість досліджень спираючись на які були розроблені методи розрахунку й оптимізації параметрів вентиляційних систем місцевого провітрювання.

Значний внесок у розвиток і удосконалювання шахтних вентиляційних систем, методів їхнього розрахунку, а також розробку нових способів і засобів підвищення їхньої ефективності внесли роботи Абрамова Ф.О., Бикова Л.М., Бойко В.О., Вепрова В.С., Вороніна В.М., Клебанова Ф.С., Комарова В.Б., Кременчуцького М.Ф., Ксенофонтової А.І., Кузьмінова К.В., Лапшина О.Є., Лідіна Г.Д., Медведєва Б. І., Милетича А. Ф., Мясникова О.О., Сочинського О.О., Ушакова К.З., Швиркова И.О., та ін.

Аналіз відомих методів розрахунку параметрів вентиляційних систем місцевого провітрювання, що використовуються при їх проектуванні, показав, що вони не враховують вплив втрат кінетичної енергії повітря в трубопроводах разом з витоками, у відомих залежностях не враховується вплив наявних місцевих опорів на розподіл надлишкового тиску за довжиною трубопроводу, що у свою чергу визначає витоки повітря, не враховуються втрати тиску повітряного потоку на виході з трубопроводу та можливий нестаціонарний характер газодинамічних явищ, способи розрахунку депресії строго не обґрунтовані. Крім того, наявні методи не повною мірою адаптовані до можливостей сучасної обчислювальної техніки. Все це істотно позначається на точності аеродинамічних і теплових розрахунків тупикових виробок, що, в остаточному підсумку призводить до необґрунтованого вибору параметрів вентиляційної системи місцевого провітрювання та в кінцевому наслідку до незадовільного стану рудникової атмосфери в привибійній зоні тупикової виробки.

Підвищити ефективність вентиляційних систем тупикових виробок шахт при сучасній технології ведення гірничих робіт можливо шляхом розробки нових та вдосконалення відомих методів розрахунку параметрів вентиляційних систем місцевого провітрювання, які враховують наявний стан вентиляційних систем і нинішні особливості технологічного процесу проведення гірничих виробок та дозволяють обґрунтовувати раціональні параметри елементів вентиляційних систем.

За результатами аналізу сформульовані задачі дослідження, вирішення яких, дозволяє досягти мети дисертації.

Другий розділ присвячений розробці математичної моделі вентиляційної системи місцевого провітрювання і дослідженню залежностей енергетичних параметрів вентиляторів від конструктивних особливостей вентиляційної мережі, її основних аеродинамічних параметрів, технологічних факторів та можливих керуючих впливів.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

О Столбченко - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук