Р М Дупай - Проблеми та перспективи іноземного інвестування в економіку україні - страница 1

Страницы:
1  2 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

8. Садохин А. Межкультурные барьеры и пути их преодоления в процессе комму­никации / А. Садохин // Обсерватория культуры: Журнал обозрение, 2008. — № 2.

— С. 26—32.

9. Горбачик О. А. Перевірка валідності шкали Богардуса для вимірювання міжнаці­ональної толерантності в Україні / О. Горбачик // Наукові записки: Соціологічні науки.

— 2005. — Т.46. — С. 18—22.

Статтю подано до редакції 12.10.2012 р.

УДК 330.322

Р.М. Дупай, аспірант кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНІ

АНОТАЦІЯ. Здійснено аналіз проблем і перспектив іноземного інвестування в Україні в умовах глобальної економічної кризи. Визначено та обґрунтовано один із стратегічних векторів діяльності державних органів влади на шляху до подолання негативного впливу кризових явищ в Україні за допомогою удосконалення механі­зму стимулювання та залучення іноземних інвестицій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: іноземні інвестиції, економічна криза, інвестиційний клімат, глобальна економіка, економічне зростання, інфляція, корупція.

АННОТАЦИЯ. Осуществлен анализ проблем и перспектив иностранного инвести­рования в Украине в условиях глобального экономического кризиса. Определен и обоснован один из стратегических векторов деятельности государственных орга­нов власти на пути к преодолению негативного влияния кризисных явлений в Украине с помощью совершенствования механизма стимулирования и привлече­ния иностранных инвестиций

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранные инвестиции, экономический кризис, инвестици­онный климат, глобальная экономика, экономический рост, инфляция, коррупция

ANNOTATION. The analysis of the problems and prospects of foreign investment in Ukraine during the global economic crisis is done. One of the strategic vectors of state authorities' activity towards overcoming the negative impact of the crisis in Ukraine by improving the mechanism of stimulation and attraction of foreign investments is defined.

KEY WORDS: foreign investment, the economic crisis, the investment climate, the global economy, economic growth, inflation, corruption.

Вступ (постановка проблеми). Глобальна фінансово-економічна криза ви­явилася дуже неочікуваною з точки зору моменту свого настання і руйнівною для глобальної економіки з огляду на її наслідки. Її негативний вплив відчули на собі не тільки країни з перехідними економіками, а й високорозвинені дер­жави, і Україна також не стала винятком. Вітчизняна економіка зазнала значно­го погіршення динаміки економічного зростання і зовнішньої торгівлі, збіль­шення інфляції, а також зменшення притоку іноземних інвестицій, які могли б стати одним із найважливіших засобів у боротьбі з негативним впливом кризо­вих явищ на економіку.

Такі сучасні тенденції розвитку економічних відносин обумовлюють необ­хідність застосування оновленого, удосконаленого комплексного підходу до формування ефективної стратегії стимулювання та залучення зарубіжного капі­талу в економіку України, адже завдяки іноземному фінансуванню розширю­ються можливості економічного зростання. Достатня кількість іноземних інвес­тицій в економіці будь-якої держави (тобто така, яка дозволяє компенсувати брак внутрішніх коштів і створює певну конкуренцію між власниками капіта­лу), у тому числі й України, сприяє пропорційному розвитку її галузей і дозво­ляє модернізувати структуру економіки в цілому відповідно до сучасних еко­номічних трендів. В умовах інтегрування економіки України у європейський економічний простір, проблема формування ефективної політики стимулюван­ня і залучення іноземних інвестицій стає однією з найважливіших.

Перспективи сучасного стану іноземної інвестиційної діяльності у світі та в Україні постійно перебувають у центрі уваги вітчизняних і зарубіжних учених-економістів. Класичними роботами з основ іноземного інвестування, теорії за­лучення та стимулювання іноземних інвестицій стали праці К. Альтомонте [1], Дж. Даннінга [2], Р.Мірдали [3], Д.Холланда [4]. Ідеї класиків були покладені в основу дослідження та формування сучасного бачення процесу іноземного ін­вестування в Україні вітчизняними науковцями: І.А. Бланком [5], І.П. Гайдуць­ким [6] В.М. Гриньовою [7], Б.В. Губським, Д.Г. Лук'яненком [8], І.В. Лук'я-новим [9]. За усієї наукової вагомості та практичної значимості згаданих дослі­джень не всі питання цієї багатогранної проблеми знайшли своє вирішення. У наукових дослідженнях недостатньо виразно визначено концептуально-методо­логічні засади іноземного інвестування в Україні та методичні питання його здійс­нення в умовах глобальної економічної кризи. Найновіші дослідження недостатньо охоплюють аналіз багатьох невирішених проблем стимулювання та вдосконалення механізмів залучення іноземних інвестицій, котрі постали перед Україною, ускла­днюють іноземну інвестиційну діяльність і потребують розробки відповідного ме­тодологічного підґрунтя та інформаційно-методичного забезпечення.

Мета та завдання. Метою даної публікації є дослідження тенденцій інозем­ної інвестиційної діяльності в Україні в умовах світової фінансово-економічної кризи та обґрунтування напрямів залучення та стимулювання іноземних інвес­тицій в економіку України на сучасному етапі розвитку.

Причину незадовільного стану інвестиційної діяльності в Україні більшість науковців справедливо вбачають у тому, що й досі в державі не сформовано ефективної інвестиційної політики, а та, що діє — має, як правило, непослідов­ний, часто суперечливий характер.

Через економічну кризу все більше країн повертаються до політики стиму­лювання виробництва і торгівлі, у тому числі шляхом утримання низьких про­центних ставок і скорочення бюджетних витрат. Така політика викликає хвилі протестів і масових страйків у багатьох країнах Європи.

Крім того, міжнародна торгівля і переміщення потоків капіталу в умовах кризи призвели до посилення конкуренції за капітальні інвестиції між країнами.

Потенційні країни-реципієнти іноземних інвестицій змушені змагатися за дов­гостроковий іноземний капітал, усвідомлюючи його важливість для економіч­ного зростання та структурної модернізації економіки.

Результати. Аналізуючи практику країн, які сьогодні успішно конкурують на міжнародному ринку капіталів [4] і за рахунок цього досить швидко пройш­ли шлях модернізації економіки та розпочали нову еру економічного розвитку, можна дійти висновку, що становлення нової економічної системи не може здійснюватися без тісної співпраці з іноземними партнерами. Досвід стрімкого економічного розвитку ряду Європейських країн у післявоєнні роки, а також но­вих індустріальних країн Азії та Латинської Америки, які активно залучали та використовували іноземний капітал, доводить важливість і необхідність цього фактору в успішному економічному становленні. Важливим рушійним чинником, який призвів до економічного зростання цих країн була і залишається ефективна діяльність у залученні іноземних інвестицій.

Невиразна економічна динаміка світової економіки, прогнози сповільнення економічного зростання в усьому світі та очікування погіршення економічної ситуації в країнах євро-зони не можуть не позначитися на економіці України, яка залишається у рецесії нереформованою і низько конкурентоспроможною.

Таблиця 1

ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У % ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ

 

2012

2013

Глобальна економіка

(3,5) 3,3

(3,9) 3,6

Розвинені країни

(1,4) 1,3

(1,8) 1,5

Країни, що розвиваються

(5,6) 5,3

(5,8) 5,6

Україна

3

3,5

Джерело: IMF World Economic Outlook [10]

Оприлюднені економічні прогнози свідчать про те, що економічне зростання провідних країн світу та світової економіки загалом у 2013 році буде і надалі знижуватися.

Такі не надто втішні економічні прогнози суттєво знижують активність іно­земних інвесторів, у тому числі по відносно України, оскільки вказують на пер­спективи анемічного зростання попиту провідних ринків протягом достатньо тривалого періоду (ймовірно, у середньостроковій перспективі). До того ж гло­бальна економічна криза завдала нищівного удару по соціально-економічному становищу України. Так, за даними Державної служби статистики України, у 2009 році реальний ВВП України зменшився на 15,9 %, обсяг промислового ви­робництва — на 21,9 %, експорт товарів та послуг — на 45,1 %, імпорт товарів та послуг — на 51,3 %, реальний наявний дохід населення — на 9,9 % [11].

Фахівці одноголосно стверджують, що сучасний стан іноземної інвестицій­ної діяльності в Україні є незадовільним і власних капітальних ресурсів україн­ській економіці гостро не вистачає для швидкого виходу з кризи та розвиткуринкової економіки. [12]. Одночасно, за правильної постановки питання, про­гнози більш динамічного зростання, ніж у більшості сусідів, можуть стати при­вабливим чинником для іноземних інвесторів.

Статистика вказує, що з початком світової економічної кризи, в кінці 2008 року, потоки іноземних інвестицій в Україну суттєво знизились. Так згідно з опублікованими даними Конференції з Торгівлі та Розвитку ООН (UNCTAD), обсяги іноземних інвестицій в економіку України у 2011 році становили 7 207 млн дол. США проти 10 913 млн дол. США у докризовий 2008 рік [13]. У той же час науковці наголошують, що сьогодні українській економіці необхідно по­над 60 млрд дол. США іноземного капіталу для успішного подолання негатив­ного впливу кризових явищ та відновлення економічного зростання [9]. При порівнянні обсягів прямих іноземних інвестицій в Україні станом на 1 липня та 1 квітня 2012 року, спираючись на дані Державної служби статистики України, отримаємо негативні результати, що свідчать про значне зменшення комерцій­ного інтересу до України з боку високорозвинених постіндустріальних країн. Наприклад, обсяг інвестицій з Польщі за 2-й квартал 2012 року зменшився на 5,9 млн доларів, з США на 54 млн доларів, Австрії — 196,4 млн доларів, Швеції — 197,4 млн доларів.

Такий критично низький рівень закордонних інвестицій говорить, перш за все, про те, що в Україні існують великі проблеми в роботі окремих державних органів, які пов'язані з іноземним інвестуванням, а також і про стрімке зростан­ня недовіри з боку іноземних інвесторів до України [12].

Сьогодні перед Україною постає доволі складне завдання — визначити реа­льні пріоритети розвитку в нових посткризових умовах і побудувати ефективну інвестиційну модель, що спроможна забезпечити модернізацію економіки та нарощування виробничих потужностей, а також сприяти подоланню негативно­го впливу кризових явищ.

Таблиця 2

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ (АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ) З КРАЇН СВІТУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

 

Обсяги прямих інвестицій на 01.04.2012 (млн дол. США)

Обсяги прямих інвестицій на 01.07.2012 (млн дол. США)

У % до підсумку (01.07.2012)

Кіпр

13661,9

14521,5

27,7

Німеччина

7468,0

7403,9

14,1

Нідерланди

4906,6

4949,3

9,4

Російська Федерація

3661,0

3652,5

7,0

Австрія

3446,6

3249,6

6,2

Швеція

1763,5

1566,1

3,0

США

1042,3

988,0

1,9

Польща

867,8

861,9

1,6

Джерело: Державний служба статистики України [11]

З метою покращення фінансово-економічного становища України та спри­яння швидкому виходу з кризи національної економіки, державні органи неод­норазово намагалися врегулювати деякі аспекти іноземної інвестиційної діяль­ності та вдосконалити механізми залучення іноземних інвестицій у вітчизняну економіку. Але, спираючись на наведені вище тенденції, напрошується висно­вок, що механізми залучення та стимулювання притоку іноземних інвестицій в економіку України, котрі використовувались останніми роками, є недосконали­ми та наразі не відповідають сучасним глобальним викликам і національним потребам.

Першопричиною такої низької активності зарубіжних інвесторів експерти Європейської Бізнес Асоціації вважають погіршення інвестиційної привабливо­сті України як держави-реципієнта. Згідно проведених досліджень, у третьому кварталі 2012 року більшість інвесторів оцінили бізнес-клімат України та умови ведення бізнесу в ній на 2,14 балів з 5 можливих. Цей показник є найнижчим з часу виникнення глобальної економічної кризи у 2008 році [14].

Такі ж негативні результати активності іноземних інвесторів в Україні під­тверджує і дослідження, проведене Міжнародним Банком Реконструкції та Роз­витку, згідно з яким рейтинг України за системою показників Doing Business Report у 2012 знизився на 3 пункти у порівнянні з 2011 роком і на даний момент наша держава посідає в ньому 152 місце [15]. Відзначимо, що сусідами України у цьому рейтингу є Сирія та Замбія, держави третього світу.

Що ж призвело до такої недовіри до української економіки з боку закордон­них інвесторів?

На думку деяких науковців, окрім негативного впливу глобальної економіч­ної кризи, широке залучення іноземних інвестицій у вітчизняну економіку стримують і такі чинники [9]:

— несприятливий інвестиційний клімат через недосконале законодавство, корупцію тощо;

— нестабільність вітчизняного податкового законодавства;

— високий податковий тиск на капітал підприємств;

— багатофакторна обмеженість участі іноземних інвесторів у приватизацій­них процесах;

— різні умови господарювання вітчизняних та іноземних інвесторів;

— відсутність дієвої системи страхування іноземних інвесторів;

— низький рівень національного інвестиційного менеджменту;

— слабкість вітчизняної інвестиційної інфраструктури;

— низька ефективність функціонування національного фондового ринку; Вважаємо доцільним і необхідним до наведеного переліку стримуючих іно­земне інвестування в Україні чинників додати:

1. значну тінізацію економіки, за якої значна частина «відмитого» капіталу вивозиться за кордон з метою уникнення оподаткування. Доки національний капітал буде масово емігрувати за кордон, розраховувати на масове надходжен­ня іноземних інвестицій нереально;

2. неефективне функціонування судової системи, яка сьогодні виглядає аб­солютно зруйнованою і не в змозі захистити не лише іноземних інвесторів, а й власних громадян.

Розглядаючи соціально-економічні та політичні фактори, які гальмують про­цес залучення іноземних інвестицій в Україну та створюють вітчизняній еконо­міці поганий інвестиційний імідж, не слід забувати і про їх психологічну скла­дову. Адже уявлення про стан соціально-економічних справ, який на даний момент існує щодо нашої держави, має неабиякий психологічний вплив на іно­земних інвесторів, що уже працюють в Україні. За таких умов відбувається зго­ртання вже існуючих проектів, масово вивозиться капітал, який раніше вже був ввезений у державу. За словами посла Німеччини в Україні Ганса Юргена Гай-мзета, «Україна сьогодні має імідж глибоко корумпованої країни, і це відлякує не лише німецьких, а й інших інвесторів» [12].

У зв' язку з новітніми тенденціями у світовій економіці, коли Китай вже не такий перспективний для іноземних інвестицій, як 10 років тому, коли Європа опинилася у складній борговій кризі, Україна повинна використати свій шанс на побудову успішного майбутнього за рахунок залучення зарубіжного капіта­лу, який шукатиме напрямки ефективного вкладення. Йдеться про розробку та впровадження дієвого механізму залучення та стимулювання припливу інозем­них інвестицій в економіку України. Перш за все, він повинен розпочинатися з процесу законодавчого усунення впливу тих негативних факторів, що погіршу­ють інвестиційний клімат України, і підсилювати всі існуючі риси інвестицій­ної привабливості, до яких слід віднести:

— вигідне геополітичне розташування та можливість ефективного викорис­тання міжнародних транспортних комунікацій;

— велику ємність практично всіх сегментів ринку;

— високий освітній та професійний рівень населення та сприятливу струк­туру робочої сили;

— значний потенціал природних ресурсів:

— орієнтацію України на європейські цінності;

— курс на інтеграцію у європейське співтовариство.

Взявши за основу наведені вище переваги вітчизняної економіки, необхідно створити якісні передумови для збільшення припливу та ефективнішого вико­ристання іноземних інвестиційних ресурсів.

За словами голови союзу українських промисловців та підприємців А. Кі-наха, головне питання у залученні інвестицій полягає у створенні корпора­тивної безпеки та протидії корупції [16]. А. Кінах вважає, що Україні, перш за все, потрібно працювати над створенням сприятливого інвестиційного клімату.

Поліпшення інвестиційного клімату в Україні, серед іншого, вимагає: по-перше, застосування механізму надійного страхування від ризиків прямих іноземних інвестицій, які важко піддаються прогнозуванню за сучас­них тенденцій у світовій економічній системі. З цією метою, вважаємо необ­хідним створити фонд державних гарантій, активізувати приєднання України до міжнародних конвенцій страхування інвестицій та захисту інвесторів. Звичайно, ці заходи миттєво не спонукатимуть інвесторів вкладати в Україну капітал, але вони стануть передумовою реформ, спрямованих на стимулю­вання притоку іноземних інвестицій у вітчизняну економіку в умовах еконо­мічної кризи;по-друге, це обов' язкове вирівнювання прав і свобод ведення бізнесу для ві­тчизняних та іноземних інвесторів. Не повинно бути ніякої різниці у системі страхування ризиків і ставках оподаткування, процедурах реєстрації та закриття компаній, законодавчому захисті прав внутрішніх і зовнішнішніх інвесторів.

Висновки. В процесі розробки заходів з мінімізації негативного впливу гло­бальної економічної кризи на економіку України велику увагу необхідно приді­лити залученню та стимулюванню притоку іноземних інвестицій у країну. По­трібно провести комплекс заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату держави, враховуючи всі існуючі риси інвестиційної привабливості України та викорінити ті застарілі і новостворені соціально-економічні та полі­тичні фактори, які гальмують процес залучення іноземних інвестицій в Україну та створюють вітчизняній економіці поганий інвестиційний імідж.

Перспективами подальших досліджень є аналіз, розробка і вдосконалення існуючого механізму стимулювання та залучення іноземних інвестицій в еко­номіку України та дослідження ролі іноземних інвестицій у структурній модер­нізації економіки України.

Література

1. Altomonte C. Economic determinants and institutional framework: FDI in economies in transition // Transnational corporations. — 2000. — vol.9. — №3. — P. 75—102.

2. Dunning J.H. Determinants of foreign direct investment: globalization induced changes and the role of FDI policies // Annual bank conference on development economies in Europe. Oslo, 2002. — P. 34—62.

3. Mirdala R. Development of international investment position in the selected new European Union member countries // Регіональна економіка. — 2008. — №3. — С. 139—

151.

4. Holland D. The determinants and impact of FDI in Central and Eastern Europe: a comparison of survey and economic evidence // Transnational corporations. — 2000. — vol. 9. — №3. — P. 163—212.

5. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент [Тект] / И.А. Бланк. К.: Итем ЛТД: Юнайтед Лондон Трейд Лимитед, 2009. — 448 с.

6. Гайдуцький І.П. Вплив ринкових реформ на залучення прямих іноземних інвес­тицій у країнах СНД // І.П. Гайдуцький // Економіка і держава. — 2011. — №1. — С.

22—27.

7. Гриньова В.М. Проблеми розвитку інвестиційної діяльності [Текст]: монографія / за заг. ред. В.М. Гриньової. — Х.: ХДЕУ, 2008. — 464 с.

8. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Лук'яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. та ін. — К.: КНЕУ, 2002. — 483 с.

9. Лук 'янов І.В. Іноземні інвестиції в економіку України у перехідний період / І.В. Лук'янов. — К.: Фенікс, 2011. — 120 с.

10. Міжнародний валютний фонд — World Economic Outlook [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ ft/weo/2012/02/pdf/text.pdf

11. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

12. Нордвік Микола. Іноземні інвестиції: ми їх втрачаємо [Електронний ресурс] / режим доступу: http://real-economy.com.ua/publication/ 22/28121.html

13. Конференція з Торгівлі та Розвитку ООН (UNCTAD) [Електронний ресурс] / Ре­жим доступу: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/ tableView.aspx?ReportId=88

14. Матеріали Європейської Бізнес Асоціації [Електронний ресурс] / Режим досту­пу: http://www.eba.com.ua/ua/news/2012/10/15/1405

15. Світовий банк [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.doingbusiness. org/data/exploreeconomies/ukraine

16. Інтернет журнал «Реальна економіка» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://real-economy.com.ua/news/9434.html

Статтю подано до редакції 11.10.2012 р.

УДК 330.338.1

Н.А. Елисеенко, канд. экон. наук, доцент кафедры международных образовательных и деловых коммуникаций Донецкого национального технического университета

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Р М Дупай - Проблеми та перспективи іноземного інвестування в економіку україні

Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни