М А Балаклицький - Адвентистська преса україни про механізми формування й підходи до розв'язання - страница 1

Страницы:
1 

М. А. Балаклицький

Адвентистська преса України

про механізми формування й підходи

до розв'язання соціальних конфліктів

Актуальність даної статті зумовлено осо­бливим місцем соціальної тематики в христи­янській періодиці України. З одного боку, Конституція України утверджує відокремлен­ня Церкви од держави, а з іншого боку, су­спільство чекає на конкретні кроки Церкви щодо розв'язання суспільних проблем, навіть закидаючи їй устами світських медіа ігнора-цію нагальних питань сьогодення. У служінні тих протестантських Церков, які декларують свою аполітичність, одним із головних напря­мів суспільної активності є соціальна діяль­ність - перш за все доброчинство.

Мета роботи - вивчити механізми фор­мування і підходи до розв'язання соціальних проблем, пропонованих адвентистською пе­ріодикою. Завдання розвідки - проаналізува­ти функції соціальної проблематики в пері­одиці Церкви християн-адвентистів сьомого дня в Україні на матеріалі найвідомішого ре­гіонального видання конфесії - подільського дайджесту «Твій шлях».

Ступінь дослідженості теми. З відомих нам студій адвентистської періодики (Яро­слава Клачкова, Олексія Опаріна й автора цих рядків [1-4, 6, 8]) і медіа інших Церков України соціальна проблематика ніде не окреслювалась як окрема тема. Приміром, Ольга Закревська [5] розглядає планування сім'ї не в соціальному, а в етичному аспекті.

Для аналізу використовуємо регіональну пресу як найкращий вияв ризоматичного хара­ктеру ініціативи парафіянина-протестанта. В українському адвентизмі місцеві часописи з моменту своєї з'яви на початку 1990-х років були цікавіші й актуальніші від офіційних дру-ків. Контент-аналіз видань «Моя надія» (Львів, виходить із 1990), «Мост надежды» (Запоріж­жя, з 2002), «Путь» (Харків, із 2002), «Вічний скарб» (Київ, із 2003), «Свободная жизнь» (Ха­рків, із 2005) і «Твій шлях» (Кам'янець-Подільський, з 2005) показав неухильне зрос­тання ваги соціальної проблематики.

Найвиразніше вона присутня у двомов­ному дайджесті «Твій шлях». Ініціативна група сформувала редколегію журналу на безкоштовній основі, себто сам періодичний орган від початку мислився як доброчинний просвітницький проект. Головний редактор Віталій Сафонов - підприємець, який покри­ває левову частку затрат видання за власний кошт. Наклад у тисячу примірників поширю­ється безкоштовно. «Твій шлях» виходить щомісяця на 22 сторінках крейдованого па­перу таблоїдного формату. Видання ілюстро­ване, обкладинка повнокольорова.

За два роки виходу соціальній тематиці було присвячено 333 матеріали. Ми виокре­мили 22 напрямки соціальної тематики, які склали рейтинг частотності з'яви на його шпальтах (позиції з однаковими показниками поміщаємо в один рядок через скісну риску): 81 матеріал- (про) здоровий спосіб життя; 39 - батьки й діти; 36 - сім'я; 29 - зцілення; 18 - опозиція абортам; 17 - міжлюдські стосу­нки / психологічні розлади / суспільна темати­ка; 13 - порятунок в екстремальній ситуації як відповідь на молитву; 10- становище сиріт/ альтруїзм; 10- фінансові питання; 9- профе­сійний успіх; 7 - становище ув'язнених; 4 -становище бездомних / небезпеки окультизму; З - категорія чесності / голод; 2 - девіантна поведінка / евтаназія; 1 - причини сучасного катастрофізму / охорона довкілля. Згідно руб­рикатора (36 найуживаніших назв), здоров'я й сім'я є базовими цінностями «соціальної концепції» аналізованого органу.

Дайджест змальовує цілісну картину шлюбного життя: підготовки до нього, осно­вних труднощів і загроз шлюбу, шляхів їх подолання, а також критику «альтернатив» традиційному варіанту сімейного життя. По­тенційна «сумісність» пари залицяльників визначається мірою відповідності - вікової, інтелектуальної, соціальної, релігійної. Важ­ливою відмінністю цих порад є наголос на тім, що замісць шукати собі ідеальну пару, узалежнюючи сімейну гармонію від цього аспекту, молодій людині слід настільки ж працювати над собою, аби стати привабли­вою партією. Важливими є психологічні за­сади молодої людини, її уявлення про ідеаль­ну сім'ю, горизонт її сподівань від свого шлюбу. Редакція пропагує патріархальну мо­дель сімейних взаємин. Згідно матеріалам видання, справжнім мужчину робить добро­вільна відповідальність за інших, і при тако­му чоловікові жінка може відмовитись од зверхньої позиції в сім'ї. Натомість ствер­джується, що ідея жіночої емансипації є вит­вором феміністської пропаганди. Стосунки довіри й зрілості - мета ідеальної жінки. На­голошено на необхідності не тільки «функці­ональної», «ділової», а перш за все душевної комунікації чоловіка й жінки, неконструкти-вності суперечок і потребі каяття за них. Найбільшою загрозою сімейній гармонії на­звано розлучення і наведено приклади того, як послідовний пошук порозуміння хоча б одною зі сторін приносив позитивний ре­зультат. Як і слід було сподіватися, не менш безкомпромісною буде й критика «прогреси­вних альтернатив» традиційній сім'ї - гомо­сексуалізму, лесбіянства, мастурбації, полі­гамії, дошлюбних сексуальних контактів -з огляду на небезпеки телегонії, СНІДу, са­мотності, егоїзму, цинічно-споживацького ставлення до партнера й безвідповідальності щодо (можливих) дітей.

Сімейному вихованню дайджест надає величезної ваги. Читача мотивовано до цього широкою картиною морального занепаду ді­тей і порушень їх прав, перш за все з боку батьків. Серед «об'єктивних» джерел небез­пеки названо комп'ютерні ігри й безконтро­льний перегляд телевізії. Проте фокус уваги журналістів - безвідповідальність самих ба­тьків. На думку авторів, вина старшого поко­ління є вирішальною в аморалізмі молоді. Однак вони застерігають і проти іншої край­ності - перетворення дитини на домашнього кумира й смисл життя членів сім'ї. Подані педагогічні принципи можна узагальнити як вимоги особистого позитивного прикладу зрілої поведінки, зацікавленого спілкування з дитиною, поглиблення дружніх стосунків із нею, розвитку її відповідальності за своє життя, послідовності у вихованні.

Помітна відмінність «Твого шляху» від інших адвентистських видань, тим паче укра­їнських - постійна критика практики абортів. Це єдина проблемна тема, винесена на пере-довицю (2007. - № 8.). Здається, ніби інші видання цієї Церкви приділяють недостатньо уваги даній проблемі. Але причина цього криється в послідовній аполітичності адвен­тистів. Відмова од абортів є догматом римо­католицької Церкви. Настанова тотальної заборони абортів і державної підтримки па­рафіяльних шкіл із початку XX сторіччя є політичною програмою католиків і консер­вативних протестантів, які домагаються кон­тролю над урядом у США. Свідченням на користь цього є ініціативи президентів Рей­гана і Буша-старшого, які виражали офіційну підтримку проведенню загальних молитов у державних школах і виступали за заборону абортів. З точки зору адвентистських аналі­тиків, така стратегія становить «серйозну за­грозу для відокремлення Церкви од держа­ви» [7]. Бачити ж політичну складову в цій відмінності «Твого шляху» немає підстав. Це тільки свідчення небайдужості редакційного колективу до проблем сьогодення. Опозиція абортивній практиці має в дайджесті чотири напрямки. Матеріали першого типу працю­ють на заперечення еволюційних стадій у розвитку ембріона. Другу групу становлять статистичні дані (основне джерело - звіти ООН) щодо кількості абортів - по Євразії, Індії та Україні, факти примусових абортів у Китаї з метою протистояння демографічно­му вибуху. Ще один інформаційний блок -аналіз соціальних і медичних факторів цієї практики. Останній тип публікацій аналізує психологічні наслідки цього кроку для жінки.

Прозорий зв'язок із темою сім'ї мають пу­блікації, що розкривають бачення християнсь­кими журналістами норм міжлюдських стосу­нків. Любов до ближнього розглядається із практичної точки зору. Це щирість, непротив­лення злу насильством, свобода від духу по­мсти, перемога над злом за допомогою добра, прощення як принцип, вірність в обіцянках, ділових і особистих стосунках. Натомість про­голошується неконструктивність суперечок, недопустимість поширення чуток і пліток, за­клик не судити інших. Ідеалом міжлюдських взаємин уважається альтруїзм, а найприрод-нішим його виявом - доброчинство як життє­ва постава. На думку авторів часопису, справ­жнє добро робиться потай і ради чужого бла­га. Основний спонукальний прийом до цього -приклад конкретних людей: лікаря-нобеліата Альберта Швейцера, актора Михайла Ульяно­ва, який перед смертю пожертвував свої за­ощадження на відбудову храму, християн, що копають колодязі в посушливих районах Кир­гизстану, інвалідів, які цінували взаємодопо­могу вище від перемоги в забігу, юного горні­ста, що прийняв покарання за провину війсь-ковика-негідника.

Похідними від сімейної кризи є соціальні групи ризику: сироти, бездомні, люди з деві­антною поведінкою, ув'язнені, а також пси­хологічні розлади у т.зв. «благополучних» громадян. Проблему сиріт часопис зображає в уже зазначеній системі координат. Причи­нами цього явища названо безвідповідальність батьків, їх асоціальне становище, наркотичну залежність різного штибу. Але головний ак­цент автори матеріалів роблять на шляхах по­ліпшення становища вихованців дитбудин­ків - соціальній роботі християнських волон­терів і їх усиновленні покинутих власними батьками дітей. Розуміючи специфіку цього служіння, журналісти підкреслюють цінність будь-якого щиросердного внеску.

Матеріали про бездомних стриманіші, очевидно, через розуміння авторами частки вини самих «бомжів» у їх становищі. Проте й тут закцентовано цінність людського спів­чуття. Найбільше благодійний пафос присут­ній у декларації щодо статусу цієї категорії населення: «ми виступаємо на захист бездо­мних і просимо: милосердно ставитись до осіб, позбавлених житла; поважати їх людсь­ку гідність і права; не лишатися байдужими до злочинів проти бездомних людей, у тому числі з боку міліціонерів» (Твій шлях. -2006. -№ 11.-С. 14).

Більшу увагу приділено людям, що сві­домо стають на злочинний шлях. Зміна їх по­ведінки під впливом християнства постає ва­жливим свідченням на користь релігійного способу життя. Журнал поміщає листи ув'язнених у редакцію з розповідями про те, як навернення арештанта зробило його віль­ним - внутрішньо й фізично, про каяття засу­дженого на довічне ув'язнення. Редакція не забуває й про обов'язки людей на волі щодо служіння нуждам кримінальників.

Розмова про психологічні проблеми, які не визнають жодних соціальних чи географі­чних кордонів, починається в часописі з зо­браження переваг релігійного життя. Наведе­но результати соцопитувань на користь того, що віруючі люди живуть щасливіше, наго­лошено на безглуздості безбожного існуван­ня. Чотири матеріали присвячено порадам щодо досягнення щастя. Найповторювані-шими з них є: плекання душевного миру, примирення зі своїм єством; потреба само­віддачі; скромність запитів, особливо у сто­сунках з іншими людьми; адекватна оцінка життєвих негараздів; довіра Богу; виконання щоденних обов'язків як складової життєвого призначення. Приклади демонструють, які ці підходи дозволили конкретним людям здола­ти безнадію, депресію, страх. Журналісти видання намагаються переконати у руйнівній силі заздрощів і жадібності, важливості внут­рішніх обіцянок і життєвих установок люди­ни, перевагах терпіння й потребі контролю над думками. Окреме місце в цій системі по­сідає вимога чесності. Статті доводять поши­реність релятивістського розуміння цієї мо­ральної категорії навіть серед віруючих лю­дей, шкідливість брехні для всіх сфер життя -від ділової до релігійної.

Наступним кроком за межі приватного є твердження, що Бог і Його закон є реальним розв'язанням проблем сучасного світу. Реда­кція намагається переконати читачів, що Бог сильніший від найбільших стресогенних фак­торів життя: катастроф, хвороб, нестабільно­сті у професійній та фінансовій сферах. Екст­ремальною ситуація може стати через терак­та чи природні стихії, відчуження од най­ближчих людей. Шляхами порятунку є моли­тва, активні зусилля з поліпшення свого ста­новища, співчуття чужому горю, сподівання на відповідальність Господа за обставини життя віруючих людей, а Божими методами -будь-які обставини аж до участі янголів.

Зцілення від тяжкої хвороби- головний доказ відповіді на молитву. Зцілені оперують медичними висновками, власними фотографі­ями до й після хвороби. Знаходимо свідчення про одужання від уроджених захворювань: порушення бронхолегеневої системи, внутрі­черепного крововиливу в шестимісячної ди­тини й остеопорозу. До реєстру вилікуваних набутих хвороб на сторінках видання входять: рак, СШД, запійний алкоголізм, наркотична залежність, параліч після інсульту, розростан­ня сітківки очей, бешихове запалення. Травми охоплюють: опіки, ураження електрострумом, воскресіння збитого машиною наркомана, ко­матозний стан після автокатастрофи.

Однак основну увагу адвентисти приді­ляють профілактичній медицині. їх церковна концепція має назву «реформи здоров'я» й складається зі здорового харчування, фізи­чних вправ, вживання води, сонячного світла й чистого повітря, помірності у звичках, по­требі у відпочинку й довірі Богу. Дана тема­тична група помітно лідирує в часописі. Зви­чайно, система доказів тут будується на ве-рифікованих медичних дослідженнях, прова­джених нецерковними вченими, а не на дог­матах віри. До шкідливих наїдків зараховано чай, каву, алкогольні, газовані й енергетичні напої, фаст-фуд, жирну їжу, м'ясо й молоко клонованих тварин, свиняче м'ясо, наповнені пестицидами овочі, біологічно активні харчо­ві добавки, емульгатори, дріжджі й складні десерти. Здоровим меню названо лактовеге­таріанство: овочі, фрукти, злаки, горіхи, мед, молоко й яйця. Журнал підкреслює лікуваль­ні особливості окремих продуктів: сої, соків, броколі, білокачанної капусти, часнику й жу­равлини, яблук і цибулі. Знаходимо тут і принципи раціонального харчування: рете­льно пережовувати, не перекусювати між прийомами їжі, їсти із задоволенням, не за­пивати під час їжі, обов'язково й смачно сні­дати, не переїдати, не їсти одночасно фрукти й овочі. Звичайно ж, видання неодноразово поміщає й рецепти дешевих і корисних страв.

Агітуючи за фізичні вправи, автори пуб­лікацій віддають перевагу позитивним аргу­ментам. Так, біг покращує пам'ять; рух зни­жує ризик раку шкіри, помагає роботі серця, нормалізує тиск, кров краще розносить ки­сень, відбувається запобігання остеопорозу, скидання зайвої ваги й затримка процесів старіння; рухавка рятує від маразму. Тему помірності у звичках найбільше сфокусовано на проблемі залежностей - хімічних, фізіоло­гічних і психологічних. Призначення цих ма­теріалів - застерегти молоде покоління від набуття небезпечних схильностей, переважно до комп'ютерних ігор (шість статей) і тютю-нопаління (три статті). До «сучасних нарко­тиків» журналісти відносять шопінг, залеж­ність від інтернету й азартних ігор, істерію довкруж мобільного зв'язку й поклоніння знаменитостям, ілюзію «відсутності часу» й переоцінку місця кар'єри в житті. Однак праця як така знаходить у виданні енергійне схвалення. Вона є перешкодою для спокус, ліками від ледарства, джерелом щастя й са­мовдосконалення. Труд закриває двері само-догоджанню, виховує старанність, моральну чистоту й стійкість. Це шлях прославляння Бога, здійснення мрії, служіння загальному благу, виявлення талантів, нагода євангеліза-ції, досягнення вдоволення й самоповаги, можливість турбуватись про близьких.

Секрети фінансового успіху полягають в усвідомленні амбівалентної сутності багат­ства, чесності у справах, неприйнятності ха­барництва, ставленні до ділового проекту як до релігійного служіння; користання з неві­гластва, слабості й невдачі інших журналісти кваліфікують як шахрайство. Справжній смисл виразу «фінансова свобода» полягає в свободі від фінансів, у здатності служити ними чужим нуждам. Вірний розподіл коштів полягає в необхідності відрізняти головне від другорядного (скажімо, пам'ятати, що мир у сім'ї важливіший од високих доходів), пере­віряти свої бажання й потреби, планувати, заощаджувати, бути економними, не позбав-ляючи себе здорових радощів.

Оцінюючи стан сучасного суспільства, часопис наголошує на духовних причинах соціальної нестабільності. Автори видання переконані, що найпоширеніші злочини су­часності - вбивство, зріст окультизму, розпу­ста, злодійство й шахрайство - є знаками останніх часів земної історії.

Висновки. Часопис «Твій шлях» пропонує поліпшити соціальний клімат у суспільстві через реформу сімейних стосунків, добро­чинної життєвої позиції та відповідального ставлення до свого фізичного, душевного й духовного здоров'я. Дописувачі намага­ються розкрити духовне коріння соціальних криз. У дайджесті запропоновано шляхи розв'язання соціальних суперностей на осно­ві біблійних принципів. Через специфіку сво­їх статей, актуальність піднятих тем журнал «Твій шлях» може бути рекомендований для поширення у центрах соціальної реабілітації.

Література

1. Балаклицький М. Адвентистська преса України як комунікаційна система// www.asd.in.ua. 2. Балаклицький М. Адвентистсь-кий річник «Моя надія»: жанрово-тематична палі­тра // www.asd.in.ua. 3. Балаклицький М. Історія адвентистської преси України // Пресознавчі сту­дії: історія, теорія, методологія. Збірник праць кафедри української преси і Дослідницького центру історії західноукраїнської преси. - Львів, 2007. - С. 93-95. 4. Балаклицький М. Роль редак­тора у формуванні та розвитку адвентистської преси в Україні // www.asd.in.ua. 5. Закревська О. Етичні аспекти в сучасній церковній пресі: про­блеми планування сім'ї// Українська періодика: історія та сучасність: Доп. і повідомл. дев'ятої Всеукр. наук.-теор. конф. / За ред. М. Романюка. -Львів, 2005. - С. 446-448. 6. Клачков Я. Протеста­нтська преса для українців у Польщі (1918— 1939) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики. - Львів, 2004. - Вип. 12. - С. 62-82.

7. Мур М. Кризис последнего времени. - Заокс-кий,     1999.-     288 с. (http://otkrovenie.info).

8. Опарин А., Балаклицкий М. Адвентистская жур­налистика и кризис современной религиозной прессы // Вісник Харківського національного уні­верситету імені В.Н. Каразіна. - № 745. - Серія Філологія. - Вип. 49. - Харків, 2006. - С. 204-206.

АННОТАЦИЯ

На примере подольского дайджеста «Твій шлях» показано, что внимание к социальной тематике является одним из главных проявлений гражданской позиции журналистов Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

SUMMARY

The given article shoes that the focus on the social matters is one of the main manifestations of civil position of the journalists of Seventh-day Adventist Church.

Страницы:
1 


Похожие статьи

М А Балаклицький - Адвентистська преса україни про механізми формування й підходи до розв'язання

М А Балаклицький - Комунікативні стратегії протестантських журналістів україни