К В Червінко - Адміністративні неюрисдикційні провадження в діяльності митної служби україни - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЧЕРВІНКО КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 342.922+349.6

АДМІНІСТРАТИВНІ НЕЮРИСДИКЦІЙНІ ПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

юридичних наук

Київ - 2012

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права Класичного приватного університету

Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Рябченко Олена Петрівна,

Національний університет державної податкової служби України, професор кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Копан Олексій Володимирович,

Рада національної безпеки і оборони України,

Перший заступник Керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Новицька Наталія Борисівна,

Національний університет державної податкової служби України, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Захист відбудеться «_» грудня 2012 року о «_» годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради К 26.062.16 Національного авіаційного університету за адресою: 03058, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Національного авіаційного університету за адресою: 03058, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1.

Автореферат розіслано «_»_2012 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Сопілко

І.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Забезпечення публічно-сервісного спрямування діяльності органів виконавчої влади як провідний напрямок їх реформування визначає потребу суттєвого оновлення діючого законодавства, норми якого регулюють відносини як у сфері діяльності усієї системи вказаних органів, так і окремих складових цієї системи, а саме - міністерств, служб, інспекцій тощо. Вказане безпосередньо стосується Державної митної служби України, до основних завдань якої належать захист економічних інтересів України, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, контроль за додержанням вимог митного законодавства України, створення сприятливих умов для участі України у міжнародному співробітництві та інші. Якщо звернутись до показників діяльності Державної митної служби України за 2011 рік, то можна відзначити значний обсяг надходжень від митних платежів. Найбільший відсоток товарообігу у 2011 році припадає на зовнішньоекономічні операції з такими країнами як Польща, Німеччина, Росія, Швейцарія, Італія, Білорусь, Данія, Іспанія, Румунія, Китай, Словаччина, Грузія, Казахстан, Молдова. Для порівняння у 2004 році найбільший розмір сальдо по експортно-імпортних операціях у зовнішній торгівлі України був, в основному, з країнами СНД, а у 2011 році - з Індією, Грузією, Ізраїлем, Іраком, Іраном, Йорданією.

У Концепції реформування діяльності митної служби "Обличчям до людей" передбачено напрями забезпечення публічно-сервісного характеру функціонування Державної митної служби України, що полягає у місії митної служби України щодо: забезпечення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, гарантування безпеки зовнішньої торгівлі та суспільства, захист митних інтересів України. Обов' язками митної служби встановлено: надання послуг з митного оформлення; контроль за безпечністю та відповідністю при здійсненні митної справи; управління митною інфраструктурою. До функцій віднесено: економіко-регуляторну; фіскальну; інформаційно-статистичну; міжнародно-комунікаційну; контрольно-організаційну; захисну.

Серед виділених функцій діяльності державної митної служби лише дві — фіскальна і захисна функції пов'язані із реалізацією юрисдикційних повноважень. Більшість функцій має неюрисдикційний зміст, що обумовлює перевагу застосування регуляторних, контрольних, організаційних заходів і саме така діяльність гарантує публічно-сервісне спрямування функціонування Державної митної служби України.

Наукові дослідження, присвячені аналізу відносин у галузі митної справи висвітлювали переважно питання вдосконалення митного контролю (Ю. М. Дьомін,  І. М. Коросташова),  юрисдикційної діяльності митнихорганів (А. В. Дусик, С. В. Ківалов, А. Б. Калюта та інші). Слід виокремити науковий доробок у напрямку вивчення загальних проблем розвитку митного права (Є. В. Додін, С. В. Ківалов, В. Я. Настюк, Д. В. Приймаченко, М. Г. Шульга та інші). Серед робіт, в яких обґрунтовуються основи публічно-сервісного спрямування діяльності митної служби доцільно відмітити дисертаційне дослідження І. О. Бондаренко, присвячене проблемі організаційно-правових основ надання послуг у галузі митної справи.

Науковий пошук у напрямку встановлення сутності і змісту адміністративних неюрисдикційних проваджень у сфері діяльності митних органів передбачає звернення до напрацювань у галузі адміністративного процесу (В. Б. Авер' янов, О. М. Бандурка, І. П. Голосніченко, О. В. Кузьменко, О. П. Рябченко, А. О. Селіванов, М. М. Тищенко та інші), юридичного процесу (В. М. Горшеньов, В. О. Рязановський та інші), процесуального права (Є. Г. Лукьянова).

Водночас науковці не приділяли достатньо уваги проблемі сутності і змісту адміністративних неюрисдикційних проваджень в діяльності органів митної служби України, хоча нагально необхідним є створення теоретичного підґрунтя унормування позитивної управлінської діяльності в органах митної служби, виділення її процесуальної складової. Розроблена теоретична модель адміністративних неюрисдикційних проваджень стане ґрунтовною основою формування і розробки пропозицій щодо вдосконалення чинного адміністративного законодавства, особливо у напрямку уніфікації та систематизації адміністративних процедур. На сьогодні нормативна регламентація процесуально-процедурної діяльності митних органів потребує суттєвого вдосконалення у напрямку впровадження європейських норм і стандартів здійснення адміністративної процедури.

Таким чином, недостатня розробленість на теоретичному рівні цієї проблематики, наявність правових прогалин, а також необхідність проведення комплексного правового дослідження зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження спрямоване на виконання Резолюції 1549 (2007) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні", плану дій Україна - Європейський Союз у частині, що стосується спрощення адміністративних процедур. Тема дисертації відповідає завданням реформування інституту адміністративних послуг, визначених Концепцією адміністративної реформи в Україні.

Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Інституту права ім. В. Сташиса від 30.11.2011 року (Протокол № 3).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у визначеннісутності, змісту, видів та структури адміністративних неюрисдикційних проваджень у діяльності митної служби України, виявленні недоліків у їх правовому регулюванні та обґрунтуванні на цій основі внесення змін до законодавства.

Для досягнення мети були поставлені та вирішувались такі задачі:

- виділити ознаки та сформулювати поняття адміністративного неюрисдикційного провадження в діяльності митної служби України;

- визначити принципи адміністративних неюрисдикційних проваджень в діяльності митної служби України та здійснити їх класифікацію;

- здійснити систематизацію адміністративних неюрисдикційних проваджень в діяльності митної служби України та виділити їх види;

- обґрунтувати поняття суб'єктів адміністративних неюрисдикційних проваджень в діяльності митної служби України та встановити їх види;

- визначити особливості правосуб'єктності суб'єктів проваджень щодо митного контролю та митного оформлення;

- встановити специфіку правосуб' єктності суб' єктів адміністративних неюрисдикційних проваджень у внутрішньо організаційній діяльності митної служби України;

- сформулювати особливості процесуальної правосуб' єктності митної служби України, їх посадових осіб у адміністративних неюрисдикційних відносинах щодо проходження служби;

- виділити види правосуб' єктності суб' єктів провадження щодо заяв та пропозицій до органів державної митної служби та розкрити їх зміст;

- визначити стадії кожного з видів адміністративних неюрисдикційних проваджень в діяльності митної служби України та охарактеризувати їх;

- сформулювати пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства з метою розвитку правового регулювання процесуальної форми адміністративної неюрисдикційної діяльності митної служби України.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини у сфері формування діяльності митних органів.

Предмет дослідження - адміністративні неюрисдикційні провадження в діяльності митної служби України.

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження складає сукупність сучасних методів наукового пізнання, застосування яких ґрунтується на діалектиці та системному підході. Методологічний потенціал діалектики дозволив здійснити теретико-правовий аналіз формування наукових знань щодо процесуальної формивідносин у сфері діяльності митної служби України та довести існування такої форми адміністративних неюрисдикційних відносин (Розділ 1). Завдяки застосуванню системного підходу стало можливим формулювання принципів адміністративних неюрисдикційних проваджень, їх видів та структури (п. 1.2, 1.3, Розділ 3).

У роботі застосовано методи наукового пізнання, характерні для досліджень юридичного змісту: формально-догматичний - для аналізу та поглиблення понятійного апарату (Розділи 1, 2); класифікації та групування - для виділення принципів провадження, видів проваджень та здійснення класифікації суб'єктів провадження (п.п. 1.2, 1.3, Розділ 2); з допомогою методів правового моделювання, компаративного та формально-догматичного методів проаналізовано сутність і зміст адміністративного неюрисдикційного провадження у сфері діяльності митної служби України (п. 1.1) та обґрунтовано пропозиції щодо структури проекту Адміністративно-процедурного кодексу України, в якій, на відміну від існуючих пропозицій, передбачено процедури оскарження, а також доцільності розробки і прийняття закону "Про проходження служби в митних органах".

Емпіричну базу дисертації становлять аналітичні результати опрацювання результатів діяльності Державної митної служби України протягом 2004 - 2011 років.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є одним з перших монографічних досліджень, присвячених теоретичним та практичним проблемам формування процесуальної складової адміністративних неюрисдикційних відносин у сфері діяльності митної служби, відображає авторську позицію у розв' язанні конкретних правових проблем, пов' язаних із особливостями правового регулювання окремих видів та структури адміністративних неюрисдикційних проваджень, за результатами проведеного дослідження сформульовано ряд нових наукових положень і висновків, запропонованих особисто здобувачем. Зокрема, до них відносяться такі:

уперше:

- доведено доцільність виділення процесуальної форми адміністративної неюрисдикційної діяльності митних органів України -адміністративних неюрисдикційних проваджень на підставі виділених ознак проваджень;

- встановлено, що адміністративні неюрисдикційні провадження у сфері діяльності митних органів урегульовані нормами саме митного права. При цьому термін "адміністративний" застосовується у значенні "організаційний", "управлінський" і підкреслює зміст і характер процесуальних неюрисдикційних відносин у галузі митної справи;

- здійснена   класифікація    адміністративних неюрисдикційнихпроваджень в діяльності митних органів на підставі врахування індивідуалізованого характеру юридичної справи, на вирішення якої спрямована процесуальна діяльність митних органів, та виділені види таких проваджень щодо: митного контролю та митного оформлення, розгляду заяв та пропозицій, проходження служби; удосконалено:

- систематизацію видів діяльності митних органів шляхом обґрунтування таких її критеріїв: характер діяльності (юрисдикційна і неюрисдикційна), спрямування діяльності митних органів (зовнішньо-організаційна та внутрішньо-організаційна);

- теоретичне поняття "суб' єкт адміністративного неюрисдикційного провадження у сфері діяльності митних органів" шляхом виділення його ознак: суб' єктна індивідуалізація; виступає носієм прав та обов' язків у процесуальних неюрисдикційних відносинах у галузі митної справи; процесуальні відносини, де суб' єкт виступає як їх потенційний чи реальний учасник, стосуються позитивної діяльності, яка не пов' язана із правовим захистом; спрямування відповідних процесуальних дій на вирішення конкретної юридичної справи; прийняте рішення у справі є юридично-владним і офіційно оформленим;

- класифікацію суб' єктів адміністративних неюрисдикційних проваджень у сфері діяльності митних органів і запропоновано виділення трьох груп суб' єктів: провідні (митні органи, їх посадові особи); індивідуальні; колективні. У межах індивідуальної та колективної груп суб' єктів виділено підгрупи спеціальних суб' єктів, які названі такими у зв' язку із наявністю особливостей їх правового статусу, що має позначитись на процесуальній правосуб' єктності у адміністративних неюрисдикційних провадженнях (декларанти, особи, уповноважені на декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення та інші);

- наукові положення щодо сутності і змісту юридичного факту у адміністративних неюрисдикційних провадженнях у діяльності митних органів як конкретних життєвих обставин, передбачених нормами митного права і зафіксованих у процесуальній формі, з якими нормами митного права пов' язані настання правових наслідків - виникнення, зміна і припинення процесуальних відносин;

- визначення контрольного провадження в митних органах як урегульованої нормами митного права сукупності послідовно здійснюваних уповноваженими органами (посадовими особами) митних органів дій із суворим дотриманням законності, спрямованих на встановлення міри і ступеню дотримання приписів законодавства, що регулює митні відносини, фізичними та юридичними особами, які здійснюють   перетин   митного   кордону   або   інші   дії   щодо якихзаконодавством встановлено правила їх здійснення (наприклад, огляд і переогляд, вивчення документів тощо); дістали подальшого розвитку:

- наукові погляди про стадії адміністративних неюрисдикційних проваджень у діяльності митних органів як відокремленої сукупності процедур, урегульованих нормами митного права, що логічно пов' язані між собою і спрямовані на вирішення певного завдання відповідної окремої частини адміністративного неюрисдикційного провадження, але у межах мети і завдань усього провадження;

- положення про принципи адміністративного неюрисдикційного провадження у діяльності митних органів, визначене коло принципів та здійснено їх систематизацію за ознаками визначеності Конституцією України та відтворення специфіки самого провадження, що застосовуються у сукупності: конституційні та спеціальні;

- концептуальні ідеї щодо визначення правосуб' єктності суб' єктів адміністративних неюрисдикційних проваджень щодо митного контролю та митного оформлення, а також суб' єктів таких проваджень у внутрішньо організаційній діяльності митної служби;

- виділення стадій адміністративних неюрисдикційних проваджень у сфері діяльності митних органів, а також положення про те, що специфіка процедур, здійснюваних у межах кожної стадії кожного виду провадження, визначається спрямуванням та призначенням відповідних процесуальних дій.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані і аргументовані у дисертації теоретичні положення достовірні і мають завершений ступінь готовності. Висновки, пропозиції та рекомендації мають науково-прикладний характер і можуть бути використані:

- у науково-дослідній діяльності - при подальшому розробленні питань розвитку адміністративного процесуального законодавства;

- у законотворчій сфері - при розробці пропозицій щодо удосконалення чинного митного законодавства, норми якого регулюють здійснення адміністративних неюрисдикційних проваджень, нових нормативно-правових актів;

- у практичній діяльності - при розробці відомчих нормативно-правових актів та організаційно-методичної документації, що регламентують діяльність митних органів у сфері здійснення вказаних проваджень;

- у навчальному процесі - при викладанні дисциплін "Адміністративне право", "Митне право" у юридичних вузах, при підготовці лекцій і навчальних посібників з даної проблематики.

Апробація  результатів  дослідження.   Результати проведеногодослідження були оприлюднені автором на міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми національного законодавства" (м. Кіровоград, 2010 р.), міжнародній науково-практичній конференції "Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів" (м. Сімферополь, 2010 р.), засіданні "круглого столу" "Адміністративна реформа в Україні та її вплив на реалізацію програми економічних реформ 2010-2014 р.р." (2010 р., м. Київ, 2010 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми національного законодавства" (м. Кіровоград, 2011 р.).

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено у восьми наукових публікаціях, у т. ч. п' яти статтях, що опубліковані в наукових фахових виданнях, перелік яких затверджено МОНмолодьспорту України, а також трьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях, дві з яких - міжнародні.

Структура дисертації зумовлена метою та задачами дослідження, його об' єктом і предметом, логікою та послідовністю розкриття теми дослідження, а також вимогами МОНмолодьспорту України. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які включають дев' ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел (204 найменування). Повний обсяг дисертації складає 212 сторінок, з них загальний обсяг дисертації становить - 188 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дисертації, показано її зв' язок роботи з науковими програмами, планами темами, визначаються мета і задачі дослідження, його об' єкт, предмет, методологічні основи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, особистий внесок здобувача в їх одержання, наведено відомості щодо апробації, а також публікації, структуру й обсяг роботи.

Розділ 1 "Зміст та види адміністративних неюрисдикційних проваджень в діяльності митної служби України" містить три підрозділи, в яких обґрунтовується поняття адміністративного неюрисдикційного провадження в діяльності митної служби, визначаються принципи та види проваджень.

У підрозділі 1.1 "Поняття адміністративного неюрисдикційного провадження в діяльності митних органів України" зазначено перевагу серед функцій митних органів тих, які віднесені до неюрисдикційних, що дозволило охарактеризувати діяльність зазначених органів як на переважно неюрисдикційну (позитивну). Такий підхід ґрунтується на здобутках вчених,   які   аналізували   сутність   юрисдикційної   діяльності взагалі

 (С. С. Алексєєв, О. Ф. Скакун, М. В. Цвік та інші) та адміністративної юрисдикції (В. Б. Авер'янов та інші). Окреме місце посідають дослідження Я. Л. Іваненко, яка аналізувала сутність адміністративних неюрисдикційних проваджень.

Адміністративна неюрисдикційна діяльність митних органів є розгалуженою, а виділені її види відрізняються одне від одного характером відповідних відносин. Саме тому розгляд питання щодо виділення спільних засад здійснення різних видів неюрисдикційної діяльності не є доцільним. Підкреслено притаманність процесуальної форми як внутрішньо-організаційній, так і зовнішній адміністративній діяльності митних органів та, відповідно юрисдикційним та неюрисдикційним діям і процедурам. Враховуючи вказане, а також ознаки адміністративного провадження, доцільна постановка питання про процесуальні форми окремих видів неюрисдикційної діяльності.

Аналіз доктринальних положень щодо розвитку науки і галузі адміністративного права (В. Б. Авер'янов, І. С. Гриценко, Н. Р. Нижник та інші) надав підставу зазначити про те, що у відносинах з митної справи може бути реалізована як управлінська теорія, так і теорія адміністративних послуг. З іншого боку, звернення до напрацювань вчених у галузі митної справи (В. Я. Настюк, Д. В. Приймаченко та інші) дозволило вказати про те, що адміністративні неюрисдикційні провадження у сфері діяльності митних органів урегульовані нормами саме митного права.

У підрозділі 1.2 "Принципи адміністративних неюрисдикційних проваджень в діяльності митних органів України" для виділення принципів опрацьовано наукові здобутки М. М. Тищенка щодо принципів адміністративного процесу, Г. П. Тимченко щодо принципів цивільної юрисдикції, інших вчених, які аналізували процесуальні категорії, а також враховано специфіку митно-правового регулювання. Завдяки такому підходу доведено доцільність виключення таких принципів як презумпція невинуватості та принцип об' єктивної істини з кола принципів адміністративних неюрисдикційних проваджень, а також трансформацію змістовного наповнення виділених принципів: законності, правомірності вчинюваних дій, офіційності, гласності тощо. Принципи адміністративних неюрисдикційних проваджень в діяльності митних органів систематизовано за ознаками визначеності Конституцією України та відтворення специфіки самого провадження: конституційні, спеціальні.

У підрозділі 1.3 "Види адміністративних неюрисдикційних проваджень в діяльності митних органів України" зазначено, що серед ознак адміністративних неюрисдикційних проваджень у сфері діяльності митних органів пріоритетною є ознака зв' язку із вирішенням юридичної справи, оскільки наявність цієї ознаки свідчить про існування відносин упроцесуальній формі, а також ця ознака може і повинна бути врахована при виділенні певних видів проваджень. Для розкриття сутності категорії "юридична справа" опрацьовано роботи В. М. Горшеньова, О. Ф. Скакун, А. Т. Комзюка, В. М. Бевзенка, Р. С. Мельника, О. В. Кузьменко та інших. Зазначено і про те, що види адміністративних неюрисдикційних проваджень у сфері діяльності митних органів можуть бути згруповані у дві великі групи проваджень за ознакою специфіки функцій, виконуваних зазначеними органами, які реалізуються за допомогою відповідних груп проваджень. За цією ознакою запропоновано виділення двох видів адміністративних неюрисдикційних проваджень - основні та забезпечувальні. Виділені адміністративні неюрисдикційні провадження - -щодо митного контролю та митного оформлення, розгляду заяв та пропозицій, проходження служби - віднесено до основних проваджень.

Розділ 2 "Суб'єкти адміністративних неюрисдикційних проваджень в діяльності митних органів" складається з трьох підрозділів, в яких виділяються суб' єкти вказаних проваджень, здійснюється їх класифікація та досліджуються питання правосуб' єктності суб' єктів адміністративних неюрисдикційних проваджень в діяльності митних органів.

У підрозділі 2.1 "Поняття та види суб'єктів адміністративних неюрисдикційних проваджень в діяльності митних органів України" підкреслено, що суб' єктом визначених проваджень можуть бути тільки ті особи (фізичні, юридичні), які наділені процесуальною правосуб' єктністю сфері митних правовідносин. При цьому категорією "суб' єкт" щодо зазначених проваджень охоплено і потенційних його учасників, тобто тих осіб, які можуть брати участь у адміністративних процесуальних правовідносинах у сфері діяльності митних органів за наявності певних умов. Категорія "суб' єкт адміністративних неюрисдикційних проваджень у сфері діяльності митних органів" розглядається як узагальнююча правова абстракція, що охоплює коло осіб, які можуть брати потенційну або реальну участь у таких процесуальних правовідносинах. Реальним учасником адміністративних неюрисдикційних процесуальних правовідносин у галузі митної справи особа може бути у разі набуття нею процесуальних прав та обов' язків на підставі норм митного права, а початком виникнення цих правовідносин є юридичний факт у сфері діяльності митних органів.

У підрозділі 2.2 " Правосуб' єктність суб' єктів адміністративних неюрисдикційних проваджень щодо митного контролю та митного оформлення" зазначено, що для аналізу правосуб'єктності суб'єктів адміністративних неюрисдикційних проваджень у сфері діяльності митних органів доцільно використати загальну методику, запропоновану у теорії права щодо етапів наділення суб' єктів права юридичними властивостями ізврахуванням специфіки самих процесуальних відносин щодо здійснення кожного з виділених видів проваджень.

Правосуб' єктність суб' єктів провадження щодо здійснення митного контролю, як і інших неюрисдикційних проваджень, доцільно розуміти з точки зору, насамперед, їх потенційної участі у виділених процесуальних відносинах. Зазначено, що потенційна участь провідних суб' єктів, якими визначено митні органи, їх посадові особи, характеризується однаково для усіх видів адміністративних неюрисдикційних проваджень, оскільки визначається моментом створення митних органів, наділенням їх правовим статусом у державно-владних відносинах. Процесуальна правосуб' єктність митного органу як учасника провадження характеризується наділенням його правами та обов' язками, необхідними для реалізації функції митного контролю та митного оформлення у процесуальній формі.

До правосуб'єктності фізичних осіб доцільно віднести загальні положення про правоздатність, дієздатність та деліктоздатність. У митних правовідносинах деліктоздатність характеризується тим, що суб' єктами відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а також посадові особи підприємств. Крім загальної, слід виділяти спеціальну правосуб' єктність, зважаючи на особливості правоздатності і дієздатності, що встановлені для осіб, які займаються підприємницькою діяльністю і беруть участь у митних відносинах.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

К В Червінко - Адміністративні неюрисдикційні провадження в діяльності митної служби україни