В В Мірошник - Актив як бухгалтерська категорія в умовах постіндустріальної економіки - страница 1

Страницы:
1  2  3  4 

ВІСНИК ЖДТУ № 2 (56)

Економічні науки

УДК 657.421.1

Мірошник В.В., аспір.,

Житомирський державний технологічний університет

"АКТИВ" ЯК БУХГАЛТЕРСЬКА КАТЕГОРІЯ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Досліджена категорія "актив" з облікової точки зору в історичній перспективі з урахуванням тенденцій постіндустріальної економічної системи

Постановка проблеми. Теорія бухгалтерського обліку, в її теперішньому стані, сформувалась за часів прискореної індустріалізації в СРСР (20-30 рр.) на основі наукових розробок західних та вітчизняних вчених ХІХ ст., яка на той момент часу повністю відповідала вимогам економічної ситуації країни.

Нові економічні умови, розвиток постіндустріальної економіки, відбивають безпосередній вплив на систему бухгалтерського обліку, на теоретичні основи, визначаючи її як об'єктивну галузь економічної науки. Постіндустріальна економіка є еволюційним надбанням індустріальної і передбачає подальшу інтелектуалізацію виробництва, домінування сфери послуг та наукомістких технологій.

Постіндустріальна економіка диктує нові умови для перегляду бухгалтерського обліку. Природно, що така категорія обліку, як "актив", без якої принципово неможливо здійснювати будь-яку господарську діяльність, потребує подальшого детального дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В здійснюваному на практиці бухгалтерському обліку збільшується ентропія, значне відставання від потреб постіндустріальної економіки. Проблему

невідповідності організації бухгалтерського обліку сучасному стану економіки вбачають, як теоретики, так і практики. Серед українських вчених дане питання досліджували такі визначні науковці: М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,

М.В. Кужельник, С.Ф. Легенчук, Н.М. Малюга, Є.В. Мних, В.М. Пархоменко, О.М. Петрук,

М.С. Пушкар, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко та ін.

Серед російських вчених В.Е. Дешин, М.І. Кутер, В.Ф. Палій, М.Л. Пятов, Я.В. Соколов, К.Ю. Циганков та ін.

Мета дослідження. Розкриття категорії "актив" в бухгалтерському обліку з урахуванням тенденцій постіндустріальної системи.

Викладення основного матеріалу дослідження. Категорії "актив" приділяли велику увагу в різні історичні періоди, як вітчизняні, так і зарубіжні вчені.

Поняття "актив" змінювалось у відповідності з розвитком економіки. До 1930 року дану категорію не вживали в її теперішньому значенні.

В роботах 30-х років XX століття під визначення поняття "актив" розуміли сутність предмету бухгалтерського обліку. Так, О.І. Лозинський визначав: "Предметом бухгалтерського обліку є елементи процесу соціалістичного відтворення в окремих радянських підприємствах у їхній грошовій оцінці" [16, с. 102]. В цьому визначенні ще фігурувало поняття "елементи процесу відтворення", пізніше більш чітко предмет бухгалтерського обліку був

охарактеризований П.Н. Василенко, де вже фігурувало поняття - "господарські засоби". Приблизно такої ж точки зору притримувався і Р.Я. Вейцман: "Предметом облікового спостереження є стан господарських засобів і господарські процеси" [38, с. 326]. У свою чергу господарські засоби - комплекс основних, господарських засобів та грошових коштів, включаючи готівку в касі, а також іншу дебіторську заборгованість. Дане визначення залишається незмінним протягом багатьох років. Слід зазначити, що в деяких роботах обмежувались визначенням предмету, як господарською діяльністю.

На початку XX століття у Росії А.П. Рудановський, Я.М. Гальперін, І.Р. Ніколаєв та інші, а в Німеччині Е. Шмаленбах і його послідовники стали стверджувати, що актив не пов'язаний з інвентарем, а витікає з поточної документації підприємства, яке постійно витрачає гроші. Одні витрати, які відносяться до теперішнього звітного періоду, вважаються витратами, а інші, які пов'язані з майбутніми звітними періодами, капіталізуються, тобто тимчасово містяться в активі з тим, щоб у майбутніх періодах їх віднесли на витрати.

Ніколаєв І.Р. визначав "активи - раніше здійснені витрати, які повинні являтись для підприємства (і в реальному житті являються), як витрати майбутніх періодів" [54, c. 195].

Пізніше, під активом розуміли одну зі сторін балансу, відображаючи в грошовій формі склад і розміщення засобів підприємства. Також, актив визначали, як сукупність майнових цінностей, власність юридичної чи фізичної особи, право власності, право вимоги до боржників, в наслідок зобов'язальних відносин. Таке трактування активів було визначено на основі учень вчених 30-х років, таких як Г. Нікліш, Н.С. Лунський, Н.А. Кіпарисов, Н.А. Леонтєв та ін..

З середини XX століття італійський бухгалтер Д. Дзаппа почав учити, що не те важливо, що у підприємства мають місце витрати, а те, що ці витрати зроблені заради доходів, які ці витрати повинні принести.

Дзаппа вперше сформулював твердження - "актив являє собою не засоби підприємства, а ресурси призначенні для отримання доходів" [54, с. 86], що в подальшому лягло в основу Міжнародних стандартів фінансової звітності.

На підставі всебічного аналізу, історично сформованої облікової літератури, професором Я.В. Соколовим сформульовано три основні формулювання категорії "актив" [53 ]:

- активи - це майно (цінності), що перебуває у власності підприємства;

- активи - це витрати майбутніх звітних періодів;

- активи - це доходи майбутніх періодів.

На основі проведеного дослідження нами було виділено на рис. 1 основні еволюційні зміни, які зазнавало поняття "актив" в хронологічному порядку від зародження його в Радянському Союзі і до сьогодення.

Висвітлена в хронології трансформація категорії "активів" дозволяє прослідкувати зміни, які зазнавало дане поняття впродовж його становлення. Так з рисунку 1 видно трансформацію розуміння даної категорії від просто відображення об'єктів до важливості відображення в обліку юридичних аспектів, прав власності на них.

© Мірошник В.В., 2011

Поняття актив не вживалось

JL "

Активи - це один з елементів процесу

JL -

Активи - це господарські засоби

Ж

Лозинський О.І.

Вейцман Р.Я.

Активи - це майно (цінності), що перебуває у власності підприємства

І

Нікліш Г., Лунський Н.С., Леонтєв Н.А.

Активи - це витрати майбутніх звітних періодів

л

Активи - доходи майбутніх періодів

Активи - це ресурс, який контролюється підприємством у результаті минулих подій та, як очікується, забезпечить збільшення економічних вигод у майбутньому

Рудановський А.П. Гальперін Я.М. Ніколаєв І.Р.

Д. Дзаппа

ho

МСФЗ П(С)БО

Рис. 1. Еволюція визначення поняття "активи" з 1930 - до сьогодення

Слід відмітити, в українському законодавстві, що регулює ведення бухгалтерського обліку, а це Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" [29], Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО), зокрема в П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [48] та П(С)БО 2 "Баланс" [49] визначення активів ідентичне та відповідає визначенню наведеному в Міжнародних стандартах та фінансовій звітності.

В науковій та довідниковій літературі однозначності, щодо тлумачення "активів" не спостерігається, що видно з табл. 1.

Виходячи з досліджуваного виділено, що більшість вчених - 60 %, ототожнюють поняття актив з майном, 32 % вчених вважають, що активи - це ресурси підприємства.

_Таблиця 1. Ознаки (істотні умови) визнання активами в науковій та довідковій літературі

Відповідно до умови, чи повинні активи бути у власності підприємства чи можуть відображати суб'єктивні права підприємства, бачимо, майже рівне співвідношення. 52 % вчених вважають, що активи мають бути контролюванні підприємством, такий контроль виходить з майнових прав власності чи інших юридичних прав, 64 % визнають активами лише за умови прав власності на них. Те, що активи - це майбутні економічні вигоди серед сучасних вчених не виникає суперечок. Хоча в довідковій літературі не приділяють уваги, тому що активи мають приносити доходи в майбутньому.

Астахов В.П [2, с. 51] Бабаєв ЮА. [3,с. 63 ] Бабенко І.П. [4, с. 11]

Бреславцева Н.А. [9]

Велш Глен А. [11, с. 39]

Горецька Л.Л. [13, с. 49-58 ]

Грязнова А.Г. [15]_

Петрук О.М. [47]

Сопко В.В. [ 55, с. 129, 165]

Бутинець Ф.Ф. [10, с. 9, 12 ]

Голов С.Ф., Костюченко В.М. [12]

Ковальов В.В. [32]_

Кох Р. [33]

Кутер М.І. [34, с. 120]

Палій В.Ф. [45, с. 34]

Урбан М.Н. [57]

Ефімов А.Н. [30, с. 58] Мочерний С.В. [41, с. 18]

Новіков В.А. [43, с. 12]

Рижиков С.В. [51]_

Лозовський Л.Ш. [36, с. 110] Бернар И. [5, с. 232] Ожегов С.И. [44, с. 21]

Редько А.Ю. [50, с. 125]

Машенцева В.Г. [37, с. 53]

_Разом_

Питома вага (%)

у науковій літературі

-

+

- -

-

-

+

- -

-

-

+

- +

-

-

-

- +

-

+

-

- +

-

-

+

- -

+

-

+

- +

-

-

+

- -

+

-

+

- +

-

+

-

- -

-

+

-

- -

-

+

+

- +

-

-

-

- +

-

+

-

- +

-

+

+

- -

-

+

-

- -

-

у довідковій літературі

-

+

+ +

+

-

+

- +

-

-

-

- +

-

-

-

- +

-

-

+

+ +

-

-

+

- +

-

-

+

- +

-

+

-

- -

-

-

+

+ +

-

8

15

3 16

3

32

60

12 64

12

Контрольовані підприємством

Призначені для оплати заборгованості

Економічні вигоди, доходи майбутніх періодів

 

 

 

-

- -

 

-

- +

 

-

- -

 

+

- +

 

-

- -

 

+

- +

 

-

- -

 

-

+

 

+

- +

 

+

+

 

+

- +

 

+

- +

 

-

- -

 

+

- +

 

+

- +

 

+

- +

 

 

 

-

- -

 

-

- -

 

-

- +

 

-

 

 

-

- -

 

-

- -

 

-

- -

 

+

- +

 

 

+

 

10

1 13

 

40

10 52

 

Нинішні умови глобалізаційних перетворень економічних відносин ставить перед бухгалтерським обліком додаткові умови пристосування. Вважаємо необхідним проаналізувати категорію "актив" в законодавчих актах різних країнах, що наведено в таблиці 2.

Велику увагу приділяємо країнам членам СНД та деяким європейським країнам, так як з цими країнами Україна має найбільшу частку зовнішньоекономічних відносин, також вони є стратегічно важливими для української економіки.

Розглянувши визначення активів у деяких європейських країнах та країнах СНД (табл. 2 та 3), спостерігаємо    не    однозначність    цього поняття.

У Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані та Україні дефініції розроблялися з урахуванням вимог Міжнародних стандартів звітності, тобто вкладаючи в їх зміст належність і контрольованість підприємством ресурсів, що можуть в майбутньому принести економічні вигоди. В Азербайджані, Білорусії, Молдові, Польщі та Естонії визначення активу у бухгалтерських законах не наводиться. В.С. Семйон [52] вважає, що це зумовлено тим, що в цих країнах майно є активами підприємства. Законодавство Росії, Німеччини та Угорщини трактуючи поняття активів використовує слова "засоби" та "майно", у цьому випадку дані терміни є ідентичними.

Таблиця 2. Визначення активів у законодавчих і нормативних актах

Країни

Законодавчий акт

Визначення активу

1

2

3

Країни СНД

Азер­байджан

Закон Азербайджанской Республики о бухгалтерском учете от 24.03.95 г. № 998 [18, ст. 3]

Майно підприємства: сукупність оборотних і необоротних активів підприємства

Білорусія

Закон Республики Беларусь "О бухгалтерском учете и отчетности" от 18.10.1994 г. (ред. от 29.12.2006 г. 188-З) [20, ст. 2]

Майно - нерухомі і рухомі речі, що приймаються організацією до бухгалтерського обліку (включаючи гроші і цінні папери), інше майно, зокрема майнові права організації у відношенні інших до осіб, а також виняткові права на результати інтелектуальної діяльності

Вір­менія

Закон Республики Армения "О бухгалтерском учете" от 26.12.2002 [19, ст. 6]

Актив - це засіб, який контролюється організацією як результат здійснених операцій (випадків), від якого очікується приплив до організації майбутніх економічних вигод

Казахстан

Закон Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" от 28.02.2007 г. N 234

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

В В Мірошник - Актив як бухгалтерська категорія в умовах постіндустріальної економіки