Л М Мулярчук - Активізація діяльності підприємств торгово-побутового сервісу в умовах сільської місцевості - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

МУЛЯРЧУК ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

УДК 658.5:338.24

АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГОВО-ПОБУТОВОГО СЕРВІСУ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Тернопіль - 2012

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник:   доктор економічних наук, професор

АНДРУШКІВ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ,

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри менеджменту підприємницької діяльності.

Офіційні опоненти:    доктор економічних наук, професор

МІЗЮК БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ

Львівська комерційна академія, декан факультету менеджменту.

кандидат економічних наук

КІНАШ ІРИНА АНАТОЛІЇЇВНА

Подільський державний аграрно-технічний університет, доцент кафедри соціальної економіки та інформаційних технологій.

Захист відбудеться "_" _2012 року о 1400 годині на

засіданні спеціалізованої вченої ради К58.052.05 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 2, зал засідань.

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.

Автореферат розісланий "6" серпня 2012 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, кандидат економічних наук, доцент

О. А. Сороківська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ринкові умови господарювання надають значні потенційні можливості для активізації діяльності торгово-побутових сервісних підприємств, у т. ч. в сільській місцевості як суб'єктів підприємництва, передбачаючи водночас їх повну відповідальність за результати власної діяльності. Відтак непересічного значення для торгово-побутових сервісних підприємств набуває активізація їхньої діяльності інноваційними засобами, в т. ч. за рахунок стратегічного планування, оскільки стратегія призначена забезпечувати ринкову стійкість підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища у сільській місцевості. Однією з альтернативних стратегічних орієнтацій підприємства є інноваційні методи, серед яких диверсифікація, спеціалізація, концентрація, кооперація та ін. з огляду на їх можливості забезпечення конкурентної позиції торгово-побутових сервісних підприємств на сільському ринку.

Особливість співвідношення чисельності жителів сільської місцевості (в т. ч. зайнятих у сільськогосподарському виробництві) та торгово-побутовому сервісі полягає в їхній комплементарності, яка передбачає тісний взаємозв'язок і взаємозалежність діяльності підприємств цих двох сфер. Проте через недосконалість приватизаційних процесів у ході трансформації виробництва та сервісних послуг до ринкових умов відбувся розрив економічних відносин, що негативно позначається на діяльності партнерів по сервісному бізнесові, особливо у сільській місцевості. Тому нині нагальною є потреба запровадження економічно виважених механізмів узгодження інтересів всіх суб'єктів ринку торгово-побутових послуг. Відтак дослідженням перспектив розвитку підприємств торгово-побутового сервісу та їх ефективного функціонування, а також розробленням науково обґрунтованих напрямів диверсифікації діяльності торгово-побутових обслуговуючих підприємств, спеціалізації, концентрації, кооперації та ін. визначено вибір теми даного дослідження.

Теоретико-методологічні проблеми економічної сутності торгово-побутового сервісу, впливу особливостей сфери послуг на маркетингову діяльність є предметом дослідження західних науковців, зокрема К. Альбрехта, Г. Армстронга, Р. Гріфіна, Е. Гуммессона, Ф. Котлера, М. Портера, С. Харт. Важливий внесок у розвиток сучасної теорії та практики диверсифікації діяльності торгово-побутових підприємств зробили В. Андрійчук, Б. Андрушків, В. Борисова, В. Збарський, М. Ільчук, Т. Іщенко, І. Кінаш, М. Корінько, С. Покропивний та ін. У вітчизняній економічній науці проблемам організації та економіки функціонування сервісних підприємств присвячені праці П. Березівського, А. Заїнчковського, В. Зіновчука, М. Ільчука, О. Крисального, М. Маліка, Б. Мізюк, П. Мосіюка, Н. Степаненко, М. Хорунжого, Г. Черевка й ін. Проте недостатньо дослідженим для сфери торгово-побутового сервісу залишається питання місця та ролі підприємств торгово-побутового сервісу в ринковій економічній системі, сутності диверсифікації як стратегічної орієнтації обслуговуючих підприємств, а також визначення механізму їїформування та реалізації. Це зумовило необхідність проведення окремого наукового дослідження.

Зв'язок   роботи   з   науковими   програмами,   планами, темами.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, зокрема, планової теми "Дослідження ефективності територіальних і глобальних інституційних перетворень та їх вплив на економічний розвиток регіонів України" (номер державної реєстрації 0102U002301) та ВК-24-08 "Розроблення територіальних стратегій формування кластерних структур в умовах міжрегіональних інтеграцій" (номер державної реєстрації 0108U004123), у контексті яких автор запропонувала шляхи активізації торгово-побутового обслуговування в умовах сільської місцевості.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо активізації торгово-побутового обслуговування сільського населення на інноваційних засадах, удосконалення організаційно-економічних підходів до підвищення ефективності їх діяльності, серед яких - диверсифікація, концентрація, спеціалізація, кооперація, засоби маркетингу сервісних підприємств. Для досягнення мети дослідження були намічені такі завдання:

- здійснити оцінку та визначити роль підприємств торгово-побутового сервісу в ринковій економічній системі;

- ідентифікувати основні проблеми розвитку підприємств торгово-побутового сервісу та обґрунтувати необхідність активізації їх діяльності як інноваційного шляху адаптації до сучасного європейського ринкового середовища;

- уточнити категорійно-понятійний апарат із проблематики дослідження, зокрема трактування в інноваційному контексті сутності торгово-побутового сервісу та процесів диверсифікації, концентрації, спеціалізації, кооперації та маркетингових засобів роздрібної торгівлі і побутового обслуговування в сільській місцевості;

- визначити взаємозалежні та комплементарні складові механізмів диверсифікації, концентрації, спеціалізації, кооперації і маркетингових засобів роздрібної торгівлі та побутового обслуговування в сільській місцевості, що зумовлюють багатоваріантність його реалізації;

- розробити методичні засади поваріантного вибору видів і напрямів розширення діяльності підприємств торгово-побутового сервісу, базовані на мотиваційній складовій механізму активізації;

- обґрунтувати концептуальну модель формування сервісного кластера як регіональної сервісної мережі на основі прогнозування та моніторингу розвитку підприємств торгово-побутового сервісу.

Об'єктом дослідження є процеси адаптації діяльності підприємств торгово-побутового сервісу до умов конкурентного ринкового середовища й активізація їх діяльності в умовах села.

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних і практичних аспектів диверсифікації, концентрації, спеціалізації, кооперації та маркетингових засобів у діяльності підприємств торгово-побутового сервісу в сільській місцевості.

Методи дослідження. Методологічна і теоретична основа дисертації -діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення фундаментальних положень економічної науки стосовно активізації розвитку торгово-побутових сервісних підприємств.

За допомогою абстрактно-логічного методу, зокрема прийомів аналогії та зіставлення, індукції і дедукції уточнено поняття "торгово-побутовий сервіс", "диверсифікація", "концентрація і спеціалізація", "кооперація", "засоби маркетингу" роздрібної торгівлі та побутового обслуговування в сільській місцевості, сформульовано загальні висновки і висновки за розділами. Для визначення проблем активізації й адаптації підприємств торгово-побутового сервісу до ринкових умов функціонування, окреслення шляхів їх подолання застосовано метод аналізу і синтезу. При аналізі сучасного стану і тенденцій розвитку села, учасників сільськогосподарського товаровиробництва та сервісних торгово-побутових підприємств використано статистико-економічний метод, зокрема його прийоми - графічний, порівняння та ін. В аналітичній частині роботи за допомогою монографічного методу та методу соціологічних опитувань обстежено діяльність окремих жителів сільської місцевості, сільгосптоваровиробників та обслуговуючих підприємств. За допомогою методу крос-табуляції встановлено зв'язок між економічним станом жителів села, учасників сільськогосподарського виробництва та їх потребою в сервісних торгово-побутових послугах, між фінансовим станом жителів села та способом задоволення їхніх потреб у торгово-побутовому обслуговуванні. Застосування методу супутньої варіації дало змогу встановити зв'язок між чисельністю сільського населення, учасниками сільгоспвиробництва і потребами в сервісному торгово-побутовому обслуговуванні, між витратами на інформацію та її якістю. Здійснено оцінку щільності зв'язку між рядом змінних за допомогою коефіцієнтів сполученості ознак та коефіцієнта Крамера.

За допомогою методу кореляційно-регресійного аналізу з використанням прикладних комп'ютерних програм статистичного опрацювання інформації визначено вплив організації маркетингової діяльності на обсяги реалізації сервісними торгово-побутовими підприємствами ресурсів та послуг в умовах села. В результаті застосування SWOT-аналізу досліджено чинники внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища, що стало основою для вибору напрямів процесів диверсифікації, концентрації та спеціалізації, кооперації, засобів маркетингу роздрібної торгівлі й побутового обслуговування у сільській місцевості сервісних підприємств. При прогнозних розрахунках подальшого активного розвитку підприємств торгово-побутового сервісу використано метод екстраполяції рядів динаміки. Застосування групової дисперсії дало змогу розрахувати поваріантний прогноз функціонування сервісних підприємств.

Інформаційними джерелами дослідження послужили відповідні Закони України. Зокрема Закон України "Про споживчу кооперацію", офіційні матеріали Укоопспілки, Програми розвитку сфери побутових послуг споживчої кооперації України на період до 2015 року, Головного управління економіки Тернопільської облдержадміністрації, Тернопільської облспоживспілки, обласного управління статистики, власні матеріали соціологічних досліджень, первинна документація сервісних та сільськогосподарських підприємств, періодичні видання, праці вітчизняних і зарубіжних учених та фахівців із проблеми дослідження, а також інформаційні ресурси світової комп'ютерної інформаційної мережі Internet.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному дослідженні діяльності підприємств торгово-побутового сервісу в сільській місцевості, спрямованих на активізацію їх функціонування в умовах конкурентного ринкового середовища.

Найвагоміші результати, що мають наукову новизну, і автор винесла їх на захист, полягають у наступному:

вперше:

- на основі поваріантного прогнозу функціонування сервісних торгово-побутових підприємств засобами диверсифікації, концентрації, спеціалізації, кооперації і маркетингових засобів роздрібної торгівлі та побутового обслуговування у сільській місцевості обґрунтовано доцільність активізації їх діяльності, що має на меті забезпечення обслуговуючим підприємствам різного економічного стану, конкурентної позиції на ринку, а також подолання негативних тенденцій, які супроводжують становлення системи торгово-побутового сервісу на селі;

- розроблено механізми диверсифікації діяльності підприємств торгово-побутового сервісу, концентрації, спеціалізації, кооперації і маркетингових засобів у сільській місцевості, що ґрунтовані на взаємовпливі мотиваційної складової освоєння нових ринків, стратегічних позицій сервісних підприємств, альтернативних варіантів розширення напрямів їх діяльності, а також визначення основних підходів щодо реалізації стратегії активізації діяльності цих підприємств;

удосконалено:

- підходи до визначення сутності торгово-побутового сервісу в умовах сільської місцевості, яка полягає в тому, що його функціональне призначення не обмежене інфраструктурним забезпеченням жителів села та учасників сільськогосподарського виробництва, а передбачає комплекс взаємопов'язаних видів діяльності, котрі зумовлюють ефективність функціонування процесу виробництва й доведення до кінцевого споживача продукції, робіт і послуг;

- категорійний апарат визначення поняття "диверсифікація", "концентрація і спеціалізація", "кооперація", "засоби маркетингу" роздрібної торгівлі та побутового обслуговування у сільській місцевості, що, на відміну від наявних, тлумачить їх як стратегічну соціальну орієнтацію торгово-побутового    підприємства,    яка    передбачає    реалізацію аналітичних,організаційних, контролюючих заходів, спрямованих на створення, підтримку та розширення економічно обґрунтованих напрямів його діяльності для досягнення стратегічної мети - задоволення потреб сільських жителів та учасників сільськогосподарського виробництва в продукції, роботах і послугах; набули подальшого розвитку:

- концептуальні моделі сервісного кластера як регіональної сервісної мережі, ключовим елементом якої автор вважає формування ліній пов'язаних процесів диверсифікації, концентрації, спеціалізації, кооперації і маркетингових засобів роздрібної торгівлі та побутового обслуговування в сільській місцевості для координації діяльності сервісних торгово-побутових підприємств різного профілю з метою надання жителям сільської місцевості й сільгоспвиробникам сервісного торгово-побутового обслуговування;

- пропозиції щодо моніторингу функціонування сервісного кластера, які полягають у ситуаційному аналізі сучасного стану діяльності обслуговуючих торгово-побутових підприємств та середовища їх функціонування, що дасть змогу визначити найперспективніші напрями диверсифікації підприємств торгово-побутового сервісу в сільській місцевості.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання розробок у діяльності органів законодавчої та виконавчої влади, а також у навчальних модулях вищих навчальних закладів. Зокрема, пропозиції та рекомендації автора щодо вдосконалення механізму формування і функціонування системи сервісного обслуговування використані при розробленні регіональних програм соціально-економічного розвитку Тернопільської області, Програми розвитку сфери побутових послуг споживчої кооперації України на 2011 - 2015 роки (Довідка № 07/10-531 від 13. 06. 2012

р.).

Основні положення наукової роботи, що стосуються активізації роботи підприємств споживчої кооперації, оптимізації стратегічного планування діяльності підприємств торгово-побутового сервісу, економічно обґрунтованого вибору напрямів процесів диверсифікації, концентрації, спеціалізації, кооперації і маркетингових засобів роздрібної торгівлі та побутового обслуговування в сільській місцевості, оцінки ефективності розширення діяльності, маркетингового забезпечення реалізації стратегії активізації прийнято до впровадження в Тернопільській облспоживспілці (Довідка № 08/12-481 від 12. 06. 2012 р.). Теоретичні узагальнення і практичні аспекти становлення системи сервісного торгово-побутового обслуговування використовують у Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі при викладанні дисциплін "Товарознавство та комерційна діяльність", "Організація бізнесу та підприємництва", "Маркетингова діяльність" при підготовці студентів з економічних спеціальностей (Довідка № 10/16-211 від 14. 06. 2012 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним дослідженням. Усі наукові положення, результати і висновки дисертації здобувач отримала особисто. Персональний внесок автора щодонаукових праць із теми дисертації очевидний, оскільки всі вони опубліковані одноосібно.

Апробація результатів дисертації. Наукові результати дослідження обговорені й отримали позитивну оцінку на наукових семінарах кафедри менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, кафедри комерційної діяльності Тернопільського комерційного інституту, а також були апробовані на третій та четвертій міжнародних науково-практичних конференціях «Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації» (м. Тернопіль, 29 квітня 2011 р., 23 березня 2012 р.) в Тернопільському комерційному інституті.

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 8 наукових праць, із них 6 - у фахових виданнях, у тому числі монографію в співавторстві. Загальний обсяг публікацій становить 2,8 д. а., у т. ч. в фахових виданнях - 2,6 д. а.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 268 сторінок друкованого тексту, основний текст викладений на 205 сторінках. Робота містить 51 таблицю, 21 рисунок та 11 додатків. Список використаних джерел охоплює 151 найменування на 15 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, основні завдання та методи дослідження, розкрито наукову новизну й практичне значення отриманих результатів, наведені дані про апробацію, впровадження результатів і публікації здобувача.

У першому розділі "Теоретичні засади активізації діяльності підприємств торгово-побутового сервісу" розкрито теоретичну сутність підприємств торгово-побутового сервісу в ринковій економічній системі, наведено їх функціональну характеристику, розглянуто теоретичні засади актуалізації розвитку сервісних підприємств на інноваційних засадах.

У процесі дослідження встановлено повну типологію підприємств торгово-побутового сервісу як таких, що охоплюють своєю діяльністю всі види ресурсів, а також обслуговують різнопланові процеси виробництва, зберігання, переробки, реалізації продукції, у т. ч. сільськогосподарського походження, зокрема різноманітні види сервісу (табл. 1).

Таблиця 1

Типологія торгово-побутового сервісу в сільській місцевості

Вид сервісу

Маркетинговий

(Побутовий) технологічний

Фінансовий

(Торговельний) постачання ресурсів

Основний зміст діяльності

Консалтинговий

• Розроблення цінової стратегії, планування товарного асортименту та організація процесу руху товарів, рекламна діяльність, організація і проведення виставок, ярмарок тощо;

• приймання, зберігання, сортування, переробка окремих видів сільськогосподарської продукції; автоперевезення вантажів.

Послуги з:

• ремонту та обслуговування торгової і побутової техніки;

• обробітку ґрунту, догляду за посівами та збирання врожаю;

• обладнання торгових об'єктів;

• внесення добрив, застосування агрохімікатів;

• інкубації, реалізації молодняку;

• контролю якості продукції;

енергозабезпечення технологічних процесів._

• Кредитування сільгоспвиробників;

• лізинг;

страхування._

• Постачання товарів у роздрібну мережу, в т. ч. сільськогосподарської техніки, добрив, засобів захисту рослин, меліорантів, стимуляторів росту, ветеринарних препаратів, білково-вітамінних добавок, комбікормів;

• ремонт та діагностика техніки, передпродажне, гарантійне, після продажне обслуговування техніки і товарів народного споживання;

• відновлення, продаж частково зношеної техніки;

надання техніки в оренду й прокат._

• Аудиторські послуги (за сферами діяльності);

• збирання необхідної комерційної інформації про попит на товари, роботи і послуги;

• дорадництво;

• юридичні послуги (арбітраж);

• консалтингові послуги інше.

Елементи інфраструктури

Магазини, товарні біржі, аукціони, організації оптової торгівлі, збутові кооперативи, торгові доми, переробні підприємства, сховища.

Пересувні механізовані бригади, приватні дилери, дрібнооптові та роздрібні підприємства, обслуговуючі кооперативи, пункти.

Банки, лізингові й страхові компанії, кредитні спілки.

Регіональні торгово-технічні центри, фірмові технічні центри, дилерські підприємства, прокатні пункти, спеціалізовані майстерні, збирально-транспортні загони.

Інформаційно-

консультаційні

служби, дорадчі

служби,

консалтингові

організації,

інформаційні мережі.

Джерело: власні дослідження.

У роботі визначено місце та роль підприємств торгово-побутового сервісу в сільській місцевості у ринковій економічній системі. Якісні зміни у формах власності сервісних підприємств передбачають їх орієнтацію на завоювання ринку, а відтак виважену політику взаємин із основними споживачами, тобтосільськими жителями та учасниками сільськогосподарського товаровиробництва.

Доведено, що поглиблення ринкових процесів, формування конкурентного середовища створюють значні потенційні можливості для розвитку торгово-побутових сервісних підприємств як суб'єктів підприємництва.

Особливості торгово-побутових послуг як товару особливого роду визначають специфіку маркетингової діяльності сервісних підприємств, яка зорієнтована на мінімізацію ризиків мінливої якості послуг, сезонних коливань попиту та невідповідності попиту й пропозиції, зниження цінності сервісних послуг через значну залежність якості послуг від взаємодії покупця з продавцем. Із огляду на це успішність сервісного підприємства як суб'єкта підприємницької діяльності визначається економічно обґрунтованою стратегією, наявністю висококваліфікованого персоналу, а також орієнтованою на споживача системою обслуговування. Системоутворючим чинником, що впливає на ефективність діяльності підприємства, служить стратегічна орієнтація, яка, формуючи загальну місію підприємства, забезпечує стратегічний зв'язок між його цілями, ресурсами та мінливими ринковими можливостями.

Стратегічна орієнтація діяльності передбачає якнайширше застосування інноваційних підходів з метою ефективного функціонування й активізації діяльності торгово-побутових сервісних підприємств, серед яких вагому роль має відігравати їх диверсифікація діяльності.

У роботі доведено, що диверсифікація як стратегічна орієнтація підприємства має забезпечувати сервісному підприємству його актуальність на ринку. В контексті даного дослідження диверсифікація розглянута як комплекс аналітичних, організаційних, контролюючих заходів, спрямованих на створення, підтримку та розширення економічно вигідних напрямів діяльності підприємств торгово-побутового обслуговування для досягнення його стратегічних цілей. Вихід сервісного підприємства до нових сфер діяльності передбачає для цього підприємства неабиякі конкурентні переваги (ефективне використання ресурсів, економія за рахунок масштабів, зменшення залежності від постачальників, ефект синергії бізнесів, раціональне застосування побічної продукції, розподіл інвестиційного ризику). Водночас диверсифікація містить певні небезпеки для підприємств торгово-побутового обслуговування, зокрема вибір неперспективного напряму розширення діяльності, недостатню компетентність менеджерів щодо управління різноплановими бізнесами, розпорошення ресурсів підприємства, значні затрати на входження до нових ринків тощо, тому застосування диверсифікації потребує ретельного попереднього аналізу й економічно вмотивованого рішення.

У роботі обґрунтовано можливі види диверсифікації як стратегічної орієнтації обслуговуючих підприємств (рис. 1), а також механізм її формування та реалізації.

Види диверсифікації діяльності підприємств торгово-побутового обслуговування сільської

місцевості

т

за об'єктом

за сферою

за ступенем зв'язку

1

за формою

диверсифікація діяльності

диверсифікація виробництва

диверсифікація продукції, робіт та послуг

виробнича

фінансова

маркетингова

диверсифікація капіталу

диверсифікація кадрів

диверсифікація розміщення

концентричча

горизонтальна

вертикальна

конгломератна

Рис. 1. Види диверсифікації діяльності торгово-побутових підприємств у сільській місцевості як інноваційного методу активізації сфери послуг

Для підприємств торгово-побутового обслуговування диверсифікація як система заходів, здійснюваних із метою забезпечення присутності підприємства на ринку, спроможна забезпечити значні конкурентні переваги; водночас така стратегічна орієнтація є достатньо витратною і ризиковою, тому застосування її потребує ретельного попереднього аналізу й економічно обґрунтованого рішення.

У другому розділі "Аналіз активізаційно-трансформаційної діяльності підприємств торгово-побутового сервісу і проблеми її інноваційної адаптації" проведено діагностику ринку торгово-побутових послуг у сільській місцевості в умовах трансформаційної економіки. Власні дослідження цьогоринку дають змогу характеризувати його як такий, що має перспективи до зростання і значні потенційні можливості щодо розширення пропозиції сервісних послуг. Разом із цим є значна група проблем функціонування підприємств як суб'єктів сервісних послуг, що стосується системи управління маркетинговою діяльністю підприємств, розв'язання яких лежить у площині розроблення та реалізації економічно обґрунтованої стратегічної орієнтації підприємств.

Ринок сервісних послуг на селі, функціонуючи в єдності з товарним ринком, характерний низкою специфічних рис, що зумовлюють особливості комерційно-побутової діяльності підприємств на цьому ринку. Анкетне опитування встановило взаємозв'язок купівельних можливостей сільських жителів із економічним станом підприємств та їх потребою у сервісних торгово-побутових послугах (табл. 2). Найважливішими потенційними можливостями, які могли б використовувати сервісні підприємства, є потенційно велика місткість ринку, підвищення попиту на цільовому ринку, порівняно низькі затрати на входження до ринку, перспективи виходу на зовнішні ринки.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Л М Мулярчук - Активізація діяльності підприємств торгово-побутового сервісу в умовах сільської місцевості