І В Супрунова - Актуальні питання оцінки в бухгалтерському обліку - страница 1

Страницы:
1  2  3 

УДК 657.1

Супрунова І.В., аспірант

Житомирський державний технологічний університет

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Виявлено проблемні питання оцінки в бухгалтерському обліку, здійснено критичний аналіз та систематизовано виявлені напрями дослідження на основі проведення бібліографічного дослідження наукових і спеціалізованих видань економічного спрямування

Постановка проблеми. Економічні перетворення, що здійснюються в Україні, нерозривно пов'язані з пошуком принципово нових методів організації та управління діяльністю суб'єктів господарювання. Це вимагає адекватних змін у системі бухгалтерського обліку і, відповідно, зумовлює необхідність удосконалення методики формування бухгалтерської інформації, яка використовується для прийняття управлінських рішень. Важливе значення для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, а отже, фінансової звітності має вибір і застосування обґрунтованих методів оцінки в бухгалтерському обліку.

Методологія вартісного вимірювання була і залишається однією із складних проблем бухгалтерського обліку як в Україні, так і в зарубіжних країнах. Для удосконалення концепції розвитку вітчизняного бухгалтерського обліку і облікової оцінки як її важливої складової необхідним є дослідження еволюції проблемних питань оцінки у взаємозв'язку з розвитком бухгалтерського обліку та зміною інформаційних запитів користувачів бухгалтерського обліку, а також особливостями етапів розвитку економіки. Сучасна економічна наука має вагомі надбання з питань оцінки, проте теоретичні напрацювання і практичні рекомендації вирішують не всі проблемні питання даного напряму, що актуалізує необхідність систематизації наукових досліджень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання оцінки в бухгалтерському обліку розглянуто в працях вітчизняних вчених М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, Г.Г. Кірейцева, М.Д Корінька, М.В. Кужельного, Л.Г. Ловінської, Н.М. Малюги, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, Л.К. Сука, Н.М. Урбан, В.Г. Швеця, І.Й. Яремка. До зарубіжних вчених, які визнають вагоме значення оцінки в бухгалтерському обліку і приділяють їй особливу увагу в своїх працях, належать: А. Апчерч, Е.А. Аткінсон, Р.Д. Банкер, І.Ф. Брігхем, М.Ф. Ван Бреда, Е. Вішнєвський (Wiszniewski E.), М. Добія (Dobijia M.), І. Зейтовська (7іеДо\л/Бка I.), Р.С. Каплан, З. Лютий (Luty Z.), В.А. Новак (Nowak W.A.), Б. Міхерда (Мюпегсіа В.), М.Р. Метьюс, В.Ф. Палій, М.Х.Б. Перера, Б. Райан, В.Я. Соколов, Я.В. Соколов, С.Т. Сурдиковська (Surdykowskа S.T.), З.С. Туякова, Дж. Фостер, М.Н. Чинченко, Е.С. Хендріксен, І.Т. Хорнгрен, М.С. Янг. Враховуючи вагомий внесок зазначених дослідників у теорію бухгалтерського обліку, варто відмітити, що залишається ряд невирішених питань, пов'язаних з оцінкою в бухгалтерському обліку, які потребують детального дослідження і надання пропозицій щодо їх вирішення для застосування в практичній діяльності вітчизняних підприємств.

Метою статті є виявлення нерозкритих проблемних питань оцінки та їх подальше вирішення на основі проведення бібліографічного та бібліометричного дослідження, критичного аналізу й систематизації проблематики наукових досліджень щодо оцінки в бухгалтерському обліку шляхом вивчення науково-практичних видань України, Росії та Польщі.

Викладення основного матеріалу дослідження.. Оцінка в бухгалтерському обліку є одним з найбільш суперечливих питань, яке цікавить як теоретиків, так і практиків облікової справи. В результаті дискусій про пріоритетність тих чи інших методів оцінки в бухгалтерському обліку, які велися протягом багатьох століть і продовжуються нині, теорія і практика запропонувала різні концептуальні підходи до методів оцінки як бази для застосування різноманітних способів оцінки в бухгалтерському обліку. Вибір способів оцінки безпосередньо впливає на комерційний успіх діяльності суб'єкта господарювання. Від оцінки об'єктів бухгалтерського обліку залежить формування повної, правдивої і достовірної інформації про діяльність підприємства та його фінансовий стан.

Варто відмітити, що проведення комплексного аналізу науково-практичних видань за тематикою, присвяченою оцінці у бухгалтерському обліку, сприятиме якісному удосконаленню методики наукового дослідження як на теоретичному, так і практичному рівнях.

Основою для дослідження оцінки в бухгалтерському обліку обрано інформаційну базу Житомирської бухгалтерської наукової школи, представлену електронним каталогом літературних джерел, зокрема, авторефератів, дисертацій, бібліографічних описів та змістів книг, періодичних видань, наукових праць (вісників, збірників, тез конференцій) українських та зарубіжних авторів (англійських, білоруських, болгарських, німецьких, польських, російських, румунських, чеських). Для проведення аналізу та систематизації проблемних питань використано періодичні видання. Кількість журналів в інформаційній базі наукової школи налічує 178 найменувань (починаючи з 1888 року); загальна кількість записів станом на 2008 р. за періодичними виданнями становить: українських - 226968; російських - 108616. Використання інформаційної бази забезпечує високий рівень якості досліджень з проблем теорії, методології та організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; розгляд предмету дослідження в динаміці для виявлення загальних тенденції та подальших шляхів його розвитку, попередження дублювання виконаних наукових робіт.

Серед сукупності періодичних видань для проведення критичного аналізу питань за тематикою дослідження обрано 18 українських журналів та 22 російських журнали (включаючи періодичні видання СРСР), які є найбільш популярними фаховими виданнями з бухгалтерського обліку, економіки та фінансів в Україні й Росії.

Для розгляду поглядів вітчизняних дослідників в якості аналізованого періоду обрано роки незалежності України (1991-2008 рр.), оскільки реформування економіки від адміністративно-командної до ринкової призвело до виникнення ряду проблемних питань в теорії та практиці бухгалтерського обліку, які потребували обґрунтування та нагального вирішення. З метою розгляду поглядів російських дослідників аналізованим періодом є період з 1888-2008 рр., оскільки він характеризується значною кількістю економічних і політичних чинників, які суттєво вплинули на формування облікової думки, зокрема, на даний період припадає Велика Жовтнева революція (1917 р.), Велика Вітчизняна війна (1939-1945 рр.) та післявоєнна відбудова, період Радянського союзу, його розпад і утворення незалежних постсоціалістичних держав.

Науковим методом, що використовувався для аналізу науково-практичних видань, які стосувалися проблематики оцінки, є емпіричний метод - збір фактичних даних про тематику та кількість проведених досліджень, їх систематизація та узагальнення. Його застосування дозволило проаналізувати динаміку та структуру розглянутих проблемних питань оцінки в бухгалтерському обліку. Крім того, використано абстрактно-логічний метод (теоретичні узагальнення і формування висновків).

Методологія вартісного вимірювання викликала значний інтерес як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників на різних етапах розвитку науки про бухгалтерський облік (табл.1).

Таблиця 1. Динаміка кількості статей, присвячених дослідженням оцінки, в економічній періодичній літературі

протягом 1888-2008 рр.*

Назва журналу

Період публікацій

Всього за

Частка у

П1. U І If

з/п

 

(рр)

період, шт.

загальній

сукупності, %

 

УКРАЇНСЬКІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

 

 

1

Актуальні проблеми економіки

2001-2005

32

3,07

2

Аудитор України

2002-2007

13

1,25

3

Баланс

1997-2008

107

10,26

4

Бізнес бухгалтерія

2000-2008

61

5,85

5

Бухгалтерський облік і аудит

1994-2008

44

4,22

6

Бухгалтер

2000-2008

35

3,36

7

Вісник НБУ

2001-2003

20

1,92

8

Вісник податкової служби України

1995-2008

73

7,00

9

Все для бухгалтера в торгівлі

2004-2007

18

1,73

10

Все про бухгалтерський облік

1998-2008

130

12,46

11

Галицькі контракти (Дебет-кредит)

1998-2008

166

15,92

12

Главбух

2001-2003

14

1,34

13

Економіка України

1991-2008

81

7,77

14

Економіка, фінанси, право

1995-2008

34

3,26

15

Економіст

1997-2000

16

1,53

16

Облік і фінанси АПК

2004-2005

16

1,53

17

Податки і бухгалтерський облік

1998-2006

70

6,71

18

Фінанси України

1997-2008

113

10,83

Всього публікацій

1991-2008

1043

100

РОСІЙСЬКІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

1

АПК: экономика, управление

1997-2004

28

2,34

2

Аспирант и соискатель

2001-2005

33

2,75

3

Аудит и финансовый анализ

1995-2002

76

6,34

4

Аудитор

1996-2008

60

5,01

5

Аудиторские ведомости

1997-2008

52

4,34

6

Бухгалтерский учет

1939-2007

174

14,52

7

Бухгалтерский учет и анализ

1998-2005

71

5,93

8

Вестник ассоциации "Русская оценка"

1998-1999

16

1,34

9

Вопросы статистики

1997-2005

137

11,44

10

Вопросы экономики

1959-2005

146

12,19

11

Деньги и кредит

1946-2004

56

4,67

12

Международный бухгалтерский учет

2001-2008

20

1,67

13

Планирование и учет в сельскохозяйственных предприятиях

1983-1987

26

2,17

14

Современный бухучет

1998-2002

19

1,59

15

Счетная мысль

1925-1929

10

0,83

16

Счетоводство А.М. Вольфа

1888-1903

22

1,84

17

Счетоводство Н.А. Кипарисова

1925-1928

16

1,34

18

Учет и финансы в колхозах

1938-1979

62

5,18

19

Финансовые и бухгалтерские консультации

1995-2002

16

1,34

20

Финансовый менеджмент

2001-2003

18

1,50

21

Финансы СССР

1957-2003

90

7,51

22

Экономика сельскохозяйственных предприятий

1988-2002

50

4,17

Всього публікацій

1888-2008

1198

100,00

* Назви журналів наведені мовою оригіналу

У ході аналізу публікацій в періодичних виданнях України за період 1991-2008 рр. з проблематики оцінки в бухгалтерському обліку виявлено, що найбільша кількість статей за даною тематикою опублікована в журналах, які мають прикладний характер: "Галицькі контракти" -166 статей (15,92 %), "Все про бухгалтерський облік" -130 статей (12,46 %) та "Баланс" - 107 статей (10,26 %) і науковий характер: "Фінанси України" - 113 статей (10,83 %), "Економіка України" - 81 стаття (7,77 %). Аналізуючи періодичні видання Росії та СССР слід відмітити, що найбільша кількість статей, присвячена оцінці, опублікована в журналах "Бухгалтерський облік" - 174 статті (14,52 %), "Питання економіки" - 146 (12,19 %), "Питання статистики" - 137 статтей (11,44 %), "Фінанси СССР" - 90 статей (7,51 %). За даними табл. 1 можна стверджувати, що питання методології вартісного вимірювання викликає підвищений інтерес як у вітчизняних, так і російських дослідників, підтвердженням чого є значна кількість публікацій за досліджуваний період, присвячених оцінці в бухгалтерському обліку - 2241 статей.

Для більш наочного відображення динаміки публікацій за тематикою дослідження представимо інформацію наведену в табл. 1 у вигляді діаграм (рис.1 і 2), за якими можна простежити, що у різні періоди кількість публікацій варіюється, що спричинено впливом різних факторів, зокрема, економічних та політичних.

Не зважаючи на це, питання оцінки в публікаціях економічного напряму відзначаються актуальністю і привертають увагу багатьох дослідників. Як видно з рис. 1, з середини 90-х років в Україні спостерігається стрімке зростання кількості публікацій, присвячених оцінці, що спричинено економічними та політичними перетвореннями, бурхливим розвитком

підприємництва, активними приватизаційними процесами, розвитком банківського сектору, реформуванням системи бухгалтерського обліку та становленням аудиторської діяльності. Найбільше статей опубліковано в 2003 році - 137 статей, що становить 13,14 % від загального обсягу публікацій за досліджений період, а також в 2004 та 2005 роках - 114 і 112 статей, відповідно. Як відображають матеріали дослідження, кількість опублікованих статей за 2007­2008 рр. з даної проблематики зменшується, проте спостерігається розширення та ускладнення їх тематики. Тобто у статтях знаходять відображення проблемні питання вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку, які потребують більш глибоких досліджень в частині методологічних засад, методичного та організаційного забезпечення оцінки в бухгалтерському обліку.

2000-2008 1990-1999 1980-1989 1970-1979 1960-1969 1950-1959 1940-1949 1930-1939 1920-1929 1910-1919 1900-1909 1888-1899

0      50    100   150   200   250   300   350   400   450 500

Рис. 1. Динаміка публікацій у вітчизняних періодичних виданнях за напрямом "оцінка"

За даними рис. 2 можна простежити стрімку тенденцію до зростання присвячених оцінці публікацій в період з 1990-2008 рр. в Росії, що спричинене, в першу чергу, політичною перебудовою - розпадом СССР та утворенням незалежних постсоціалістичних держав, зокрема, Російської Федерації; економічними перетвореннями - переходом країни від командно-адміністративної до ринкової економіки. Найбільше статей російськими авторами опубліковано в 2000-2008 рр. -439 стаття, що становить 36,64 % від загальної сукупності публікацій, а також в 1990-1999 рр. - 405 статей (33,81 %). Жодної публікації за тематикою дослідження не опубліковано в 1910-1919, що може бути спричинено нестабільною економічною та політичною ситуацією, пов'язаною з Великою жовтневою революцією 1917 р. Позитивна динаміка публікацій, присвячених питанням оцінки, в СРСР спостерігається з 1950-1989 рр., що зумовлено пожвавленням економічної діяльності в період

Рис. 2. Динаміка публікацій в російських періодичних виданнях за напрямом "оцінка"

відбудови країни після Великої Вітчизняної війни (1939­1945 рр.), лібералізацією політичного, соціального життя держави в період "Хрущовської відлиги" з паралельним впровадження результатів НТР у промислове виробництво; а також демократизацією суспільства.

Вважаємо за доцільне крім досвіду Росії, вивчити досвід Польщі, яка є країною Євросоюзу і активно використовує МСФЗ в системі бухгалтерського обліку. Базою для аналізу дослідження польських науковців обрано "Теоретичні зошити з бухгалтерського обліку" ("Zeszytу teoretycznе rachunkowosci", м. Варшава), який є фаховим виданням Наукового товариства бухгалтерів в Польщі, і представляє збірку теоретичних праць польських дослідників. Графічне відображення результатів проведеної систематизації публікацій за напрямами "оцінка" і "вартість" у бухгалтерському обліку наведено на рис. 3.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

І В Супрунова - Актуальні питання оцінки в бухгалтерському обліку

І В Супрунова - Внутрішній контроль застосування методів оцінки в бухгалтерському обліку

І В Супрунова - Переоцінка основних засобів як інструмент зміни вартостіактивів підприємства

І В Супрунова - Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва на житомирщині

І В Супрунова - Розвиток оцінки в бухгалтерському обліку