Т С Нєвєшкіна - Актуальні питання прогнозування видатків зведеного бюджету україни - страница 1

Страницы:
1  2 

Фінанси, облік і аудит. 2010. № 15

сті не лише банків, а й господарських і фінансових структур, держав­них органів, функціонування багатьох інших об'єктів і суб'єктів економічного та соціального спрямування. Водночас, потреби бан­ків в інформації постійно зростають, а задовольняються вони не пов­ною мірою. Тому доцільні подальші дослідження сформульованої проблеми інформаційного забезпечення стратегічного планування банку. І чим швидше проблему буде вирішено, тим швидше будуть створені реальні умови для закріплення тенденцій стійкості й на­дійності банківської системи України.

Література

1. Дибб С., Симкин Я., Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию.СПб.: Питер, 2001. — 117 с.

2. Матвеев Л. А. Информационные системы: поддержка принятия решений: Учебное пособие. СПБ.: Из-во СПБ УЭФ, 2007. — 241 с.

3. Кнорринг В. І. Теория, практика и искусство управления. М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. — С. 96.

4. Роберт Дж. Коул. Стратегическое планирование високого участия: когда реализуются люди и их идеи. — Хмельницький: Поділля, 1993. — С. 35.

5. Томпсон-мл., Артур А., Стрикленд А. Дж. Стратегический мене­джмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е изд. / Пер. с англ.М.: Издательский дом «Вильямс». — 2002. — С. 52.

Стаття надійшла до редакції 14. 01. 2010 р.

УДК 336.144.36 (477) Т. С. Нєвєшкіна,

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Определенна роль и значение прогнозирования бюджетных расходов. Проанализированы прогнозируемые и фактические данные расходов сводного бюджета Украины по функциональному назначению с целью установления уровня соответствия между ними. Установлены недо­статки современной системы прогнозирования бюджетных показателей и предложены мероприятия по улучшению ее состояния.

© Т. С. Нєвєшкіна, 2010 139

In this article is defined role and meaning forecast on-budget expenditures. Analysed predicted data and fact sheet overall budget of Ukraine by functional purpose for the purpose of detection conformity level between them. Determined disadvantages modern system of forecast budget indicators and offered measures by improving its condition.

Визначено роль і значення прогнозування бюджетних видатків. Про­аналізовано прогнозовані та фактичні дані видатків зведеного бю­джету України за функціональним призначенням з метою встанов­лення рівня відповідності між ними. Виявлено недоліки сучасної системи прогнозування бюджетних показників та запропоновані за­ходи щодо поліпшення її стану.

Ключевые слова: бюджетное прогнозирование, бюджетное планирование, бюджетные расходы.

Keywords: budgetary prognostication, budgetary planning, budgetary charges.

Ключові слова: бюджетне прогнозування, бюджетне планування, бюджетні ви­датки.

Роль і значення бюджету для держави важко переоцінити, а тому не дивно, що багато науковців приділяють цьому питанню значну увагу. На даний час досить актуально стоїть проблема вдосконалення системи прогнозування державного бюджету, зо­крема видатків.

На видатки державного бюджету (як і на доходи) великий вплив мають зміни макроекономічних показників. Тому важли­вою основою якісного складання бюджету є добре обґрунтовані та складені макроекономічні прогнози.

Прогнозування видатків є невід'ємною частиною системи бю­джетного планування, головним завданням якого є оцінка різних і найвірогідніших варіантів використання сформованих бюджет­них ресурсів. Також за допомогою прогнозу можна визначити обсяг бюджетних видатків як по окремим видам, так і в цілому, вивчати їх зв' язок із ВВП, платіжним балансом або з фінансови­ми витратами держави, оцінювати структуру видатків за їх ефек­тивністю використання, а також перевіряти можливість забезпе­чення соціально-економічного розвитку держави.

Проте для досягнення заданих цілей потрібно вдосконалити методику й методологію бюджетного прогнозування, яке повин­но ґрунтуватися на достовірній інформації та реально визначених макроекономічних показниках.

Дослідженням даної теми займались такі вітчизняні науковці, як: Бабич Т. С., Василик О. Д., Гаркавенко О. С., Деркач М. І., Д'яконов І. І., Запаріна І. В., Кульчицький М. І., Лук'яненко І. Г., Опарін В. М., Павлюк К. В., Перун З. В., Сало І. В., Федосов В. М., Чугунов І. Я. та ін. Але з часом змінюються умови господарю­вання, економічні підходи та пріоритети, тому деякі питання що­до вдосконалення системи прогнозування видатків бюджету за­лишаються невирішеними.

Про це свідчить відсутність стратегії розвитку економіки як у цілому, так і в розрізі окремих галузей, недосконалість довго­строкового бюджетного планування, відсутність єдиної методики оцінки ефективності проектів та системи контролю за їх вико­нанням. Також прогнозні показники можуть бути або надто за­вищеними із значним тиском на державні видатки, або заниже­ними, що знайде своє відображення в утворенні вільних коштів та недофінансуванні соціально-економічних програм. Ускладнює процес прогнозування й та обставина, що державні установи мо­жуть розглядати прогнозовані для них видатки як фактично виді­лені кошти.

Прогнозування державного бюджету, зокрема видатків, було розпочато після затвердження Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціаль­ного розвитку України». Законом встановлюється загальний по­рядок розроблення, затвердження та виконання прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, а також права та відповідальність учасників державного прогно­зування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України.

Згідно з Законом «прогнозування — це науково обгрунтоване передбачення напрямів розвитку країни, окремих галузей еконо­міки або окремих адміністративно-територіальних одиниць, мож­ливого стану економіки та соціальної сфери в майбутньому, а та­кож альтернативних шляхів і строків досягнення параметрів еко­номічного і соціального розвитку. Прогноз економічного і соціа­льного розвитку є засобом обгрунтування вибору тієї чи іншої стратегії та прийняття конкретних рішень органами законодавчої та виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо регулювання соціально-економічних процесів» [1].

Зауважимо, що потрібно розмежовувати поняття планування і прогнозування бюджету. Аналіз визначень бюджетного плану­вання та прогнозування в сучасній економічній літературі дозво­ляє зробити висновок, що під плануванням розуміють систему науково обґрунтованих заходів щодо визначення критеріїв роз­поділу коштів і використання фінансових ресурсів, а під прогно­зуванням — обґрунтування вірогідніших показників доходів і видатків бюджету на перспективу [2, с. 328, 360]. Отже, плану­вання передбачає організаційно централізовану систему визна­чення показників, а прогнозування має характер передбачення, одержаного науково-аналітичними методами.

В Україні питаннями бюджетного прогнозування займаються такі організації, як Інститут економіки та прогнозування НАНУ, Науково-дослідний економічний інститут, Відділ макроекономіч-ного прогнозування Мінекономіки України тощо.

Перший прогноз схвалено постановою Кабінету Міністрів України «Про прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на 2005­2007 роки». Згідно з постановою головним завданням на середньо-строкову перспективу є досягнення сталого економічного зрос­тання в умовах фінансової стабільності, активізація інвестицій­них процесів і структурних перетворень та проведення цілеспря­мованої соціальної політики держави [3]. Передбачалось, що се-редньостроковий прогноз дозволить забезпечити ефективне і ра­ціональне управління державними фінансами, насамперед подо­лання бідності і поліпшення якості життя найбільш уразливих верств населення, а також допоможе виконати бюджет відповід­но до цілей податково-бюджетної політики.

На практиці при прогнозуванні бюджетних показників вико­ристовують три методи: експертний, екстраполяції та моделю­вання. Всі вони вдало доповнюють один одного та базуються на зборі інформації і її обробці, судженнях експертів, визначенні попереднього розвитку об' єкта і закономірності його розвитку в минулому, сьогоденні і на майбутнє, дослідженні наукових і нор­мативних моделей прогнозованого об' єкта щодо очікуваних чи намічених змін у його стані.

Проаналізуємо прогнозні дані видатків зведеного бюджету України з 2006 по 2008 рік за функціональним призначенням та фактичні показники з метою встановлення рівня відповідності між ними. Одержані результати викладено в табл. 1.а

О

И я

ы £<

ы Н pa S

нн CQ

ні в <s

н І

1 = н «

ая eg

 

 

відхилення

 

103,6

98,1

- 9,25

118,9

104,7

49,7

110,8

86,8

86,1

120,0

185,2

- 47,1

 

2008

 

6

158771,4

15269,4

- 1196,1

14711,5

26247,8

917,7

4714,8

15593,5

3662,4

33254,2

48099,6

- 2503,4

 

 

кнненояиа энышгеф

312017,5

30829,1

11733,0

27080,9

51322,4

2764,7

8968,5

33559,9

7916,1

60959,4

74069,7

2813,8

 

 

 

яїяіеїґия eoHJodu

153245,9

15559,7

12929,1

12369,4

25074,6

1847

4253,7

17966,4

4253,7

27705,2

25970,1

5317,2

 

 

відхилення

 

67,6

75,8

- 17,6

68,1

82,2

36,8

56,3

67,6

50,7

80,4

110,6

- 65,7

Роки

2007

 

91818,0

10465,4

- 2005,3

7470,8

18275,7

602,5

2126,1

10776,7

1913,6

19751,9

25475,1

- 3034,5

 

 

кнненояиа энышгеф

227638,3

24270,9

9416,5

18445,7

40523,4

2241,3

5900,3

26717,6

5687,8

44333,6

48517,3

1583,9

 

 

 

яїяіеїґия eoHJodii

135820,3

13805,5

11421,8

10974,9

22247,7

1638,8

3774,2

15940,9

3774,2

24581,7

23042,2

4618,4

 

 

відхилення

 

49,2

65,9

- 29,2

32,9

40,3

16,0

145,9

43,5

34,5

57,4

106,0

- 94,7

 

2006

 

57880,0

7899,4

- 2637,8

3151,3

7853,3

225,7

4761,4

5981,6

1109,8

12313,2

21314,9

- 4092,8

 

 

кнненояиа энышгеф

175512,2

19891,9

6400,7

12718,8

27341,1

1636,6

8024,1

19737,7

4328,4

33785,0

41419,9

8 2

 

 

 

яїяіеїґия eoHJodu

117632,2

11992,5

9038,5

9567,5

19487,8

1410,9

3262,7

13756,1

3218,6

21471,8

20105

4320,8

 

Загальний обсяг ви­датків

Загальнодержавні функції

Оборона 1

Громадський порядок, безпека та судова влада

Економічна діяльність 1

Охорона навк-го при­родного середовища

Житлово-комуналь­не господарство

Охорона здоров'я |

Духовний та фізичний розвиток

Освіта 1

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Обслуговування дер­жавного боргу

к

нї їа

кр

ко

о г о н в

аж

р

е

Д

х и

на

д

ів о н с о а н о н а в

хоар

р

з о р

о н е

дал

Ск

я

я З 5

a

H

И ^

о '3

И я - 2

pa jo

3.1

 

 

кннэкихЬГя

5,47

0,47

- 1,07

0,64

0,92

- 0,04

8

0,

0,32

0,07

1,47

6 ,3

- 0,65

 

2008

факт. вик-ня

32,85

3,25

1,24

2,85

,4 ,5

0,29

0,94

3,53

0,83

6,42

,8 7,

о"

 

 

ягахвї/ия

EOHJodH

27,38

2,78

2,31

2,21

4,48

0,33

0,76

3,21

0,76

4,95

4,64

0,95

 

 

кннэкихЬГя

4,23

0,58

і

0,39

1,14

- 0,02

0,05

0,49

0,02

,2

2,09

- 0,71

Роки

2007

факт. вик-ня

31,58

3,36

,3

,6 2,

5,62

0,31

0,81

,7 3,

0,78

6,15

6,73

0,22

ЯІЯХВЇ/ИЯ EOHXodH

5 ,3 7,

8

,7

,3 2,

,21

8

,4

3

,3

6 ,7

,21

6 ,7

5

,9

4

,6

3

,9

.и

'3

&

>> 

в О Н

S

и

й

о с

я2 я^

я я.я

о-* ­0 0 2

S Я -

К и

о «

=

СО

и я

сЗ

к о &. о

ID

О

сЗ

сЗ И CJ И

СО

ID

«

О

«

р-о я

-я я и

о

ев

о а

ев

сЗ Ч Я

КННЭКИХЬГЯ

5,57

0,94

- 0,87

7

0,

,6 0,

- 0,02

0,73

0,51

0,06

1,34

3,05

- 0,94

факт. вик-ня

32,25

3,66

1,18

2,34

5,02

0,30

1,47

3,63

0,79

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Т С Нєвєшкіна - Актуальні питання прогнозування видатків зведеного бюджету україни