О В Іванов - Актуальність упровадження концепції корпоративної соціальної відповідальності у банках україни - страница 1

Страницы:
1 

УДК 658.114.45

О. В. Іванов,

Науково-дослідний інститут економічного розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

АКТУАЛЬНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У БАНКАХ УКРАЇНИ

Анотація. Доповідь присвячена дослідженню концепції корпора­тивної соціальної відповідальності як нового підходу до ведення корпоративного бізнесу, зокрема, у банківських інституціях, відпо­відного механізму її впровадження та реалізації в Росії та Україні, визначенню основних пріоритетів та очікуваних результатів.

Summary. The report describes the concept of corporate social responsibility as a new approach to managing corporate business, especially among bank institutions, the mechanism for its imple-?entation and realization in Russia and Ukraine and identifying key priorities and expected results.

У сучасних умовах зростання ринкової конкурентної бороть­би, кризи довіри суспільства до політиків, активізації волевияв­лення та захисту громадянами своїх прав, бізнес починає надава­ти все більшого значення власній репутації та принципам взаємо­дії із стейкхолдерами. Особливо це актуально для світової банківської системи, що має специфіку нестабільного функціону­вання, комплекс різнопрофільних ризиків настання кризових явищ.

Через розробку конкретних рекомендацій, кодексів ділової етики, стандартів відповідальної поведінки та інших форм регу­лювання банківської діяльності з боку взаємодії із своїм оточен­ням ряд поважних міжнародних організацій ініціював процес формування та підтримки стійкого розвитку, в тому числі банків­ських інституцій, у світовому господарстві (Глобальний договір ООН, Акт Сорбенса-Окслі, міжнародні стандарти ISO, GRI та ін.).

Так, на сьогоднішній день топ-менеджмент найбільших банків Росії та України вже не має права приділяти увагу виключно фі­нансовому успіху банку, оскільки такий успіх багато в чому за­лежить від ставлення споживачів, суспільства та інших стейкхол-дерів до його послуг, поведінки тощо. Відповідно на ринку сформувалася потреба у пошуку і впровадженні нових підходів і концепцій ведення бізнесу в даній галузі. Останні тенденції свід­чать, що такою концепцією у корпоративному менеджменті є концепція громадянської корпорації, основою якої виступає кор­поративна соціальна відповідальність (КСВ), що передбачає управління бізнес-процесами з метою забезпечення позитивного і відповідального впливу на суспільство.

Так, від банків, які прагнуть бути соціально-відповідальною, вимагається безумовне виконання міжнародних і державних со­ціально-трудових стандартів, законів країни і угод, укладених у рамках соціального партнерства, а також прийняття додаткових зобов'язань і відповідальності за задоволення соціальних потреб як працівників підприємства (внутрішній аспект), так і стейкхол-дерів (зовнішній аспект) — на національному, а іноді й глобаль­ному рівнях.

Таким чином, на сьогоднішній день більшість банківських установ намагаються створити і підтримувати систему відпові­дальних взаємовідносин «банк — фінансовий ринок — суспільс­тво». Така система передбачає, що КСВ стане ключовою концеп­цією у взаємовідносинах банку із стейкхолдерами й дозволить банкам:

— сформувати позитивний імідж в очах громадськості та інве­сторів;

— збільшити ресурсну базу для розвитку за рахунок нарощу­вання депозитного портфелю через збільшення лояльності клієн­тів (зміцнення їх довіри);

— підвищити інтерес іноземних інвесторів до цінних паперів банків;

— покращити взаємовідносини банку із громадськістю та міс­цевою владою;

— підвищити вмотивованість та продуктивність працівників, тощо.

Варто зауважити, що найбільш вагому роль у цій сфері відіг­рає формування та аудит нефінансової звітності, так званого со­ціального звіту, що включає цілі, опис, основні KPI заходів бан­ку у галузі КСВ за відповідний період. При цьому даний процес регулюється міжнародними стандартами, серед яких слід виді­лити АА1000, IC CSR-08260008000, нововведений загальний стандарт ISO 26000 та найбільш впливовий GRI 3 для фінансо­вих інституцій. Кожний із документів містить ряд вимог до зві­тності банків.

Ґрунтовний аналіз діяльності ТОП-40 банків Росії та України за 2010 рік та форм їх річної звітності дозволяє зробити наступні узагальнення:

— щодо застосування концепції КСВ:

у Росії понад 85 %, в Україні понад 50 % банківських установ розвивають системи сталого розвитку, проте більшість з них сто­суються тільки програм благодійності та спонсорства в соціаль­ній сфері;

— щодо основних мотивів впровадження КСВ:

як у Росії, так і в Україні до таких належать вихід банків на іноземні фондові біржі (Лондонська, Нью-Йоркська, Віденська), вплив іноземних материнських компаній (UniCredit Group, Raiffeiezen Bank International, BNP Paribas), розвиток нових кон­курентних переваг;

— щодо КСВ звітності:

у Росії 40 % ТОП-20 найкращих банків мають соціальні звіти, інші 40 % відображають КСВ активності в річних звітах, при цьому «Сбербанк», «ВТБ», «Уралсиб» та «ВЭБ» використовують стандарт GRI 3 для фінансових установ, а останні два — ще й проводять незалежний аудит своїх звітів (рівень застосування «А+» та «В+» — відповідно);

в Україні практика соціальних звітів на даний момент фактич­но відсутня, тільки 30 % банків відображають КСВ в своїх річних звітах;

— щодо змісту КСВ звітності:

найбільша увага приділяється кадровій політиці, ризик-менеджменту, клієнтам у розрізі основних послуг, програмам благодійності та спонсорства у соціальній сфері;

— щодо органів управління програмами КСВ:

як у російських, так і в українських банках існують різні фор­ми координації відповідних програм: на рівні підрозділів PR та HR, комітетів по КСВ, спеціальних підрозділів (відділ, управлін­ня, департамент) по КСВ.

При цьому актуальним є аудит і консалтинг у сфері КСВ з бо­ку фірм «Великої четвірки», а саме — Ernst&Young, KPMG, PWC, Deloitte. Даний сегмент послуг тільки-но розвивається, зо­середжуючись переважно на перевірці не фінансової звітності ві­дповідно до вимог стандарту GRI 3. Крім того консультаційні по­слуги також включають: стратегічне консультування, допомогу в побудові систем управління і розробці відповідних ключових по­казників ефективності та їх адаптацію.

Враховуючи комплекс бар'єрів з впровадження КСВ, наведе­них у дослідженні Центру з розвитку КСВ в Україні [3], та відпо­відні тенденції у банківській сфері Росії та України, було розроб­лено комплекс обов'язкових заходів для подальшого розвитку тазастосування програм КСВ. Так, на підготовчому етапі до впро­вадження концепції КСВ, банк має забезпечити:

дослідження ринку, виявлення ступеню КСВ-зрілості ці­льової групи споживачів послуг банку за кожним ринковим сег­ментом та бенчмаркінг найкращих практик у сфері КСВ (у т. ч. у конкурентів);

— аналіз ступеню відповідності наявних практик КСВ у банку стандартам ISO26000 та GRI 3 потенціалу ресурсної бази банку для фінансування заходів у сфері КСВ (фінансові можливості, кадрове забезпечення, рівень розуміння персоналом сутності

КСВ та ін.);

— складання матриці стейкхолдерів та проведення консульта­цій з ключовими групами стейкхолдерів для визначення їх очіку­вань щодо бажаного ступеню залучення банку у реалізацію захо­дів у сфері КСВ;

— формування політики у сфері КСВ та затвердження її як внутрішнього нормативного документу наглядовою радою банку;

— включення плану заходів у сфері КСВ до соціальної страте­гії банку.

Формування політики банку у сфері КСВ передбачає визна­чення основних пріоритетів впровадження КСВ у банку та від­повідної структури заходів у цій сфері. Так, банк може зробити акцент: 1) на економічних аспектах (формування спеціальних кредитних продуктів у галузі соціального підприємництва, на­приклад, мікрокредитування соціальних проектів); 2) на еколо­гічних аспектах КСВ (запровадження принципів «зеленого офі­су»); 3) на соціальних аспектах (забезпечення виплати достой­ної заробітної плати працівникам, постійної зайнятості, налагодження співпраці з університетами з метою підтримки талановитої молоді тощо).

З огляду на те, що Світовий економічний форум (WEF) ви­значає КСВ як перспективний напрям розвитку світової еконо­міки та враховуючи наявні реалії і тенденції світового й вітчиз­няного бізнесу, розвиток фондового ринку, в банківських установах й надалі активно поширюватиметься практика впро­вадження даної концепції. У свою чергу, це зумовлює прийнят­тя менеджментом стратегічних управлінських рішень, що в умовах значних фінансових інвестицій, відсутності досвіду та кваліфікованих спеціалістів формує необхідність ґрунтовного аналізу та побудови збалансованої програми впровадження кон­цепції — соціальне проектування, реалізацію соціальних ініціа­тив, звітування тощо.

Література

1. Куліш А. Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях і відповідях. — К., 2007. — 80 c.

2. Черпак А.Є. Вибір CSR — заходів: орієнтація на споживача // Ма­теріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія і практика» 21 жовтня 2010 року. — К.: КНЕУ, 2010. — Режим доступу: http://kneu.kiev.ua/ua/publication/content/ 717.htm

3. 12 тез про корпоративну соціальну відповідальність в Україні // Аналітичний звіт щодо результатів дослідження «Корпоративна соціаль­на відповідальність в Україні 2005—2010: стан та перспективи розвит­ку». — Центр Розвитку Корпоративної Соціальної відповідальності. — К.: 2010. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.csr-ukraine.org.

4. Садеков А., Косова Т. Соціальні аспекти розвитку корпоративного управління в Україні // Економіка України. — 2008. — № 11. — С. 88—93.

5. Schwab K. Global Corporate Citizenship: Working with Governments

and Civil Society // Foreign Affairs. — 2008. — Vol. 87. — No. 1. — P. 114—118.

УДК 658.114.45

О. Р. Ільницька, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

STRATEGIES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

FOR UKRAINIAN CORPORATIONS: MOTIVES OF DEVELOPMENT AND FEATURES OF IMPLEMENTATION

Анотація. У тезах висвітлено важливість впровадження стратегій корпоративної соціальної відповідальності у корпораціях та ком­паніях. Також зроблено наголос на нерозуміння значення КСВ представниками українського бізнесу. Дослідження показують, що впровадження стратегій КСВ є рекомендованими заходами для економічного і соціального-етичного зростання компанії.

Summary. The article shows the importance of implementing the strategies of corporate social responsibility (CSR) in corporations and companies. It is also highlighted that Ukrainian business repre-?entatives mostly do not realize the meaning of CSR. Research shows that implementation of strategies CSR is highly recommendable for economic and ethical growth of a company.

It is a well-known fact that principles of social responsibility are important components of successful strategy which improves the

Страницы:
1 


Похожие статьи

О В Іванов - Актуальність упровадження концепції корпоративної соціальної відповідальності у банках україни