Й Я Даньків, Я В Шеверя - Алгоритм прийняття управлінських рішень на основі аналізу спеціалізованої фінансової звітності - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 657.1:336.777

Даньків Й.Я., Шеверя Я.В.

АЛГОРИТМ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

В умовах нестабільності ринку в Україні, різких коливань валютних курсів, високих темпів інфляції, податкового тиску, нестабільності економіки особливо складним є процес прийняття управлінських рішень з одночасним обмеженням фінансових ресурсів та часу, необхідного для їхнього прийняття. Виходячи з цього, актуальним напрямком дослідження є забезпечення алгоритму прийняття управлінського рішення, який, незважаючи на всі перешкоди, дозволить вибрати з усієї сукупності альтернатив найбільш оптимальне інвестиційне рішення.

Вступ. Темпи розвитку сучасного бізнесу прискорюються, вдосконалюються системи взаємовідносин та розрахунків між компаніями, з'являються нові види та сфери діяльності. В умовах глобальних змін теорії та практики бухгалтерського обліку і фінансової звітності еволюція наукової думки є цілком закономірною та виправданою. На нинішньому ринку в Україні (з високими інфляційними тенденціями та кризовим становищем) купівельна спроможність капіталу знижується швидшими темпами, аніж його приріст. Нестабільність на фінансових та інвестиційних ринках спостерігається як в Україні, так і за кордоном, що ставить інвестора перед жорстким вибором щодо вкладення вільних коштів в цінні папери, фінансові інструменти, банк чи бізнес. Високий інвестиційний ризик та інфляція тягнуть за собою відповідно і високі ставки доходності по проектах, які розглядаються в таких випадках. В результаті успішності реалізації таких проектів є можливість отримувати прибутки та примножувати власний капітал темпами, вищими від приросту інфляції (в порівнянні з депозитами в Українських банках, які в кращому випадку пропонують відсоткову ставку, що лише покриває річний рівень інфляції). Різкі коливання валютних курсів також зумовлюють обмеженість вкладення інвестицій в економіку України, оскільки крім високих темпів інфляції, високого податкового тиску, нестабільності економіки притаманним є також валютний ризик. Виходячи з цього, була поставлена мета побудувати такий алгоритм підтримки та прийняття управлінських рішень на основі бухгалтерської звітності, який би максимально широко задовольняв потреби суб'єктів прийняття рішень, дозволяв їм достовірно оцінювати та адекватно приймати ділові рішення в умовах нестійкої економіки.

Таким чином, актуальним напрямком дослідження є забезпечення такого алгоритму прийняття управлінських рішень, який, незважаючи на всі перешкоди, дозволить вибрати з усієї сукупності альтернатив найбільш оптимальне ділове інвестиційне рішення.

Слід зазначити, що дослідженням методів економічного аналізу та фінансової звітності в процесі прийняття управлінських рішень займалися такі відомі вчені, як Ф.Ф. Бутинець [3], Є.В. Мних, І.Б. Олексів [4], В.Р. Кігель [2], І.Д. Фаріон, С.І. Шкарабан, В.О. Василенко [1] та ряд зарубіжних вчених -Д. Казанський, В. Ковальов, О. Кулагін, М. Петров, Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахович, В.М. Трояновський [5] тощо. Окремі аспекти щодо алгоритму прийняття управлінських рішень розкриті в працях В.І. Єфіменка, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, В.Г. Лінника, Ю.Я. Литвина, П.Т. Саблука, В.В. Сопка, В.Г. Швеця, В.О.Шевчука, М.Г. Чумаченка, В.Ф. Палія, О.С. Бородкіна.

Висвітлення даної теми здійснюється в два етапи: спочатку досліджується економічна суть алгоритму прийняття рішень як окремого бізнес-процесу; на наступному етапі - розробка та удосконалення алгоритму підтримки та прийняття раціональних управлінським рішень. Заключний етап узагальнює висновки щодо результатів проведеного дослідження та сформульовані рекомендації стосовно подальших напрямків наукових досліджень.

Прийняття управлінських рішень як бізнес-процес. Приймаючи управлінські рішення, інвестору необхідно сформувати такий портфель інвестицій чи обрати інвестиційний проект, який не лише збереже вкладені кошти, а забезпечить заданий рівень прибутку, рентабельності та приріст капіталу, вкладеного в той чи інший проект. На початку здійснення інвестицій інвестору необхідно провести фінансово-економічний аналіз основних показників, пов'язаних з поставленими цілями та стратегією дій щодо того чи іншого інвестиційного проекту, аналізом фінансової звітності, бізнес-планами, системами операційних та фінансових бюджетів. Успіх інвестора в кожному окремому випадку залежить від правильного прогнозування, планування, бюджетування та вибору системи показників, методик аналізу та методів прийняття рішень.

Узагальнення дослідженого теоретичного матеріалу та практичного досвіду дозволяє сформувати науково обґрунтований та практично підтверджений алгоритм прийняття управлінського рішення в єдності з інструментарієм фінансово-економічного, управлінського аналізу, формами фінансової звітності та бюджетними показниками.

Для розкриття суті алгоритму прийняття рішення наведемо основні складові елементи, з якими він пов'язаний. В даному науковому дослідженні він розглядається як окремий бізнес-процес, який має такі організаційні елементи, як аналізований період, методологія та методика аналізу з її відповідністю специфіці діяльності підприємства в окремих країнах, інформаційні джерела, на основі яких здійснюється дослідження підприємства (управлінські дані, бухгалтерська звітність, облікові політики, прогнозні та статистичні дані, спеціалізовані форми звітності). Розгляд управлінського аналізу (аналіз для прийняття управлінських рішень) як бізнес-процесу передбачає виділення етапів його проведення, а саме:

- Отримання необхідної інформації з необхідною аналітикою.

- Аналіз інформаційних джерел та аналітичних даних.

- Формування результатів фінансово-економічного аналізу.

- Прийняття та обґрунтування управлінського рішення.

Розробка управлінського рішення є комплексом різних управлінських дій, де кожна наступна дія є логічним продовженням попередньої, тому інвестор в першу чергу зацікавлений у виборі такої групи та видів показників, які забезпечать йому комплексний аналіз та комплексне прийняття рішення. При виборі таких показників має бути передбачена можливість відслідкування їхньої зміни у динаміці та побудова трендів і динамічних рядів, які надаватимуть інформацію про тенденцію розвитку підприємства в цілому, так і окремих показників, які є актуальними для прийняття рішення інвесторами.

Сучасною тенденцією в розвитку та вдосконаленні методів прийняття рішень є володіння інформацією щодо реальної вартості активів (ринковою вартістю, а не історичною). В такому випадку інвестор захищає свої інтереси тим, що володіє достовірною, актуальною та правдивою інформацією про активи, капітал та зобов'язання підприємства, яка є більш корисною та підходящою для прийняття реальних управлінських рішень. Важливим також є узгодження руху грошових коштів та реального приросту капіталу, що має на меті покращити залучення як зовнішніх, так і внутрішніх інвестиції. Такий підхід підтверджує креативні підходи до процесу формування, аналізу та представлення розрахункових даних для підтримки прийняття рішення в умовах нестабільності економіки та фінансового ринку в Україні [1, c. 254].

Жоден з комплектів фінансової звітності, підготовленої підприємством, не носить практичного та прикладного характеру без додаткових розрахунків та аналізу. Тому можна сказати, що фінансова звітність є тільки інформаційною системою, яка показує координати знаходження підприємства на ринку (при достовірності її даних), а інвестор, через методи фінансового аналізу та прогнозування, оцінює її діяльність, прибутковість та ефективність у майбутньому, приймаючи адекватні рішення. Вирішення даної проблеми тісно пов'язане з моделюванням форм фінансової звітності, які максимально сприятимуть полегшенню процесу аналізу звітності для прийняття, на основі обох складових правильних рішень.

Широка процедурна класифікація стадій прийняття рішення вимагає розглянути фінансово-економічний аналіз (як основу обґрунтування прийняття правильного управлінського рішення, присутню на всіх стадіях циклу) як складову бізнес-процесу, в якому можна виділити такі основні елементи:

> Процес узагальнення, систематизації, групування, зберігання та передачі достовірних аналітичних даних для системи аналізу.

> Підготовку та презентацію основних бюджетних, бухгалтерських, оперативних та управлінських спеціалізованих форм звітності.

> Перелік основних агрегованих системних та ідентифікованих економічних та фінансових показників, факторних моделей, бюджетних взаємоузгоджень, які відповідають поставленій меті та завданням (показники, які допоможуть обґрунтувати та прийняти або відхилити рішення)

> Вибір методики, методології, прийомів та інструментарію фінансово-економічного аналізу, що ефективно забезпечує якісні інформативні показники [2, c. 89].

Організаційний аспект (збір даних, їхнє групування та представлення) є одним з основних етапів у всьому циклі аналізу, оскільки від якості та достовірності первинних даних буде залежати і якість прийнятих на основі цих даних рішень. На цьому етапі для інвестора необхідно тільки вибрати інформаційну базу, види звітів та основні показники, на основі яких організувати збір необхідних даних через систему менеджменту підприємства [5, c. 7].

На наступному етапі завданням системи менеджменту є зібрати на вимогу інвестора максимальну кількість точних даних та презентувати їх у формі зрозумілих та доступних форм звітності, які будуть найбільш зрозумілими та презентативними для інвестора, його аналітиків. Обмеженість інвестора у виборі звітів залежить від якості, форми та досконалості ведення системи обліку та повноти відображення всіх трансакцій на підприємстві. Перевага віддається компаніям, в яких на високому рівні побудована система бухгалтерського та управлінського обліку з широким асортиментом звітності, що забезпечується цими системами, а також системою бюджетів, які допоможуть інвестору побачити перспективи компанії очима власників підприємства, і на основі комплексної інформації про підприємство прийняти власні рішення.

Прийняття інвестиційних рішень залежить від творчості та креативних підходів як інвесторів, так і аналітиків. Для правильного рішення необхідно ефективно використати підходящу методологію аналізу та певний набір показників і коефіцієнтів, які максимально характеризують діяльність об'єкта інвестування. Вибір та оцінка інвестиційних проектів на нестабільному українському ринку для інвестора є ризикованою справою, хоча вона приваблює інвестора перспективою високого і швидкого заробітку та рентабельності інвестованого капіталу. Прийняття рішення супроводжується оцінкою з одночасним аналізом рейтингу компанії, її бухгалтерської звітності, стабільності функціонування, оцінки ризиків, пов'язаних з можливим банкрутством та неплатоспроможністю тощо. Паралельно з ознайомленням та аналізом звітності інвестору доцільно ознайомитися з тенденціями розвитку компанії за 2-3 роки, оцінити довгострокові перспективи, їхню достовірність, обґрунтування, основні показники аналізу руху грошових коштів для максимальної реалізації своїх цілей, стратегії та планів.

"Фінансова звітність для інвесторів" як основа прийняття управлінських рішень. Прийняття управлінських рішень тісно пов'язане з аналітичними даними бухгалтерського, управлінського обліку, розроблених бюджетів та звітності, які впливають на обґрунтування та оперативність прийняття рішень. Виходячи з того, що результатом прийняття управлінських рішень можуть бути як позитивні, так і негативні процеси (прибутки чи збитки), інвестор повинен мати перед собою розроблений план-стратегію дій для побудови ефективної системи прийняття управлінських рішень та економічного аналізу діяльності майбутнього інвестиційного об'єкта.

Фундаментальною основою оцінки об'єкта інвестування та прийняття ділових рішень є етап проведення фінансово-економічного аналізу [3, c. 174]. Ділове рішення в рамках доцільності здійснення інвестицій ставить перед собою завдання оцінки розвитку основних показників діяльності компанії в короткостроковій та довгостроковій перспективі, в результаті чого економічний аналіз тісно пов'язаний з бюджетними процесами на підприємстві. Фінансовий аналіз проводиться компаніями не лише для оцінки, але і для прогнозування подальшого її розвитку. При цьому необхідно обґрунтовано обрати перелік коефіцієнтів, які будуть використовуватися для стратегічного планування та бюджетування [4, c. 142].

Вибір карти базових прогнозних показників є динамічною та фундаментальною основою, яка об'єднує в собі фінансовий, управлінський, стратегічний аналіз та менеджмент, динамічні та статичні бюджети, бухгалтерський облік та фінансову звітність підприємства. В залежності від рівня розвитку бюджетування на підприємствах економічний аналіз також розподіляється на три рівні:

а) аналіз ретроспективних показників діяльності підприємства, які характеризують його функціонування в минулих періодах та на момент початку розробки стратегії прийняття рішень; базою для проведення такого аналізу є дані звітності бухгалтерського та управлінського обліку;

б) аналіз та оцінка значень запланованих фінансових показників за період короткострокової та довгострокової перспективи; основним джерелом аналізу на даному рівні є розроблені та складені системи бюджетів (бюджет продаж, бюджет собівартості виготовленої та реалізованої продукції, бюджет дебіторської та кредиторської заборгованості, взаємоузгодженість фактичних та бюджетних форм звітності), а також екстраполяція показників, відображених в комплекті фінансової звітності компанії та обчислені на першому рівні аналізу (екстраполяція розрахованих ретроспективних показників);

в) поточний аналіз та оцінка відхилень досягнутих фактичних і запланованих бюджетних показників на основі гнучких бюджетів та проміжних фінансових звітів;

Огляд основних фінансових показників, запропонованих за результатами дослідження і такі, що цікавлять інвесторів, ґрунтується на законах ринкової економіки та взаємозв'язках, які відбуваються на ринку та діюсь в цілісній системі. Основною перевагою для ефективного використання такого набору показників є перш за все розуміння їхньої суті та змін. Розуміння та володіння основними показниками дозволить навіть з мінімуму фінансових даних отримати максимально ефективний результат. Логічна структура даного процесу наведена на рис. 1.

Ключовим елементом для розуміння та практичного використання процесу формування карти показників є взаємовплив джерел фінансової інформації, методів аналізу, обраних показників, прогнозних форм звітності та бюджетів на основі даних бухгалтерського обліку. Згідно з розробленими джерелами інформації про


 

7

 

 

Модель

 

 

 

джерела

 

 

I

інформації

 

 

 

 

\

 

ч

7

 

 

Комплексні

 

 

 

розрахункові

 

 

)

показники

 

 

 

 

\

 

\

7

 

 

Інструментарій

 

 

 

фінансово-

 

 

 

економічного

 

 

/

аналізу

 

 

 

 

\

 

\

7

 

 

Карта фінансових

 

 

 

показників

 

 

 

для прийняття

 

 

/

ділових рішень

 

 

 

 

\

 

\ /

 

Прогнозування,

 

 

бюджетування

 

 

карти обраних

 

 

фінансових

 

 

показників

 

 

та прийняття

 

 

рішень

 

/ \

Рис. 1. Процес формування карти фінансово-економічних показників для прийняття рішень

діяльність підприємства в поєднанні з сучасними методиками аналізу формується оптимальний набір показників, які максимально задовольняють потреби інвесторів та забезпечують обґрунтування й підтримку прийняття рішень. На основі розробленої звітності можна отримати два типи показників, необхідних як для оцінки діяльності підприємства (базові), так і для проміжного використання в системі аналізу для отримання складних фінансових показників (розрахункові), які комплексно характеризують всі складові діяльності підприємства. Комплексність даних показників розкривається через їхній зміст та методику розрахунку, яка включає дані, які характеризують взаємовплив прибутковості, оборотності та ліквідності підприємства.

Кінцевим результатом формування двох останніх елементів циклу фінансово-економічного аналізу є перелік основних форм звітності з достовірним алгоритмом їхньої побудови та перелік основних показників, які ґрунтуються на розроблених (спеціалізованих) формах звітності. Даний алгоритм прийняття інвестиційних рішень є методичною основою для дій інвестора при розробці стратегії інвестування. Цінність даної методики полягає в тому, що інвестор та менеджмент компанії взаємодіють між собою, вирішуючи одне питання з різних кутів та точок зору: перший хоче переконатися та обґрунтувати рішення стосовно вкладення інвестицій, а другий - відповідно показати всі переваги та можливості компанії для залучення потенційних інвестицій.

На практиці, важливим елементом системи управлінського аналізу є вибір не всієї сукупності показників, які тільки можливо розрахувати на основі існуючих даних, а саме такий блок показників (декілька важливих комплексних показників), який дасть змогу прийняти те чи інше рішення. Тобто управлінський аналіз є вузькоспеціалізованим та орієнованим на конкретні потреби менеджерів чи інвесторів, і з його допомогою отримуються відповіді на конкретні питання. Широкий перелік різноманітних фінансових та економічних показників, що характеризують різні сторони фінансово-господарської діяльності підприємства, може мати різнонаправлену динаміку та тенденції розвитку, що не дає однозначно визначити покращення чи погіршення фінансового стану підприємства за аналізований період.

Досвідчений користувач (інвестор, управлінський персонал) має конкретну систему цілей та питань, оцінити які можна через відповідний їм набір показників. Решта показників, які характеризують важливі аспекти діяльності підприємства, та не належать до даного блоку питань, будуть надавати тільки надлишкову, для прийняття управлінських рішень, інформацію, яка ускладнює процес збору та аналізу даних.

На основі проведеного дослідження можна запропонувати пакет "Фінансова звітність для інвесторів", який розширить можливості підприємства для залучення інвестицій та підвищення інвестиційної привабливості самого підприємства в методиках аналізу інвесторами фінансово-господарської діяльності. Мінімальним переліком пакету звітності, який повинен бути представлений для інвестора запропоновано такий:

1. Офіційна бухгалтерська звітність (офіційний пакет фінансової звітності, складена за національними положеннями-стандартами бухгалтерського обліку з паралельним узгодженням та інтерпретацією під кутом міжнародних стандартів фінансової звітності (особливо це актуально для міжнародних інвесторів, яким українська фінансова звітність несе менше інформації, аніж звітність за

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Й Я Даньків, Я В Шеверя - Алгоритм прийняття управлінських рішень на основі аналізу спеціалізованої фінансової звітності