М С Ткач, О Є Недзведовська - Альтернативні джерела наповнення доходної частини державного бюджету україни - страница 1

Страницы:
1 

Студентські наукові записки

Ткач М.С., Недзведовська О.Є.,

Національний університет "Острозька академія "

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА НАПОВНЕННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

У статті досліджуються особливості функціонуван­ня бюджетної системи України, на основі чого виявля­ються можливі вектори її розвитку. Відповідно для цього проаналізовано особливості функціонування бюджетної системи та можливі шляхи збільшення дохідної частини бюджету України.

Економічний зміст бюджетної системи розкривається в про­цесах формування та розподілу грошових ресурсів, які за своєю сутністю дуже різноманітні й охоплюють усі рівні державного управління. Рух внутрішнього валового продукту на всіх стаді­ях - від створення до споживання, здійснюється за допомогою грошових фондів. Тому залежно від того, як відбувається про­цес мобілізації та використання бюджетних коштів, як це впли­ває на формування в кінцевому підсумку фондів споживання та нагромадження визначається і роль бюджетної системи в управлінні економікою.

Актуальність теми дослідження обумовлюється не тільки потребами практики управлінню державним бюджетом, а й необхідністю всебічного наукового дослідження бюджетної системи та бюджетного процесу в цілому.

Виходячи з цього, мета даної роботи полягає у досліджен­ні особливостей функціонування бюджетної системи України та виявленні можливих векторів її розвитку. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення двох взаємопов'язаних за­вдань: проаналізувати особливості функціонування бюджетної системи та напрацювати можливі шляхи збільшення дохідної частини бюджету України.

Об'єктом дослідження виступає бюджетна система України, а предмет - шляхи наповнення дохідної частини державного бюджету.

© ТкачМ.С, Недзведовська О.Є., 2008

Науковим дослідженням питань бюджету присвячені праці О.Д. Василика, А.С. Гальчинського, А.І. Даниленка, М.І. Кар-ліна та ін.

Для реалізації своїх функцій держава мобілізує фінансові ресурси. Основним джерелом доходів держави є валовий вну­трішній продукт, частину якого вона і використовує. Причому, використовує лише ту частину, яка переходить у її власність без будь-яких умов і обов'язків по відношенню до інших осіб у вигляді різного виду платежів. Саме ця частина валового вну­трішнього продукту і складає державні доходи, якими можуть розпоряджатися органи державної влади.

Доходи державного бюджету - поняття більш вужче, ніж доходи держави. Доходи Державного бюджету України - це частина доходів держави, яка використовується для фінансу­вання виконання органами державної влади загальнодержав­них функцій, які визначені Конституцією України.

Україна вступає до етапу свого розвитку, який потребува­тиме відчутного збільшення абсолютного обсягу бюджетних видатків з метою фінансування цілей реалізації соціальних програм, державного будівництва та соціально-економічного розвитку. Між тим, ця потреба не повинна ототожнюватися з можливістю значного збільшення позичкового фінансування бюджету, особливо - із зовнішніх джерел.

Таблиця 1.

Бюджетний дефіцит, який планувався в Україні і був затверджений Законами про Державний бюджет

у 2001-2008pp., млрд. грн.

Рік

Доходи

Видатки

Бюджетний дефіцит

 

 

 

в абсолютному виразі

% до видаткової частини

2001

54,9

55,5

-0,6

1,09

2002

61,9

60,3

1,6

-2,58

2003

75,3

75,8

-0,5

0,66

2004

91,5

102,5

-11

12,02

2005

134,2

142

-7,8

5,81

2006

171,8

175,5

-3,7

2,15


2007

147,8

161,8

-14

9,47

2008

215,4

232,4

-17

7,89

Джерело: Закони України "ПроДержавний бюджет на 2001-2008роки"

Проаналізувавши дану таблицю ми дійшли до висновку, що рівень дефіциту державного бюджету в нашій країні суттєво коливається з року в рік. Держава намагається його скороти­ти, проте це не означає, що проблема зникає. Головну роль для стійкого зростання бюджетного дефіциту та збільшення дер­жавного боргу відіграють:

- збільшення державних витрат у періоди будь-яких соці­альних конфліктів;

- циклічні спади в економіці, особливо якщо вони глибокі та тривалі.

14,00 12,00 10,00

Щ

I 8,00 І 6,00 і 4,00

01

І 2,00

2 ш

0,00 -2,00 -4,00

рік

Рис. 1. Бюджетний дефіцит України у 2001-2007 pp.

Бюджет і економіка взаємопов'язані, однак пріоритет надаєть­ся останній. Без здорової економіки, що ефективно функціонує, не може бути життєздатного бюджету з обдуманим дефіцитом.

В даний час одним з найважливіших завдань, які слід ви­рішувати - є оптимізація доходів і видатків бюджету. Йдеть­ся як про безпосереднє наповнення бюджету держави завдяки послідовній політиці оптимізації податкового навантаження та

12,02

детінізації економіки, так і про зменшення потреби в прямих бюджетних видатках внаслідок децентралізації фінансування відповідних завдань.

На нашу думку, альтернативними шляхами наповнення дер­жавного бюджету є:

- відмова від практики залучення для покриття дефіциту бюджету кредитів Національного банку;

- запровадження виваженої податкової політики за рахунок впровадження системи оподаткування, яка базується на змен­шенні кількості податків і введенні єдиного податку на основні фонди підприємств усіх форм власності;

- продаж тимчасово вільних коштів на рахунках головних розпорядників Держказначейства, на ринку міжбанківських кредитів. Вихід Держказначейства на міжбанк вже практику­вався наприкінці 2000 р. (з наданням кредитів "овернайт" най­більшим комерційним банкам України), хоча й не був урегу­льований нормативно. На нашу думку, такий механізм міг би стати досить дієвим важелем зменшення потреби в державних запозиченнях та збільшення кредитного потенціалу економіки. Про останнє свідчить значний обсяг залишків на рахунках уря­ду - 13,2 млрд грн. на початок грудня 2004 року.

- зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування і забезпечення його фінансової незалежності за рахунок встанов­лення стабільних нормативів відрахувань від загальнодержав­них податків залежно від економічного розвитку регіонів.

Державний бюджет є одною із головних ланок фінансової системи. З його допомогою уряд концентрує у своїх руках зна­чну частину національного доходу, перерозподіленого фінан­совими методами. У цій ланці зосереджуються найкрупніші прибутки і найбільш важливі в політичному й економічному відношенні витрати. Бюджет тісно пов'язаний з іншими лан­ками фінансової системи, виступає координуючим центром і надає їм необхідну допомогу у формі бюджетних дотацій, суб­сидій, гарантій, забезпечуючи більш-менш нормальне функціо­нування інших ланок фінансової системи.

Дослідження проблем функціонування бюджетної системи викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характери­зує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення.

Список використаних джерел:

1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-ІП // Відомості Верховної Ради. - 2001.

2. Закони України "Про Державний бюджет України на 2001­2008 роки".

3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навч.по­сібник/ За заг.ред.Базилевича В.Д. - К.: Атіка, 2002. - 368 с.

4. Буковинський С.А. Концептуальні засади управління бю­джетними коштами в Україні // Фінанси України. - 2001. - №5. -С. 24-33.

5. Василик О.Д. Бюджетний механізм в управлінні економі­кою // Фінанси України. - 1999. - № 9. - С. 22-23.

6. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. -К.:Вища пік., 2000. - 383 с.

7. Мочерний С.В. Економічний словник-довідник. - К.: Фемі-на, 1995.-368 с.

8. http://www.minfin.gov.ua

9. http://www.ukrstat.gov.ua

10. http://www.zakon.gov.ua

Страницы:
1 


Похожие статьи

М С Ткач, О Є Недзведовська - Альтернативні джерела наповнення доходної частини державного бюджету україни