М Кулик - Біобібліографічний покажчик - страница 3

Страницы:
1  2  3  4  5 

89. Теорія теплових двигунів. Ракетні двигуни: навч. посіб. / М.С. Кулик, М.О. Іванов. - Київ: НАУ, 2001. - 48 с.

30

90. Водневий генератор та енергозберігаючі технології / М.С. Кулик, В.В. Панін, В.В. Ратинський // «АВІА-2001, III міжнародна науково-технічна конференція, (24-26 квіт. 2001 р., Київ, Україна): [матер. конф.] - Київ, 2001. - Т. 1. - С. 3.158-3.161.

91. Коррозионные повреждения лопаток газовых турбин / Н.С. Кулик, Е.Н. Карпов, Эль-Хожайри Хуссейн // Вісник Національного авіаційного університету. - Київ, 2001. -

№ 2(9). - С. 30-34.

92. Математичне моделювання робочого процесу турбореактивного двигуна / М.С. Кулик, В.В. Козлов, В.В. Пуляєвський, С.О. Осадчий // Вісник Національного авіаційного університету. - Київ, 2001. - № 3(10). - С. 5­9.

93. Метод визначення запасу стійкості тривальних ТРДД на перехідних режимах при обмеженій кількості вимірювальних параметрів / М.С. Кулик, В.В. Панін, В.В. Ратинський // «АВІА - 2001», III міжнародна науково-технічна конференція, (24-26 квіт. 2001 р., Київ, Україна): [матер. конф.] - Київ, 2001. - Т. 1. - С. 3.154-3.157.

94. Методика визначення границі помпажу на змінених харак­теристиках компресора турбореактивного двигуна / М.С. Кулик, В.В. Панін, В.В. Ратинський, Б.І. Моісеєв // Вісник Національного авіаційного університету. - Київ, 2001. - № 2(9). - С. 5-8.

95. Перспективные направления диагностирования авиацион­ных двигателей / Н.С. Кулик, А.А. Тамаргазин // Авиаци­онно-космическая техника и технология: сб. науч. тр. / НАКУ «ХАИ». - Харьков, 2001. - Вып. 23. - С. 74-78.

96. Применение информационно-компьютерных технологий при изучении конструкторских дисциплин в авиационном высшем учебном заведении / Н.С. Кулик, И.И. Гвоздецкий,

Е.Н. Карпов, Б.Я. Кудряшов // Вісник Національного авіаційного університету. - Київ, 2001. - № 1(8). - С. 103­108.

2002

97. Aerodynamic development of the first stage compressor rotor blade / N. Kulyk, L. Volaynskay // International scientific Conference «The Millennium Conference on Air and Space Science, Technology and Industry», october 2002, Hankuk / Hankuk aviation university. - Hankuk, 2002.*

98. Газотурбінні установки і компресорні станції / М.С.

Кулик, Г.О. Биков, Є.М. Карпов. - Київ: НАУ, 2002. - 16

с.

99. Довідник з підготовки фахівців / В.П. Бабак, М.С. Кулик, А.В. Полухін. - Київ: НАУ, 2002. - 238 с.

100. Положення про курсове проектування / упоряд.: М.С. Кулик, А.В. Полухін; Національний авіаційний університет. - Київ: НАУ, 2002. - 32 с.

101. Проектування газотурбінних установок і компресорів: метод. вказівки для студ. ін-ту заоч. та дистанц. навчан. спец. 8.090522 «Газотурбінні установки і компресорні станції» / уклад.: М.С. Кулик, Є.М. Карпов, В.П. Березльов, В.В. Козлов, В.О. Пуляєвський. - Київ: НАУ, 2002. - 28 с.

102. Сучасні авіаційні технології. Т. III: матеріали IV міжнарод. конф. «АВІА - 2002», 23-25 квіт. 2002 р., Київ / керівник напряму М.С. Кулик. - Київ: НАУ, 2002. -

368 с.

103. Теорія компресорів та газотурбінних установок: навч. посіб. / М.С. Кулик, В.Г. Моца, М.І. Шпакович. - Київ:

НАУ, 2002. - 220 с.

104. Термодинамічний і газодинамічний розрахунки компресорів та газотурбінних установок: метод. вказівки

32до курс. проект. для студ. спец. 8.090522 «Газотурбінні установки і компресорні станції» / уклад.: Л.Д. Гай, В.О. Конєв, М.С. Кулик, В.Г. Моца, М.І. Шпакович. -Київ: НАУ, 2002. - 80 с.

105. Вплив кута встановлення лопастей на характеристики авіаційних повітряних гвинтів / М.С. Кулик, М.В. Купчик, В.В. Панін // Вісник Національного авіаційного

університету. - Київ, 2002. - № 4(15). - С. 6-9.

106. Метод визначення запасів стійкості каскадів компресора двигуна Д-18Т на перехідних режимах / М.С. Кулик,

B. В. Панін, І.Ф. Кінащук // Вісник Національного авіаційного університету. - Київ, 2002. - № 3(14). -

C. 14-18.

107. Метод определения запасов устойчивости каскадов ком­прессора трехвальных ТРДД отечественного производства / С.А. Дмитриев, Н.С. Кулик, В.В. Панин // Вестник дви-гателестроения: наук.-техн. журн. / ОАО «Мотор Січ». -Запорожье, 2002. - № 1. - С. 19-22.

108. Показатели качества функционирования авиационных ГТД / Н. С. Кулик, А.А. Тамаргазин, И.И. Линник // Авиационно-космическая техника и технология: сб. на­уч. тр. / НАКУ «ХАІ». - Харьков, 2002. - Вып. 34. -С. 4-7.

109. Результаты коррозионных испытаний жаропрочных сплавов / Н.С. Кулик, Е.Н. Карпов, Эль-Хожайри Хус­сейн // Сучасні авіаційні технології: матеріали IV Між-народ. конф. «АВІА - 2002», 23-25 квіт. 2002 р., Київ. -Київ, 2002. - Т. 3. - С. 34.1-34.4.

110. Современные методы обработки полетной информации / Н.С. Кулик, А.А. Тамаргазин, В.В. Зубарев // Труды III Международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные техно-

33логии», 21-24 мая 2002 г., Одесса, Украина. - Одесса, 2002. - С. 114.

111. Умови забезпечення безпечної експлуатації турбогвинтових двигунів літаків комерційної авіації / М.С. Кулик, М.В. Купчик // Вісник Національного авіаційного університету. - 2001. - № 4(11). - С. 5-10.

2003

112. Development of the control automated system of operation and service life prolongation of the Д-30КП engines on air­planes Ил-76 / N.Kulyk, A. Tarasenko, V. Povorozniuk, V. Chernov // The World Congress "Aviation in the XXI-st Century», 14-16 sep. 2003, Kyiv, Ukraine. - Kyiv, 2003. -P. 3.17-3.22.

113. Довідник з підготовки фахівців / В.П. Бабак, М.С. Кулик, А.В. Полухін. - Київ: НАУ, 2003. - 296 с.

114. Виробництво та експлуатація авіаційної техніки. Т. III: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф. «АВІА - 2003», 23-25 квіт. 2003 р., Київ / керівник напряму М.С. Кулик. - Київ: НАУ, 2003. - 312 с.

115. Національний авіаційний університет (1933-2003): нариси історії / В.П. Бабак, М.С. Кулик, В.О. Касьянов, В.М. Гребенніков, І.П. Челюканов, Я.В. Козачок, О.А. Тамаргазін; за ред. В.П. Бабака. - Київ: НАУ, 2003. - 240 с.

116. Національний авіаційний університет (70 років пошуків та досягнень): довідник НАУ / М.С. Кулик, Я.В. Козачок, В.П. Харченко . - Київ: НАУ, 2003. - 60 с.

117. Професори Національного авіаційного університету / В.П. Бабак, М.С. Кулик, В.О. Касьянов, І.П. Челюканов; за ред. В.П. Бабака. - Київ: НАУ, 2003. - 258 с.

118. Ректори Національного авіаційного університету: нариси / В.М. Азарсков, Л.С. Братиця, Л.А. Буріченко,

О.М. Голего, В.О. Касьянов, М.С. Кулик, О.А. Тамаргазін, І.П. Челюканов; за ред. М.С. Кулика. - Київ: НАУ, 2003. - 124 с.

119. Російсько-український словник спеціальних термінів з технології авіаційних пально-мастильних матеріалів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / уклад. С.О. Пузік; ред. М.С. Кулик. - Київ: НАУ, 2003. - 73 с.

120. Термогазодинамічний розрахунок газотурбінних двигунів. Ч.1. Турбореактивні двигуни: навч. посіб. / Ю.М. Терещенко, М.С. Кулик, Л.Г. Волянська, В.В. Панін. - Київ: НАУ, 2003. - 92 с.

121. Анализ опыта эксплуатации газотурбинных установок МВ6001 / Н.С. Кулик, Е.Н. Карпов, Эль-Хожайри Хуссейн // Виробництво та експлуатація авіаційної техніки: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф. «АВІА

- 2003», 23-25 квіт. 2003 р., Київ. - Київ, 2003. - Т. 3. -С. 34.54-34.57.

122. Моделирование нестационарных источников погрешно­стей в современных БСКД / Н.С. Кулик, А.А. Тамарга-зин // Авіаційно-космічна техніка і технологія: зб. наук. пр. / НАКУ «ХАІ». - Харків, 2003. - Вип. 41/6. - С. 95-97.

123. На шляху оновлення змісту навчання / М.С. Кулик, А.В. Полухін // Вища освіта України. - К., 2003. - № 1. -

С. 84-87.

124. Разработка требований к прибору контроля содержания воды в топливах воздушных судов / Н.С. Кулик, Г.Н. Никитина, С.В. Бойченко, А.В. Кумейко // Авіаційно-космічна техніка і технологія: зб. наук. пр. / НАКУ «ХАІ». - Харків, 2003. - Вип. 41/6. - С. 168-171.

2004

125. Безпека авіації / В.П. Бабак, В.П. Харченко, В.О. Максимов, В.В. Астанін, М.С. Кулик та ін.; за ред. В.П. Бабака. - Київ: Техніка, 2004. - 584 с.

126. Виробництво та експлуатація авіаційної техніки. Т. 3: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф. «АВІА - 2003», 26-28 квіт. 2004 р., Київ / керівник напряму М.С. Кулик. -Київ: НАУ, 2004. - [282 с.]

127. Довідник з підготовки фахівців / М.С. Кулик, В.П. Бабак, А.В. Полухін. - Київ: НАУ, 2004. - 342 с.

128. Кредитно-модульно-рейтингова система навчальної діяльності: навч.-метод. посіб. / М.С. Кулик, Е.В. Лузік, Н.В. Ладогубець; Національний авіаційний університет. -

Київ, 2004. - 96 с.

129. Термогазодинамічний розрахунок газотурбінних двигунів. Ч. 2. Двоконтурні газотурбінні двигуни зі змішуванням потоків: навч. посіб. / Ю.М. Терещенко, М.С. Кулик, Л.Г. Волянська, В.В. Панін; Національний авіаційний університет. - Київ: НАУ, 2004. - 108 с.

130. Термогазодинамічний розрахунок газотурбінних двигунів. Ч.Ш. Двоконтурні газотурбінні двигуни з роздільним виходом потоків: навч. посіб. / Ю.М. Терещенко,

М.С. Кулик, Л.Г. Волянська, В.В. Панін. - Київ: НАУ, 2004. - 136 с.

131. Термогазодинамічний розрахунок газотурбінних двигунів. Ч.^. Турбогвинтові та турбовальні газотурбінні двигуни: навч. посіб. / Ю.М. Терещенко, М.С. Кулик, Л.Г. Волянська, В.В. Панін. - Київ: НАУ, 2004. - 112 с.

132. Методичні основи корозійного моніторингу деталей ГТД / М.С. Кулик, Є.М. Карпов, Ель-Хожайри Хусейн // Виробництво та експлуатація авіаційної техніки: матеріали

VI Міжнарод. наук.-техн. конф. «АВІА-2004», 26-28 квіт. 2004 р., Київ. - Київ, 2004. - Т. 3. - С. 34.16-34.20.

133. Формирование программы диагностирования двигателей модульной конструкции / Н.С. Кулик, А.А. Тамаргазин // Вісник двигунобудування: наук.-техн. журн. / ОАО «Мотор Січ». - Запоріжжя, 2004. - № 2. - С. 169-172.

2005

134. Gas ejector acupressure stabilizer at the inlet to compressor power installation / M.S. Kulyk, K.I. Kapitanchuk, P.I. Gre-kov, S.P. Onischenko // Proceedings of NAU: S&R Magasine.

- 2005. - № 2(24). - Р. 29-33.

135. Дирижаблі. Ч.1. Історія, конструкції, проекти: навч. посіб. / М.С. Кулик, В.М. Козак, В.П. Гусинін, Л.В. Гусинін.

- Київ: НАУ, 2005. - 184 с.

136. Теория авиационных газотурбинных двигателей: учеб­ник / Ю.М. Терещенко, Л.Г. Волянская, Н.С. Кулик, В.В. Панин. - Киев: НАУ, 2005. - 500 c.

137. Оценка технического состояния авиационных двигате­лей с учетом случайных ошибок в диагностической ин­формации / Н.С. Кулик, А.А. Тамаргазин // Авиационно-космическая техника и технология: сб. науч. тр. / НАКУ «ХАИ». - Харьков, 2005. - № 8(24). - С. 186-189.

138. Стабілізація тиску на вході в компресорну енергетичну установку за допомогою газового ежектора / М.С. Кулик, К.І. Капітанчук, П.І. Греков, С.П. Оніщенко, О.Г. Бикова // Промислова гідравліка і пневматика. -2005. - № 3(9). - С. 17-21.

2006

139. Aviation Education in English: Programs Outline / Compi­lers: V. Babak, M. Kulyk, G. Suslova, A. Tunik. - Kyiv: NAU, 2006. - 156 p.

140. Monitoring aging aircraft engines / Mykola Kylik // The de­velopment plan for the broadcasting and visual industry cluster in Goyang-city: Proceedings of the 3rd International conference, Hankok / Hankok aviation university. - Hankok,

2006. - P. 37.

141. Автоматизована інформаційно-діагностична система оперативної оцінки ступеня закоксування паливних форсунок газотурбінних двигунів / М.С. Кулик, Ю.М. Чоха, О.І. Чумак, О.П. Федорчук // Вісник Національного авіаційного університету: наук. журн. -

Київ, 2006. -

№ 4(30). - С. 63-66.

142. Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції: підручник / Г.О. Биков, К.І. Капітанчук, М.С. Кулик, І.О. Орлов; ред. М.С. Кулик. - Київ: НАУ, 2006. - 292 с.

143. Довідник абітурієнта / уклад.: В.П. Бабак, М.С. Кулик, І.О. Ластівка та ін.; Національний авіаційний університет. - Київ: НАУ, 2006. - 248 с.

144. Міжнародна науково-технічна конференція «До 100-річчя від дня народження генерального конструктора О.К. Антонова», 6 лют. 2006 р., Київ / ред. М.С. Кулик; Національний авіаційний університет. - Київ: Холтех, 2008. - 135 с.

145. Положення про державну атестацію випускників Національного авіаційного університету / М.С. Кулик, А. В. Полухін; Національний авіаційний університет. -

Київ: НАУ, 2006. - 24 с.

146. Положення про дипломні роботи (проекти) випускників Національного авіаційного університету / М.С. Кулик, А. В. Полухін; Національний авіаційний університет. -

Київ: НАУ, 2006. - 72 с.

147. Технологія виробництва літальних апаратів: підручник: у 2 кн. Т.2. Технологія складання літальних апаратів / Ю.М. Терещенко, Л.Г. Волянська, К.А. Животовська, М.С. Кулик та ін.; за ред. Ю.М. Терещенка. - Київ:

НАУ, 2006. - 492 с.

148. Автоматизована інформаційно-діагностична система оперативної оцінки ступеня закоксування паливних фор­сунок газотурбінних двигунів / М.С. Кулик, Ю.М. Чоха, О.І. Чумак, О.П. Федорчук // Вісник Національного авіаційного університету. - Київ, 2006. - № 4(30). -

С. 63-66.

149. К вопросу о модернизации самолетов Ил-76 с использова­нием малошумных и экономичных двигателей ПС-90А-76 / М. С. Кулик // Стратегія розвитку України: наук. журн. -2006. - № 1. - С. 425-433.

2007

150. Тлумачний словник авіаційних термінів / уклад.: Л.Ф. Верхулевська, С.С. Кіраль, М.В. Луцюк, Л.Г.Скура-тівська, Н.Ю. Ясакова; ред. М.С. Кулик; МОНУ, Національний авіаційний університет. - Київ, 2007. - 98 с.

151. Автоматизована система моніторингу поточного технічного стану паливних форсунок газотурбінних двигунів / М.С. Кулик, Ю.М. Чоха, О.П. Федорчук // Вісник двигунобудування: наук. зб. / ОАО «Мотор Січ». - Запоріжжя, 2007. - № 1. - С. 126-130.

152. Оценка погрешности диагностической информации мо­дели авиационного двигателя / Н.С. Кулик, А.А. Тамар-газин, И. И. Линник // Авиационно-космическая техника и технология: науч.-техн. журн. / НАКУ «ХАИ». -Харьков, 2007. - № 9/45. - С. 192-196.

153. Шляхи вдосконалення силових авіаційних установок / М.С. Кулик, О.А. Тамаргазін, Ліннік // Матеріали VIII Міжнарод. наук.-техн. конф. «АВІА-2007», 25-27 квіт. 2007 р., Київ. - Київ, 2007. - Т. 2. - С. 31.10-31.13.

2008

154. Air transport integration process management / N.S. Kulyk, A.A. Tamargasin, I.I. Linik // Proceedings the third World Congress «Aviation in the XXI-st century», «Safety in Avia­tion and Space Technologies», 22 - 24 sept. 2010, Kyiv / NAU. - Kyiv, 2008. - V.1. - P. 13.28-13.31.

155. Dynamic non-linear analysis of a cracked blade / M. Kulyk, O. Kucher, V. Kharyton and other // Aviation. - Vilnius, 2008. - № 12(3). - P. 66-79.

156. Continues development is a guarantee of success / Mykola Kulyk // Aviation. - Vilnius, 2008. - № 12(3). - P. 61-65.

157. VIII Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «Політ», 10-11 квіт. 2008 р., Київ: зб. тез. В

3-х т. Т. 1 / гол. ред. М.С. Кулик. - Київ: НАУ, 2008. -

154 с.

158. VIII Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «Політ», 10-11 квіт. 2008 р., Київ: зб. тез. В 3-х т. Т. 2 / гол. ред. М.С. Кулик. - Київ: НАУ, 2008. - 544 с.

159. VIII Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «Політ», 10-11 квіт. 2008 р., Київ: збірник тез. В 3-х т. Т. 3 / гол. ред. М.С. Кулик. - Київ: НАУ, 2008. - 482 с.

160. Конструкция и прочность авиационных двигателей: ме­тод. рек. по выполн. курс. проекта для студ. спец. 8.100100  /  сост.   И.И.  Гвоздецкий,   С.И. Йовенко,

Е.Н. Карпов, Н.С. Кулик, В.В. Ратынский, Э.П. Ясиниц-кий. - Киев, 2008. - 52 с.

161. Конструкция и прочность авиационных двигателей: метод. рек. по выполн. расчет.-графич. работы и домаш. задан. для студ. спец. 6.100100, 6.090500 / сост.: Н.С. Ку­лик, Е.Н. Карпов, А.Г. Кучер, С.И. Йовенко; МОНУ, Национальный авиационный университет. - Киев: НАУ, 2008. - 32 с.

162. Конструкция и прочность авиационных двигателей. Рас­чет масляной, топливной и пусковой систем газотур­бинных двигателей: метод. рек. по выполн. курсовых и дипломных проектов для студ. спец. 8.100106 / сост.: Н.С. Кулик, Е.Н. Карпов, С.И. Йовенко, В.В. Ратынский; МОНУ, Национальный авиационный университет. - Ки­ев, 2008. - 40 с.

163. Конструкція, міцність та надійність газотурбінних установок та компресорів: підручник / М.С. Кулик, О.А. Тамаргазін, В.В. Козлов. - Київ: Кн. в-во НАУ, 2008. -

584 с.

164. Національний авіаційний університет: фотоальбом / голова ред. колегії М.С. Кулик. - Київ: АДЕФ-Україна, 2008. - 260 с.

165. Наука і молодь. Гуманітарна серія: зб. наук. пр. Вип. 8 / ред. М.С. Кулик; Національний авіаційний університет. - Київ, 2008. - 110 с.

166. Професори   Національного   авіаційного університету

(1933-2008) / ред. кол.: М.С. Кулик, С.В. Іванов,

М.Г. Луцький, В.П. Харченко, А.В. Полухін, О.І. Варчен-ко, С.І. Дичковський; Національний авіаційний університет. - Київ: АДЕФ - Україна, 2008. - 286 с.

167. Російсько-український ілюстрований словник термінів з теорії, конструкції, технології виробництва, технічного обслуговування, діагностики та ремонту двигунів літальних апаратів / М.С. Кулик, О.Г. Кучер, Є.М. Карпов. - Київ: НАУ, 2008. - 304 с.

168. Теорія компресорів і газотурбінних установок: навч. посіб. / М.С. Кулик, В.Г. Моца, М.І. Шпакович; МОНУ, Національний авіаційний університет. - Київ: НАУ, 2008. - 220 с.

169. Энциклопедия безопасности авиации / Н.С. Кулик, В.П. Харченко, М.Г. Луцкий и др.; под ред. Н.С. Кулика. -Київ: Техніка, 2008. - 1000 с.

170. Вагомий внесок у реалізацію новітніх освітніх технологій / М.С. Кулик // Коллега. - 2008. - № 10. - С. 2-7.*

171. Дослідження методів зменшення теплової помітності літальних апаратів / М.С. Кулик, І.О. Ластівка, П.І. Греков, К. І. Капітанчук // Промислова гідравліка і пневматика / ВДАУ. - Вінниця, 2008. - № 1(19). - С. 46­51.

172. Концепция обеспечения безопасной эксплуатации ста­реющего парка двигателя Д-30КП на самолетах Ил-76 / А. А. Иноземцев, Н.С. Кулик, А.В. Тарасенко, В.И. Чернов // Вісник Національного авіаційного університету. - Київ, 2008. - № 3(36). - С. 3-16.

173. Модели турбулентности в расчетах пристенных тече­ний / Н. С. Кулик, В.Т. Мовчан, Е.А. Шквар // Модели и методы аэродинамики: материалы VIII Международной школы-семинара / МЦНМО. - Москва, 2008. - С. 91-92.*

174. Национальный авиационный университет гордится сво­им вкладом в укрепление дружеских связей с Узбеки­станом / Н.С. Кулик // Международный проект «Мосты дружбы. Украина - Узбекистан». - Киев, 2008. - С. 45.*

175. Наши выпускники работают по всему миру / Н. Кулик // Авиасоюз: междунар. авиац.-косм. журн. - Москва, 2008. - № 4(22). - С. 18-20.

176. Прогнозування стану авіаційного двигуна в аварійній ситуації / М.С. Кулик, О.А. Тамаргазін, І.І. Лінник // Авиационно-космическая техника и технология: науч.-техн. журн. / НАКУ «ХАИ». - Харьков, 2008. - № 9/56. -С.198-200.

177. Числове моделювання динамічних і теплових турбулентних зсувних течій з елементами управління /

М.С. Кулик, В.Т. Мовчан, Є.О. Шквар, Т.В. Козлова //

Прикладні проблеми аерогідродинаміки та тепломасопереносу: матеріали II Міжнар. наук. конф., (13-15 лист. 2008 р., Дніпропетровськ) / Дніпропетровський національний університет. -Дніпропетровськ, 2008. - С. 49-51.*

Страницы:
1  2  3  4  5 


Похожие статьи

М Кулик - Біобібліографічний покажчик

М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)