М Кулик - Біобібліографічний покажчик - страница 4

Страницы:
1  2  3  4  5 

2009

178. Analysis of the implementation of Aviation Safety concept in training aviation specialists / M. Kulyk, M. Lutskyy // Materials of the International conference. - Vilnius, 2009.*

179. Harmonization of industry demands with academic prog­rams and curriculum / Mykola Kulyk, Maksym Lutskyy, Galyna Suslova // Materials of International Conference. -Vilnius, 2009. - P. 2.*

180. Інструкція з діловодства у Національному авіаційному університеті / М.С. Кулик, Г.Р. Сухомлин, В.Н. Страшко; МОНУ, Національний авіаційний університет.

Київ: НАУ-друк, 2009. - 197 с.

181. Інтеграція авіаційних силових установок і літальних апаратів: підручник / Ю.М. Терещенко, М.С. Кулик,

B. В. Панін, М.М. Мітрахович; ред. Ю.М. Терещенко;

МОНУ. - Київ: НАУ-друк, 2009. - 341 с.

182. Конструкція, міцність та надійність газотурбінних установок і компресорів: підруч. / М.С. Кулик, О.А. Тамаргазін, В.В. Козлов; МОНУ, Національний авіаційний університет. - Київ: НАУ-друк, 2009. - 480 с.

183. На вістрі прогресу / М.С. Кулик, М.Г. Луцький, В.П. Хар­ченко; за заг. ред. В.П. Харченка; МОНУ, Національний авіаційний університет. - Київ: НАУ, 2009. - 192 с.

184. Наука та інновації = Science and innovation / М.С. Кулик, М.Г. Луцький, В.П. Харченко; ред. В.П. Харченко; Національний авіаційний університет. - Київ: НАУ, 2009. - 147 с.

185. Теорія теплових двигунів. Термодинамічний розрахунок газотурбінних двигунів: навч. посіб. / Ю.М. Терещенко, М.С.   Кулик,   Л.Г.   Волянська  та   ін.;   ред. Ю.М.

Терещенко; МОНУ. - Київ: НАУ - друк, 2009. - 328 с.

186. Технологія літакобудування: у 2-х ч. Ч. 1. Типові технологічні процеси виготовлення деталей літальних апаратів: підруч. / А.П. Кудрін, М.С. Кулик, Г.М. Зайвенко,

Л. Г. Волянська; МОНУ, Національний авіаційний університет. - Київ: НАУ-друк, 2009. - 368 с.

187. Використання теорії біфуркації для оцінки стійкості течії в осьовому компресорі / М.С. Кулик, Ю.М. Терещенко, Л.Г. Волянська // Наукоємні технології = Science-Based Technologies: наук. журн. - 2009. - № 1. -

C. 5-9.

188. Впровадження новітніх технологій в сучасні системи документообігу навчального закладу / М.С. Кулик, О.К. Юдін, А.Б. Єлізаров, О.В. Матвійчук - Юдіна //

Моделювання та інформаційні технології. - 2009. - Вип. 50. - С. 62-77.

189. Динаміка втрати газодинамічної стійкості газотурбінного двигуна / М.С. Кулик, Ю.М. Терещенко, Л. Г. Волянська // Наукоємні технології = Science-Based Technologies: наук. журн. - 2009. - № 3. - С. 5-8.

190. Дослідження напруженого і граничного стану робочої лопатки турбіни від дії газових та інерційних сил / М.С. Кулик, Т.В. Доник // Авиационно-космическая тех­ника и технология: науч.-техн. журн. / НАКУ «ХАИ». -

Харьков, 2009. - № 9/66. - С. 73-77.

191. Інформаційні технології логістичної підтримки життєвого циклу виробів в авіадвигунобудуванні / М.С. Кулик, О.А. Тамаргазін, І.І. Ліннік // Вісник Національного авіаційного університету. - Київ, 2009. -№ 2(39). - С. 3-7.

192. Їм підкоряється небо: [розповідь ректора, доктора технічних наук, професора М.С. Кулика про Національний авіаційний університет] / підготував М.

Гай // Віче. - Київ, 2009. - № 7. - С. 36-37.

193. Качество учебного процесса - по международным стан­дартам: [беседа с ректором НАУ, профессором Н.С. Ку­ликом / беседу вела Ирина Семенюк] // АвиаСоюз: меж-дунар. авиац.-косм. журн. - 2009. - № 1(25). - С. 14-15.

194. Комплексный подход к математическому моделирова­нию турбулентных сдвиговых течений на основе RANS и LES технологий / Н.С. Кулик, В.Т. Мовчан, Е.А. Шквар // Модели и методы аэродинамики: мате­риалы IX Международной школы-семинара / МЦНМО. -Москва, 2009. - С. 112-113.*

195. Концепція розвитку та впровадження інформаційних технологій в освіту / М.С. Кулик, О.В. Юдін, О.В.

Матвійчук-Юдіна // Моделювання та інформаційні технології. - 2009. - Вип. 51. - С. 72-80.

196. Локалізація критичних зон пошкодження жароміцних матеріалів та роторних деталей газотурбінних двигунів / М.С. Кулик, О.Г. Кучер, Н.А. Ковешніков, С.С. Дубровський, Я.А. Петрук // Наукоємні технології = Sci­ence-Based Technologies: наук. журн. - 2009. - № 2. - С.

5-11.

197. Математические модели накопления повреждений и тре-щиностойкости при действии статистических и цикли­ческих нагрузок / Н.С. Кулик, А.Г. Кучер, В.Е. Мильцов // Вісник Національного авіаційного університету. - Київ, 2009. - № 3(40). - С. 3-23.

198. Национальному авиационному университету - 75 / Н. С. Кулик // Международный проект «Мосты дружбы. Украина-Узбекистан». - Киев, 2009. - С. 40-41.*

199. Проблеми безпечної і ефективної експлуатації сучасних трубопровідних транспортних систем / М.С. Кулик, О.А. Тамаргазін // Матеріали IX Міжнародної наук.-техн. конф. «АВІА - 2009», 21-23 верес. 2009 р., Київ. -Київ, 2009. - Т. 2. - С. 13.20-13.22.

200. Результати дослідження термоциклічної довговічності жароміцних матеріалів газотурбінних двигунів / М.С. Ку­лик, О.Г. Кучер, М.О. Ковешніков, С.С. Дубровський, Я.А. Петрук // Наукоємні технології = Science-Based Technologies: наук. журн. - 2009. - № 4. - С. 5-13.

201. Сотрудничество Национального авиационного универ­ситета Украины с Азербайджаном / Н.С. Кулик // Меж­дународный проект «Мосты дружбы. Украина-Азер­байджан». - Киев, 2009. - № 7. - С. 7-15.*

202. Сравнительный анализ повреждаемости и остаточной дол­говечности элементов конструкции с различными дефек­тами типа трещин при действии спектра нагрузок /

46

Н.С. Кулик, А.Г. Кучер, В.Е. Мильцов // Авиационно-космическая техника и технология: науч.-техн. журн. / НАКУ «ХАИ». - Харьков, 2009. - № 10/67. - С. 156-166.

203. Узагальнена інформаційна відстань в просторі рішення задач діагностики авіаційних двигунів / М.С. Кулик, О.А. Тамаргазін, І.І. Ліннік // Вісник двигунобудування: наук.-техн. журн. / ОАО «Мотор Січ». - Запоріжжя, 2009. -№ 3.- С. 181-183.

2010

204. Justification of inclination of the thrust vectors of the two-engined UAV power plants / M. Kulyk, V. Kharchenko, M. Matiychyk // Proceedings the fourth World Congress «Aviation in the XXI-st century», «Safety in Aviation and Space Technologies», 21-23 sept. 2010, Kyiv / NAU. -Kyiv, 2010. - V. 1. - P. 14.1-14.7.

205. Mathematical modeling of turbulent wall shear flows, modi­fied by methods of control / M.S. Kulyk, V.T. Movchan, Ye.O. Shkvar, T.V. Kozlova // Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу: матеріали III міжнар. наук. конф. (4-6 листоп. 2010 р., Дніпропетровськ) / Дніпропетровський національний університет. - Дніпропетровськ, 2010. - С. 6-8.

206. Дирижаблі: навч. посіб.: У 2 ч. Ч. 2. Аеростатика. Аеродинаміка. Динаміка керованого польоту / [М.С. Кулик, В.М. Казак, В.П. Гусинін та ін.]; за ред. М.С.

Кулика,

В.М. Казака. - Київ: НАУ-друк, 2010. - 212 с.

207. Теория авиационных трехконтурных турбореактивных двигателей: монография / Ю.М. Терещенко, Н.С. Кулик, И.А. Ластивка и др.; под ред. проф. Ю.М. Терещенко. -Киев: НАУ-друк, 2010. - 116 с.

208. Вплив асиметрії циклу термомеханічного навантаження на     довговічність     жароміцних     матеріалів притермоциклічних випробовуваннях / М.С. Кулик, О.Г. Кучер,

Н. А. Ковешніков, С.С. Дубровський // Наукоємні техно-логії=Science-Based Technologies: наук. журн. - 2010. -№ 3(3). - С. 9-19.

209. Динаміка втрати газодинамічної стійкості двигуна / М.С. Кулик, Ю.М. Терещенко, Л.Г. Волянська // Наукоємні технолоriї=Science-Based Technologies: наук. журн. - 2010. - № 3(3). - С. 5-8.

210. Математичні єдині моделі коефіцієнта турбулентної в'язкості алгебраїчного та диференційного рівнів / М.С. Кулик, В.Т. Мовчан, Є.О. Шквар // Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури: матеріали міжнар. наук. конф., (17-21 жовт. 2010 р., Чернівці) / Чернівецький національний університет. - Чернівці, 2010. - С. 95-97.

211. Модель граничних напружень при термоциклічних випробовуваннях на довговічність жароміцних матеріалів / М.С. Кулик, О.Г. Кучер, М.О. Ковешніков, С.С. Дубровський, Я.А. Петрук // Наукоємні технології=Science-Based Technologies: наук. журн. -

2010. - №1(5). -

С. 5-15.

212. Описание коэффициента турбулентной вязкости математическими моделями различного уровня / Н.С. Кулик, В.Т. Мовчан, Е.А. Шквар, Т.В. Козлова // Мате­риалы

Х Международной школы-семинара / МЦНМО. - Моск­ва, 2010.*

213. Оцінювання термоциклічної довговічності жароміцних матеріалів газотурбінних двигунів гіпотезою лінійного підсумування пошкоджень / М.С. Кулик, О.Г. Кучер, М.О. Ковешніков, С.С. Дубровський, Я.А. Петрук //

48

Наукоємні технології=Science-Based Technologies: наук. журн. - 2010. - № 3-4 (7-8). - С. 5-13.

214. Підвищення надійності конструкційних елементів газотурбінних установок поверхневим зміцненням / М.С. Кулик, Б.А. Ляшенко, В.І. Мірненко, О.А. Тамаргазін // Вісник Національного авіаційного університету. - Київ,

2010. - № 2(43). - С. 5-9.

2011

215. Justification of thrust vector deflection of twin-engine un­manned aerial vehicle power plants / Mykola Kulyk, Volodymir Kharchenko, Mykhailo Matiychyk // Aviation. -Vilnius, 2011. - Vol. 15, № 1. - P. 25-29.

216. Mathematical models of the calculation of aircraft structural reliability / Mykola Kulyk, Olexiy Kucher, Volodymir Milt-sov // Aviation. - Vilnius, 2011. - Vol. 15, № 1. - P. 11-20.

217. Авиаторы Национального авиационного университета в боях за Родину: (к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне): альманах / [авт.-сост.: Н.С. Кулик, Ю.К. Зиатдинов, Н.А. Есичко, В.Я. Слободянюк, В.К. Пастухов, П.И. Власов, В.А.Ткаченко]. - Киев: НАУ-друк,

2011. - 284 с.

218. Влияние параметров расчётной сетки в задачах числен­ной газодинамики на характеристики компрессорных решеток / Н.С. Кулик, И.Ф. Кинащук, Ф.И. Кирчу // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011», 19-21 квіт. 2011 р. - Київ, 2011. - Т. 2. - С. 11.1-11.4.

219. Математические модели трещиностойкости при дейст­вии спектра загрузок / Н.С. Кулик, А.Г. Кучер, В.Е. Мильцов // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011», 19-21 квіт. 2011 р. - Київ, 2011. - Т. 2. - С. 14.1-14.7.

220. Николай Кулик: «Авиация - мир возможностей для бу­дущих специалистов»: [беседа с ректором [НАУ], за­служенным деятелем науки и техники, лауреатом Госу­дарственной премии Украины Николаем Сергеевичем Куликом] / подготовила Наталья Коваленко // Комс. правда. - 2011. - 27 авг. - С. 10.

ПАТЕНТНІ ДОКУМЕНТИ

221. Двомоторний безпілотний літальний апарат: патент на

корисну модель № 40288 Україна, МПК(2009.01) В64С 39/02 / М.С. Кулик, В.П. Харченко, М.П.

Матійчик; власник Національний авіаційний університет. -№ 200814168; заявл. 09.12.2008; опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6.

222. Комбінований спосіб оперативного вимірювання ступеня за коксування паливних форсунок газотурбінних двигунів: патент № 18263 Україна, МПК(2006) Р02М 61/00 / М.С. Кулик, Ю.М. Чоха, В.О. Ігнатов, О.П. Федор-чук; власник Національний авіаційний університет. -№ u200602030; заявл. 24.02.2006; опубл. 15.11.2006; Бюл. № 11.

223. П' єзоелектричний генератор постійного струму: патент

№ 43778 Україна, МПК Н02 3/00 / М.С. Кулик, М.Г.

Луцький, В.П. Харченко, В.П. Квасніков, А.Л. Передерко;      власник      Національний авіаційний

університет. - № 200904238; заявл. 29.04.09; опубл. 25.08.2009, Бюл. 16.

224. П' єзогідравлічний пристрій регулювання жорсткості пружного еластомірного елемента: патент на корисну модель № 52666 Україна, МПК(2009) G05D 19/00, Р16Р 15/00 / М.С. Кулик, В.П. Харченко, В.П. Квасніков,

A. Л. Передерко, В.М. Ільченко; власник Національний авіаційний університет. - № u201000267; заявл. 13.01.2010; опубл. 10.09.2010, Бюл. 17.

225. Сигналізатор автоматизований інформативно-діагно­стичний для оперативного вимірювання ступеня закоксування паливних форсунок газотурбінних двигунів: патент на корисну модель № 22262 Україна, МПК F02M 61/00 / Ю.М. Чоха, М.С. Кулик, О.Є. Литвиненко, О.П. Федорчук; власник Національний авіаційний    університет.    -    № u200609625; заявл.

7.09.2006; опубл. 25.04.2007,

Бюл. № 5.

226. Спосіб визначення реактивної тяги ГТД: патент № 52806 Україна, МПК G0m 15/00 / В.В. Панін, Ю.М. Терещенко, М.С. Кулик, Л.Г. Волянська; власник Національний авіаційний університет. - № u201002662; заявл. 10.03.2010; опубл. 10.09.2010, Бюл. 17.

227. Спосіб визначення залишкових напружень: патент № 54440

Україна, МПК G01 5/30 / М.С. Кулик, В.П. Квасніков,

І.Л. Ігнатенко, О.М. Чередніков; власник Національний авіаційний університет. - № u20100586; заявл. 28.04.2010; опубл. 10.11.2010, Бюл. 21.

228. Спосіб виміру витрати повітря, що проходить через повітряно-реактивний двигун: патент № 31969А Україна, МПК G01 Р1/34 / Н.С. Кулик, С.А. Дмитрієв,

B. В. Козлов, В.В. Панін, В.В. Ратинський, В.М. Степаненко; власник Національний авіаційний університет. -№ u98116308; заявл. 30.11.98; опубл. 15.12.2000, Бюл. 7.

229. Спосіб електротермічної переробки відходів у газове паливо: патент на корисну модель №39975 Україна, МПК(2009) F23G 5/00 / М.С. Кулик, В.П. Харченко, В.О. Кучеренко, І.І. Власюк; власник Національнийавіаційний університет. - № u200810396; заявл. 14.08.2008; опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6.

230. Спосіб контролю технічного стану осьового компресора: деклараційний патент на винахід № 51156А Україна, МПК G011M 15/00 / В.Г. Соляник, В.І. Ізбаш, В.М. Коломєєв, М.С. Кулик, В.В. Козлов, С.О. Осадчий; власник   Національний   авіаційний   університет. -

№2002010522; заявл. 21.01.2002; опубл.15.11.2002, Бюл. № 11.

231. Спосіб оперативної оцінки якості з технічного стану і надійності функціонування газотурбінного двигуна: патент № 18375 Україна, МПК(2006) G07C3/14 / М.С. Кулик, В.П. Бабак, Ю.М. Чоха, В.О. Ігнатов, О.П. Федорчук; власник Національний авіаційний університет. - № u200603801; заявл. 06.04.2006; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК СПІВАВТОРІВ ПУБЛІКАЦІЙ М.С. КУЛИКА

Abu Haidar Salim Hanna 34, 35, 49

Babak V. 139

Chernov V. 112

Dmitriev S.A. 34, 49

Grekov P.I. 134

Ignatovich S. 62

Kapitanshuk K.I. 134

Kharchenko V. 204, 215

Kharyton V. 155

Kozlova T.V. 205

Kucher O. 155, 216

Linik I.I. 154

Lutskyy M. 178, 179

Matiychyk M. 204, 215 Miltsov V. 216 Movchan V.T. 205 Onischenko S.P. 134 Panin V. 73

Povorozniuk V. 112 Shkvar Je.O. 205 Syslova G. 139, 179 Tamargasin A.A. 154 Tarasenko A. 112

Tunik Р. 139

Volanynsray L. 73, 97 Yovenko S. 62

Абу Хайдар Салим Хана 38, 39, 45, 54, 58

Авдошко М.Д. 30, 48

Азарсков В.М. 118

Амаури де Карвалье 58

Астанін В.В. 125

Ашрвал Джетендра 70

Бабак В.П. 80, 99, 113, 115, 117, 125, 127, 143, 231 Березлёв В.Ф. 1, 66, 67, 68

Березльов В.П. 75, 86, 101

Биков Г.О. 98, 142 Бикова О.Г. 138 Бойченко С.В. 124 Братиця Л.С. 118 Буріченко Л. А. 118 Варченко О.І. 166 Величко Ю.К. 65 Верхулевська Л.Ф. 150

Ветров А.М. 30, 33, 37, 50, 63

Власов П.И. 217 Власюк 229

Волянська Л.Г. 120, 129, 130, 131, 136, 147, 185, 186, 187, 189, 209, 226

Воробйов А.А. 60

Гай Л.Д. 104 Гай М. 192

Гвоздецкий И.И. 50. 51, 61, 65, 66, 68, 72, 75, 86, 96, 160

Гічан І.С. 65

Голего О.М. 118 Гребенніков В.М. 115

Греков П.І. 138, 171 Гусинін В.П. 135 Гусинін Л.В. 135

Дичковський С.І. 166

Дмитрієв С.О. 22, 26, 27, 33, 40, 41, 42, 57, 70, 107, 228 Донник Т.В. 190

Дубровський С.С. 196, 200, 208, 211, 213

Єлізаров А.Б. 188

Єсичко Н.А. 217

Животовська К.А. 147

Зайвенко Г.М. 186

Зиатдинов Ю.К. 217

Зубарев В.В. 110

Иваненко А.А. 1 Иноземцев А.А. 172

Іванов М.О. 89

Іванов С.В. 166 Ігнатенко І.Л. 227

Ігнатов В.О. 222, 231

Ізбаш В.І. 230

Ільченко В.М. 224

Йовенко С.І. 82, 83, 84, 160, 161, 162

Казачок Я.В. 115, 116

Каїгітанчук К.І. 138, 142, 171

Карпов Є.М. 2, 6, 10, 13, 37, 50, 63, 66, 67, 68, 70, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 87, 96, 98, 101, 109, 121, 132, 160, 161, 162, 167

Касьянов В.О. 115, 117, 118 Квасніков В.П. 223, 224, 227 Кирчу Ф.И. 218

Кінащук І.Ф. 61, 72, 106, 218

Кіраль С.С. 150

Климентовский Ю.А. 68

Коба В.П. 65

Коваленко Н. 220

Ковешніков Н.А. 196, 200, 208, 211, 213 Козак В.М. 135, 206

Козлов В.В. 16, 17, 19, 21, 27, 47, 56, 57, 86, 92, 101, 163, 182, 228, 230

Козлова Н.Л. 65, 177 Козлова Т.В. 212 Коломеєв В.М. 230

Конєв В.О. 104 Кордянин Ю.И. 52 Кудрін А.П. 186

Кудряшов Б.Я. 51, 61, 72, 96

Кулініч О.В. 60 Кумейко А.В. 124 КупчикМ.В. 105, 111

Кучер ОГ 33, 79, 82, 83, 84, 85, 161, 167, 196, 197, 200, 202, 208, 211, 213, 219

Кучеренко В.О. 229 Лаврухин С.Н. 2, 10

Ладогубець Н.В. 128 Ластівка І.О. 143, 171, 207

Лебедев В.К. 8

Литвиненко О.Є. 225

Лінник І.І. 108, 152, 153, 176, 191, 203 Лозицкий Л.П. 7. 15, 20, 23

Лузік Е.В. 128

Лукьяненко О.Е. 21, 22, 26, 38, 44, 58

Луцюк М.В. 150

Луцький М.Г. 166, 169, 183, 184, 223 Ляшенко Б.А. 214 Максимов В.О. 125 Малютин С.А. 7, 8, 13

Матвійчук-Юдина О.В. 188, 195

Матійчик М.П. 221

Мильцов В.Е. 197, 202, 219

Мірненко В.І. 214

Мітрахович М.М. 181

Мовчан В.Т. 173, 177, 194, 210, 212

Моісєєв Б.М. 40, 41, 42, 44, 56, 78, 85, 88, 94

Молочков М.А. 1

Мохаммед Шейх Авадх Башуеб 54

Моца В.Г. 103, 104, 168

Немец М.И. 58

Никитина Г.Н. 77, 124

Оніщенко С.П. 138

Орлов І.О. 142

Осадчий С.О. 92, 230 Осінцев М.М. 82, 83, 84, 85

Панин В.В. 36, 78, 87, 88, 90, 93, 94, 105, 106, 107, 120, 129, 130, 131,

136, 181, 226, 228

Пастухов В.К. 217 Передерко А.Л. 223, 224

Петрук Я.А. 196, 200, 211, 213

Страницы:
1  2  3  4  5 


Похожие статьи

М Кулик - Біобібліографічний покажчик

М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)