М Кулик - Біобібліографічний покажчик - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5 

Полухін А.В. 64, 65, 74, 80, 99, 100, 113, 123, 127, 145, 146, 166

Пузік С.О. 119

Пуляєвський В.В. 92

Пуляєвський В.О. 82, 83, 84, 85, 101

Ратинський В.В. 38, 45, 57, 78, 90, 92, 93, 94, 160, 162, 228

Семенюк И. 193

Скуратівська Л.Г. 150

Слободянюк В.Я. 217

Соболь А.В. 30, 31, 35, 48

Соляник В.Г. 230

Степаненко В.М. 17, 19, 228

Страшко В.Н. 180 Сухомлин Г.Р. 180

Тамаргазін О.А. 76, 95, 108, 110, 115, 118, 122, 133, 137, 152, 153, 163,

176, 182, 191, 199, 203, 214 Тарасенко А.В. 6, 8, 15, 23, 36, 52, 69, 79, 172

Терещенко Ю.М. 87, 120, 129, 130, 131, 181, 136, 147, 185, 187, 189,

207, 209, 226, 136 Ткаченко В.А. 217

Трокоз Г.А. 4 Федоров Ю.К. 65

Федорчук О.П. 141, 148, 151, 222, 225, 231 Федько Б.А. 8 Хамад Назар 76

Харченко В.П. 116, 125, 166, 169, 183, 184, 221, 223, 224, 229 Целованский В.В. 1, 4 Цыбалов И.Г. 17, 19 Челюканов П.І. 115, 117, 118 Чередніков О.М. 227

Чорный О.С. 35 Чернов В.И. 172

Чоха Ю.М. 141, 148, 151, 222, 225, 231 Чумак О.І. 85, 141, 148

Шаабдиев С.Ш. 56

Шквар Є.О. 173, 177, 194, 210, 212 Шпакович М.І. 103, 104, 168 Эль-Хожайри Хуссейн 91, 109, 121, 132 Юдин О.В. 188, 195

Якименко В.В. 53, 55, 59 Ясакова Л.Г. 150

Ясиницкий Э.П. 160

Інформаційне видання

МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ КУЛИК

Біобібліографічний покажчик

Упорядник СЕМЕНОВА Марія Федорівна

Наукові редактори: Л.Г. Скуратівська, В.Ю. Вахнован Відповідальний за випуск О.П. Шкурко Комп'ютерний набір М.Ф. Семенової

Підп. до друку 13.12.11. Формат 60х84/16. Папір офс. Офс. друк. Ум. друк. арк. 3,25. Обл.-вид. арк. 3,5. Тираж 100 пр. Замовлення № 253-1.

Видавець і виготовлювач Національний авіаційний університет 03680. Київ-58, проспект Космонавта Комарова, 1.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 977 від 05.07.2002

Страницы:
1  2  3  4  5 


Похожие статьи

М Кулик - Біобібліографічний покажчик

М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)