С П Гриценко - Тематична класифікація польських запозичень - страница 2

Страницы:
1  2 

анимушъ "дух, серце, характер, душа, мужність, відвага, сміливість" (пол. animusz < лат. animus);

афектъ "афект (нервова збудженість, пристрасть); почуття; намір, бажання, думка, ставлення до когось; ефект" (стп. afekt < лат. affectio);

алмарїа, олмариа "шафа, скриня" (пол. almaria < лат. armarium);

балясы "баляси (стовпчики для балюстради); круглий стовпчик" (пол. balas, іт. balaustro, фр. baluster < лат. balaustium);

адамашекъ, адамашка "адамашка, ґатунок шовкової тканини" (стп. adamashek < слат. adamaskus);

алба "алба, білий довгий одяг, який католицькі священники одягають під ризу" (стп. alba < лат. alba);

апараменътъ, аппараментъ "костюмний одяг" (стп. aparament < лат. apparament); администрація "розпорядження, завідування; виконання" (стп. administracja < лат. administratio);

администрованье "завідування, господарювання";

администровати "завідувати, господарювати" (пол. administrowac < лат. administrare);

акторатъ "право однієї зі сторін на першочергове наведення доказів своєї правоти " (стп. aktorat < лат. actor);

акцесїя "здобуття права на власність; угода на прибуток" (стп. akcesyja < лат. accesio);

акцессория "вирок" (стп. akcesoryja < лат. accessorium);

акция "справа, судовий процес, позов" (стп. akcyja < лат. actio);

алекгация "доказ, посилання на щось" (стп. alegacja < лат. allegatio);

алекговати "доводити, виправдовувати" (стп. alegowac < лат. allegare);

алтерація "підроблення, сфальшування приватного або урядового акту" (пол. alteratia < лат. alteratio);

алътерната "право, яке визначило владу при спорі двох рівних достойників" (стп. alternatа < лат. alternatio);анкгария "повинність підданих, пов'язана з перевезенням речей, листів та ін." (стп. angarja < лат. angaria);

апелевати "апелювати (оскаржувати) ухвали нижчої інстанції перед вищою; звертатися до когось за підтримкою" (стп. apelowac < лат. appellare);

апробація "апробація, схвалення, затвердження" (стп. aprobacja < лат. approbatio);

асекуровати "запевняти, гарантувати, забезпечувати" (стп. asekurowac < лат. assecurare);

ассигновати, ассикгновати "асигнувати, відпускати певну суму грошей для певної мети" (стп. asygnowac < лат. assignare);

атентовати "бути присутнім при якійсь справі, пильнувати" (пол. atentowac < лат. аttentare);

аддиция "додаток" (стп. addycja < лат. additio);

актъ "акт, дія, рішення, розгляд; правовий урядовий документ; мн. урядові книги" (стп. akt < лат. actus);

аннотація "дописка, приписка" (пол. annotacja < лат. annotatio);

апеляция "апеляція, оскарження ухвали нижчої інстанція перед вищою" (стп. apelacyja < лат. appelatio);

асекурация "зобов'язання, гарантія" (стп. asekuracja < лат. assecuratio);

асикгнация "письмове доручення про виплату пред'явникові певної суми грошей з каси розпорядника або видачі відповідної кількості певних предметів" (стп. asygnacja < лат. assignatio);

атестация "свідчення, показання в суді або на допиті; посвідчення" (пол. atestacja < лат. attestatio);

авдиторъ "намісник біскупський" (пол. audytor < лат. auditor);

акциденція "дохід попа, несталий прихід з оплат" (пол. akcydencja < лат. accidens);

арка "ковчег, судно, у якому, за Біблією, врятувався Ной зі своєю родиною та тваринами" (стп. arka, archa < лат. arca);

архикапланъ "архиєрей, старший над католицькими священниками" (пол. arcykaplan < лат. archicapellanus);

атеиста "безбожник, безвірник, атеїст" (пол. ateista < лат. atheista);

адверсаръ "супротивник, неприятель" (пол. adwersarsz< лат. adversarius);

апартаментъ, аппараментъ "кулі, порох та інші речі, потрібні для гармати" (стп. aparament < лат. apparamentus);

армата "гармата, зброя, флот, армада (з'єднання кораблів), військо" (стп. armata, harmata, іт. armata < лат. armata);

алюмнъ "семінарист, бурсак, учень, який навчається безкоштовно, вихованець" (стп. alumn < лат. alumbus);

апертура "розтин нариву" (пол. apertura < лат. apertura);

аппетитъ "бажання їсти" (стп. apetyt, apetyk < лат. appetitus);

актъ "церемонія, обряд; дія в театральній виставі" (стп. akt < лат. actus);

аплявдовати "рукоплескати, аплодувати" (пол. aplaudowac < лат. applaudere) та ін.

Таким чином, українські писемні пам'ятки XVI-XVII ст. відбивають запозичення з польської мови, які стосуються різних ідеографічних сфер. Кожна з них по-різному представлена полонізмами: окремі ТГЛ є досить розгалуженими (людина як член суспільства; організація суспільства і соціальні інститути), інші - малочисельними (земля і корисні копалини; якість і стан, рослинний світ, буття). У деяких випадках важко встановити межі ТГЛ, тому іноді одне слово належить до різних груп, залежно від значення,яке воно набуває у контекстах різножанрових пам'яток. Звертає на себе увагу той факт, що багато полонізмів, повторюваних у пам'ятках різних жанрів, мають відмінності не лише на рівні семантики, а й у способах графічного оформлення, зафіксовані у фонетичних та морфемних варіантах. Ця обставина може бути потрактована як свідчення можливого кількаразового переймання того самого полонізму різними авторами індивідуально, без уваги на переймання іншими авторами. Водночас графічна і формальна неусталеність запозичень демонструє відсутність нормативного (кодифікуючого) регулювання в українській книжній мові XVI-XVII ст.

Використана література:

1. БудаговР.А. Сравнительно-семасиологические исследования. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963. - 302 с.

2. Bally Ch. Traite de stylistique Francaise. V. II. - Paris-Geneve, 1951. - 216 s.

3. Булыка А.М. Лексічньїя запазьічанні у беларускай мове XIV-XVIII ст. - Мінск: Навука і тзхніка, 1980. - 256 с.

4. Волинський релігійний вільнодумець. - Б. м. н., поч. XVII ст. (Тексти з антикатолицьких, протестантських заміток ієромона Пахомія на полях Острозької біблії) // ЧИОНЛ. - К., 1905. - Кн. XVIII, отд. 3. - 288 c.

5. Wartburg W. Begrffssystem als Grundlage fur die Lexikographie. 2. Auff. - Berlin, 1963. - 275 s.

6. Grzegorczykowa R. Poj^cie j^zykowego obrazu swiata. // J^zykowy obraz swiata. - Lublin: PAN, 1990. -176 s.

7. ГриценкоП.Ю. Моделювання системи діалектної лексики. - К.: Наук. думка, 1984. - 217 с.

8. Dornseiff F. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 1. Aufl. - Berlin und Leipzig, 1933-1934 // Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. - М.: Наука, 1976. - 355 с.

9. Історія української культури. - Т. 2. - К., 2001. - 847 c.

10. Casares J. Diccionario ideoloqico de la lengua espanoespanol, t. 1. - Madrid, 1966. - 156 s.

11. Meir H. Deutsche Sprachstatistik, Bd. 1. - Hildesheim, 1964. - 186 s.

12. Уфимцева АА. Семантика слова // Аспекты семантических исследований. - М.: Наука, 1980. - С. 67­76.

13. Сороколетов Ф.П. К вопросу о системных отношениях в лексике народных говоров // Диалектная лексика. 1975. - Л.: Наука, 1978. - С. 14-25.

14. Сучасна українська літературна мова. - К., 1973. - 376 c.

15. Филин Ф.П. Очерки по теории языкознания. - М.: Наука, 1982.- 335 с.

16. Филин Ф.П. О лексико-семантических группах слов // Езиковедски изследования в чест на академик Стефан Младенов. - София, 1967. - С. 535 - 536.

17. HalligR. und Wartburg W. Begrffssystem als Grundlage fur die Lexikographie. - Berlin, 1963. - 225 s.

Дацька Т.О.

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені ВолодимираВинниченка

ДИНАМІКА ВАРІАНТІВ ФОНЕМНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА В АСПЕКТІ ЗАГАЛЬНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ВИМОВНОЇ НОРМИ (НА МАТЕРІАЛІ ПРИГОЛОСНИХ ФОНЕМ)

Мова є відкритою динамічною гетерогенною матеріальною функціональною системою [3, 65]. Динамічність - одна з постійних характеристик мови - розширює межі існування варіантів мовних одиниць, створює підґрунтя для розвитку мовної норми і, таким чином, забезпечує життєздатність мови протягом усього часу її існування.

Відомо, що англійська мова функціонує в наш час як поліетнічна мова, тому дослідження особливостей її розвитку відбувається на основі вивчення її варіантів. Один із найпоширеніших варіантів англійської мови - американський варіант - на фонетичному

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С П Гриценко - Тематична класифікація польських запозичень