І В Мазуренко - Григорій епік три виміри часу - страница 2

Страницы:
1  2 

Таким чином, ми проілюстрували тривимір творчої парадигми Г. Епіка не тільки його текстами, а й «динамічним контекстом», що є завжди відкритим для інтерпретацій [4, с. 6].

Бібліографічні посилання:

1. Автушенко І.Б. Тоталітарізація культурної сфери суспільного життя в УРСР (20-30-ті рр. ХХ ст.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 - Історія України [Електронний ресурс]. - Київський національний університет ім. Тараса Шеченка. - 20 с. -http://disser.com.ua/contents/29232.html

2. Безуглий М. Вічно крокуючий у життя // Прапор юності. - 1966. - № 6.

3. Васьків М. Тексти крізь текст (незвідані світи роману Г. Епіка «Перша весна») // Слово і час. - 2003. - № 8. - С. 14-22.

4. Галета О. Від упорядника // Досвід кохання і критика чистого розуму: Валер'ян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій / Упорядник Олена Галета. - К.: Факт, 2003. - С. 5-6.

5. Гоголь Н.В. Шинель // Гоголь Н.В. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 2. - М.,

1968.

6. Голубенко П. Український культурницький націоналізм 1920-х років на підсовєтській Україні [Електронний ресурс] // http://ridnaukraina.com/view.

7. Державний архів Дніпропетровської області. Документи виявила Л. Маркова, зав. науковим відділом ДНІМ.

8. Дзюба І. Проза // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. Кн.І: Перша половина ХХ ст. Підручник /за ред. В. Г. Дончика. - К.: Либідь. 1998. - С. 232-252.

9. Домонтович В. Без грунту. - Регенсбург: Видання М. Борецького, 1948.

10. Епік Г. Без ґрунту. - ДВУ, 1928.

11. Зуб І. Сатира і гумор / Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. Кн. І: Перша половина ХХ ст. Підручник /за ред. В. Г. Дончика. - К.: Либідь. 1998. - С. 358-363.

12. Килимник О. В. Эпик Г. Д. // Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. Ф-Я. -М.: Советская энциклопедия, 1975.

13. Колядки та щедрівки / Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. - К.: Наукова думка, 1965. - 804 с.

14. Костюк Г. Григорій Епік / Костюк Г. Зустрічі і прощання. Спогади. Книга перша. -Едмонтон: Канадський інститут українських студій. Альбертський університет, 1987. -С. 351-361.

15. Майфет Г. Григорій Епік. Облога. Видання друге. ДВУ, 1929, ст. 406. Ціна 2 карб. 10 к. // Червоний Шлях. - 1929. - № 10-11. - С. 184-186.

16. Мельник В. Григорій Епік / ...З порога смерті: Письменники України - жертви сталінських репресій / Упоряд. О. Г. Мусієнко [Електронний ресурс]. - К.: Рад. письменник, 1991. - http://ukrlife.org/main/evshan/martyrolog_z.htm

17. Момот Ів. Ще про «живу» людину і молодняківського заратустру // Пролітфронт. -1930. - № 5-6. - с. 200-240.

18. Моргаєнко П. Григорій Епік. Життя і твори // Епік Г. Перша весна. - К.: Дніпро, 1971. - С. 5-20.

19. Наєнко М. «М'ятежний геній» літератури і жертва комуністичного божевілля [Електронний ] // Вітчизна. - 2008. - № 11 -12. -http://vitchyzna.ukrlife.org/11 12 08naenko.html

20. Наєнко М. Проза [Електронний ресурс] // Історія української літератури в двох томах. Т. 2. - К.: Наукова думка 1988. - С. 50-78

21. Огієнко І. Історія української літературної мови [Електронний ресурс]. - К., 2001 (перш. вид. Вінніпег, 1949). - http://litopys.org.ua/ohukr/ohu.htm

22. Пасько А. Роздуми про молодь... // Прапор юності. - 1986. - 18.01.

23. Пономаренко Л. М.. Художня еволюція прози Івана Сенченка. Автореферат: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук [Електронний ресурс]. - Кіровоград: Кіровоградський держ. пед. університет ім. В. Винниченка, 2001. -19 с. - http://www.lib.ua-ru.net/inode/6799.html

24. Про Івана Ле: Спогади, етюди, листи. - К.: Радянський письменник, 1985. - 303 с.

25. Руснак І. Живий дух Уласа Самчука [Електронний ресурс] // Самчук У. Кулак. Месники. Віднайдений рай: Роман. Оповідання. Новели. - Львів, 2009. - С. 9-29. -http://www.vidrodzhenia.org.ua/ulas.htm

26. Семенюк Г.Ф. Епік Г.Д. // Українська літературна енціклопедія. Т. 2. Д-К. -К.: УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990.

27. Сенченко І. Іван Сенченко. Нотатки про літературне життя 20-40-х років (Уривки) [Електронний ресурс] // http://www.ukrcenter.com/Library/read.asp?id=7924

28. Степняк М. Григорій Епік. «Без грунту». Повість. ДВУ, 1928. тираж 5000, стор. 210. Ціна у папці 1 кар. 65 коп. // Червоний шлях. - 1929. - № 7. - С. 231-235.

29. Фролова К. Життя і смерть Григорія Епіка // Прапор юності. - 1988. - 29.03.

30. Хвильовий М. Соціологічний еквівалент трьох критичних оглядів // ВАПЛІТЕ. -1927. - № 1. - С. 80-101.

31. Чабан М. Очима брата // Чабан М. Січеслав у серці. - Дніпропетровськ: ВПОП

«Дніпро», 1994. - С. 73-80.

32. Шаповал Ю. Фатальний бренд [Електронний ресурс] // «День». - Київ. - 2005. -19.02. - http://vpered.wordpress.com/2009/04/29/

33. Шерех Ю. Шостий у гроні. В. Домонтович в історії української прози // Шерех Ю. Поза книжками із книжок. - К.: Час, 1998. - С. 77-114.

Надійшла до редколегії 25.05.2011 р.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

І В Мазуренко - Григорій епік три виміри часу