Н Д Ткаченко - Англо-український словник з інженерної механіки - страница 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

hook [' huk] 1. n. крючок; 2. v. чіпляти крючком.

hopper [' горэ] n. хопер; бункер; card ~ кишеня для перфокарт.

house [' hauz] v. вміщувати; ~ing [-in] кожух; syn. casing, body.

hub [' гілЬ] n. 1) втулка; 2) ступиця (колеса). hypotenuse [hai' pDtinju:z] n. гіпотенуза.

I, i

idler [' aidte] n. проміжнa шестерня; troughing ~s проміжні шестерні канавки.

image [' imidZ] n. образ; відображення; зображення. immerse [i' mэ:s] v. занурювати. impact [' impakt] n. 1) вплив; 2) удар; зіткнення. impeller [im' pete] n. імпелер; приводний пристрій. impurity [im' pjuэriti] n. грязь.

incinerate [in' s^reit] v. спалювати; ~or [-э] спалювач. index [' indэks] n. вказівник.

inserter [in' ээ^э] n. каретка; division ~ завантажувальна каретка. install [ins' tD:l] v. встановлювати; ~ation [instэ' leiin] установка. insulate [' insjuleit] v. ізолювати; ~ion [-in] ізоляція. integral [' intigrэl] n. інтеграл; складова частина цілого; ~ate [' intigreit] інтегрувати; ~ation [intэ' greiin] інтегрування.

intermittent [,^э:' mitэnt] a. перервний, ритмічний; скачкоподібний. invent [in' vent] v. винаходити; ~ion [-in] винахід; patent on ~ патент на винахід; ~or [-э] винахідник.

inversely [in' vэ:sli] ac/v. звоотньо; ~ рroportional звоотньо-попорційний. involute [' invэlu:t] a. складний; закручений спіраллю. iron [' airэn] n. залізо; cast ~ чавун.

J, j

jack [' dZak] 1. n. підйомник; домкрат; гвинтова стойка; 2. v. піднімати домкратом.

jet [' dZet] n. струмінь; fluid ~ струмінь рідини. job [' dZDb] n. робота; операція. join [' dZoin] v. з'єднувати.

joint [' dZoint] n. з'єднання; welded ~ зварне з'єднання. journal [' dZэ:nl] n. цапфа; шпонка.

K, k

key [' ki:] n. ключ; клавіша; шпонка; access ~ ключ допуску; attention check ~ ключ контролю регістра; break ~ клавіша переривання; feather / spline ~ напрямна шпонка; shift ~ ключ переключення; tapered ~ клиновидна шпонка. kinetic [kai' netik] а. кінетичний. knead [' ni:d] v. місити. knurl [' пэ:1] n. на^чка.

L, l

labour [' leibэ] n. праця; ~ productivity продуктивність праці. lathe [' lei6] n. токарний верстат.

law [' із:] n. закон; to prove the ~ доводити закон; put a ~ викласти закон; obey the ~ підлягати закону. layer [' leiэ] n. шар.

lead [' led] I n. свинець; II [' li:d] 1. v. (led) вести; 2. n. ведуча шестерня. leather [' ^5э] n. шкіра. leg [' leg] n. лапа. length [' len8] n. довжина.

lessen [' ^эп] v. зменшувати; syn. reduce, shorten. level [' ^э1] n. рівень.

lever [' li:vэ] n. важіль; the law of the ~ закон важеля. lift [' lift] 1. n. підйомник; 2. v. піднімати.

light [' lait] 1. n. світло; 2. a. світлий; 3. v. (lit; lighted) освітлювати; запалювати.

limit [' limit] 1. n. кордон; межа; 2. v. обмежувати.

lin||e [' lain] 1. n. лінія; straight ~ пряма лінія; delivery ~ подача; lubrication ~ лінія лубрикаторів (змащування); ~iar [lai' п'э] лінійний; ~ equation лінійне рівняння; 2. v. 1) прокладати; 2) проводити лінію; ~ing [-in] прокладка.

link [' link] 1. n. ланка; input /output ~ вхідне вихідне з'єднання (тяга); 2. v. з'єднувати; ~age [-idZ] передача; four-bar ~ чотириланкова передача. liquid [' likwid] 1. a. рідкий; 2. n. рідина.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 


Похожие статьи

Н Д Ткаченко - Англо-український словник з інженерної механіки

Н Д Ткаченко - Дискурсивні функції прийменникових словосполучень

Н Д Ткаченко - Взаємодія префіксальних та лексичних препозитивних знаків

Н Д Ткаченко - Використання мобільних телефонів у процесі навчання іноземним мовам у внз

Н Д Ткаченко - Концепти поля ментальності у зіставному аспекті