Н Д Ткаченко - Англо-український словник з інженерної механіки - страница 22

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

withstand [wi6' stasnd] v. {withstood) витримувати.

wood [' wud] n. деревина.

work [' w^:k] n. робота.

workshop [' wra:kbp] n. майстерня; цех.

workpiece [' wra:kpi:s] n. заготовкa.

wrap [' rap] v. обгортати; ~per [-э] 1) пакувальник; 2) обгортка. wrench [' rentf] n. розвідний ключ.

wring [' r'n] v {wrung) скручувати; віджимати; ~ out віджимати.

СПИСОК НАЙБІЛЬШ УЖИВАНИХ АНГЛІЙСЬКИХ СКОРОЧЕНЬ

А. a. ampere ампер.

А. Angstrom ангстрем {10 см).

А.С. (а.с.) alternating current змінний струм.

a. f. audio frequency звукова частота.

A.F.C. automatic frequency control автоматична підстройка частоти {АПЧ). a-hr. ampere-hour ампер-година.

C. centigrade стоградусна температурнa шкала {Цельсія). Cal. kilogram-calorie велика калорія.

cm. p. s. centimetres per second см/сек . ср. candle power сила світла {у свічах). c.p.s. cycles per second; герц. db. decibel децибел.

D. C. (d. c.) direct current постійний струм. dia. diameter діаметр.

dm. decimetre дециметр.

E. effort зусилля.

e.g. лат. exempli gratia наприклад.

e. m.f. electromotive force е.р.с. електрорушійна сила. etc лат. et cetera і таке інше.

F. температутна шкала {Фаренгейта); farad фарада.

f. s.d. full size detail деталь в натуральну величину.

g. gram{me) грам.

hi. (r.f.) high frequency {radio frequency) висока частота.

h. p. horse power кінська сила; high pressure високий тиск.

h. v. high voltage висока напруга.

i. e. лат. id est that is тобто.

i. f. intermediate frequency проміжна частота.

ks/s. kilocycles per second кілоциклів за секунду; килогерц.

kw. kilowatt кіловат.

kw-hr. kilowatt/hour кіловат/година.

lb. libra лат. pound фунт.

lit. litre літр.

lm. lumen люмен.

l.p. low pressure низький тиск.

l.v. low voltage низька напруга.

m. metre метр; mile миля; minute хвилина; milli мілі; micro мікро.

mA. milliampere міліампер.

Mc/s megacycles per second мегагерц за секунду.

No. Nos. number{s) номер {и).

pc. pcs. piece{s) штук(и).

ppm. parts per million частин на мільйон.

p.psf. pounds per square foot фунтів на кв. фут.

p.s.i. pounds per square inch фунтів на кв. дюйм.

R. resistance.

r.f. radio frequency висока частота, радіочастота.

r.p.m. revolutions per minute обертів за хвилину.

r.p.s. revolutions per second обертів за секунду.

sc. scale шкала.

sec. second секунда.

s.w. specific weight удільна вага.

t. ton K^a.

V. volt вольт.

vs лат. versus проти.

W. watt ват.

w.g. wire gauge дротянийй калібр. wt weight вага. yd. yard ярд.

МІРИ ДОВЖИНИ, ВАГИ ТА ІН.

Length 1 inch = 254 centimetres 1 foot = 0 3048 metre 1 yard = 09144 metre 1 rod = 5 029 metres 1 гтііє = 1,60935 metres

Weights

10 milligrams = 1 centigram

1,000 grams = 1 kilo{gram)

1,000 kilograms       = 1 tonne 1 ounce {avoirdupois) = 2835 grams 1 ounce {Troy) = 311 grams

1 pound {avoirdupois) = 0451 kilogram

Capacity and Volume 1 litre    = 1 3 pints {liquid measure)

1 pint = 0 568 litre 1 gallon = 455 litres

Навчальне видання

Укладач Ткаченко Наталія Дмитрівна

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК З ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

Видано в авторській редакції

Комп'ютерна верстка Є.В. Колесниченко

Підп. до друку 0000 Ум. друк. арк. 3, 95. Обл.-вид. арк. 3, 5. Наклад 75 пр. Вид. № 20/11. Зам № НУХТ, 01601 Київ-33, вул. Володимирська,68 Свідоцтво про реестрацію серія ДК № 1786 від 18.05.04 р.

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 


Похожие статьи

Н Д Ткаченко - Англо-український словник з інженерної механіки

Н Д Ткаченко - Дискурсивні функції прийменникових словосполучень

Н Д Ткаченко - Взаємодія префіксальних та лексичних препозитивних знаків

Н Д Ткаченко - Використання мобільних телефонів у процесі навчання іноземним мовам у внз

Н Д Ткаченко - Концепти поля ментальності у зіставному аспекті