І В Тяжкороб, В М Носач - Аналіз інвестиційних джерел забезпечення організаційних змін у хімічному комплексі регіону - страница 2

Страницы:
1  2 

7 Ковеня Т.В. Підсумки роботи хімічного комплексу України у 2008 році. Основні тенденції та прогноз розвитку галузі на 2009 рік (аналітичний огляд) (закінчення) [Текст] / Т.В. Ковеня // Хімічна промисловість України. -2009. - № 3. - С. 3-17.

8 Целуйко Р. Активизация инвестиционной деятельности как условие трансформации экономики Украины [Текст] / Р. Целуйко // Економіст. - 2000. - № 11. - С. 29.

9 Голубов А.Г. Проблемы развития химического производства и пути повышения конкурентоспособности отрасли [Текст] / А.Г. Голубов // Хімічна промисловість України. - 2005. - № 3. - С. 3-8.

10 Постанова Кабінету Міністрів України № 277 від 29 квітня 1994 р. «Концепція функціонування та розвитку фондового ринку в Україні». [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

11 http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1055.209.0.

12 Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности [Текст] / А. А. Пересада - К. : Либра, 1996. - 344 с.

13 Наказ Фонду державного майна України та Міністерства фінансів України № 276/40 від 11 травня 1994 р. «Порядок обліку та контролю за діяльністю інвестиційного фонду та інвестиційної компанії по розміщенню приватизаційних паперів» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1032.335.0.

14 Федоренко В. Г. Інвестування [Текст]/ В. Г. Федоренко. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К. : Алерта, 2008. -

448 с.

15 Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 19. - Ст. 80.

16 Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 р. № 997-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -

№ 41. - Ст. 372.

17 Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 р. № 1039-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 44. - Ст. 391.

18 Бек Ш. Буйство красок / Ш. Бек // Бизнес. - 2008. - № 9 (788). - С.109, 112-113.

19 Бек Ш. Промышленно-торговый обзор. Рынок лаков и красок [Текст] / Ш. Бек // Бизнес. - 2003. - № 12 (531). - С. 79-88.

20 Бек Ш. Расцвет капитализма [Текст] / Ш. Бек // Бизнес. - 2006. - №7 (628). - С. 101-103.

21 Носач І. В. Необхідність залучення іноземних інвестицій в хімічну промисловість України [Текст] / І. В. Носач, В. М. Носач, Л. І. Мікуленко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. - Вип. 161. - С. 122-129.

22 Носач И. В. Совершенствование методов налогового стимулирования инвестиционных процессов [Текст] / И. В. Носач // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. - Вип. 181, т. II. -

С. 483-489.

23 Дикань В. О создании финансово-промышленных групп в Украине [Текст] / В. Дикань // Экономика Украины. - 1995. - № 11. - С. 36-37.

24 Тигипко С. Финансово-промышленные группы - шанс вывести страну из дикого рынка в цивилизованную систему [Текст] / С. Тигипко // Киевские ведомости. - 1995. - 14 июля. - С. 7.

25 Шевчук В. Финансово-промышленные группы в Украине: дополнительный шанс или препятствие на пути реформ? / В. Шевчук // Экономика Украины. - 1997. - № 1. - С. 11-18.

26 Голубов А. Развитие химического комплекса Украины. Повышение роли работодателей [Текст] / А. Голубов // Хімічна промисловість України. - 2003. - № 1. - С. 3-9.

27 Паламарчук Г. Проблемы концентрации производства в Украине [Текст] / Г. Паламарчук // Экономика Украины. - 2008. - № 11. - С. 38-46.

28 Вожжов А. П. Проблемы формирования инвестиционных ресурсов за счет сбережений населения [Текст] / А. П. Вожжов, Р. А. Новикова // Економіка, фінанси, право. - 2001. - № 4. - С. 9-13.

29 Джабаилов И. Бюджет-97: имеются ли альтернативы? [Текст] / И. Джабаилов // Фінанси України. - 1997. -№ 1. - C. 5.

30 Обрытько Б. А. Проблемы привлечения и формирования внутренних инвестиционных ресурсов в Украине [Текст] / Б. А. Обрытько // Фондовый рынок. - 2001. - № 43. - С. 16-23.

Тяжкороб И.В., Носач В.М.

Анализ инвестиционных источников обеспечения организационных изменений в химическом комплексе

региона

Проанализированы потенциальные источники инвестиций и выбраны наиболее приемлемые для обеспечения организационных изменений в химическом комплексе региона.

Ключевые слова: регион, химический комплекс, инвестиционные источники.

Tyazhkorob I.V., Nosach V.M.

Analysis is an investment sources of providing of organizational changes in the chemical complex of region The potential sources of investments are analysed and the most acceptable are chosen to providing of organizational changes in the chemical complex of region.

Keywords: region, chemical complex, investment sources.

Тяжкороб І.В. - Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, к. е. н., доцент кафедри «Економіка підприємства та прикладна статистика»

Носач В.М. - Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, старший викладач кафедри філософських та гуманітарних дисциплін

Стаття подана 03.06.2011

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

І В Тяжкороб, В М Носач - Аналіз інвестиційних джерел забезпечення організаційних змін у хімічному комплексі регіону

І В Тяжкороб, В М Носач - Роль вертикальної інтеграції в організаційному забезпеченні змін у господарському комплексі регіону