Ю О Васютинська - Аналіз інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості - страница 3

Страницы:
1  2  3 

Вкладом держави у фінансування інновацій у харчовій промисловості за да­ними 2007 р. було 0,2 % від загальної суми витрат на інновації такі підгалузі, як виробництво м'яса і м'ясної продукції, виробництво кормів для тварин), іно­земних інвесторів - 0,3 % (виробництво м'яса і м'ясної продукції, виробництво кормів для тварин, виробництво напоїв). Ці цифри настільки малі, що підприємс­твам приходиться розраховувати тільки на свої сили.

Слід також відмітити, що у 2007 і 2008 рр. у харчовій промисловості фінан­сування інновацій частково відбувалося за рахунок коштів кредитів, які брали пі­дприємства, у відсотках до загальної суми інноваційних витрат ці показники від­повідно складали 20,2 % і 25,7 %, причому з них на пільгових умовах - відповід­но 0,3 % і 0,5 %. У 2009 р. фінансування інновацій за рахунок коштів кредитів значно знизилося і становило 6,3 %, причому на пільгових умовах кредити взага­лі не надавалися.

Висновки. Протягом останніх трьох років в харчовій промисловості України обсяг реалізованої продукції зріс в 1,5 рази, але частка інноваційної продукції зменшилась на 1,3 відсоткових пункти. У всіх підгалузях частка інноваційної продукції, що є новою для ринку є значно меншою частки інноваційних товарів, що є новими лише для підприємства. В середньому протягом 2007 - 2009 рр. найвищий відсоток інноваційної продукції серед промислової мають такі підга-лузі харчової промисловості, як виробництво інших продуктів (5,6 %), виробниц­тво напоїв (5,3 %) та виробництво олії та тваринних жирів (5,5 %). Основною причиною цього є незадовільний стан фінансування. Так протягом 2008 - 2009 рр. фінансування здійснювалося тільки за рахунок власних коштів підприємств і не було підтримане з боку держави, незважаючи на перспективність галузі.

1. Амоша О.І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рі­шення // Економіст. - 2005. - № 6. - С. 28-35.

2. Гальчинський А.С. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. - К. : Знання

України, 2002. - 542 с.

3. Державний комітет статистики України. - http://www.ukrstat.gov.ua/

4. Лапко О.О. Інноваційна діяльність в системі державного регулюван­ня. - К. : Ін-т екон. прогнозув., 1999.

5. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 - 2020 роки в умо­вах глобалізаційних викликів (проект). - http://kno.rada.gov.ua.

6. Наукова та інноваційна діяльність в Україні / Статистичний збірник. ДП «Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України». - Київ, 2007.

7. Наукова та інноваційна діяльність в Україні / Статистичний збірник. ДП «Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України». - Київ, 2009.

8. Національний класифікатор України, КВЕД (NACE, Rev. 1.1-2002) ДК 009:2005 (чинний від 01.04.2006 р.).

9. Промисловість України у 2001 - 2007 роках / Статистичний збірник за ред. Л.М. Овденко. ДП «Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України». - Київ, 2008.

10. Федулова Л.І. Перспективи інноваційного розвитку промисловості України // Економіка і прогнозування. 2006. - № 5. - С. 58-76.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Ю О Васютинська - Аналіз інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості