І М Кушал - Аналітичний базис організаційно-економічного механізму прийняття стратегічних вішень підприємствами - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 658:005.21

кушал і. м.

аналітичний базис організаціино-економічного механізму

прийняття стратегічних рішень підприємствами

0 8

2 2 2

GO GO ни

о

Рн

о е

и

Рн

X

нн

о

о К

и

с о

Современная теория и практика стратегического управления предприятием для целей страте­гического развития должна учитывать влияние внешней и внутренней среды на процесс реализации решений. Преодолению этой проблемы будет способствовать формирование адекватного условиям хозяйствования в Украине аналитического базиса механизма принятия стратегических решений предприятиями машиностроительной отрасли, включающего в себя информационное обеспечение и копмлексную диагностику. Его основой станет внедрение предложенной модели диагностики орга­низационно-экономического механизма принятия стратегических решений и установление соответ­ствующих диагнозов - виявление «узких мест» с помощью методов стратегического анализа.

Ключевые слова: аналитический базис, механизм, стратегические решения, диагностика, информационное обеспечение.

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні необхідно змінити підхід до управління підприємством, а саме, засто­сувати інструментарій стратегічного управління. Постійний вплив управляючої підсистеми на керовану реалізується в ри­нкових відносинах завдяки стратегічним рішенням. Для забезпечення високої ефек­тивності та гнучкості стратегічних рішень необхідно переглянути традиційні методи управління підприємством, реалізувати сучасні підходи з прийняття стратегічних рішень, що будуть базуватись на певному аналітичного базису організаційно-економічного механізму прийняття страте­гічних рішень підприємствами.

Аналіз останніх досліджень і пуб­лікацій. Різним аспектам цієї проблеми присвячено наукові праці вітчизняних [1; 2; 3] і зарубіжних вчених [4; 5; 6]. Ними розв'язано багато теоретичних і практич­них завдань, що обумовлені змістом робо­ти з прийняття стратегічних рішень.

Разом з тим, в виконаних дослі­дженнях не знайшли достатнє відображен­ня питання процесу реалізації стратегічних рішень через механізм їх прийняття на ос­нові створення адекватного до зовнішньо­го і внутрішнього середовища аналітично­го базису та принципів діагностики з ме­тою розробки стратегії стійкого розвитку.

Необхідність вдосконалення систе­ми стратегічного управління підприємст­вом та відсутність методичної основи створення аналітичного базису організа­ційно-економічного механізму прийняття стратегічних рішень набуває актуальності та потребує відокремлення в самотійний предмет дослідження, що і визначає мету даної статті.

Виклад основного матеріалу. По­няття «аналітичний базис» за свою суттю не потребує ретельного розгляду та дослі­дження, тому зосередимось на визначенні - аналітичного базису організаційно-економічного механізму прийняття страте­гічних рішень підприємствами, його скла­дових та послідовності створення.

Аналітичний базис організаційно-економічного механізму прийняття страте­гічних рішень та його головних складових представлено на рис. 1., з якого наочно ви­дно, що головними складовими його є ін­формаційне забезпечення та діагностика діючого організаційно-економічного меха­нізму з урахуванням впливу факторів зов­нішнього та внутрішнього середовища.

Надійний аналітичний базис для формування ефективного організаційно-економічного механізму прийняття страте­гічних рішень підприємствами можливий тільки на базі комплексної діагностики ді­яльності машинобудівної галузі та зокрема окремих підприємств на макрорівні, оскі­льки вона є його головною складовою.

Діагностика, в даному випадку, дає змогу не тільки дослідити економічний стан галузі в цілому (макрорівень), а й ви­явити проблеми, з якими стикаються підп­риємства в своїй діяльності (мікрорівень). Під проблемою звичайно розуміється не-

відповідність стану керованого об'єкту ці­лям, поставленим керівником. Стратегічна проблема відрізняється від слабких сторін підприємства. Якщо слабкі сторони визна­чаються за допомогою порівняння підпри­ємствами з фірмами-конкурентами, то проблема виникає, коли спостерігається невідповідність між цілями підприємства і поточним станом справ.

Формування та доповнення

Мета стратегічно­го рішення

Реалізація стратегічного рі­шення

Показники діяльності підприємства

Інформаційний масив

Аналітичний масив

Прикладний масив

Створення систе­ми інформаційно­го

забезпечення

Відхилення інформації

Аналіз інформації

Діагностика ОЕМ

ПСР

- на макрорівні

- на мікрорівні

Встановлення діа­гнозу

- виявлення «ву­зьких місць»

- визначення ре­зервів зростання 0 4 4 8

2 2 2

GO GO

Рис. 1. Логічна схема аналітичного базису організаційно-економічного механізму прийняття стратегічних рішень підприємствами Джерело: розроблено автором

Одна з головних проблем вітчизня­них підприємств полягає в протиріччі між ринковим зовнішнім середовищем і внутрі­шньою виробничою орієнтацією. Вирішення цієї проблеми пов'язане з більш широким застосуванням маркетингового підходу в управлінні підприємствами [1, с. 274].

До інших стратегічних проблем мож­на віднести неефективний менеджмент, ни­зьку конкурентоспроможність підприємств та їхньої продукції, негнучку цінову політи­ку, невідповідність системи управління пер­соналом ринковим умовам та ін. Варто підк­реслити, що стратегічна проблема може бути спрямована як на подолання слабких сторін, та і на розвиток можливостей підприємства.

Отже, у процесі діагностики визна­чаються проблеми підприємства і причини виникнення. Одним з найважливіших вимог при проведенні дослідження є вимога ком­плексності. Суть цієї вимоги полягає в тому, щоб забезпечити вивчення різних сторін дія­льності підприємства: зовнішнього середо­вища, системи управління, цілей, завдань і реалізованої стратегії, матеріальних ресурсів, виробництва, фінансів, продукції кадрів та ін.

Особливо це необхідно в тих випадках, коли в процесі попередньої діагностики з'ясовується, зо основні слабкі сторони під­приємства припадають на одну-дві сфери діяльності.

Все вище зазначене, пов'язане з ви­явом особливостей і напрямів діагностики організаційно-економічного механізму при­йняття стратегічних рішень (ОЕМ ПСР) з метою підвищення їх ефективності, потребує детального дослідження та має певну актуа­льність відносно сучасних економічних умов господарювання.

Перед тим, як перейти до розгляду діагностики організаційно-економічного ме­ханізму прийняття стратегічних рішень під­приємством, необхідно звернутись до тлу­мачення самого поняття „діагностика". Єди­ної відповіді на це питання не має і до тепе­рішнього часу, оскільки вчені використову­ють діагностику в різних галузях науки, та­ких як кібернетика, генетика, медицина, фі­лософія, економіка, та відповідно ставлять перед нею різні цілі та завдання.

о

(N in

Р О

е и Р

X

к Н

о Н о К

и

С

к П о

Ожогов С. І. [2, с. 164] таким чином трактує це поняття - 1) вчення про способи діагнозу; 2) про встановлення діагнозу.

Борісов А.Б. [3, с. 174] діагностику економічної системи розглядає, як сукуп­ність досліджень для визначення мети функ­ціонування господарюючого об'єкту (органі­зації, підприємства), способів їх дослідження, виявлення проблем і варіантів їх рішення.

Досить глибоке дослідження за да­ним питанням провела Костирко Л.А. [4, с. 63], яка запропонувала наступне визначення - кібернетична система, в складі якої відо­кремлено, як мінімум, три найбільш важли­вих елементів: вхід, процес, вихід. На вході моделюється можливі варіанти формування інформаційних даних. Процес передбачає моделювання процедур порівняння декіль­кох показників, а також констатування наяв­ності або відсутності відхилень між ними. На виході здійснюється моделювання оцінки і модифікації показників, а також передача результатної інформації для прийняття рі­шень.

Гевліч Л.Л [5, с. 5] під стратегічною діагностикою підприємства пропонує розу­міти - етап стратегічного управління, спря­мований на визначення поточного стану під­приємства з метою виявлення його відповід­ності вибраній стратегії, оцінки стратегії, що реалізується, а також розробку системи за­ходів для ліквідації стратегічних розривів або корегування стратегії. На відміну від стратегічного аналізу стратегічній діагнос­тиці властива цільова проблемна спрямова­ність і використання заздалегідь відомого інструментарію.

Згідно з метою дослідження під діаг­ностикою організаційного механізму прийн­яття стратегічних рішень (ОЕМ ПСР), з на­шої точки зори, необхідно розуміти наступне визначення - це система методів і принципів розпізнавання „вузьких місць" організацій­но-економічного механізму прийняття стра­тегічних рішень підприємством та встанов­лення відповідного „діагнозу".

Основною метою діагностики органі­заційно-економічного механізму прийняття стратегічних рішень виступає виявлення йо­го „вузьких місць" або його уразливості, як відносно до зовнішнього так і внутрішнього середовища господарювання підприємства.

Діагностика організаційно-економічного механізму прийняття стратегі­

чних рішень дозволяє вирішити такі завдан-

ня:

- проаналізувати стан ОЕМ ПСР, його відповідність або невідповідність нормам, що визначаються потребами стратегічної діяльності підприємства;

- встановити логічні схеми „причини-наслідки", що пояснюють залежність ефек­тивності ОЕМ ПСР підприємством від якіс­но-кількісного складу його елементів і стру­ктури, а також стану середовища в якому він існує;

- систематизувати та описати причи­ни, що призвели до порушення в ОЕМ ПСР;

- визначити можливі види станів ОЕМ ПСР виходячи з фактичної та перспек­тивної структури його елементів;

- оцінити можливі наслідки стратегі­чних рішень з точки зору ефективності дію­чого ОЕМ ПСР та господарчої діяльності підприємства у цілому.

Таким чином, можна наголосити, що зовнішнє середовище здійснює свій вплив через вхід в систему діагностики ОЕМ ПСР - її мету, а діагностика ОЕМ ПСР впливає на зовнішнє середовище через її результат -діагноз.

З методологічної точки зору, діагнос­тика ОЕМ ПСР спрямована на підтримку стратегічних рішень та ефективне функціо­нування механізму їх реалізації. Суб'єктами діагностики ОЕМ ПСР виступають насампе­ред власники та керівники підприємства, об'єктом - організаційно-економічний меха­нізм прийняття стратегічних рішень підпри­ємством. Взаємозв'язок суб'єктів діагности­ки з об'єктами досягається за допомогою процедурного комплексу - сукупності мето­дів, ресурсів і методичного забезпечення.

Все вище зазначене дає змогу зроби­ти висновок, що діагностика ОЕМ ПСР є по­вноцінним різновидом стратегічного управ­ління, основним призначенням якого є отри­мання достовірної інформації для подальшо­го модифікування за допомогою процедур­ного комплексу діагностики і виявлення ву­зьких місць ОЕМ ПСР завдяки порівняння з контрольними крапками, тобто встановлення діагнозу.

Важливим моментом в дослідженні організаційно-економічного механізму при­йняття стратегічних рішень підприємства є побудова моделі його діагностики, а також обґрунтування обраних методів діагностики та системи її показників, створення інфор­

маційної бази та методичного забезпечення діагнозування (нормативи). Вище означена модель має складатись з наступних етапів: визначення мети діагностики; попередній збір релевантних інформаційних даних; ана­ліз впливу факторів зовнішнього середовища та внутрішнього середовища на ОЕМ ПСР; діагностування (вияв вузьких місць); встано­влення діагнозу.

Необхідно зазначити, що у ході діаг­ностики накопичується багато різноманітно­го матеріалу, на основі якого висовуються гіпотези вирішення існуючих проблем орга­нізаційно-економічного характеру.

Процес стратегічного управління ор­ганізацією [6, с. 633-647] - це процес оцінки та аналізу інформації. Від того, наскільки інформація якісна за змістом, часом та мож­ливістю обробки, залежить якість стратегіч­ного рішення.

Задля реалізації ефективних стратегі­чних рішень підприємство повинно створити та постійно діагностувати діючий організа­ційно-економічний механізм, що склався під впливом ринкових умов. Це обумовлює пев­ні вимоги до збору інформації задля діагнос­тики, а саме: визначити тип та обсяги необ­хідної для стратегічної діяльності інформації; розробити ефективну систему збирання, об­робки, використання та зберігання інформа­ції; вжити заходів для запобігання негатив­ного впливу недостовірної інформації на рі­шення, що приймаються; створити умови для ефективного використання необхідної інформації для прийняття стратегічних рі­шень.

Стратегічні рішення безпосередньо визначають долю підприємства, впливають на його розвиток і життєдіяльність. Обґрун­тованість рішень, що приймаються, залежить від інформації, на якій вони базуються, а ці­на помилок постійно зростає.

Але навіть якщо обсягів необхідної інформації достатньо, це не завжди забезпе­чує прийняття ефективних стратегічних рі­шень. Наявну інформацію можна інтерпре­тувати по-різному, що залежить від специфі­ки гіпотези щодо функціонування об'єкта аналізу, методів обробки, перевірки та на­прямків використання інформації.

Можна стверджувати лише одне: ін­терпретація емпіричних даних у складному середовищі - як зовнішньому, так і внутріш­ньому - потребує створення ефективної мо­делі діагностики, що буде враховувати стра­тегічні інформаційні потреби підприємства. Саме тому, в запропонованій моделі діагнос­тики ОЕМ ПСР було передбачено другий блок - «попередній збір релевантних інфор­маційних даних».

Цей блок в запропонованій моделі ді­агностики буде використовуватись наступна інформація про підприємство: загальні відо­мості про підприємство; документообіг; ін­формація про фінансово-економічну діяль­ність; кадрова політика та система підви­щення кваліфікації; техніко-технологічне забезпечення процесів управління тощо.

Ефективність запропонованої моделі діагностики ОЕМ ПСР потребує ретельного вибору методів аналізу зовнішнього та внут­рішнього середовища, визначення факторів впливу і критеріїв їх оцінювання.

Запропонована модель діагностики ОЕМ ПСР обумовлює подальше встанов­лення діагнозу діючого на підприємстві ОЕМ ПСР на підставі проведеного дослі­дження - незадовільний (-), задовільний (+-), добрий (+).

Для наочності представимо діагноз підприємств машинобудування в Луганській області в табличному вигляді (табл. 1). Як видно за даними діагностики ОЕМ ПСР під­приємств машинобудівної галузі в Лугансь­кій області діагнози досить не втішні, два підприємства знаходяться в стані санації та мають незадовільний діагноз, інші теж ма­ють певні проблеми з організаційно-економічним механізмом, але не такі глоба­льні.

Висновки та перспективи пода­льших досліджень. Таким чином, аналі­тичний базис організаційно-економічного механізму прийняття стратегічних рішень підприємствами (інформаційне забезпе­чення та діагностика) створює інформа­ційно-аналітичну базу для побудови моде­лі ефективного механізму прийняття стра­тегічних рішень, що дасть змогу посилити потенціал підприємств машинобудування в Луганській області та створити певні умови для виникнення синергетичних ефе­ктів від вдалої управлінської діяльності.

0 4 4 8

2 2 2

GO GO

О (N

Р О

е и Р

X

к Н

о Н о К

и

С

П о

Т а б л и ц я 1

Діагноз організаційно-економічного механізму прийняття стратегічних рішень підприємств машинобудування в Луганській області

Показник

 

КМЗ

 

 

СМЗ

 

 

СВЗ

 

ХКЛ

 

 

ЗГТ

 

з/п

 

-

+-

+

-

+-

+

-

+-

+

-

+-

+

-

+-

+

1. Вплив зовнішнього середовища на ОЕМ ПСР

1.1

Макрорівень

х

 

 

х

 

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

1.2

Мікрорівень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- галузь

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

- конкуренти

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

2. Вплив внутрішнього середовища на ОЕМ ПСР

2.1

Економічної складо­вої

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- структура капіталу

х

 

 

х

 

 

 

х

 

х

 

 

 

 

х

 

- ефективність діяль-

х

 

 

х

 

 

 

х

 

х

 

 

 

 

х

 

ності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- виробнича програма

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

- аналіз витрат

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

- амортизація, май-

 

х

 

 

х

 

 

 

х

 

х

 

 

х

 

 

новий стан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- податкова політика

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

2.2

Організаційна скла­дова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- організаційна стру-

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

ктура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оцінка

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

керівників

 

 

 

 

 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

І М Кушал - Аналітичний базис організаційно-економічного механізму прийняття стратегічних вішень підприємствами

І М Кушал - Діагностика організаційно-економічного механізму прийняття стратегічних рішень підприємствами