І М Кушал - Аналітичний базис організаційно-економічного механізму прийняття стратегічних вішень підприємствами - страница 2

Страницы:
1  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вищої ланки управ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

5

6

-

5

6

-

2

8

1

4

7

-

2

7

2

Діагноз

задовільний, але

задовільний,

задовільний

задовільний

задовільний

 

 

ближче до неза-

але ближче до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

довільного

незадовільного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: розроблено автором

КМЗ - ВАТ „Краснолуцький машинобудівний завод"; СМЗ - ВАТ „Свердловський машинобудівний за­вод"; СВЗ - ВАТ „Стахановський вагонобудівний завод"; ХКЛ - ВАТ „Холдінгова компанія „Луганськтепло-воз";ЗГТ - ВАТ „Завод гірничорятувальної техніки „Горизонт".

Подальше дослідження повинно бути спрямоване на нейтралізацію виявлених за до­помогою стратегічного аналізу «вузьких місць», пошук заходів щодо створення можли­востей зростання потенціалу та розкриття іс­нуючих резервів розвитку в діяльності підпри­ємств.

Література

1. Хелдман К. Профессиональное управление проектом / К. Хелдман. - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2005. - 517с.

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / С.И. Ожегов [под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой.] - 28-е изд., Стереотип. М.: Рус.яз., 1988. - 750 с.

3. Борисов А.Б. Большой экономичес­кий словарь / А. Б. Борисов - М.: Книжный

мир, 2000. - 895 с.

4. Костирко Л.А. Діагностика потенці­алу фінансово-економічної стійкості підпри­ємства: Монографія./ Л.А. Костирко - Лу­ганськ: вид-во Сну ім. В.Даля, 2005. - 256 с.: табл. 42, іл. 58, бібліогр. 271 назв.

5. Гевлич Л. Л. Використання стратегі­чної діагностики в розробці стратегії підпри­ємства: Автореферат. / Л. Л. Гевлич - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. - с. 22.

6. Шершньова З.Є. Стратегічне управ­ління: підручник / З.Є. Шершньова [2-ге вид., перероб. і доп.] - К.: КНЕУ, 2004. - 699 с.

Рецензент:  Калінеску Т.  В.  - д.е.н.,  професор,  завідувач кафедри «Оподаткування» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ.

Стаття подана 17.02.2012 р.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

І М Кушал - Аналітичний базис організаційно-економічного механізму прийняття стратегічних вішень підприємствами

І М Кушал - Діагностика організаційно-економічного механізму прийняття стратегічних рішень підприємствами