Н Є Юрик - Антикризова стратегія підприємств машинобудівної галузі - страница 2

Страницы:
1  2  3 

Розрахунок сумарного показника рівня стійкості підприємства до кризи з урахуванням

к

внутрішніх чинників СПСКв = ^UJPm

Розрахунок сумарного показ ника рівня стійкості підприєм ства до кризи з урахуванням

к

зовнішніх чинників СПСКз = У^ UPm

Розрахунок загального показника стійкості підприємства до кризи ЗПСК = СПСКв + СПСКз

так

так

Абсолютно стійкий

Нормально стійкий

так

Нестійкий передкризовий

Кризовий

Кінець

Рис. 2. Блок-схема оцінювання рівня кризового стану машинобудівного підприємства

I

(1.1) j

UP(2)       I (2.1) j ' K 1.1 + I (2.2) j ' K 2.2 + I (2.3) j ' K 2.3 + I (2.4) j ' K 2.4 + ... + I (2.m) j ' K 2.m

n=1

n=1

Примітка: розроблено дисертантом.

Використання запропонованої блок-схеми оцінювання рівня кризового стану підприємства дає змогу чітко структурувати увесь діагностичний процес, звівши його до єдиної мети, завдань і об'єктів окремих етапів дослідження; забезпечити всіх користувачів повною, достовірною та своєчасною інформацією, необхідною для прийняття ефективних управлінських рішень та обґрунтування вибору, формування й реалізації стратегії в умовах кризи.

Беручи до уваги складність і масштабність машинобудівної галузі, досягнення мети - правильний вибір, формування та реалізація антикризової стратегії підприємствами даної галузі можливе тільки за умови дотримання наступних основних принципів: плановості; постійного контролю; швидкого реагування; цілеспрямованості; достовірності та повноти охоплення; прогнозованості; чіткості й послідовності; компетентності; багатоваріантності; колегіальності; максимізації результативності антикризових заходів; співвідношення дієвості (результативності) антикризових заходів та ризику їх реалізації.

Враховуючи дані принципи, а також теоретичні основи стратегічного управління і практику підприємств щодо здійснення заходів щодо виходу з кризи, запропоновано модель формування та реалізації антикризової стратегії машинобудівного підприємства (рис. 3).

Стратегічне планування

Оперативне планування

Блок 1 Розроблення антикризової стратегії

Визначення й постановка стратегічної мети та цілей

Антикризовий моніторинг внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства

Аналізування

напрямків дослідження (діагностуван­ня) кризового

стану підприємства

X

Стратегія виживання

Розроблення

і вибір стратегічних альтернатив виходу з кризи

Стратегія стабілізації

Стратегія зростання

L.

Блок 2 Впровадження і реалізація антикризової

Блок 3 Контроль і оцінювання антикризової _

Блок 4 Кориґування антикризової

; " [ 1~\11' [ І' [ '11

стратегії

стратегії

стратегії

,.            j ,.

Створення спеціальної робо­чої групи (анти-кризової групи)

-1-

Облік

результатів

антикризових

заходів 1-1-1

Продовження реалізації

антикризової стратегії

1

Організація виконання комплексу антикризових заходів -1-

і

Оцінювання ефективності антикризових заходів

 

1

Створення інформаційно­го забезпечення для впро­вадження і реалізації антикризової стратегії

 

 

 

1

1

 

Організація постійного підсумково­го контролю

за

виконанням антикризо-вої стратегії

Перегляд основних результатів реалізації антикризо-вої стратегії та

внесення пропозицій з кориґування

1

 

 

Проведення поточного контролю

 

 

Рис. 3. Модель формування і реалізації антикризової стратегії машинобудівного підприємства Примітка: розроблено дисертантом. Дана модель відображає комплекс стратегічних та оперативних заходів, кожен із яких підпорядкований єдиній меті, цілям і завданням, пов'язаних із реалізацією антикризової політики підприємства, а її використання дасть підприємству змогу в  кризових умовах не тільки розв'язати проблему виживання, а й реалізувати перспективу подальшого розвитку.

Для оптимального вибору антикризової стратегії машинобудівного підприємства запропоновано застосовувати метод структурно-морфологічного аналізу. На його основі розроблено структурно-морфологічну матрицю, що відображає технологію вибору антикризової стратегії для кожного досліджуваного машинобудівного підприємства (табл. 2).

Таблиця 2

Структурно-морфологічна матриця вибору антикризових стратегій _машинобудівного підприємства_

з/п

Критерії антикризової стратегії

Різновиди характеристик

1

Прибутковість і

(ПР11) < 0

(ПР12) від

(ПР13) від 1

(ПР14) > 1

 

рентабельність

від'ємні

0,5 до 0

до 0,5

високі

 

підприємства (ПР)

 

незначні

середні

 

2

Стан та використання

(ОФ21) від 0,5 до 0

(ОФ22) від

(ОФ23) > 1

 

основних фондів

незначні

 

1 до 0,5

високі

 

підприємства (ОФ)

 

 

середні

 

3

Показники ділової

(ДА31) від 0,5 до 0

(ДА32)

(ДА33) > 1

 

активності

незначні

 

середні

високі

 

підприємства (ДА)

 

 

 

 

4

Показники фінансової

(ФС41) < 0

(ФС42) від

(ФС43) від

(ФС44) > 1

 

стійкості

від'ємні

0,5 до 0

1 до 0,5

високі

 

підприємства (ФС)

 

незначні

середні

 

5

Платоспроможність та

(ПЛ51) < 0

(ПЛ52) від

(ПЛ53) від

(ПЛ54) > 1

 

ліквідність майна

відсутні

0,5 до 0

1 до 0,5

високі

 

підприємства (ПЛ)

 

незначні

середні

 

6

Показник імовірності

(БП63) низький

(БП62) в

(БП61)

 

банкрутства

(> 3)

 

межах

високий

 

підприємства (БП)

 

 

норми (від 1,81 до 2,9)

(1,8 і менше)

7

Ефективність

(ВП71) < 0

 

(ВП72) від

(ВП73) > 1

 

використання

низька

 

1 до 0,5

висока

 

персоналу підприємства (ВП)

 

 

середня

 

Примітка: розроблено дисертантом самостійно.

Рекомендований    вибір    стратегії    для    кожного досліджуваного машинобудівного підприємства представлений у таблиці 3.

Таблиця 3

Рекомендований вибір антикризової стратегії для кожного досліджуваного _машинобудівного підприємства_

Назва показника за напрямами оцінювання

ВАТ «Свердловський машзавод»

ВАТ «Дрогобиць­кий машинобудівний завод»

ВАТ «ТРЗ Оріон»

ВАТ «Львівський завод фрезерних верстатів»

ВАТ «Півден-ноелектромаш»

ВАТ «Красно-луцький машино­будівний завод»

Показники прибут­ковості та рентабель­ності підприємства

ПР12

ПР12

ПР11

ПР12

ПР11

ПР11

Показники, що характеризують стан та використання основних фондів підприємства

ОФ22

ОФ22

ОФ22

ОФ22

ОФ22

ОФ22

Показники ділової

активності

підприємства

ДА33

ДА32

ДА32

ДА32

ДА33

ДА33

Показники фінансової стійкості підприємства

ФС41

ФС43

ФС44

ФС44

ФС42

ФС42

Показники

платоспроможності та ліквідності майна підприємства

ПЛ52

ПЛ53

ПЛ54

ПЛ53

ПЛ52

ПЛ52

Показник імовірності

банкрутства

підприємства

БП63

БП63

БП63

БП63

БП63

БП61

Показники ефективнос­ті використання персо­налу підприємства

ВП73

ВП73

ВП72

ВП73

ВП71

ВП71

Рекомендована стратегія

Стабі­лізації

Стабі­лізації

Стабі­лізації

Стабі­лізації

Стабі­лізації

Вижи­вання

Примітка: сформовано дисертантом.

З метою реалізації антикризової стратегії пропонується матриця впровадження антикризової стратегії машинобудівного підприємства, що відображає етапи цього процесу з урахуванням загального показника стійкості підприємства до кризи (рис. 4).

Загальний показник стійкості підприємства до кризи

ІІ

Початкова стадія впровадження (підготовка

часткове

To

впровадження антикризової стратегії)

Т1

Стадія впровадження основних заходів антикризової стратегії

Т2

Стадія отримання

перших результатів

Т3

Стадія впровадження додаткових (похідних) заходів антикризової стратегії

Т4

ІІІ

Стадія виходу підприємства з кризи

Т5

- І крива - крива швидкого поліпшення функціонування підприємства як результат правильного вибору антикризової стратегії (максимально ефективний шлях);

- ІІ крива - крива оптимального впровадження стратегічних антикризових рішень відповідно до обраної стратегії (оптимальний шлях);

- ІІІ крива - крива неправильно вибраної антикризової стратегії (критичний шлях).

Рис. 4. Матриця впровадження антикризової стратегії машинобудівного

підприємства

Примітка: розроблено дисертантом.

І

і

Із метою оцінювання доцільності впровадження антикризової стратегії у роботі запропоновано використовувати трендове прогнозування прибутковості досліджуваних машинобудівних підприємств.

Простеживши динаміку прибутків/збитків машинобудівних підприємств, ми дійшли висновку, що для прогнозування досліджуваного показника доцільно застосувати квадратичне рівняння типу (поліном 2 степеня):

у = а + bt+ct2 (1)

де у - прибуток/збиток машинобудівного підприємства; а, b, с - коефіцієнти рівняння; t - змінна часу.

Для визначення параметрів (a, b, c) квадратичного рівняння слід розв'язати систему рівнянь:

Xy = a n + b     t + с     t2, <Xy ^t = a ^t + b X12 + c Xt3' (2) X У 11 = a     11 + b     t3 + c     t4.

На основі коефіцієнтів а, b, с записуємо квадратичне рівняння і за його допомогою складаємо прогноз для майбутніх періодів шляхом підстановки необхідного значення t у рівняння (1): t=n+1; t=n+2 і т.д.

Розрахунок коефіцієнтів (a, b, c) за системою рівнянь (2) є трудомістким процесом, тому для пришвидшення прогнозування прибутковості досліджуваних машинобудівних підприємств та підвищення достовірності отриманих результатів використано програмне забезпечення Microsoft Excel.

Результати прогнозування прибутковості для досліджуваних машинобудівних підприємств на 2011 р. наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Результати прогнозування прибутковості досліджуваних машинобудівних підприємств на 2011 рік, методом екстраполяції трендів

Роки

ВАТ «Свердловський машзавод»

ВАТ

«Дрогобицький машбуд завод»

ВАТ

«Львівський завод фрезерних верстатів»

ВАТ

«Краснолуцький машзавод»

ВАТ «ТРЗ Оріон»

ВАТ «Південно-електромаш»

2005

600,30

568,40

854,40

254,80

287,00

452,00

2006

-2108,20

-221,80

124,20

190,80

450,00

-4651,00

2007

-4505,60

-2384,20

-150,00

-9943,00

10,00

-12324,00

2008

694,80

1838,30

-116,30

-13632,00

351,00

-7415,00

2009

1782,00

2643,00

411,40

-7773,00

-4822,22

-12069,00

2010

842,54

2351,48

917,46

-1409,80

-239,80

-5943,20

Прогноз 2011

1285,55

1597,94

953,14

-1139,20

-195,64

-3004,70

Примітка: розраховано дисертантом самостійно.

Відповідно до алгоритму розв'язування трендового рівняння графічне представлення результату на прикладі ВАТ «Львівський завод фрезерних верстатів» подане на рисунку 5.

Прибуток,

тис ВАТ «Львівський завод фрезерних верстатів»

'   1200 -і-

-400

Рис. 5. Графічне представлення результатів прогнозування прибутків ВАТ «Львівський завод фрезерних верстатів» на 2011 рік, методом

екстраполяції трендів

Примітка: розраховано дисертантом самостійно.

Застосування методу екстраполяції трендів дало змогу спрогнозувати величину прибутку досліджуваних підприємств, що є основою для своєчасного прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень, пов'язаних як із вибором, так і з реалізацією того чи іншого виду антикризової стратегії. Виведення підприємства зі стану кризи можна розглядати як стратегічну мету, реалізація котрої неможлива без залучення всього потенціалу підприємства. У міру завершення реалізації заходів антикризової програми та отримання позитивних результатів потреба в розробленні стратегії діяльності актуалізується, оскільки саме в стратегічному плані мають бути закріплені отримані здобутки і створені передумови для запобігання повторенню кризових явищ.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-практичного завдання вибору, розроблення й реалізації антикризової стратегії машинобудівного підприємства, що сприятиме не тільки виведенню підприємства зі стану кризи, а й стабілізації діяльності та подальшого його розвитку. Основні теоретичні та прикладні висновки та результати, отримані в процесі проведення досліджень, полягають у наступному:

1. Загострення загальної економічної кризи зумовлює необхідність уточнення та поглиблення поняття «антикризова стратегія». Результати дослідження дали змогу визначити її як комплекс дій, спрямованих на передбачення та недопущення різного роду кризових ситуацій, стабілізацію і подальший розвиток підприємства.

2. Процес аналізування та оцінювання основних чинників, що впливають на кризовий стан машинобудівного підприємства, і чинників, які визначають антикризову стратегію підприємства, має бути комплексним. Саме тому запропонована у роботі схема розгорнутого їх аналізування дасть змогу одночасно врахувати всі чинники та етапи їхнього дослідження. З метою ефективного оцінювання впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовищ машинобудівного підприємства запропоновано використовувати загальний показник стійкості підприємства до кризи. Перевагою використання даного показника є його структура, що дає змогу враховувати питому вагу кожного чинника зі зовнішньої і внутрішньої груп, а їх взаємодія, яка закладена в даному показнику, - побачити повну та реальну картину діяльності підприємства в умовах кризової ситуації.

3. З метою виявлення тенденцій і закономірностей прояву кризових явищ на прикладах вітчизняних машинобудівних підприємств запропоновано застосовувати комплексне діагностування їх загального стану, основним завданням якого є встановлення розрахунково-аналітичної залежності основних показників діяльності підприємства і кризових процесів, що представлене у вигляді комплексної моделі діагностування кризового стану машинобудівного підприємства. Використання даної моделі на практиці дасть змогу менеджерам, які будуть здійснювати реалізацію антикризової стратегії, модифікувати даний процес для підвищення його ефективності та результативності.

4. Здійснена систематизація та доповнення узагальнюючих ознак і причин кризового стану досліджуваних машинобудівних підприємств дасть змогу провідним спеціалістам-менеджерам із антикризового управління і керівникам підприємств провести діагностування та оцінювання рівня кризового стану підприємства у вигляді комплексного економічного дослідження. Це дає підстави до впровадження запропонованого універсального методу оцінювання кризового стану для всіх підприємств машинобудівної галузі. Перевагою даного методу є врахування основних ознак і причин кризового стану, а також визначення його глибини на основі розроблення блок-схеми оцінювання рівня кризового стану машинобудівного підприємства. Використання даної блок-схеми дасть змогу не тільки чітко структурувати увесь діагностичний процес, а й прийняти правильне управлінське рішення щодо вибору, формування та реалізації його антикризової стратегії.

5. Із позиції комплексного підходу автором запропоновано здійснювати вибір антикризової стратегії машинобудівного підприємства з використанням методу структурно-морфологічного аналізу, на основі якого для кожного з досліджуваних машинобудівних підприємствбула розроблена структурно-морфологічна матриця вибору антикризової стратегії. Даний метод призначений для виявлення внутрішнього складу предметної галузі, фіксації появи принципово нових розробок (ідей, технічних рішень тощо) і дає змогу обґрунтувати вибір і формування будь-якої стратегії підприємства, в тому числі антикризової як на галузевому, так і на підгалузевому рівнях.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Н Є Юрик - Антикризова стратегія підприємств машинобудівної галузі

Н Є Юрик - Обґрунтування основних принципів та аналіз аспектів розроблення антикризової стратегії машинобудівного підприємства