Н Є Юрик - Антикризова стратегія підприємств машинобудівної галузі - страница 3

Страницы:
1  2  3 

6. З метою реалізації антикризової стратегії запропонована матриця впровадження антикризової стратегії машинобудівного підприємства, що відображає етапи цього процесу з урахуванням загального показника стійкості підприємства до кризи і допоможе не тільки усунути проблеми оперативних заходів стосовно виходу підприємства з кризи, а й виявити основні причини виникнення кризового стану підприємства;

7. Запропоновано оцінювати вибір та реалізацію антикризової стратегії методом трендового прогнозування прибутку досліджуваних машинобудівних підприємств, що може стати базовою основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, пов'язаних із кориґуванням та переглядом антикризової стратегії.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ Публікації у наукових фахових виданнях

1. Юрик Н. Є. Роль структури управління підприємством у процесі реалізації антикризової стратегії / Н. Є. Юрик // Актуальні проблеми економіки.

- 2011. - № 3 (117). - С. 179-183. - 0,40 д. а.

2. Юрик Н. Є. Особливості вибору антикризової стратегії машинобудівних підприємств на основі структурно-морфологічного аналізу / Н. Є. Юрик // Економічний часопис-XXI. - 2011. - № 1 - 2. - С. 62-65. - 0,39 д. а.

3. Юрик Н. Є. Антикризова стратегія - умова стабільного розвитку підприємства / Н. Є. Юрик, Н. Б. Кирич // Сталий розвиток економіки. - 2010. -№ 3. - С. 57-62. - 0,44 д. а. [Особистий внесок: запропонована розширена класифікація антикризових стратегій і модель вибору та розроблення антикризової стратегії машинобудівного підприємства - 0,22 д. а.].

4. Юрик Н. Є. Інноваційна діяльність в умовах міжнародного науково-технічного співробітництва / Н. Є. Юрик, Н. Б. Кирич // Інноваційна економіка.

- 2010. - № 4 (18). - С. 8-13. - 0,54 д. а. [Особистий внесок: обґрунтовано вплив інноваційної діяльності на ефективність виробництва і стабільну діяльність підприємств в умовах міжнародного науково-технічного співробітництва - 0,27 д. а.].

5. Юрик Н. Є. Інноваційні аспекти розроблення стратегії в умовах кризової ситуації / Н. Є. Юрик // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. - Вип. 265 : в 9 т. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. - С. 1424-1428. - 0,34 д. а.

6. Юрик Н. Є. Обгрунтування основних аспектів розроблення антикризової стратегії машинобудівного підприємства / Н. Є. Юрик // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : зб. наук. праць. - Луцьк : ЛНТУ, 2010. -Вип. 7 (26). Ч. 3. - С. 398-404. - 0,27 д. а.

7. Юрик Н. Є. Оцінювання рівня кризового стану машинобудівного підприємства як основа розроблення антикризової стратегії / Н. Є. Юрик // Економічний простір : зб. наук. праць. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. - № 43. - С. 323-329. - 0,31 д. а.

8. Юрик Н. Є. Розробка єдиних методичних і теоретичних підходів до діагностики рівня кризового стану підприємств машинобудівної галузі / Н. Є. Юрик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 3. Т. 1. - С. 245-247. - 0,33 д. а.

9. Юрик Н. Є. Удосконалення механізму вибору антикризової стратегії підприємствами машинобудівної галузі / Н. Є. Юрик, Т. І. Кужда // Ефективна економіка. - 2010. - № 11. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua - 0,31 д. а. [Особистий внесок: обгрунотовано механізм вибору антикризової стратегії машинобудівного підприємства методом стратегічних альтернатив - 0,16 д. а.].

10. Юрик Н. Є. Управління персоналом підприємства як елемент антикризової стратегії / Н. Є. Юрик // Галицький економічний вісник. - 2010. -№ 3 (28). - С. 121-126. - 0,50 д. а.

11. Юрик Н. Є. Розроблення блок-схеми оцінювання рівня кризового стану машинобудівного підприємства / Н. Є. Юрик // Економіка та держава. - 2011. -№ 2. - С. 92-96. - 0,55 д. а.

12. Юрик Н. Є. Вплив конфліктів на вибір стратегії в умовах кризи / Н. Є. Юрик // Соціально-економічні проблеми і держава : зб. наук. праць. -Тернопіль : Терно-граф, 2010. - Вип. 1 (3). - С.124 - 129. - 0,53 д. а.

13. Юрик Н. Є. Інноваційні підходи до розробки антикризової стратегії в сучасних умовах / Н. Є. Юрик // Соціально-економічні проблеми і держава : зб. наук. праць. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Особливості організації менеджменту інноваційної діяльності в умовах реґіону"], 27-28 лют. 2009 р. - Тернопіль : Терно-граф, 2009. - Вип. 1 (2). - С. 202 - 209. - 0,54 д. а.

Інші публікації, що додатково відображають результати дисертації

14. Юрик Н. Є. Застосування інновацій в процесі антикризового управління на підприємствах машинобудівної галузі / Н. Є. Юрик // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави : Матеріали IV Міжнар. наук.-прак. конф., 11­12 листоп. 2010 р. : В 4 т. - Т. 3. - Д. : Біла К. О., 2010 - С. 126-128. - 0,14 д. а.

15. Юрик Н. Є. Роль та значення антикризової стратегії в сучасних умовах діяльності машинобудівних підприємств / Н. Є. Юрик // Освітній процес: погляд зсередини : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 листоп. 2010 р. : В 2 т. - Д. : Біла К. О., 2010 - С. 137-139. - 0,13 д. а.

16. Юрик Н. Є. Проблеми вибору технології реалізації антикризових стратегій / Н. Є. Юрик // Моделювання та прогнозування економічних процесів: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 8-11 грудня 2010 року. - К. : НТУУ «КПІ», 2010. -С. 182-183. - 0,10 д. а.

17. Юрик Н. Є. Особливості діагностування кризового стану машинобудівного підприємства / Н. Є. Юрик // Актуальні задачі сучасних технологій : збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, 21-22 грудня 2010 року. - Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2010. - С. 164. - 0,07 д. а.

АНОТАЦІЯ

Юрик Н. Є. Антикризова стратегія підприємств машинобудівної галузі. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2011.

Дисертаційну роботу присвячено розв'язанню проблеми розроблення теоретичних положень та прикладних рекомендацій щодо вибору, формування й реалізації антикризової стратегії підприємств машинобудівної галузі.

У роботі висвітлено теоретико-методичні підходи до визначення сутності й значення антикризової стратегії в умовах нестабільного ринкового середовища. Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку машинобудівних підприємств, особливості їх діагностування та оцінювання чинників, що впливають на кризовий стан підприємств даної галузі.

Удосконалено процес оцінювання кризового стану машинобудівного підприємства та обґрунтовано основні принципи розроблення антикризової стратегії підприємства. Запропоновано шляхи удосконалення процесу реалізації антикризової стратегії підприємств машинобудівної галузі.

Ключові слова: машинобудування, машинобудівні підприємства, криза, кризовий стан, рівень кризового стану, діагностування стану, антикризова стратегія.

АННОТАЦИЯ

Юрик Н. Е. Антикризисная стратегия предприятий машиностроительной отрасли. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 - экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности) - Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, Тернополь, 2011.

Диссертация посвящена вопросам разработки теоретических положений и практических рекомендаций по осуществлению выбора, формирования и реализации антикризисной стратегии предприятий машиностроительной отрасли.

В первом разделе «Теоретические и прикладные основы формирования и реализации антикризисной стратегии машиностроительных предприятий» раскрыто теоретико-методические подходы к определению сущности и значения антикризисной стратегии в условиях нестабильной рыночной среды.

Углублено понимание терминов «кризисные явления», «кризисная ситуация», «антикризисная стратегия», предложено классификацию антикризисных стратегий, раскрыто роль и значение антикризисных стратегий в системе стратегий предприятий, проанализировано действующие подходы к технологии реализации антикризисных стратегий в условиях как стабильной внешней среды, так и возникновения мгновенных кризисных ситуаций.

Во втором разделе "Диагностирование состояния и анализ основных аспектов функционирования предприятий машиностроительной отрасли в условиях кризиса" проанализировано современное состояние и тенденции развития предприятий машиностроения, определены факторы, влияющие на их кризисное состояние, доведено необходимость диагностирования состояния отечественных предприятий с целью выбора и реализации антикризисной стратегии.

В третьем разделе "Разработка и реализация антикризисной стратегии машиностроительного предприятия" усовершенствовано процесс оценивания кризисного состояния машиностроительного предприятия, обосновано основные принципы разработки антикризисной стратеги предприятия, предложено структурно-логическую схему комплексного диагностирования кризисного состояния предприятия и разработано блок-схему оценивания уровня кризисного состояния машиностроительного предприятия. Предложено пути усовершенствования процесса реализации антикризисной стратеги предприятий машиностроительной отрясли, путем разработки матрицы внедрения антикризисной стратегии. С целью оценивания выбора и реализации антикризисной стратегии предложено метод трендового прогнозирования уровня прибыльности отечественных предприятий.

Ключевые слова: машиностроение, машиностроительные предприятия, кризис, кризисное состояние, уровень кризисного состояния, диагностирование состояния, антикризисная стратегия.

ANNOTATION

Yuryk N. E. Anti-crisis strategy of the mechanical engineering enterprises. -Manuscript.

Thesis for the Degree of Candidate of Economics, specialty 08.00.04 - Economy and Management of Enterprises (by economic activities types) - Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Ternopil, 2011.

Dissertation deals with the development of the theoretical items and applied recommendations concerning selection, formation and implementation of anti-crisis strategy of the mechanical engineering enterprises.

The theoretical and methodological approaches to determine the essence and significance of anti-crisis strategies in the conditions of unstable market environment are described in the thesis. The current state and trends of the mechanical engineering enterprises are analyzed. The features of the mechanical engineering enterprises diagnosis and evaluation of the factors affecting the crisis state of the mechanical engineering enterprises are described in the theses.

The evaluation of the crisis state of the mechanical engineering enterprise is improved. The basic principles of developing the anti-crisis strategy of the enterprise are substantiated. The ways of improving the implementation of the anti-crisis strategy of the mechanical engineering enterprise are proposed.

Key words: mechanical engineering, mechanical engineering enterprises, crisis, crisis state, level of crisis state, diagnosing of state, anti-crisis strategy.

Підписано до друку 25.05.2011. Формат 60x90 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.Умов.-друк. арк. 0,9. Наклад 100 прим. Замовлення №3-2505.

Друк Пп. Цимбал Л. Є. Свідоцтво про реєстрацію № 926951 від 30.07.2009 р. м. Тернопіль, просп. С. Бандери, 15. тел. (0352) 52-52-50.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Н Є Юрик - Антикризова стратегія підприємств машинобудівної галузі

Н Є Юрик - Обґрунтування основних принципів та аналіз аспектів розроблення антикризової стратегії машинобудівного підприємства