В И Труды - Античный мир византия к 70-летию профессора в и кадеева - страница 1

Страницы:
1  2 

Електронна бібліотека

видань історичного факультету

Харківського університету

Труды В. И. Кадеева II Античный мир. Византия: К 70-летию профессора В. И. Кадеева (Сб. науч. трудов). - Харьков: АО «Бизнес Информ», 1997. - C. 17 - 25.

При використанні матеріалів статті обов'язковим є посилання на її автора з повним бібліографічним описом видання, у якому опубліковано статтю. Дана електронна копія статті може бути скопійована, роздрукована і передана будь-якій особі без обмежень права користування за обов'язкової наявності першої (даної) сторінки з повним бібліографічним описом статті. При повторному розміщенні статті у мережі Інтернет обов'язковим є посилання на сайт історичного факультету.

Адреса редакційної колегії:

Україна, 61077, Харків, пл. Свободи, 4,

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,

історичний факультет. E-mail: istfac@univer.kharkov.ua

©Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна; історичний факультет ©Автор статті

©Оригінал-макет та художнє оформлення - зазначене у бібліографічному описі видавництво ©Ідея та створення електронної бібліотеки - А. М. Домановський

ЧІ*     «І*     «І*     «І*      «І»      «І*      «І*      «А*      «А*      «А*      «І*     «А*      «А*      «І*     «А*      лІм      «і*      «І»      «І» «|>

ТРУДЫ В. И. КАДЕЕВА

1954

1. Славянские гончарные клейма на Харьковщине / / Итоговая студ. науч. конф., посвящ. 84-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина: Тез. докл.Харьков, 1954,— С, 45-47.

1956

2. К истории обработки цветных металлов у племен салтовской культуры // Итоговая студ. науч. конф., посвящ. 86-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина: Тез. докл. Харьков, 1956.

1958

3. Археология в ХГУ за 40 лет: Путеводитель по выставке. Харьков: Изд-во ХГУ, 1958 — 47 с: ил.

1961

4. Економіка античного Херсонеса в радянській історіографії / / Уч. зап. Харк. ун-ту — 1961.— Т. 117: Тр. іст. фак,— Т. 8.— С. 19-33.

5. Соляний промисел в пізньоантичному Херсонесі (I IV ст. н. е.) // Археологія.— 1961,— Т. 13.— С. 89-94.

1962

6. Производство изделий из цветных металлов в позднеантичном Херсонесе / / Тез. науч. конф. аспирантов каф. обществ, наук Харьк. ун-та, посвящ. 92-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Харьков, 1962.— С. 122-124.

7. Риболовний промисел у Херсонесі в перших віках н. е. // Уч. зап. Харк. ун-ту — 1962.— Т. 124: Тр. іст. фак.— Т. 9,— С. 59-79.

1963

8. Ремесла и промыслы Херсонеса Таврического в I—IV веках н. э.: Дис... канд. ист. наук. Харьков, 1963.— 362 с: 14 л. табл. (Харьк. гос. ун-т). То же, автореф. Харьков, 1963.— 16 с.

9. Некоторые результаты спектрального исследования цветных металлов из позднеантичного Херсонеса / / Сообщ. Херсонес, музея.— 1963.— Вып. 3.— С. 32-44.

10. О технологии изготовления некоторых изделий из цветных металлов в позднеантичном Херсонесе / В. И. Кадеев, Л. А. Солнцев, Л. Д. Фомин // Сов. археология.— 1963.— № 1.— С. 43-48.

11. Раскопки в Херсонесе Таврическом // Красное знамя.— 1963.— 17 нояб.

12. Реф.: Соляной промысел в позднеантичном Херсонесе / / Bibliotheca classica orientals. Heft 6. Berlin, 1963. S. 337.

1964

13. Нові нумізматичні надходження Археологічного музею Харківського державного університету / В. І. Кадєєв, Б. П. Зайцев / / Наук.-інф. бюл. Архів, управління УРСР.— 1964.— № З,— С. 110-111.

14. Реф.: О технологии изготовления некоторых изделий из цветных металлов в позднеантичном Херсонесе / В. И. Кадеев, Л. А. Солнцев, Л. Д. Фомин // Bibliotheca classica orientalis. Heft 3.— Berlin, 1964,— S. 179.

15. Подводные исследования в районе Херсонеса, 1964 г. / / Материалы сессии, посвящ. итогам археологических и этнографических исследований 1964 г. в СССР: Тез. докл.— Баку, 1965.— С. 106-107.

16. Новое открытие в Херсонесе // Красное знамя.— 1964.— 22 сент.

1965

17. Аланские надписи: Новые находки харьковских археологов / / Красное знамя.— 1965.— 26 июня.

18. В поисках затонувших кораблей: (Подводные археол. исследования у берегов Херсонеса] / / Красное знамя.— 1965.— 10 окт.

1966

19. Подводные археологические исследования в районе Херсонеса 1964-1965 гг. / / Пленум Ин-та археологии (АН СССР) 1966 года. Секция «Античная археология»: Тез. докл. М., 1966.— С. 11-12.

20. 75-річчя К. Е. Гріневича // Укр. іст. журн,— 1966,— № 9.— С. 136-137.

21. Технологія виготовлення «бронзових» прикрас з могильника II—IV ст. н. е. біля радгоспу «Севастопольський» / В. І. Кадєєв, Л. О. Солнцев, Л. Д. Фомін // Вісн. Харк. ун-ту,— 1966,— № 17: Іст. сер.— Вип. 1 — С. 99-105.

22. Новые открытия под водой: [О подводных исслед. у берегов Херсонеса археолог, экспедиции Харьк. ун-та] / / Красное знамя.— 1966.— 13 окт.

23. Херсонес раскрывает тайны / / Красное знамя.— 1966.— 20 дек.

1967

24. К 75-летию К. Э. Гриневича // Сов. археология.— 1967.— № 4.— С. 187-189: портр.

25. Некоторые результаты петрографических исследований античной керамики из Херсонеса / В. И. Кадеев, С. И. Шумейко / / Зап. Одес. Археол. о-ва.— 1967.— Т. 2 (35).— С. 271-276: ил.

26. Подводные исследования у берегов Херсонеса / В. И. Кадеев, В. И. Виш­невский / / Археологические открытия 1966 года. М., 1967.— С. 257-258.

27. Український краєзнавець і археолог В. О. Бабенко // Укр. іст. журн.— 1967.— № 12,— С. 104.

1968

28. Археологія на дні моря / / Знання та праця.— 1968.— № 5.— С. 25-26: фото.

29. Нові джерела для вивчення етнічного складу середньовічного Херсонесу // Архіви України,— 1968.— Ns 1 — С. 42-44: іл.

30. О времени появления токарного металлорежущего станка в Херсонесе / / Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья.Л., 1968,— С. 149-153: ил.

31. Поиски древних кораблей / / Спортсмен-подводник.— 1968.— Вып. 19.— С. 52-58: ил.

32. Средневековые граффити из Херсонеса / / Сов. археология.— 1968.— № 2.— С. 288-290: ил.

33. Сокровища древнего города: [Об исследовании Херсонеса Таврического] // Красное знамя.— 1968.— 28 янв.

1969

34. Торговля Херсонеса Таврического в IIV веках н. э.: [Учеб. пособие к спецкурсу «Античные города Северного Причерноморья»]. Харьков, 1969.— 46 с.

35. Импортные светильники IIV вв. н. э. из Херсонеса / / Сов. археология.

1969.— № 3.— С. 159-170.

36. Исследования в портовой части Херсонеса / / Археологические открытия

1968 года.— М., 1969.— С. 286-287: ил.

37. Косторізне виробництво у пізньоантичному Херсонесі IIV ст. н. е. // Археологія,— 1969.— Т. 22,— С. 236-240.

38. Подводные археологические исследования в районе Херсонеса в 1964­1965 гг. / / Морские подводные исследования: [Сб. статей]. М., 1969.— С. 342-353: рис.

39. Находки археологов: [Исследования Херсонеса] / / Красное знамя.

1969 — 16 янв.

1970

40. Очерки истории экономики Херсонеса Таврического в I—IV веках н. э.Харьков: Изд-во Харьк. ун-та, 1970.— 164 с: ил.

41. Про торгівлю Херсонеса з населенням Південно-Західного Криму в І—IV ст. н. е. / / Питання іст. народів СРСР.— 1970.— Вип. 9.— С. 151-155.

42. Про торгівлю Херсонеса з Середземномор'ям у І—IV ст. н. е. // Вісн. Харк. ун-ту.— 1970,— № 45: Іст. сер.— Вип. 4 — С. 62-68.

43. Раскопки в портовом районе Херсонеса / В. Н. Даниленко, В. И. Кадеев, А. И. Романчук / / Археологические открытия 1969 года.— М., 1970.— С. 282-283.

44. Штурм далекого минулого: [Дослідження Херсонеса Таврійського] // Веч. Харків.— 1970.— 27 берез.

1971

45. К вопросу о составе херсонесского совета (Н ВОУЛН) в первых веках н. э. // Вестн. древней истории.— 1971.— № 3.— С. 127-130

46. Костянтин Едуардович Гріневич: 1891-1970. [НекрологІ / / Археологія.—

1971.— № 3 — С. 104.

47. Про державний лад Херсонеса в перших століттях н. е. / / Укр. іст журн.— 1971 — № 9.— С. 23-31.

48. Раскопки в портовом районе Херсонеса / В. Н. Даниленко, В. И. Кадеев // Археологические исследования на Украине в 1968 году. Вып. 3.— Киев, 1971— С. 253-256.

49. Раскопки в Херсонесе // Археологические открытия 1970 года, М,, 1971.— С. 268-269: ил.

50. Сводный отчет о раскопках в Херсонесе объединенной экспедиции в 1963­1964 гг. / В. Н. Даниленко, Р. Н. Токарева, Е. Г. Суров, В. И. Кадеев, Л. Г. Колесникова / / Античная древность и средние века. Сб. 7.— Свердловск, 1971.— С. 7-61.— (Учен. зап. Урал, ун-та.— 1971.— № 1 ! 2: Сер. ист.; Вып. 22)

51. Средневековые амфоры Херсонеса / И. А. Антонова, В. Н. Даниленко, Л. П. Ивашута, В. И. Кадеев, А. И. Романчук // Античная древност^ л средние века. Сб. 7.— Свердловск, 1971.— С. 81-101.— (Учен. зап. Урал, ун-та.— 1971 — № 112: Сер. ист.; Вып. 22).

52. Новое открытие в Херсонесе / / Красное знамя.— 1971.— 21 янв.

1972

53. О скорченных погребениях херсонесского некрополя / / Тез. докл. на секциях... (пленума) Ин-та археологии АН СССР, посвящ. итогам полевых исследований 1971 года.— М., 1972.—С. 101-102.

54. Раскопки в портовом районе Херсонеса / В. И. Кадеев, А. И. Романчук // Археологические открытия 1971 года. М., 1972.— С. 373-374.

55. Раскопки в портовом районе Херсонеса в 1970-1971 гг. / / Тези пленарних і секційних доповідей (результати польових археологічних досліджень 1970— 1971 років на території України). XV наук. конф. Ін-ту археології, присвяч. 50-річчю утворення СРСР,— Одеса, 1972,— С. 237-239.

1973

56. Нова рибозасолювальна цистерна у Херсонесі / В. 1. Кадєєв, С. Г. Рижов // Археологія.— 1973,— Вип. 12.— С. 76-80: іл.

57. Об этнической принадлежности скорченных погребений херсонесского некрополя // Вестн. древней истории.— 1973.— № 4.— С. 108-116,

58. Раскопки в «центре участка» [портового района Херсонеса] / / Античная древность и средние века. Сб. 9.— Свердловск, 1973.— С, 13-27.

1974

59. Деревообрабатывающее производство Херсонеса в I IV вв. н. э. // Херсонес Таврический: Ремесло и культура. К., 1974.— С. 34-39: ил.

60. До питання про римських вільновідпущеників у Херсонесі в перших століттях

н. е. // Вісн. Харк. ун-ту — 1974 — № 104: Історія,— Вип. 8.— С. 83-88.

61. Об этнической принадлежности носителей имени XKYOAZ в Херсонесе Таврическом / / Сов, археология.— 1974.— № 3.— С. 56-63

1975

62. Херсонес Таврический в I в. до н. э. III в. н. э.: Дис... д-ра ист. наук.М., 1975.— 510 с: ил (Ин-т археологии АН СССР).

То же. Автореф. дис... д-ра ист. наук. М.. 1975.— 40 с.

63. Херсонес раскрывает тайны: Экспедиции харьковчан / / Красное знамя.— 1975.— 19 окт.

1976

64. Вольноотпущенники и их потомки в античных государствах Северного Причерноморья / / XIV Междунар. конф. античников соц. стран: Тез. докл. Ереван, 1976, 18-23 мая Ереван, 1976,—С. 171-172.

65. До питання про вільновідпущеників з грецькими іменами в Херсонесі Таврійському // Вісн. Харк. ун-ту.— 1976,— № 145.— С. 98-102.

66. К вопросу о «царствовании» Девы в Херсонесе / / Краткие сообщения Ин-та археологии АН СССР.— 1976.— Вып. 145,— С. 9-13.

67. Раскопки в портовом районе Херсонеса / В. И. Кадеев, А. И. Романчук / / Археологические открытия 1975 года. М., 1976. С. 380—381: фото

1977

68. О рабстве в Херсонесе Таврическом в первых веках н. э. // История и культура античного мира: (Сб. статей]. М., 1977. С. 57-61.

1978

69. Малоазійські надписи з Херсонеса / / Вісн. Харк. ун-ту.1978.— № 167: Історія — Вип. 10.— С. 93-96.

70. Статус Херсонеса Таврического во время римской оккупации (II—III вв. н. э.)

/ / XV Conference internationaie d'etudes classiq ues des Pays socialistes «Еігєпе», Nessebar 2-6 Octobre. 1978: Resumes des Communications.Sofia, 1978.— S. 34-35.

1979

71. Вольноотпущенники и их потомки в античных государствах Северного Причерноморья / / Проблемы античной истории и культуры (Докл. XIV Междунар. конф. античников соц. стран «Эйрене»). Ереван, 1979. [Вып.] 1 С. 359-365.

72. Херсонес, Боспор и Рим в I в. до н. э. III в. н, э. / / Вестн. древней истории.— 1979.— № 2.— С. 55-76.

1980

73. Методические указания к учебному плану для студентов I курса истори­ческого факультета / В. И. Кадеев, Б. А. Шрамко, М. А. Литвиненко и др.— Харьков: ХГУ, 1980.— 73 с.

74. Развитие истории древнего мира в Харьковском университете за 175 лет / / Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. «Проблемы античной истории и класси­ческой филологии», Харьков, 6-8 февр. 1980 г. Харьков, 1980. С. 16-17.

75. Ред.: Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции «Проблемы античной истории и классической филологии», 6-8 февр. 1980 г. Харьков. 1980 — 206 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

В И Труды - Античный мир византия к 70-летию профессора в и кадеева