Автор неизвестен - Всстник научный журнал - страница 1

Страницы:
1 

Вісник Донецького національного університету

ЗАСНОВАНИЙ У1997РОЦІ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Серія Б. Гуманітарні науки

№2/2011

ЗМІСТ

Філологія

Пуніна О. В. «Романізована біографія» в системі художніх методів: укра­їнська літературно-побутова модель

Сиротенко В. П. Про сміх гумористичний, сатиричний і не тільки: деякі

Б а л і н а К. Н . Дискурс карпатського міфу в есеїстиці Ю. Андруховича 27 Першина К. В.  Антропоніми як компонент ідеонімних структур у росій-

Кравченко Е.  О. «Шляхи» та функції безіменності в художньому тексті 38 Шумаріна   Т.  Ф.,   Мурадян   І. В.   Конфронтативна варіативність антропонімічних конотацій 56 І н ь Ч е .  Астропоетонім Земля у циклі повістей братів Стругацьких «Полдень, ХХІІ век» 61 Ситар Г. В .   Статус синтаксичних фразеологізмів у системі фразеологічних одиниць 66 Балко М. В .  Слабке керування, прилягання, вільне поєднання: основні пі­дходи до розмежування понять 74 Курмакаєва Н. П. Про функціональний статус словоформ із «пониже­ним синтаксичним рангом» у позиційному складі безособових речень 81 Гірняк С. П. Утвердження статусу української мови в Галичині кінця ХІХ -початку ХХ століть: суспільно-історичний контекст 87 Ярошенко Н.  О. Концепт «долг» 'обов'язок' за даними «Національного корпусу російської мови» 95 Петров О. В.  Морфемно-дериваційна характеристика лексико-семантич-ної групи «знищення живого об'єкта» 109 Дубкова Ю.  С. Композити і сполучення слів з компонентами авіа-, аеро- і повітро- як вихідна база для абревіатур російської мови 119 Мохосоєва   М. М.  Топологічна структура ядерних лексем тематичної групи смаку (на матеріалі англійської, української і німецької мов) 125 Абкеримова Е. Б. Внутріслівна семна комбінаторика в дієслівному сло­ві (на матеріалі українського дієслова гризти) 136

міркування з приводу категорій комічного 21

ській мові 32

Сембірцева В. П. Взаємодія внутрісловної і міжсловної деривації на тлі стійких порівнянь російської мови 139 С е й т а б л а є в а Е.  А. Принципи побудови метафоричних моделей у сати­ричному тексті (на прикладі оповідання «Чортове колесо» А. Аверченка) 146 Короглу Л. А. Проблеми мови в газеті «Терджіман» 152 Дроздов  О. В. Акролект, мезолект, базілект як три типи мовлення кариб­ського варіанту англійської мови 156

Історія

Литвиненко  Р.  О. Металовиробництво племен Дніпро-Донської бабин-ської культури 164 Задунайський В. В.     Останнє    переселення    азовських «козаків-охотників» на Кубань в 1865-1866 рр.: людський вимір 176 Шабельніков В.  І. Деякі питання національно-державного будівництва серед національних меншин України у 1920-х рр. 182 Гветадзе І. Г. Внесок єврейських благодійників і меценатів в розвиток соціально-гуманітарної інфраструктури Півдня України 186 Максименко Є. В. Сучасна міська геральдика Донецької області 192 Гедьо А. В., Васик О. В. Метричні книги як джерело з генеалогії 197 Лебідь І. Г. Співробітництво Російської Федерації та Європейського Сою­зу в галузі космосу як гарантія міжнародної безпеки 206 Бредіхин А. В.,   Ложечкін  В.   С. Законотворча діяльність Комі­тету європейської інтеграції Республіки Польща в 1996-2004 рр. 214 Лягуша  А.  О.,   Бредіхин А. В. Шлях Чеської Республіки до ЄС: Вишеградський вимір 220

Філософія

Волошин В. В. Релігійне знання: pro et contra 228

Ємельянова Н. М. Таємниця трансцендентного у містичній філософії 237 Родигін К. М. Соціокультурні суперечності феномена алхімії в рефлексії Джеффрі Чосера 245 Алексейчук І.  С.,  Шелехов  Є.  О. Феномен благочинства та йо­го прояви у політичному житті суспільства 256 К у з ь О. М . «Соціальне суспільство»: спроба концептуалізації 263 Додонова  В.  І. Соціосинергетика як провідна тенденція розвитку соціа­льної раціональності постнекласичного типу 272 Рагозін М. П. Іммануїл Кант і класичний університет 278 Єшина В. В., Отіна А.  Є. Концепт Дому в православній культурі 286 Рагозіна Т. Е. «Форма перетворена» як універсальна форма розвитку іс­торії 295 Євтушенко О. М. Онтологічно-функціональний статус гри в концепціях Йогана Гейзинги та Жана Бодріяра 301

Некролог

Пам'яті Тронька Петра Тимофійовича 301

ВССТНИК НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Донецкого ОСНОВАН В1997ГОДУ

национального университета

Серия Б. Гуманитарные науки №2/2011

СОДЕРЖАНИЕ Филология

Пунина О.  В. «Беллетристическая биография» в системе художественных методов: украинская литературно-бытовая модель 7 С и р о т е н к о  В .  П. О смехе юмористическом, сатирическом и не только: некоторые размышления относительно категорий комического 21 Балина К. Н. Дискурс карпатского мифа в эссеистике Ю. Андруховича 27 Першина К. В. Антропонимы как компонент идеонимных структур в рус­ском языке 32 Кравченко Э. А.  «Пути» и функции безымянности в художественном тексте 38 Шумарина   Т.  Ф.,   Мурадян   И. В.  Конфронтативная вариатив­ность антропонимических коннотаций 56 И н ь  Ч е Астропоэтоним Земля в цикле повестей братьев Стругацких «Пол­день, ХХІІ век» 61 С и т а р ь А.  В. Статус синтаксических фразеологизмов в системе фразеоло­гических единиц 66 Балко М. В. Слабое управление, примыкание, свободное присоединение: основные подходы к разграничению понятий 74 Курмакаева Н. П. О функциональном статусе словоформ с «понижен­ным синтаксическим рангом» в позиционном составе безличных предложений 81 Гирняк С. П. Утверждение статуса украинского языка в Галичине конца ХІХ - начала ХХ веков: общественно-исторический контекст 87 Ярошенко Н. А. Концепт «долг» 'обязанность' по данным «Национально­го корпуса русского языка» 95 Петров   А. В.  Морфемно-деривационная характеристика лексико-семан-тической группы «уничтожение живого объекта» 109 Дубкова Ю.  С. Композиты и сочетания слов с компонентами авиа-, аэро-и воздухо- как исходная база для аббревиатур русского языка 119 Мохосоева М. М.  Топологическая структура ядерных лексем тематиче­ской группы вкуса (на материале английского, украинского и немецкого языков) 125

Абкеримова Э. Б. Внутрисловная семная комбинаторика в глагольном слове (на материале украинского глагола гризти) 136 С е м б и р ц е в а В.  П. Взаимодействие внутрисловной и межсловной дери­вации на фоне устойчивых сравнений русского языка 139 С е й т а б л а е в а Э.  А. Принципы построения метафорических моделей в сатирическом тексте (на примере рассказа «Чертово колесо» А. Аверченко) 146 Короглу Л. А. Проблемы языка в газете «Терджиман» 152 Дроздов А. В. Акролект, мезолект, базилект как три типа речи карибсько­го варианта английского языка 156

История

Литвиненко Р. А.  Металлопроизводство племен Днепро-Донской ба-бинской культуры 164 Задунайский В. В. Последнее переселение азовских «казаков-охотни­ков» на Кубань в 1865-1866 гг.: личностное измерение 176 Шабельников В. И . Некоторые вопросы национально-государственного строительства среди национальных меньшинств Украины в 1920-х гг. 182 Гветадзе И. Г. Вклад еврейских благодетелей и меценатов в развитие со­циально-гуманитарной инфраструктуры Юга Украины 186 Максименко Е. В. Современная городская геральдика Донецкой области 192 Гедьо А. В.,  Васик О. В. Метрические книги как источник по гене­алогии 197 Лебедь И. Г. Сотрудничество Российской Федерации и Европейского Со­юза в космической сфере как гарантия международной безопасности 206 Бредихин А. В.,    Ложечкин В.  С.   Законотворческая деятель­ность Комитета европейской интеграции Республики Польша в 1996-2004 гг. 214 Лягуша А.  А.,   Бредихин А. В. Путь Чешской Республики в ЕС: Вышеградское измерение 220

Философия

Волошин В. В. Религиозное знание: pro et contra 228 Емельянова Н. Н. Тайна трансцендентного в мистической философии 237 Родыгин К. М. Социокультурные противоречия феномена алхимии в ре­флексии Джеффри Джосера 245 Алексейчук  И.  С.,  Шелехов  Е. А. Феномен благотворительно­сти и его проявления в политической жизни общества 256 Кузь О. Н. «Социальное общество»: попытка концептуализации 263 Додонова В.И. Социосинергетика как ведущая тенденция развития соци­альной рациональности постнеклассического типа 272 Рагозин Н. П. Иммануил Кант и классический университет 278 Ешина В. В., Отина А. Е. Концепт Дома в православной культуре 286 Рагозина Т. Э. «Форма превращенная» как универсальная форма разви­тия истории 295 Евтушенко Е. Н.  Онтологически-функциональный статус игры в кон­цепциях Иоганна Хейзинги и Жана Бодрийяра 301

Некролог

Памяти Тронько Петра Тимофеевича 301

Bulletin of Donetsk National University

SCIENTIFIC JOURNAL

FOUNDED IN 1997

Series B. The Humanities №2/2011

CONTENTS Filology

P u n i n a O. V. «The ай biography» in system of art methods: the Ukrainian liter­ary-household model 7 Syrotenko  V. P. About laughter humorous, satiric and not for it only: some thoughts about comic category 21 B a l i n a  K . N. Discourse of Carpatian's myth  at essay collection by Y. An-drukhovych 27 Pershina K. V. Antroponyms as a component of ideonymes structures in Russian 32 Kravchenko E. A. «Ways» and functions of nameless in the work of art 38 S humari na   T . F. ,   Murad yan I. V. Confront variation of personal name' s connotation 56 In  Che Astropoetonym Earth in the work of literature «Noon, 22-th century» by brothers Strugackije 61 S y t a r G . V. Status of Syntactic Idioms in a Phraseological Units System 66 B a l k o M. V. The weak control, the contiguity and the free combination: the main approaches to differentiation of the notions 74 Kurmakaeva N. P. About the functional status of words with «reduce syntac­tical rank» in the trench structure of impersonal sentences 81 Hirnyak S. P. Adoption of the Ukrainian language status in Halychyna late 19 -early 20th centuries: social and historical context 87 Yaroshenko N. A. The concept «dolg» 'duty' according to the database of «Russian language National Thesaurus» 95 Petrov A. V. Derivational morphemic characteristic of a lexico-semantic group «destruction of a living object» 109 Dybkova Y.  S. Composites and combination of words with the components avia-, aero- and vozduho- as a background base to abbreviations in russian language 119 Mokhosoieva M. M. Topological structure of core lexemes of the thematic group of taste (based on the experience of English, Ukrainian and German languages) 125 Abkerimova E. B. Interword seme derivation in verb word (on the material of Ukrainian verb gryztty) 136

S e m b i r c e v a V . P. Interaction of insideword and interword derivation on the background of stable comparisons of Russian language 139 Sejtablayeva E. A. Principles of metaphorical models in satirical story (on the material of short story «Ferris whee» by A. Averchenko) 146 Koroglu L. A. Language problems on the pages of newspaper «Terdzhiman» 152 Drozdov A. V. Acrolect, mesolect, basilect as three types of Caribbean English speech 156

History

Lytvynenko R.  A. Metallurgy and metal working of Dnepr-Don Babyne cul­ture's tribes 164 Zadunajskij V. V. The last transmigration of the group of the azov cossacks-volunteer on Kuban in 1865-1866th: personality dimension 176 Shabelnikov V. I. Some Questions of the National-State Building Among National Minorities of Ukraine (1924-1930) 182 Gvetadze I. G. Contribution of Jewish benefactors and sponsors to the develop­ment of social and humanitarian infrastructure of the South of Ukraine 186 Maksimenko E. V. Modern city heraldry of Donetsk region 192 Gedyo A. V., Vasyk O. V. Registers of births as source of genealogy 197 L e b i d I. G. Collaboration between the Russian Federation and the European Un­ion in space sphere as the pledge of international security 206 Bredixin A. V.,  Lozhechkin  V.  S. Legislative activity of European Integration Committee of Poland in 1996-2004 214 Liagusha A. A.,  Bredikhin  A.  V. The Czech Republic's path to the EU: Visegrad dimension 220

Philosophy

Voloshin V. V. Religious knowledge: pro et contra 228 Emelyanova N. N. The mystery of the transcendental in the mystical philosophy 237 Rodygin K. M. The socio-cultural contradictions of the phenomenon of alche­my in Geoffrey Chaucer's reflection 245 Аleksychuk I.  S, Shelehov Y. O. The phenomenon of charity and its expressions in political life of society 256 K u z O . M. «Social society»: an attempt of the conceptualization 263 Dodonova V. I. Sotiosynergetic as a leading tendency of development of so­cial rationality of postnonklassics type 272 Ragozin. N. P. Immanuel Kant and Classical University 278 Jeshyna V. V.,  Otina A. E. ^nsept Home in the Orthodox culture 286 Ragozina T. E. «Transformed Form» as a Universal Form of History Devel­opment 295 Yevtushenko O. M. Ontological and functional status of the game in Johan Huizinga's and Jean Baudrillard's conceptions. 301

Obiruary

In commemoration of Tronko Petro Tymofijovych 301

Страницы:
1 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа