Г В Яворська - Біологія клінічних штамів мікобактерій - страница 2

Страницы:
1  2 

Досліджували чутливість, моно- та полірезистентність виділених 293 штамів мікобактерій туберкульозу до ізоніазиду, канаміцину, стрептоміцину, рифампіцину й етамбутолу, і 21 штаму атипових мікобактерій до ізоніазиду, стрептоміцину, канаміцину, рифампіцину, етамбутолу, тетрацикліну, пеніциліну, еритроміцину, фторхінолонів (рис. 6).

Таблиця 2. Фізіолого-біохімічні ознаки мікобактерій

Table 2.      Physiological and biochemical characteristics of mycobacteria

Ознака

Прояв ознаки

Види мікобактерій

Швидкість росту, діб

2-5

+

M. fortuitum

 

5-10

+

M. avium

 

14-20

+

M. kansasii

 

15-21

+

M. scrofulaceum

 

20-25

+

M. tuberculosis

Утворення пігменту

у темряві

+

M. scrofulaceum

 

 

-

M. fortuitum, M. avium, M. kansasii, M. tuberculosis

 

на світлі

+

M. scrofulaceum, M. kansasii

 

 

-

M. fortuitum, M.avium, M. tuberculosis

Каталазна активність

+

M. fortuitum, M. avium, M. kansasii, M. scrofulaceum, M. tuberculosis

Пероксидазна активність

+

M.tuberculosis

 

±

M. fortuitum, M. avium, M. kansasii

 

-

M. scrofulaceum

Термостабільність каталази

+

M. fortuitum, M.avium, M. kansasii, M. scrofulaceum

 

±

M.tuberculosis

Ріст на середовищі

з 500 мкг/мл саліцилового натрію

+

M. fortuitum, M. avium, M. kansasii, M. scrofulaceum

 

-

M. tuberculosis

Ріст при температурі

25°С

+

M. kansasii, M. scrofulaceum

 

 

-

M. fortuitum, M. avium, M. tuberculosis

 

37°С

+

M. fortuitum, M. avium, M. kansasii, M. scrofulaceum, M. tuberculosis

 

45°С

+

M. fortuitum, M. avium

 

 

-

M. kansasii, M. scrofulaceum, M. tuberculosis

Примітка. + - наявність ознаки; — відсутність ознаки; ± - варіабельність ознаки.

Й чутливі

0 монорезистентні Ш полі резистентні

Рис. 6. Чутливість штамів мікобактерій до антимікобактеріальних препаратів, виділених від хворих.

Хворих з диспансерів: 1 - туберкульоз легенів; 2 - позалегеневий; 3 - мікобактеріози.

Хворих з пенітенціарних закладів: 4 - туберкульоз легенів; 5 - позалегеневий; 6 - мікобактеріози Fig.6.  Resistance of mycobacteria strains to antibiotic, isolated from patients.

1,2,3- from dispensary: tuberculosis of 1 - lung; 2 - beling lung; 3 - mycobacteriosis.

4,5,6- from penitentiaryinstitution: tuberculosis of4- lung; 5 - beling lung; 6 - mycobacteriosis

Як видно з рис. 6, кількість чутливих штамів була переважаючою серед виділених мікобактерій туберкульозу незалежно від локалізації туберкульозного процесу і місця перебування хворих. Однак серед культур атипових мікобактерій, виділених від хворих на мікобактеріози, превалювали стійкі штами - як моно-, так і полірезистентні. Серед резистентних культур, виділених від хворих, що перебували у місцях позбавлення волі, відзначено велику кількість полірезистентних форм. Така тенденція має негативні прогностичні наслідки, особливо в умовах епідемії.

Висновок. Дослідження біологічних особливостей клінічних штамів мікобак­терій забезпечує чітку диференціацію культур, дає змогу правильно та своєчас­но поставити діагноз захворювання і адекватно підібрати схему антимікобактері-ального лікування для хворих за мінімальних матеріально-технічних затрат.

BIOLOGY OF CLINICAL MYCOBACTERIA STRAINS

H. V. Yavorska, R. I. Sybirna*

Ivan Franko National UniversityofLviv, 4, Hrushevskyi St., Lviv 79005, Ukraine

e-mail: microbio@franko.lviv.ua InnerAffairLvivState University, 26, Gorodotska St., Lviv 79000, Ukraine

Mycobacteria are very varied microorganisms. This peculiarity make great trouble among ftysiatres, because quantity of patients increases and clinical essence of diseas­es, which caused by mycobacteria, often are not understand. In connect with this, actual is the problem of biological peculiarities investigation of mycobacteria „tuberculosis" and atypic groups. Biological peculiarities of clinical mycobacteria strains, isolated from pa­tients with different tuberculosis forms (lung and out lung) and from different institutions (dispenser and penitenciar), were analyzed. Some especialities of investigated signs among isolated mycobacteria cultures were noted.

Keywords: mycobacteria, lung and out lung tuberculosis, mycobacterioses.

БИОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ШТАММОВ МИКОБАКТЕРИИ

Г. В. Яворская, Р. И. Сыбирная*

Львовский национальный университет имени Ивана Франко ул. Грушевского, 4, Львов 79005, Украина e-mail: microbio@franko.lviv.ua *Львовский государственный университет внутренних дел ул. Городоцкая, 26, Львов 79000, Украина

Микобактерии принадлежат к чрезвычайно вариабельным микроорганизмам. Эти особенности в значительной мере беспокоят фтизиатров, так как увеличива­ется количество пациентов с непонятной клинической картиной болезней, вызван­ных микобактериями. В связи с этим актуальным остается вопрос исследования биологических особенностей микобактерий „туберкулезной" и атипичной групп. Проанализированы биологические особенности клинических штаммов микобакте­рий, выделенных от больных легочными и внелегочными формами туберкулеза из различных заведений (диспансерных и пенитенциарных). Отмечены некоторые особенности исследованных признаков среди выделеных культур микобактерий.

Ключевые слова: микобактерии, легочный и внелегочный туберкулез, мико-бактериозы.

1. Билько И. П. Микроскопические методы определения чувствительности микобактерий туберкулеза. Пробл. туберкулеза, 1990; 9: 60-62.

2. Бобильова О. О., Бережков С. П., Ситенко М. А., Падченко А. С. Про епідемічну та санітарно-гігієнічну ситуацію в Україні в останні роки. Сучасні інфекції, 2000; 1: 4-12.

3. Борисов С. Е. Диагностика туберкулеза: возможности и пределы. Пробл. туберкулеза, 2001;3: 5-9.

4. Вейсфеллер Ю. К. Биология и изменчивость микобактерий туберкулеза и атипич­ные микобактерии. Будапешт: Изд-во Акад. наук Венгрии, 1975. 334 с.

5. ВойтоваД. Н., Оттин Т. Ф. Микобактериозы. Пробл. туберкулеза, 1995; 5: 11-14.

6. Деркач М. П., Гумецький Р. Я., Чабан М. Є. Курс варіаційної статистики. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1997. 207 с.

7. Зыков М. П., Ильина Т. Б. Потенциально патогенные микобактерии и лабораторная диагностика микобактериозов. Москва: Медицина, 1978. 160 с.

8. Наказ № 45 МОЗ України „Бактеріологічна діагностика туберкульозної інфекції" від 6 лю­того 2002 року. 102 с.

9. Новожилова И. А. Микобактериозы: прошлое, настоящее и будущее. Укр. пульмонол. журнал, 2004; 2: 3-7.

10. Салина Т. Ю., Морозова Т. И., Федотов Э. А. и др. Сравнительное изучение эффективнос­ти разных методов диагностики туберкулеза. Пробл. туберкулеза, 2000; 2: 43-44.

11. Тунгусова О. С., Марьяндышев А. О. Молекулярные механизмы формирования лекарст­венной устойчивости микобактерий туберкулеза. Пробл. туберкулеза, 2001; 3: 48-49.

12. Фещенко Ю. І., Мельник В. М., Кобилянська А. В. Хіміорезистентний туберкульоз. Київ: Здоров'я, 2003. 135 с.

13. Фомичева Н. И. Первичная лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза и ее влияние на эффективность лечения. Укр. пульмонол. журнал, 2001; 3: 42-43.

14. Яворська Г. Морфолого-культуральні особливості мультирезистентних штамів Mycobac­terium tuberculosis. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол., 2004; 38: 165-170.

15. Яворська Г. В., Пугачевська Л. П. Стійкість Mycobacterium tuberculosis до антимікобак­теріальних препаратів. Мікробіол. журнал, 2006; 68 (5): 45-52.

16. Якимова Т. П., Якимова Д. Ю., Шевченко О. В. Морфологічна діагностика туберкульозу. Лабораторна діагностика, 2002; 2: 65-69.

Одержано: 21.11.2008

Біологічні Студії / Studia Biologra • 2009 • Том 3/№1 • С. 65-72

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Г В Яворська - Біологія клінічних штамів мікобактерій