М З Бердута - Харків в роки великої вітчизняної війни - страница 1

Страницы:
1 

Публікації'

Кафедра історії України Бердута М.З.

• Українські переселенці в Західному Сибіру (кінець ХІХ -початок ХХ ст.) // Історія та правознавство. - 2006. - № 14 (78) (травень). - С. 16-17. (У співавт.).

• Харків в роки Великої Вітчизняної війни // Метод. вісн. іст. ф-ту [ХНУ ім. В.Н. Каразіна]. - Х., 2005. - № 4.   - С. 30-35.

(У співавт.).

• Методичні рекомендації з етнографії України по збору експонатів та інформації для музеїв історичного профілю. - Х., 2006. - 30 с. (У співавт.).

Методичні рекомендації організаторам науково-дослідницької роботи з учнями-членами МАН. - Х., 2006. - 52 с. (У співавт.).

• Висвітлення історії національних меншин в курсах історії України та Росії // Матер. Круглого столу: Висвітлення історії національних меншин в курсах історії України та Росії. Харків. 07.02.2006 р. - Х., 2006. - С. 5-7.

• Особливості розвитку матеріальної культури у російсько-українському прикордонні в кінці XVIII - ХІХ ст. ( на прикладі Курської губернії) // Россия и Украина: Вместе или врозь: Матер. междунар. науч. конф. - М., 2006. - С. 57-64. (У співавт.).

Методичні рекомендації для проведення бесіди, семінару, круглого столу з питань голодомору 1932-1933 рр. серед учнів ЗОШ та студентів вузів м. Харкова // Метод. вісн. іст. ф-ту [ХНУ ім. В.Н. Каразіна]. - Х., 2006. - № 5. - С. 27-31.

Основні місця осідання українських переселенців у Західному Сибіру (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Метод. вісн. іст. ф-ту [ХНУ ім. В.Н. Каразіна]. - Х., 2006. - № 5. - С. 36-41. (У співавт.).

• Старообрядництво Харківщини (кінець XVII ст. - до наших днів) // Мій рідний край - Запоріжжя: Матеріали обл. краєзнав. конф. 17-19 листоп. 2006 р. - Запоріжжя, 2006. - С. 9-17. (У співавт.).

Журавльов Д.В.

Слобідські козацькі полки в бойових діях російсько-турецької війни 1735 - 1739 рр. // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. -2006.-№ 728.: Історія. - Вил. 38. - С. 16-23.

• Про наукову роботу історичного факультету в 2005 році // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - 2006.- № 728.: Історія. - Вип. 38. - С. 356-358. (У співавт.).

Калініченко В.В.

• Історія українського селянства: Нариси у 2-х томах. Т. 2. - К., 2006.- 654 с. (У співавт.).

Витоки світогляду та політичної свідомості революційних народників в Україні 70-х рр. ХІХ ст. (соціально-психологічний аспект) // Укр. іст. журн. - 2006. - № 2. - С. 38-48.

• Сказати правду // Столиця відчаю: Голодомор 1932-1933 рр. на Харківщині: свідчення, коментарі. - Харків; Нью-Йорк; Львів, 2006. -С. 5-10.

• Д.І. Багалій як історик військової справи у слобідських козацьких полках XVII - XVIII ст. // Багаліївські читання в НУА: Програма і матеріали УІІ Багаліїв. читань, м. Харків, 7 листоп. 2006 р. - Х., 2006. - Ч. 7: Д.І. Багалій про стан та шляхи розвитку укр. культури. - С. 46-47.

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: причини, хід, наслідки // Сторінки пам'яті: Трагедія українського народу 1932-1933 років: Наук.-практ. конф. до Дня пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій, 22 листопада 2006 р. - Х., 2006. - С. 1-10. Куліков В.О.

Персональные системы управления библиографической информацией // Метод. вісн. іст. ф-ту [ХНУ ім. В.Н. Каразіна]. - Х., 2005.-№4. - С. 21-29.

Поиск типичных элементов и "размножение" естественной выборки (на основе анализа структуры крестьянской семьи и домохозяйства Харьковской губернии в начале ХХ в. // Инф. бюл. ассоц. "История и компьютер": Материалы Х конф. АИК, г. Москва, 12-14 мая 2006 г. - Тамбов, 2006. - С. 128-129. співавт.).

Урожаї зернових культур у селянському господарстві Харківської губернії в 1883-1915 рр. // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. — 2006. - № 728: Історія. - Вип. 38. - С. 24-31.

Майстренко B.C.

Сторінки історії дисидентського руху на Харківщині 60-80-х рр. ХХ ст. // Метод. вісн. іст. ф-ту [ХНУ ім. В.Н. Каразіна]. - Х., 2005. - № 4. - С. 95-101. Мигаль Б.К.

Викладачі, співробітники та студенти історичного факультету ХНУ - учасники Великої Вітчизняної війни. - Х., 2006. - 120 с. (У співавт.).

• Тваринний світ на монетах // Universitates = Университеты: Наука и просвещение. - 2006. - № 2 (26). - С. 65-70. співавт.).

Из советских наград (1918-1925 гг.) // Universitates = Университеты: Наука и просвещение. - 2006. - № 4. - С. 82-92. співавт.).

Наумов СО.

• "Селяни усієї України, єднайтеся!": організаторська робота українських партій на селі (1905-1907 рр.) // Український селянин: 36. наук, праць. - 2005. - Вил. 9. - С. 132-138.

З початків українського націоналізму: виникнення та перші кроки діяльності УНП (1902-1904 рр.) // Зб. наук. праць Науково-дослідного інституту українознавства. - К., 2005. - Т. 7. - С. 75-90.

Соціальне спрямування діяльності місцевих організацій РУП-УСДРП (1905-1907 рр.) // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. -2005. -№ 701: Історія. - Вип. 37. - С. 55-64.

Організаційна мережа українського політичного руху на Сумщині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Сумська старовина. -

2005. -№ 16-17. -С. 111-118.

Створення Революційної української партії // Укр. іст. журн. -

2006. -№ 2. -С. 49-59.

Український політичний рух і органи місцевого самоврядування (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - 2006. - № 715: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 8. - С. 32-37.

Какой Украины они хотели?: Полит. цели укр. движения в России в нач. ХХ в. // Россия и Украина: Вместе или врозь: Материалы междунар. науч. конф. - М., 2006. - С. 103-115.

Між революцією і війною: з історії українського молодіжного руху (1907-1 914 рр.) // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. -2006. - № 728: Історія. - Вил. 38. - С. 32-40.

Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. ХІХ ст. -лютий 1917 р.). - Х., 2006. - 344 с. Олянич В.В.

Соотношение экстенсивного и интенсивного типов расширенного воспроизводства // Вісн. ХНАУ. - 2006. - № 1. - С. 244-248.

Влияние концентрации на повышение темпов и эффективность расширенного  воспроизводства //  Вісн.  Харк.  нац.  ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - 2006. - № 9: Економіка. - С. 183-188. Посохова Л.Ю.

Страница повседневной жизни учеников Белгородской епархии в XVIII веке // Иоасафовские чтения: Материалы ІІІ Междунар. науч-практ. конф. - Белгород, 2006. - С. 319-327.

О защите кандидатской диссертации И.А. Задерейчука „Развитие системы образования у немцев на Юге Украины 1789 -1938 гг." // Российские немцы: Науч.-информ. бюл. - М., 2006. - № 2 (46). - С. 20-22.

„Утеча від науки" (сторінки життя учнів колегіумів України XVIII століття) // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - 2006. -№ 728: Історія. - Вип. 38. - С. 41-49.

Особенности духовно-нравственного воспитания в православных коллегиумах Украины XVIII века // Духовно-нравственное воспитание молодежи: история и современность: Сб. статей Междунар. науч. -практич. конф. - Чебоксары, 2006. - С.

262-269.

Склокін ВЛ.

Землеволодіння військових обивателів Слобідської України (60-80-ті рр. XVIII ст.) // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. -2006.- № 728.: Історія. - Вип. 38. - С. 67-74. Яценко В.Б.

Інтеграційна політика Петра І щодо слобідського козацтва 1700-1725 рр. // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - 2006.-№ 728.: Історія. - Вип. 38. - С.75-84.

Сучасна російська історіографія про козацьку революцію 1648-1657 pp. // 36. Харк. іст.-філол. т-ва. - 2005. - Т. 11. - С. 267-282.

Взаємовідносини Московської держави та Війська Запорозького низового в контексті інтеграційних перетворень в кінці XVII - на початку XVIII ст. // Січеславський альманах. Зб. наук. праць з історії укр. козацтва. - Дніпропетровськ, 2005. - Вип. 1.-С. 65-89.

Взаємовідносини Московської держави та Війська Запорозького низового в контексті інтеграційних перетворень на початку XVIII ст. // Укр. іст. збірник. - 2005. - Вип. 8. - С. 148-170.

Музей історії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Іващенко В. Ю.

Харьковское студенчество конца ХГХ - начала ХХ века в воспоминаниях современников // Юг России в прошлом и настоящем: история, экономика, культура: Мат. межд. науч. -практ. конф. - Белгород, 2005. - С. 30 - 35.

Викладачі, співробітники та студенти історичного факультету Харківського національного університету - учасники Великої Вітчизняної війни / Відп. ред. С. М. Куделко. - Х.: Консум, 2006. -120 с. співавт.).

Сокровища физического кабинета // Universitates = Университеты: Наука и просвещение.- 2006. - № 1. - С. 76 - 77. співавт.).

Из ответов на анкету [спогади випускника Харківського університету Кравцова В.С.] / Укл. В. Ю. Иващенко // Харківський історіографічний збірник. - Х., 2006. - Вип. 8. - С. 238.

У русі, долаючи час: (До 100-річчя харк. трамваю). - Х., 2006. -180 с. співавт.).

Усна історія: теорія і практика // Архівознавство та археологія: Програми спецкурсів та метод. рек. - Х., 2006. - С. 29-33.

Датування та періодизація спогадів з історії Харківського університету ХІХ - початку ХХ ст. // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - 2006.- № 728.: Історія. - Вип. 38. - С. 220 - 228.

Нам нелегко далась Победа...: Воспоминания преподавателей и сотрудников Харьковского университета - участников Великой

Страницы:
1 


Похожие статьи

М З Бердута - Брестський мир в радянській історіографії (середина 30-х -перша половина 50-х років)

М З Бердута - Організація самостійної роботи студентів при вивченні курсу історія україни у вищих навчальних закладах

М З Бердута - Харків в роки великої вітчизняної війни