І Микола - Біобібліографічний покажчик - страница 1

Страницы:
1  2  3 

Міністерство освіти та науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Філософський факультет Центральна наукова бібліотека

Микола Іванович Сазонов - професор Харківського національного

університету Біобібліографічний покажчик

УДК 32: 016 : 929 Сазонов ББК 66.0

С 12

Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 2008 р.)

Рецензенти:

С12    Микола Іванович Сазонов - професор Харківського національного

університету   імені   В. Н. Каразіна:   Біобібліогр.   покажчик   / уклад. В. Д. Прокопова, Ю. Ю. Полякова: вступ. ст.: О. Довбня. - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. - ?с. Даний бібліографічний покажчик присвячений працям та діяльності доктора философських наук, професора Харківського національного университету М. І. Сазонова. Це видання може бути корисним викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться політологією.

Від упорядників

Даний бібліографічний покажчик виданий до 80-річчя з дня народження відомого вченого, професора Харківського національного університету М. І. Сазонова. Вид містить хронологічну канву життя та діяльності М. І. Сазонова, нарис, присвячений головним наукові досягненням видатного політолога, перелік його праць та літературу про нього, подані в хронологічній послідовності. Всі джерела, крім позначених (*) переглянуто de visu. Видання має іменний покажчик.

Вступна стаття

Основні дати життя і діяльності М. І. Сазонова

28 верес. 1928 р.

1936 р. 1953 р.

1957 р.

1959 - 1962 рр. 5 жовт. 1962 р.

1963 р.

1964 р.

1965 - 1990 рр. 1970 - 1972 рр.

22 груд. 1972 р.

1976 - 1993 рр. 1978 р.

1980 рік

з 1991 р. по цей час

з 27.02.1993 р. 2002 р.

- в селі Тазово Свободнянського району Курської області народився Микола Іванович Сазонов.

- пішов до першого класу середньої школи № 28 у місті Харкові.

- закінчив економічний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького, отримав кваліфікацію „планування народного господарства, викладач економічних дисциплін".

- працював викладачем економіки галузі та політичної економіки у Харківському гірничому технікумі.

- працював викладачем на кафедрі політекономії у Харківському автомобільно-дорожному інституті.

- навчався в аспірантурі ХДУ по кафедрі політекономії, паралельно працював викладачем на кафедрі наукового комунізму.

- захистив кандидатську дисертацію на тему „Основні шляхи розвитку та зближення колгоспної та загальнонародної форм соціалістичної власності у період розгорнутого будівництва комунізму".

- став доцентом кафедри політичної економії.

- виконував обов'язки завідувача кафедри наукового комунізму.

- завідувач кафедри наукового комунізму.

- старший науковий співробітник кафедри наукового комунізму.

- захистив докторську дисертацію на тему „Зміна соціальної природи і соціального обличчя колгоспного селянства у розвинутому соціалістичному суспільстві".

- був проректор з наукової роботи ХДУ.

- став професором кафедри наукового комунізму.

- присвоєно звання „Заслужений працівник вищої школи УРСР".

- завідувач кафедри політології.

- Член української Академії політичних наук.

- заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Рішення Вченої ради Харківського національного університету № 12 від 27.12.2002 р.).

Праці М. І. САЗОНОВА 1961

1. В. И. Ленин об изменении социально-экономической природы кооперации в переходный период от капитализма к социализму (1918-1923 гг.) / О. М. Васильев, Н. И. Сазонов // Учен. зап. Харьк. ун-та. - 1961. - Т. 119: Тр. каф. полит. экономии. - Т. 5. - С. 30-40.

1962

2. Значение межколхозных и колхозно-государственных производственных связей для дальнейшего развития и совершенствования колхозного строя // Учен. зап. Харьк. ун-та. - 1962. - Т. 136: Тр. каф. полит. экономии. - Т. 6. - С. 104-114.

3. Основные пути развития и сближения колхозной и общенародной форм социалистической собственности в период развернутого строительства коммунизма: автореф. дис. ... канд. экон. наук. - Х., 1962. - 16 с.

4. Основные пути развития и сближения колхозной и общенародной форм социалистической собственности в период развернутого строительства коммунизма: дис. ... канд. экон. наук. - Х., 1962. - 277, XIV с.

3. Развитие ленинского учения о социалистической собственности в программе КПСС // Тез. науч. конф. аспирантов каф. обществ. наук, посвящ. 92-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. - Х., 1962. - С. 34 - 36.

4. Рост неделимых фондов - экономическая основа развития колхозного производства и постепенного сближения колхозно-кооперативной собственности с общенародной / О. М. Васильев, Н. И. Сазонов // Учен. зап. Харьк. ун-та. - 1962. -Т. 126: Тр. каф. полит. экономии. - Т. 6. - С. 92-103.

1964

5. Про характер нашої епохи / М. Копаниця, М. Сазонов // Соц. Харківщина. - 1964. -14 жовт.

6. Сближение двух типов сельскохозяйственных предприятий в период постепенного перехода от социализма к коммунизму // Тезисы докл. науч. конф. «Укрепление хозрасчета в период развернутого строительства коммунизма». - Х., 1964.*

7. Формирование коммунистических общественных отношений // Советский Союз: учеб. пособие для студентов-иностранцев подгот. ф-та ХГУ. - Х., [1964]. - Гл. 16. -

С. 293-317.

1965

8. Наука об обществе будущего // Красное знамя. - 1965. - 18 мая.

9. Провідна роль державного сектора в удосконаленні внутріколгоспних відносин на сучасному етапі комуністичного будівництва / О. М. Васильев, M. I. Сазонов // Питання політ. економії. - К., 1965. - Вип. 2. - С. 53-60.

10. Программа КПСС о развитии и совершенствовании социалистических производственных отношений / А. П. Мамалуй, Н. И. Сазонов // Вестн. Харьк. ун­та. - 1965. - № 9: Сер. политэкономии. - Вып. 2. - С. 3-26.

11. Совершенствование оплаты труда в колхозах и постепенное приближение ее к уровню и формам, сложившимся на государственных предприятиях // Тез. докл. на науч. конф. «Материальное стимулирование роста социалистического производства и вопросы оплаты труда на современном этапе коммунистического строительства». - Х., 1965. - С. 54-58.

1966

12. Про економічні основи зміни соціальної структури колгоспного селянства // Вісн. Харк. ун-ту. - 1966. - № 18: Сер. наук. комунізму. - Вип. 1. - С. 10-21.

13. Совершенствование организации производства и труда - важнейшее условие подъема колхозной экономики // Актуальные проблемы экономического развития СССР в новой пятилетке: Тез. докл. и выступл. на науч. конф. - Х.,

1966. - С . 31-32.

14. Ред.: Вісник Харкывського уныверситету. № 18: Сер. наук. комунізму. Вип. 1 / відп. ред. М. І. Сазонов. - Х.: Вид-во ХДУ, 1966. - 76 с.

1967

15. Важлива проблема будівництва комунізму / А. Д. Мацина, М. І. Сазонов // Вісн. Харк. ун-ту. - 1967. - № 24: Сер. наук. комунізму. - Вип. 2. - С. 76-79.

16. Здійснення Жовтневою революцією Ленінського плану оволодіння командними висотами народного господарства / О. М. Васильєв, M. I. Сазонов // Вісн. Харк. ун-ту. - 1967. - № 24: Сер. наук. комунізму. - Вип. 2. - С. 3-12.

17. Некоторые вопросы формирования коммунистического мировоззрения студентов в курсе научного коммунизма / Н. И. Сазонов, Б. К. Решетняк // Формирование коммунистического мировоззрения студенческой молодежи: науч.-теорет. межвуз. конф., 20 -29 июня 1966 г.: тез. докл. - Х., 1967. - С. 49­52.

18. 50-й річниці Жовтня - гідну зустріч // Харк. ун-т. - 1967. - 7 лют.

19. Шлях колгоспів до комунізму / M. I. Сазонов, І. Я. Ткаченко. - К.: Політвидав України, 1967. - 96 с.

20. Ред.: Вісник Харкывського університету. № 24: Сер. наук. комунізму. Вип. 2 / відп. ред. М. І. Сазонов. - Х.: Вид-во ХДУ, 1967. - 84 с.

1968

21. Сучасний етап комуністичного будівництва і колгоспне селянство // Вісн. Харк. ун-ту. - 1968. - № 33: Сер. наук. комунізму. - Вип. 3. - С. 30-40.

22. Университет - юбилею вождя: К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина// Красное знамя. - 1968. - 18 сент.

23. Ред.: Вісник Харківського університету. №33: Сер. наук. комунізму. Вип. 3 / відп. ред. М. І. Сазонов. - Х.: Вид-во ХДУ, 1968. - 108 с.

1969

24. Внутрігосподарский розрахунок і демократія в колгоспах / М. І. Сазонов, Б. Т. Личко // Вісн. Харк. ун-ту. - 1969. - № 40: Сер. наук. комунізму. - Вип. 4. -

С. 49-55.

25. Некоторые вопросы дальнейшей научно-методической разработки курса научного коммунизма // Доклады и тез. выступлений на межвуз. науч.-метод. конф. по общественным наукам, 3-5 февр. 1969 г. - М., 1969. - С. 14-16.

26. Ред.: Вісник Харківського університету. № 40: Сер. наук. комунізму. Вип. 4 / відп. ред. М. І. Сазонов. - Х.: Вид-во ХДУ, 1969. - 75 с.

1970

27. Зміна соціальної природи колгоспного селянства // В. І. Ленін про розвиток соціально-класової структури радянського суспільства. - Х., 1970. - Розд. 4. -

С. 98-137.

28. В. І. Ленін і розвиток колгоспного ладу на сучасному етапі / М. І. Сазонов, І. Я. Ткаченко, О. А. Тризна // Вісн. Харк. ун-ту. - 1970. - № 38: Сер. наук. комунізму. - Вип. 5. - С. 10-19.

29. Підбиваємо підсумки: [Каф. наук. комунізму до 100-річчя з дня народження В. І. Леніна] // Харк. ун-т. - 1970. - 14 квіт.

30. Формирование коммунистических общественных отношений // Советский Союз: [учеб. пособие для иностр. граждан, обучающихся в высш. учеб. завед. УССР]. - Х., 1970. - Гл. 9, § 3. - С. 130-142.

31. Ред.: Вісник Харківського університету. № 38: Сер. наук. комунізму. Вип. 5 /

відп. ред. М. І. Сазонов. - Х.: Вид-во ХДУ, 1970. - 83 с.

1971

32. О социальной природе и социальном облике класса колхозного крестьянства // Изменение социальной структуры советского общества: Материалы ко Второй Всесоюз. науч. конф. по проблеме «Изменение социальной структуры советского общества». - Свердловск, 1971. - Вып. 6. - С. 8-14.

33. Розвиток суспільних відносин колгоспного села в період поступового переходу до комунізму // Трудове селянство на шляху до комунізму. - К., 1971. - Розд. 4.

- С . 106-141.

34. Ред.: Вісник Харківського університету. № 47: Сер. наук. комунізму. Вип. 6 / відп. ред. М. І. Сазонов. - Х.: Вид-во ХДУ, 1971. - 93 с.

1972

35. Зміна соціальної природи селянства СРСР: Методологічні і теоретичні питання дослідження зміни соціальної природи і соціального обличчя колгоспного селянства. - Х., 1972. - 250 с.

36. Изменение социальной природы и социального облика колхозного крестьянства в развитом социалистическом обществе: автореф. дис. ... д-ра филос. наук. - Х.,

1972. - 38 с.

37. Изменение социальной природы и социального облика колхозного крестьянства в развитом социалистическом обществе: дис. ... д-ра филос. наук. - Х., 1972. -

380, 47 с.

38. Против антимарксистских извращений социального облика колхозного крестьянства // Критика антимарксистских взглядов по вопросам социально-политического развития Советского общества. - Х., 1972. - Гл. 2. - С. 41-67.

1974

39. К вопросу о ведущей роли рабочего класса в строительстве нового общества // Рабочий класс и его ведущая роль в строительстве коммунизма: теорет. конф. -М., 1974. - Вып. 2, ч. 2. - С. 158-161.

40. Проти перекручень соціальної природи радянського колгоспного селянства французькою буржуазною соціологією / М. І. Сазонов, А. Д. Дмитришин // Вісн. Харк. ун-ту. - 1974. - № 114: Сер.: Наук. комунізм. - Вип. 9. - С. 31-40.

41. Ред.: Вісник Харківського університету. № 114: Сер.: Наук. комунізм. Вип. 9. / відп. ред. M. I. Сазонов. - Х.: Вища шк., Вид-во при Харк. ун-ті, 1974. - 83 с.

1975

42. Социально-классовая структура развитого социалистического общества / Н. И. Сазонов, О. М. Васильев, Б. П. Ковалевский и др. - Х.: Вища шк., Изд-во при Харьк. ун-те, 1975. - 296 с.

Глави, що написані М. І. Сазоновим: Глава 1. Некоторые методологические и теоретические вопросы исследования. - С. 7-35; Глава 4. Колхозное крестьянство. Тенденции изменения его социального облика. - С. 113-150.

43. Ред.: Вісник Харківського університету. № 121: Наук. комунізм. Вип. 10 / відп. ред. М. І. Сазонов. - Х.: Вища шк., Вид-во при Харк. ун-ті, 1975. - 89 с.

1976

44. Запорука майбутнього успіху: [робота каф. наук. комунізму у 1971-1975 pp.] // Харк. ун-т. - 1976. - 17 лют.

45. Ред.: Вісник Харківського університету. № 144: Сер.: Наук. комунізм. Вип. 11 / відп. ред. М. І. Сазонов. - Х.: Вища шк., Вид-во при Харк. ун-ті, 1976. - 37 с.

1977

46. Виправданий експеримент: З досвіду [роботи щодо удосконалення підготовки наук.-пед. кадрів у ХДУ] / М. Сазонов, П. Ярмоленко // Рад. освіта. - 1977. -10 серп.

47. Зближення робітничого класу і колгоспного селянства за їх роллю в суспільній організації праці в умовах розвинутого соціалізму / М. І. Сазонов, Є. Г. Гончарова // Вісн. Харк. ун-ту. - 1977. -№ 152: Наук. комунізм. - Вип. 12.

- С. 9-17.

48. Становление социальной однородности советского общества // Под знаменем ленинизма. - 1977. - № 3. - С. 31-34.

49. Ред.: Вісник Харківського університету. № 152: Сер.: Наук. комунізм. Вип. 12 / відп. ред. М. І. Сазонов. - Х.: Вища шк., Вид-во при Харк. ун-ті, 1977. - 66 с.

1978

50. Нержавіюча зброя пролетаріату: До 70-річчя роботи В. І. Леніна «Марксизм і ревізіонізм» / М. Сазонов, М. Николаєвський // Соц. Харківщина. - 1978. -14 жовт.

51. Формування марксистсько-ленінського світогляду майбутніх спеціалістів // Харк. ун-т. - 1978. - 11 квіт.

52. Ред.: Вісник Харківського університету. №168: Сер.: Науковий комунізм. Вип. 13 / відп. ред. М. І. Сазонов. - Х.: Вища шк., Вид-во при Харк. ун-ті, 1978.

- 61 с.

1979

53. Критика буржуазної концепції протиставлення виробництва споживанню при соціалізмі: (На прикладі франц. «радянознавства») / М. І. Сазонов, І. Є. Ткаченко, А. Д. Дмитришин // Вісн. Харк. ун-ту. - 1979. - № 186: Наук. комунізм. - Вип. 14. - С. 51-57.

54. Спеціалістам - якісну підготовку // Веч. Харків. - 1979. - 20 жовт.

55. Ред.: Вісник Харківського університету. № 186: Наук. комунізм. Вип. 14. / відп. ред. М. І. Сазонов. - Х.: Вища шк., Вид-во при Харк. ун-ті, 1979. - 57 с.

1980

56. Ред.: Вестник Харьковского университета. № 199: Науч. коммунизм. Вып. 15 / отв. ред. Н. И. Сазонов. - Х.: Вища шк., Изд-во при Харьк. ун-те, 1980. - 65 с.

1981

57. Методические указания по использованию материалов ХХУІ съезда КПСС и ХХУІ съезда Компартии Украины в курсе научного коммунизма: для студ. заоч. отд. ун-та / сост.: Н. И. Сазонов, Е. Г. Гончарова, А. Н. Довбня и др. - Х.: Изд-во ХГУ, 1981. - 67 с.

58. О социальной роли колхозов в развитом социалистическом обществе / Н. И. Сазонов, Б. Т. Лычко // Вестн. Харьк. ун-та. - 1981. - № 210: Развитие соціально-классовой структуры социалистического общества. - С. 33-37.

59. Социально-политическое единство советского общества: Изучаем теорию и политику партии // Красное знамя. - 1981. - 20 авг.

60. Ред.: Вестник Харьковского университета. № 210: Развитие социально-классовой структуры социалистического общества / отв. ред. Н. И. Сазонов. -Х.: Вища шк., Изд-во при Харьк. ун-те, 1981. - 63 с.

1982

61. Изменение экономических условий хозяйствования и социальное развитие колхозов / Н. И. Сазонов, Б. Т. Лычко // Вестн. Харьк. ун-та. - 1982. - № 229: Методологические вопросы социально-классовой структуры развитого социализма. - С. 52-59.

62. Ред.: Вестник Харьковского университета. № 229: Методологические вопросы социально-классовой структуры развитого социализма / отв. ред. Н. И. Сазонов.

- Х.: Вища шк., Изд-во при Харьк. ун-те, 1982. - 89 с.

1983

63. Вечно живое учение: К 165-летию со дня рождения Карла Маркса / Н. И. Сазонов, Н. Ф. Николаевский // Красное знамя. - 1983. - 4 мая.

64. На порозі нового [1983] року // Харк. ун-т. - 1983. - 20 верес.

65. Підвищувати кваліфікацію молодих суспільствознавців [ХДУ] / М. Сазонов, Л. Чорномаз // Харк. ун-т. - 1983. - 18 жовт.

66. Ред.: Вестник Харьковского университета. № 252: Вопросы развития социально-классовой структуры зрелого социализма / отв. ред. Н. И. Сазонов. -Х.: Вища шк., Изд-во при Харьк. ун-те, 1983. - 70 с.

1984

67. Влияние воспитательной практики на сплоченность студенческого и инженерного коллектива / Н. И. Сазонов, Н. Ф. Николаевский, Л. Л. Тарасова // Вестн. Харьк. ун-та. - 1984. - № 259: Интеграционные процессы в социально-классовой структуре развитого социализма. - С. 71-77.

68. Формирование идейно-нравственной культуры будущего специалиста в процессе изучения курса научного коммунизма // Актуальные проблемы развития университетского образования на современном этапе: Тез. докл. Всесоюз. семинара, 29-31 окт. 1984, г. Москва. - Киев, 1984.*

69. Ред.: Вестник Харьковского университета. № 259: Интеграционные процессы в социально-классовой структуре развитого социализма / отв. ред. Н. И. Сазонов.

- Х.: Вища шк., Изд-во при Харьк. ун-те, 1984. - 81 с.

1985

70. Влияние интенсификации на развитие социально-классовой структуры общества развитого социализма / О. М. Васильев, Н. И. Сазонов // Интенсификация социалистического производства: Экон. и социальный аспекты. - Х., 1985. - Разд. 3, гл. 5. - С. 184-196.

71. Динамика социально-классовой структуры общества развитого социализма / под общ. ред. Н. И. Сазонова. - Х.: Вища шк., Изд-во при Харьк. гос. ун-те,

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

І Микола - Біобібліографічний покажчик