І Микола - Біобібліографічний покажчик - страница 3

Страницы:
1  2  3 

1978. - 33 с.

144. Николаевский Н. Ф. Закономерности и особенности идейно-нравственного процесса в инженерном коллективе в условиях НТР: дис. . д-ра филос. наук. -Х., 1982. - 440 с., 35 л. табл.

145. Куц А. М. Взаимосвязь классовых и национальных отношений в условиях всестороннего совершенствования социализма: дис. ... д-ра филос. наук. - Х.,

1986. - 322 с.

Література про М. І. Сазонова

146. Указ Президії Верховної Ради Української РСР про присвоення працівникам Харківського державного університету ім. О. М. Горького почесного звання заслуженого працівника вищої школи Української РСР ... Сазонову M. I. -проректорові, доктору філософських наук, професору. // Лен. зміна. - 1980. -

24 трав.; Красное знамя. - 1980. - 24 мая; Харк. ун-т. - 1980. - 3 черв.

147. Харьковский государственный университет, 1805-1980: Ист. очерк. - Х.: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1980. - 160 с.

С. 101-102,131-132: про Н. И. Сазонова.

148. Лісничий В. Біографія звершень: до 20-річчя каф. наук. комунізму / В. Лісничий, Є. Гончарова // Харк. ун-т. - 1983. - 13 верес.

Наводяться дані про наукову діяльність М. І. Сазонова.

149. Вітаемо!: [З нагородами Президії Верховної Ради УРСР працівників Харк. ун-ту В. І. Булаха, І. І. Залюбовського, М. І. Сазонова та ін.] // Харк. ун-т. - 1986. -7 жовт.

150. Наради, конференції, симпозіуми // Харк. ун-т. - 1988. - 17 трав.

Про участь М. І. Сазонова у радянсько-польському симпозіумі «Актуальні проблеми розвитку політичної системи соціалізму».

151. Николай Иванович Сазонов - профессор Харьковского университета: библиогр. указ. / сост. В. Д. Прокопова. - Х.: ХГУ, 1988. - 15 с.

152. До підсумків виставки-ярмарку науково-педагогічних ідей „Освіта Харківщини": Найкращі роботи серед вузів м. Харкова. Найкращі серед робіт у кожному вузі // Офиц. ведомости. - Х., 1999. - 4-10 янв. - С. 14.

Відзначений підручник „Політологія " за редакцією М. І. Сазонова.

153. Харківський  національний університет ім. В. Н. Каразіна за  200  років /

B. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін. - Х.: Фоліо, 2004. -

750 с.

C. 469, 472, 526, 545, 558, 586, 701, 705, 706: про М. І. Сазонова.

Зміст

Від упорядників....................................................................................................

Вступна стаття......................................................................................................

Основні дати життя і діяльності М. І. Сазонова...............................................

Праці М. І. Сазонова........................................................................................

Кандидатські дисертації, захищені під керівництвом М. І. Сазонова........

Докторські дисертації, захищені під керівництвом М. І. Сазонова............

Література про М. І. Сазонова........................................................................

Іменний покажчик............................................................................................

Авксентьев А. Л. див. Авксентьєв О. Л. Авксентьєв О. Л. 90, 99, 100, 114, 120 Авксентьєва Т. Г. 128, 133 Ахтирьска І. 122 Бакиров В. С. див. Бакіров В. С. Бакіров В. С. 128, 133, 153

Булах В. І. 149

Васильев О. М. див. Васильєв О. М.

Васильєв О. М. 1, 4, 9, 16, 42, 70, 78

Герасина Л. Н. див Герасіна Л. М. Герасіна Л. М. 128, 133 Гончарова Е. Г. див. Гончаров Є. Г. Гончарова Є. Г. 47, 57, 75, 110, 137, 148 Дмитришин А. Д. 40, 53, 73, 94, 99, 100,

138

Довбня А. Н. 57

Духопельников В. М. 153 Жуган М. Г. 94, 95, 99, 100 Жуган Н. Г. див. Жуган М. Г. Зайцев Б. П. 153 Залюбовський І. І. 149 Карасев В. див. Карасьов В.

Карасьов В. 99, 100 Ключко Д. Є. 142 Ключко Є. С. 120

Ковалевский Б. П. 42

Коновалов С. 99, 100

і покажчик

Копаниця М. 5 Кравченко В. 97 Кулагін Ю. І. 115 Куц А. М. див Куць О. М. Куць О. М. 81, 87, 103, 145 Кучеренко Т. В. 108, 141 Ленин В. И. див Ленін В. І.

Ленін В. І. (1, 22, 28, 29, 50)

Лисничий В. В. див. Лісничий В. В.

Лісничий В. В. 80, 148

Личко Б. Т. 24, 58, 61, 71, 86, 135 Лычко Б. Т. див. Личко Б. Т. Мамалуй А. П. 10 Мамалуй А. А. 84 Маркс К. (63) Мацина А. Д. 15 Назаренко С. И. 80 Ніколаєвський М.Ф. див. Николаєвський М. Ф. Николаевский В. Н. 131 Николаевский Н. Ф. див. Николаєвський М. Ф.

Николаєвський М. Ф. 50, 63, 67, 83, 84,

94, 99, 100, (105, 131), 144

Поліщук І. О. 106, 140

Полурез В. І. 115 Прокопова В. Д. 151

Пугач Є. П. 98

Решетняк Б. К. 17, 71, 99, 100

Селіванова О. 88

Тарапов І. Є. 98, (119)

Тарасова Л. Л. 67

Ткаченко І. Є. див. Ткаченко І. Я.

Ткаченко І. Я. 19, 28, 53

Токмань В. И. 136

Тризна О. А. 28

Украинская Л. С. 90

Фисун А. А. див. Фісун О. А.

Фісун О. А. 106, 114 Чигринов В. І. 106, 114, 134

Чорномаз Л. 65 Чугуенко В. М. 143 Ярмоленко А. И. 139 Ярмоленко П. 46

Микола Іванович Сазонов - професор Харківського національного университету

імені В. Н. Каразіна Біобіблиографичний покажчик

Укладачі В. Д. Прокопова, Ю. Ю. Полякова

Редактор? Комп'ютерна верстка?

Підписано до друку Формат Папір офсетний. Друк різограф. Ум.-друк. арк.   Обл.-вид. арк. Ціна договірна

61077, Харків, майдан Свободи, 4. Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна Надруковано?

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

І Микола - Біобібліографічний покажчик