С В Мішина - Багатокритеріальна класифікація фінансових ресурсів промислових підприємств - страница 1

Страницы:
1 

Научно-технический сборник №54

1. Дейнеко О.А. Технология управленческих работ в машиностроении. - М.: Ма­шиностроение, 1992. - 192 с.

2. Котел К. Организация производства на предприятии / Сокр. пер. с венг. - М.: Экономика, 1994 . - 168 с.

3.Организационные структуры управления производством / Под общ. ред. Б.З.Мильнера. - М.: Экономика, 1990. - 319 с.

4.Организация производства: Учебник для вузов / О.Г.Туровец, В.Н.Попов, Б.Н.Родионов и др.; Под ред. О.Г. Туровца. - Воронеж, 1993. - 384 с.

5. Райзберг Б.А., Пекарский Л.С. Качество планово-управленческой работы: (Во­просы методологии и практики). - М.: Экономика, 1992. - 232 с.

6. Смолкин А.М. Организационная перестройка на предприятии. - М.: Экономи­ка, 1991. - 175 с.

Отримано 14.01.2004

УДК 658.14/17 С.В.МІШИНА

Харківський державний економічний університет

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Аналізуються існуючі класифікації фінансових ресурсів підприємств, створені ві­тчизняними науковцями. Пропонується класифікація за однорідними ознаками, яка враховує такі аспекти, як: визначення мети з якою розробляється класифікація ; чіткість і лаконічність понятійно-категорійного апарату; здійснення класифікації за різними озна­ками; прив'язка класифікації до джерел інформації.

З метою покращення фінансової діяльності на підприємствах до­цільним є здійснення всебічного повного аналізу фінансових ресурсів як в цілому, так і окремих їх видів. З цього випливає необхідність ви­значення суми фінансових ресурсів, які є в розпорядженні підприємс­тва. Вирішенню цієї проблеми сприяє їх класифікація за однорідними ознаками. Питання класифікації фінансових ресурсів підприємств ви­світлені в роботах таких видатних економістів, як В.Г.Бєлоліпецький, І.О.Бланк, Л.Д.Буряк, В.В.Буряковський, О.І.Волков, Ю.Ф.Єлізаров, І.В.Зятковський, В.М.Опарін, А.М.Поддєрьогін, М.В.Романовський [1-9].

Більшість економістів, які працюють над питаннями класифікації фінансових ресурсів підприємств та визначення їх складу [1, 3-5, 7-9] дотримується точки зору щодо класифікації лише за єдиною ознакою, а саме за джерелами формування. Інші науковці [6] - за трьома озна­ками (за кругообігом, за використанням, за правом власності), чим без­перечно роблять неабиякий внесок в розвиток фінансової науки. Всі вищезгадані класифікації мають деякі відмінності, хоча їх економічнасутність однакова. Відмінність заключається в понятійно-категорій­ному апараті та ознаках за якими групуються різні види фінансових ресурсів підприємств.

Отже, проблема досліджується, але не враховано такий її аспект, як придатність створених класифікацій до практичного застосування на конкретному підприємстві, що і обумовило актуальність дослі­дження, головною метою якого є створення гнучкої в практичному застосуванні багатокритеріальної класифікації фінансових ресурсів підприємств.

На нашу думку, при розробці класифікації фінансових ресурсів під­приємства доцільно сформулювати і вирішити такі завдання, як:

1) визначення мети з якою розробляється класифікація;

2) чіткість і лаконічність понятійно-категорійного апарату;

3) здійснення класифікації за різними ознаками;

4) прив 'язка класифікації до джерел інформації;

5) врахування особливостей діяльності підприємства.

Ми пропонуємо класифікацію фінансових ресурсів промислових підприємств за шістьома ознаками: джерелами формування, призна­ченням, матеріально-речовою структурою, кругообігом, місцем залу­чення, ступенем терміновості погашення, що і наведено на рисунку.

Дана класифікація побудована з прив'язкою до джерел інформа­ції, тобто в даному випадку до форм звітності, порядок складання яких регламентують      положення   (стандарти)   бухгалтерського обліку

(П(С)БО).

Розглядаючи фінансові ресурси за джерелами формування деякі автори [5] виділяють прирівняні до власних фінансові ресурси.

Тобто мінімальну кредиторську заборгованість із заробітної пла­ти, нарахування на заробітну плату, заборгованість за податками і збо­рами до бюджету, заборгованість перед покупцями за обігову тару і інші ресурси у вигляді інвестицій, що надаються суб' єктам підприєм­ництва для організації спільної діяльності без створення юридичної особи і права участі в доходах на правах пайової власності. Безумовно цю групу фінансових ресурсів доцільно відокремлювати.

Виникає питання, до складу власних чи позикових фінансових ресурсів її включати. Якщо за користування стійкими пасивами не по­трібно сплачувати відсотки, здавалось би їх слід віднести до власних фінансових ресурсів, та на думку автора це не так, оскільки діє прин­цип повернення, терміновості, тобто кредиторську заборгованість слід погашати в певний строк.

Хоча заробітна плата, податки в бюджет є частиною власних фі­нансових ресурсів, в мить виникнення заборгованості з них вонитрансформуються в позичені у робітників, службовців чи то держав­ного бюджету фінансові ресурси.

Класифікація фінансових ресурсів промислових підприємств

Слід зазначити, що витрати майбутніх періодів можуть бути від­несені як до основних так і до оборотних активів, а доходи майбутніх періодів як до довгострокових так і короткострокових зобов'язань, в залежності від того належать вони до звітного періоду тривалістю до одного року чи більше одного року відповідно. Стосовно вибірки під­приємств, яка є об'єктом нашого дослідження (22 промислових під­приємства Харківського регіону), витрати майбутніх періодів відно­сяться до оборотних засобів, а доходи майбутніх періодів до коротко­строкових зобов' язань, оскільки вони належать до звітного періоду тривалістю менше одного року, що і знайшло відображення на нашо­му рисунку.

Наукова новизна отриманого результату заключається в форму­люванні задач, які необхідно вирішити для створення класифікації, прив'язці груп і видів фінансових ресурсів до джерел інформації, ба-гатокритеріальності запропонованої класифікації, що дозволяє розши­рити практичне використання класифікації в процесі управління фі­нансовими ресурсами.

Запропонована нами класифікація фінансових ресурсів підпри­ємств є невід'ємною складовою організаційно - економічного механі­зму управління фінансовими ресурсами промислових підприємств і знайшла практичне застосування при вирішенні проблем управління формуванням та використанням фінансових ресурсів 22 досліджува­них підприємств Харківського регіону.

Перспективою подальших наукових розробок в даному напрямку є створення таких класифікацій не тільки для промислових підпри­ємств, а й для підприємств інших галузей як матеріального, так і нема­теріального виробництва.

1. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. Мерзлякова. -М.:ИНФРА, 1998. - 296 с.

2. Бланк И.А. Управление формированием капитала. - К.: Ника - Центр: Эльга, 2000 . - 508 с.

3. Буряковский В.В. Финансы предприятий: Уч. пособие / В.В.Буряковский, В.Я.Кармазин, С.В.Каламбет; Под ред. В.В.Буряковского. - Днепропетровск: Пороги, 1998. - 246 с.

4. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. - Тернопіль: Екон. думка, 2000. - 231 с.

5.Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник для екон. спец. вищ. навч. закл. - Тернопіль: Екон. думка, 1999. - 244 с.

б.Опарін В.М. Фінансові ресурси та суспільний капітал // Вісник НБУ. - 2001. -№7. - С.26-28.

7. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.М.Поддєрьогін, Л.Д.Буряк, Н.Ю.Калач та ін. - К.: КНЕУ, 2001. - 294 с.

8. Финансы: Учебник для вузов / М.В.Романовский, О.В.Врублевская, Б.М.Саба­тини; Под ред. М.В.Романовского и др. - М.: Перспектива, Юрайт, 2000. - 519 с.

9.Экономика предприятия / О.И.Волков, Ю.Ф.Елизаров, И.Л.Тихомирова и др.: Под ред. О.И.Волкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2001. - 518 с.

Отримано 15.12.2003

УДК 338.6С (075) В.В.СМАЧИЛО

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

СИСТЕМА БЮДЖЕТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Висвітлюються принципи і особливості запровадження бюджетування на підпри­ємствах газотранспортної галузі.

В умовах нестабільності зовнішнього середовища ефективність роботи підприємств залежить від стану внутріфірмового планування. Оптимальним варіантом автор вважає впровадження бюджетування на підприємстві. Необхідність застосування даного інструменту на під­приємствах газопостачання допоможе прийняти вірне управлінське рішення щодо формування системи бюджетів підприємства.

Теоретичні аспекти бюджетування представлені у наукових пра­цях наступних вчених-економістів: В.В.Бочарова [1], С.Ф.Голова [2], К.Друрі [3]. Не розроблені рекомендації щодо запровадження системи бюджетування для підприємств газопостачання. Автор вважає за необ­хідне розробити систему бюджетів для газотранспортної галузі, визна­чити їх особливості та рекомендації. За основу приймаються теоретич­ні розробки вчених-економістів, досвід запровадження бюджетування на підприємствах України та Росії.

Не в достатній мірі висвітлено проблему складання бюджету на газотранспортних підприємствах України.

Метою даної статті є визначення принципів та особливостей фор­мування бюджетів для газотранспортних організацій.

Цілями запровадження бюджетування на підприємствах газотран­спортної галузі ми вважаємо створення дієвої схеми контролю та управління витратами, підвищення відповідальності керівників за ви­трачання коштів, акумулювання суттєвих коштів на розвиток інших видів діяльності та заміни зношених газопроводів, стимулювання заці­кавленості керівників в кінцевих результатах роботи підпорядкованих їм служб.

На основі побудови фінансової структури підприємства (на при­кладі ВАТ "Харківгаз"), визначено центр фінансової відповідальності другого рівня - філія, яка безпосередньо займається газозабезпеченням всіх категорій споживачів (див. рисунок).

Страницы:
1 


Похожие статьи

С В Мішина - Багатокритеріальна класифікація фінансових ресурсів промислових підприємств

С В Мішина - Багатокритеріальна класифікація логістичних витрат підприємства

С В Мішина - Робоча програма навчальної дисциплінифінансовий менеджмент