B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period - страница 100

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

Подальші дослідження проблеми розробки регіональних стратегій мають стосуватися проблеми підвищення рівня прогнозованості стратегій та розширення тематики управління регіональним розвитком.

РЕЗЮМЕ

Стаття присвячена аналізу структури стратегій соціально-економічного розвитку регіонів. Виявлено причини невідповідностей регіональних стратегій сучасній економічній ситуації. Розроблено способи досягнення регіонами цілей стабільного розвитку і напрямки формування консолідованого господарського простору на основі використання у таких стратегіях інноваційних підходів до управління економікою регіонів.

Ключові слова: регіональні стратегії, стратегічне планування, стратегічне прогнозування.

РЕЗЮМЕ

В статье анализируется структура стратегий социально-экономического развития регионов. Раскрыты причины несоответствия региональных стратегий современной экономической ситуации. Разработаны способы достижения регионами целей стабильного развития и направления формирования консолидированного хозяйственного пространства на основе использования в таких стратегиях инновационных подходов к управлению экономикой регионов.

Ключевые слова: региональные стратеги, стратегическое планирование, стратегическое прогнозирование.

SUMMARY

The strategies of social and economic development in the regions are analyzed in the article. The mismatch of regional strategies as to the contemporary economic situation is highlighted. The means for achieving the sustainable development in the regions and the ways to form consolidated economic space on the basis of innovative approaches in the regional economy administration are worked out. Key words: regional strategies, strategic planning, strategic forecasting.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Підвищення ефективності реалізації Угод щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та обласними радами. Аналітична записка І В. І. Жук - Національний інститут стратегічних досліджень, 2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:ІІwww.niss.gov.uaІMonitorІSeptember09І18.htm

2. Щодо першочергових заходів підвищення ефективності стратегічного планування розвитку регіонів України. Аналітична записка І О. Шевченко, В. Жук, М.Кушнір - Національний інститут стратегічних досліджень, 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:ІІwww.niss.gov.uaІarticlesІ382І

3. Жаліло Я.А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія І Я.А.Жаліло.-К.:НІСД,

2009.-С.15.

4. Господарський кодекс України І Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV, стаття 9.

5. Про державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку України. Закон України від 20 березня

2000 р. №1602-III.

6. Про стимулювання розвитку регіонів І Закон України від 8 вересня 2005 р. № 2850-IV.

7. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р. І Постанова Кабінету Міністрів України від

21 липня 2006 р. № 1001.

8. Мрінська О.В. Стратегія Київ-2025 - розбір польотів. Частина 2: Нам дихають у спину?, Частина 3: Інноваційна трагедія; Київ парникового періоду [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:ІІregionalnyaktsenty.blogspot.comІ2011І07Іanalysis-of-kyiv-draft-strategy-part-2.html; http:ІІregionalnyaktsenty.blogspot.comІ2011І07Іstrategy-kyiv-2025-part-3-innovations.html; http:ІІregionalnyaktsenty.blogspot.comІ2011І03Іblog-post_24.html.

9. Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості. Збірник матеріалів „круглого столу" І За ред. С.О.Білої. Авт. кол. С.О.Біла, О.В.Шевченко, В.І. Жук, М.О.Кушнір, І.В.Валюшко.-К.: НІСД, 2011.-С.21-22.

10. Мрінська О.В. Трохи новин з Китаю [Електронний ресурс]. - Режим доступу http:ІІregionalnyaktsenty.blogspot.comІ2010І06Іblog-post_25.html.

11. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 г [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:ІІwww.president.gov.byІpress23869.html.

12. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года : Распоряжение Правительства Российской федерации от 17 ноября 2008 г. 1662-р http:Hsearch.ligazakon.uaH doc2.nsfHinkHKP061001.html.

13. Кушнір М. О. Правове унормування інноваційної парадигми регіонального розвитку - шлях до забезпечення дієвості стратегійрозвитку регіонів // Державне управління та місцеве самоврядування: тези ХІ міжнар. наук. конгресу (м. Харків, 24 березня 2011 р.) - Х.: Вид-во ХарРІДУ НАДУ, 2011. - С. 80-81.

12. Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості. Збірник матеріалів „круглого столу" / За ред. С.О.Білої. Авт. кол. С.О.Біла, О.В.Шевченко, В.І. Жук, М.О.Кушнір, І.В.Валюшко.-К.: НІСД, 2011. - С.23.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Шенфелде М., профессор, директор института Народного хозяйства и региональной экономики Рижского технического университета, Латвия

Саулитис Ю., профессор, заведующий кафедрой Экономической теории и народного хозяйства Рижского технического университета, Латвия

Постановка проблемы. Вопрос развития национальных экономик в условиях глобализации обостряется. Это вызвано усилением конкуренции в мировой экономике, что обусловлено рядом причин: появлением в мировой экономике новых глобальных игроков, таких как Китай, Индия, Бразилия и другие; постепенным истощением природных ресурсов; увеличением количества населения в мире, ухудшением природных условий производства и проживания; сохранением и даже увеличением разрыва в уровне жизни развитых и развивающихся стран; усилением роли международных и транснациональных монополий.

Наиболее остро этот вопрос стоит перед небольшими государствами с ограниченными ресурсами в Африке, Латинской Америке и в Азии, а также государствами с так называемой переходной экономикой в Европе. Эти государства можно разделить на две группы: успевшие присоединиться к ЕС и желающие присоединиться, но пока находящиеся вне ЕС.

Научные публикации Мирового Валютного Фонда, Мирового экономического форума и других организаций по вопросам экономического развития, международной конкурентоспособности и инновационному уровню государств, как нам представляется, дают хорошую информацию для анализа, но не дают ответа, что необходимо сделать государствам для развития национальной экономики с учетом их реальных возможностей на конкретном этапе мирового развития. Вопрос развития национальной экономики имеет место во всех государствах, единственно его острота и актуальность в краткосрочном периоде в разных странах различна.

Возникает главный вопрос: можем ли мы обеспечить рост благосостояния всего человечества при росте населения и ограниченных ресурсах, учитывая различный уровень экономического развития и благосостояния стран? Авторы видят три возможных ответа на поставленный вопрос:

- если считать, что можем, то необходимо показать, как это сделать, за счет каких ресурсов и в какой период, не забывая, что жизнь коротка, и человек хочет жить лучше сегодня, а не через 50 или 100 лет;

- другая ситуация складывается, если будет необходимо ограничить экономический рост, но и уменьшить различия в благосостоянии между государствами. Именно эти различия на сегодня являются главной причиной миграции из развивающихся стран в развитые и вызывают озабоченность богатых стран Европы и других регионов. Однако такое решение вопроса практически означает перераспределение ресурсов из развитых стран в развивающиеся и разработку совершенно иной стратегии развития национальных экономик и мирового сообщества;

- возможен также вариант, что мировому сообществу придется решать вопрос о снижении уровня потребления. А это означает совершенно иные стратегии национального и мирового развития.

Нам представляется, что этот вопрос уже сегодня стоит перед государствами в том или ином аспекте. Проблема в том, будет ли он решен по историческому опыту, когда сильные мира сего определяли судьбу остальных, или будут найдены новые решения.

Целью статьи явилось раскрыть основные проблемы развития экономики Латвии и определить перспективы её развития, опираясь на исторический опыт развития национальной экономики.

Результаты исследования. На сегодня Латвия представляет собой государство, входящее в ЕС относящееся к группе малых стран с переходной экономикой.

Чтобы лучше понять современные проблемы и наметить возможные пути стратегического развития национальной экономики, необходимо учитывать два важных обстоятельства:

исторический опыт развития территории данного государства, современные тенденции в мировой экономике.

Необходимо также четко понимать главные факторы, определившие развитие на предыдущих этапах. Кроме того надо учесть, что их роль на разных этапах может быть различной: стимулирующей, ограничивающей или нейтральной, а в некоторых случаях они могут исчезнуть.

В развитии национальной экономики Латвии с середины ХІХ века до наших дней можно выделить 4 главных этапа, с несколькими подэтапами:

1. экономическое развитие Латвии с середины ХІХ века до І мировой войны в составе Российской империи;

2. развитие экономики с ноября 1918 года по июнь 1940 года как независимого государства;

3. развитие в период оккупации, где можно выделить три подэтапа: = период Советской власти с июня 1940 года по июнь 1941 года,

= период немецкой оккупации с июня 1941 по октябрь 1944 года, = второй период Советской власти с 1944 года по август 1991 года;

4. экономика Латвии после восстановления независимости. В этот период можем выделить два подэтапа: = до вступления в ЕС,

= после вступления в ЕС:

- период с 2004 года по 2007 год, когда экономика Латвии развивалась быстрыми темпами при высоком уровне инфляции,

- период с 2008 года, для которого характерен экономический спад (самый глубокий в ЕС) и повышение уровня безработицы. Объем ВВП снизился в 2009 году по сравнению с 2007 годом на 23% [1,39]. Начиная с 2010 года наблюдается медленный выход из кризиса с достаточно высоким уровнем безработицы и постепенным ростом инфляции.

Анализ экономики Латвии до І мировой войны в составе Российской империи характеризовался следующими чертами:

в народном хозяйстве Латвии преобладало крупное производство как в промышленности, так и в сельском хозяйстве,

• - экономика была защищена от внешних конкурентов протекционистской политикой России,

• для производителей Латвии был открыт большой рынок всей Российской империи,

© Шенфелде М.Н., Саулитис Ю.Ю., 2011

• территория Латвии с ее портами, железными дорогами являлась важной частью организации внешней торговли России,

• выгодное положение привлекало иностранных инвесторов,

• важную роль в хозяйственном развитии играли немецкие помещики и городские предприниматели, которые имели сильные позиции в коридорах власти, а также связи с Германией,

• необходимо также отметить вклад еврейских предпринимателей, торговцев и ремесленников в развитие экономики,

• быстрый рост экономики дал стимул и усилил значение латышских предпринимателей в городе, но особенно в сельской местности. Это создало основу для формирования латышской интеллигенции, которая подняла национальное самосознание латышского народа, как в экономических, так и политических вопросах.

Распад Российской империи привел к появлению новых государств на карте Европы, в том числе и Латвийской республики. А это, в свою очередь, существенно изменило как структуру народного хозяйства, так и ориентацию его внешних связей. Как писал экономист А. Цейхнерс, с отделением от России народное хозяйство Латвии было поставлено перед совершенно новыми задачами, так как связи между Россией почти полностью прекратились, и промышленность Латвии могла работать только в основном на местный рынок, но в Латвии жили только неполные 2 миллиона жителей [2,396].

Значительное влияние на стабилизацию социально- экономического положения государства дала аграрная реформа, которая изменила существующий до I мировой войны аграрный строй. Вместо огромных латифундий немецких и других помещиков появилось большое количество мелких и средних крестьянских хозяйств, и существенно уменьшилось количество безземельных.

Однако в сельском хозяйстве было большое количество мелких крестьянских хозяйств площадью от 1 до 10 га. Такие хозяйства, по мнению ряда экономистов, не могли обеспечить достаточными доходами своих хозяев. Им необходимо было искать дополнительные заработки у крупных крестьян или в других отраслях народного хозяйства.

Развитию народного хозяйства способствовали также протекционистская и кредитная политика государства, иностранные инвестиции в промышленность и банковский сектор.

Анализ народного хозяйства того времени показывает, что во всех отраслях доминировали мелкие и средние предприятия. Промышленность Латвии в основном работала на внутренний рынок, и , как считали экономисты, у нее не было больших надежд в конкурентной борьбе вне Латвии [2,480]. Порты Латвии потеряли свое значение в транзитных операциях. По внешней торговле в экспорте доминировала Англия, а в импорте - Германия. Доля в экспорте и импорте ближайших соседей- Литвы, Эстонии, Польши, а также СССР, была незначительна.

В это время в промышленности и торговле доминировали немецкие и еврейские предприниматели и специалисты. В своих исследованиях А. Цейхнер указывает, что в 1930 году их удельный вес среди собственников предприятий с наемной рабочей силой в промышленности составлял 32%, а латышей 59%. Однако немецким и еврейским предпринимателям принадлежали более крупные предприятия, чем латышским. Удельный вес служащих, работающих в промышленности, был больше среди немцев и евреев [2,473- 474]. Похожая ситуация сложилась и в торговле, где среди предприятий I и II категории (наиболее крупных) латышских собственников было всего 27%, а немцев и евреев 66% [2,494].

В первый период независимости Латвии пришлось пережить Великую депрессию 1929-1933 годов и находить пути ее преодоления. Государством были использованы традиционные методы помощи своим производителям: субсидии, экспортные премии, ужесточение протекционизма, гарантированные твердые цены на зерно и другие меры, которые в конечном итоге оказали положительное влияние на экономику. Государственное регулирование экономики усилилось в период авторитарной власти К. Улманиса, который пришел к руководству страны в 1934 году. В этот период правительство стремилось уменьшить влияние немцев,   евреев  и  других  национальных  меньшинств,   а также  политически  незначительных  иностранных инвесторов.

Анализируя этот этап, приходится с сожалением констатировать, что в разные исторические периоды в силу различных причин учёные не всегда последовательны и часто забывают результаты и выводы тех научных исследователей, которые работали в то время. И если в советский период умалчивали хозяйственные достижения экономики, которую надо было строить с нуля, то сегодня вспоминают только положительные факты, не углубляясь в более сложную реальность того времени.

Целесообразно принять во внимание выводы А. Цейхнера и других экономистов того времени, которые считали, что в мире во многих странах, в том числе у соседей в Литве, Польше, СССР, происходит процесс индустриализации. Однако в европейских индустриальных странах, таких как Англия и Германия, осуществляется и процесс реаграризации. Это означало, что Латвия может потерять, по крайней мере, часть рынков сбыта своей аграрной продукции, и только увеличение покупательской способности производителей сельхозпродукции в ближайшей перспективе может способствовать расширению промышленности и ремесел.

Кроме того необходимо отметить, что одной из особенностей народного хозяйства Латвии того периода была нехватка рабочей силы, особенно в сельском хозяйстве. В 20е -30е годы из Литвы и Польши привлекались в среднем 20 - 30 тысяч работников в год. Миграции из Латвии практически не наблюдалось.

• После потери независимости и включения Латвии в систему планового хозяйства СССР,  её народное хозяйство можно

охарактеризовать следующими изменениями:

• включение в единую систему планового хозяйства означало отход от рыночного регулирования экономических процессов,

• в основе экономики была государственная собственность,

• народное хозяйство было защищено от внешней конкуренции,

• выгодное географическое расположение означало необходимость развития портов, транспортной инфраструктуры, а также

промышленности.

Экономическое развитие во многом определяют люди с их знанием и опытом. В этом плане потенциал Латвии существенно уменьшился. Это было вызвано рядом причин. В 1939 году из Латвии в Германию репатриировались немцы, которые, как было указано выше, являлись важным фактором в экономической системе независимой Латвии. 14 и 15 июня 1941 года из Латвии были высланы в Сибирь ведущие политики и предприниматели, общественные деятели и офицеры Латвийской армии всех национальностей. В период немецкой оккупации были уничтожены оставшиеся в Латвии евреи и другие жители, имевшие причастность к советской власти. В 1944 году на Запад эмигрировали примерно 200 тысяч человек, в основном интеллигенция. Серьезные людские потери были связаны с 25 мартом 1949 года, когда было выслано примерно 45 тысяч самых опытных и знающих крестьян. Кроме того, на фронте погибло значительное число наиболее трудоспособных мужчин с обеих воюющих сторон.

Как показывают исследования, Латвия понесла наибольшие относительные людские потери среди всех европейских государств. В короткий период восполнить потери людских ресурсов невозможно. Поэтому они были компенсированы жителями из других регионов СССР, особенно тех, которые сильно пострадали в войне, такие как Западная Россия, Белоруссия, Украина. В результате этого процесса во всех отраслях, кроме сельского и лесного хозяйства, руководящие посты заняли приезжие из других республик, в том числе и латыши.

В народном хозяйстве доминировали крупные предприятия: как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, где была проведена коллективизация. Крупные промышленные предприятия производили конечный продукт на базе сырья, деталей, полуфабрикатов, ввезённых из регионов Советского Союза. Изменения затронули и национальную структуру населения, удельный вес латышей уменьшился с 77% в 1935 году до 52% в 1989 году. В столице Риге он составил 38,7%, а в Даугавпилсе

14,3 % [3,63-65].

В целом, народное хозяйство Латвии в этот период развивалось достаточно успешно и, наряду с Эстонией, материальное благосостояние населения было выше, чем в других республиках. Но как по техническому уровню, так и по уровню жизни экономическое развитие отставало от ведущих развитых Западных стран, в том числе и от Финляндии, которая в первый период независимости находилась примерно на одном уровне экономического развития с Латвией.

Если распад Российской империи дал возможность создать независимую Латвию, то распад СССР предоставил возможность ее восстановления. Как и тогда Латвия была поставлена перед необходимостью перестройки национальной экономики.

Анализ ситуаций выявляет как внешние схожие черты, так и существенные различия по всем аспектам: экономическому, политическому, социальному, идеологическому и другим. Среди различий можно выделить, как нам представляется, главные.

Формирование национальной экономики после образования первой независимой Латвийской республики базировалось на основе частной собственности при использовании рыночного механизма. После же восстановления независимости необходимо было проведение серьезных реформ для формирования рыночной экономики: были проведены приватизации и денационализации, отказ от государственного регулирования цен, в том числе на рабочую силу и другие.

Восстановление независимости прошло мирным путем, в то время как за независимость необходимо было бороться с оружием в руках.

На заре независимого государства страна получила в наследство разрушенную экономику с населением, которое уменьшилось по сравнению с 1913 годом более чем на миллион жителей с 2,5 млн. до 1,4 млн.человек. Восстановление независимости в 1991 году внешне не затронуло структуру народного хозяйства, но эта структура объективно не могла существовать в новых условиях. В результате, в 1993 году ВВП уменьшилось по сравнению с 1990 годом почти на 50%, появилась безработица, о которой среднее и молодое поколение знало только по учебникам и рассказам старшего поколения.

Изменения в политической и экономической ситуации вызвали эмиграционные потоки из Латвии как на восток, так и на запад. Но по сравнению с ними иммиграция в обратном направлении была невелика. Отметим, что после создания Латвийской республики в 1918 году в страну приехало много специалистов различных сфер деятельности из бывшей империи, которым новые порядки в России были не приемлемы.

В первый период своей независимости сельское хозяйство было главной отраслью, которая обеспечивала общее развитие национальной экономики. В советский период главным сектором стала промышленность, и из аграрного государства страна превратилась в индустриально - аграрное, где в городах проживало примерно 70% населения.

Если в первый период независимости латыши почувствовали себя хозяевами не только политической, но и экономической сферы, то после восстановления независимости руководители предприятий и специалисты в основном были других национальностей, и они имели определенный реальный опыт работы с иностранцами. Поэтому ряд из них достаточно легко адаптировался к рыночным условиям. И в этом плане возникает определенная ассоциация с первым периодом независимой Латвии (вместо немцев - русские, украинцы и другие).

Как в первый период, так и после восстановления независимости у правительств не было финансовых ресурсов для развития национальной экономики. Поэтому необходимо было искать пути для привлечения иностранного капитала.

Каковы результаты формирования национальной экономики после двадцати лет восстановления независимости и каковы её перспективы?

Во - первых, основным сектором стала сфера услуг. Ее удельный вес в ВВП составляет в последние годы 70% и более. В этом плане мы приблизились к развитым западным странам. Но как нам представляется, основой любой экономики является производственный сектор. И, как показывает опыт многих стран, даже в период кризиса государства с сильным конкурентоспособным промышленным сектором легче переносят тяжесть кризиса, а после него легче восстанавливаются. На слабый промышленный сектор в Латвии указывали и представители МВФ, которые посещали Латвию в связи с оказанием финансовой помощи.

Во - вторых, в экономике доминируют микро и малые предприятия, как на первом этапе независимости. Если в промышленности для Латвии это обусловлено объективными причинами, то для сельскохозяйственного производства это неприемлемо, если думать об эффективности производства в рыночных условиях. Малые крестьянские хозяйства неэффективны с точки зрения предпринимательства. Если в период первой независимости государственная политика была направлена на образование семейных ферм, то после восстановления независимости модель семейной фермы с учетом изменившихся условий стала неконкурентоспособной. Поэтому постепенно увеличивается количество крупных хозяйств, собственники которых являются как местными предпринимателями, так и иностранными инвесторами.

Хотелось бы заметить, что еще при проведении аграрной реформы в 20-е годы многие экономисты того времени выступали против, так как, по их мнению, раздел крупных хозяйств снизит производительность. Представляется, что при аграрной реформе, которая проводилась в 90-е годы ХХ столетия, необходимо было сохранить по-меньшей мере экономически сильные колхозы и совхозы. Несмотря на попытки ряда последующих правительств, создать широкую сеть кооперативов на базе денационализированной земельной собственности не удалось. Хотя на сегодня сохранились некоторые крупные предприятия в форме акционерных обществ, а также было создано несколько кооперативов.

В - третьих, постепенно национальная экономика приспособилась к новым условиям функционирования. Этому способствовали меры, предпринятые банком Латвии по снижению темпов инфляции до менее 3 % перед вступлением в ЕС и укрепление национальной валюты лата. Вступление в ЕС ускорило темпы экономического роста, но еще больше темпы инфляции. Вступление в ЕС и открытие рядом стран их рынка труда привело к усилению эмиграции из Латвии в эти и другие страны. Еще больше этот поток усилился в период экономического кризиса и продолжается достаточно интенсивно и сегодня, хотя ситуация в этих странах тоже сложная, но все же стабильнее, чем в Латвии. Увеличивается желание учиться за границей, так как в ряде стран ЕС можно получить бесплатное образование. И возникает парадоксальная ситуация: при достаточно высоком уровне безработицы (12,5% на июнь 2011 года) в ряде отраслей не хватает рабочей силы. С другой стороны, это не только угрожает дальнейшему развитию экономики, но и подрывает социальную систему защиты населения, и первую очередь пенсионеров. Как указывает министр благосостояния И.Юршевска, при создании пенсионной системы планировалось, что в 2011 году на 1 пенсионера будут приходиться 3,2 трудоспособных , а реально сегодня всего1,4 работающих и платящих налоги [4,3].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period