B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period - страница 21

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

Вищевикладене дозволяє зробити наступні висновки:

Органічне виробництво покликане поліпшувати якість продуктції рослинництва, тваринництва, якості ґрунтів, якості води та всього нашого життя. Проект Закону «Про органічне виробництво» є початком нормотворення в досліджуваній галузі, який потребує певного доопрацювання та подальшої розробки і затвердження цілої низки підзаконних актів, основними з яких стали б Правила органічного виробництва.

Вбачається, що за аналогією Закону України «Про дитяче харчування», у органічному виробництві слід заборонити використання антибіотиків, будь-яких гормональних препаратів та ветеринарних препаратів

Досвід зарубіжних країн показує, що розвиток органічного виробництва можливий лише за умови державної підтримки. Розвиток органічного виробництва за умови державної підтримки здатний забезпечити виробництво достатньої кількості органічної продукції, що буде сприяти зросту вітчизняного сільського господарства, та стане досить значущою складовою підвищення рівня здоров' я нації.

РЕЗЮМЕ

Метою статті є аналіз правового регулювання органічного виробництва в Україні та визначення позитивних аспектів цього виробництва щодо забезпечення якості продукції.

РЕЗЮМЕ

Целью статьи является анализ правового регулирования органического производства в Украине и определение положительных аспектов этого производства относительно обеспечения качества продукции.

SUMMARY

The purpose of this paper is an analysis of legal regulation of organic production in Ukraine and the definition of the positive aspects of this production with respect to quality assurance.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

I. Ю. Тибурський, В, Підліснюк, У. Солтисяк, Т. Стефановська, І. Калініченко. Екологічне сільське господарство: кроки назустріч. Крок перший: екологічне землеробство: Посібник І За ред. В. Підліснюк - К.: Видавництво Національного аграрного університету,

2006. -80 с.

2.О. Кітраль, Н. Бородачова II «Дзеркало тижня» .-№31., від 07 Серпень 2004 p. IIhttp:IIdt.uaIarticlesI40700

3.Милованов Є. Тенденції розвитку ринку української органічної продукції II Матеріалитнауково-нрактичного семінару „Сучасні тенденції виробництва та маркетингу органічної продукції", Львів, 31 березня 2004 р. - C. 37-42.

4.Зверева Е.В. Хозяйственно-правовая защита потребительского рынка: монография. - Луганск: «Ноулидж» (донецкое отделение),

2010. - 396с.

5. Кузьміна М.М. Госнодарсько-нравові засоби забезпечення якості продукції: Автореф. Дис.. к.ю.н., спец. 12.00.04 господарське право; господарське процесуальне право. - Харків: Національна юридична академія України ім.. Я. Мудрого. - 2010. - 20с.

6. Мамутов В.К. Экономика и право: Сб.науч.тр. К.: ЮринкомИнтер. - 2003. - 207с. 7.Опрышко В.Ф. Качество продукции: управление и право. К. - 1982. - 231 с.

8.Огрызков В.М. Основы правового регулирования качества продукции. - М. - 1976. - 213с.

9.Що таке органічне виробництво II Матеріал надано Федерацією органічного рухуУкраїни IIhttp:IIwww.organic.com.ua 10.О. Кітраль, Н. Бородачова II «Дзеркало тижня» .-№31., від 07 Серпень 2004 p. IIhttp:IIdt.uaIarticlesI40700

II. Проект Закону України «Про органічне виробництво» від 19.07.2010 IIhttp :IIgska2.rada.gov.uaIplsIzweb_nIwebproc4_1?pf3511=38338

12. Пропозиції Президента України до Закону "Про органічне виробництво" від20.05.2011 IIhttp:IIgska2.rada.gov.uaIplsI zweb_nIwebproc4_1?pf3511=38338

13. Порівняльна таблиця до проекту Закону України ''Про органічне виробництво'': Електронний pеcypc:http:IIsearch.ligazakon.uaIl_ doc2.nsfIlink1Ied 2011 04 20IOF5EJ00V.html

14.Органічні продукти: комерція чи здоров' я? II http:www.potrebitel.net.ua.InodeI2284

15. Федерація органічного руху України II http: www. Organic.com.ua

16. Берлач Н. А Становлення органічного сільського господарства в Україні: адміністративно-правовий аспект II Право України .-2010.-№ 4 .-С.-314-321ІІ http:IIwww.info-pressa.comIarticle-357.html

17. Шлапак В. О. Про вирощування екологічно чистої овочевої продукції в Україні II Матеріали науково-практичного семінару „Сучасні тенденції виробництва та маркетингу органічної продукції", Львів, 31 березня 2004 р. - С. 30-33.

ІНТЕРНАЛІЗАЦІЯ ЕКСТЕРНАЛІЙ В УМОВАХ ЗАЛУЧЕННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В

НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

Рожко А.О., к.е.н., викладач кафедри міжнародного економічного партнерства Тернопільського національного економічного університету

Постановка наукової проблеми. В умовах глобальної концепції сталого розвитку країн світу та нарощування потужностей світової відновлюваної енергетики (ВЕ) постає низка проблем, пов' язаних з оцінкою зовнішніх впливів, спричинених використанням нетрадиційних джерел енергії. З огляду на те, що використання потенціалу відновлюваної енергетики на сучасному етапі розглядається як вагоме підгрунтя скорочення енергетичних витрат, зниження тиску на навколишнє середовище, сприяння інноваційному розвиткові та нарощуванню експортних потужностей, виникає потреба в оцінці спричиненого позитивного та усунутого негативного впливу від заміщення традиційних енергетичних потужностей нетрадиційними.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблеми зовнішніх ефектів та методика їх розв' язання з точки зору класичної політекономії містяться у працях Р.Коуза, А.Пігу, П.Самуельсона, Дж.Стігліца тощо. Питанням методології оцінки екстерналій в енергетиці (як позитивних, так і негативних) та проблемам їх вартісного виміру присвячені роботи таких вчених, як: В.Кревітт, А.Д.Оуен, Дж.Х.Дейлс, В.Нордгаус, В.Вовк, Н.Ткаченко та ін.

Разом з тим, у вітчизняній науці малодослідженими залишаються теоретичні та методологічні аспекти оцінки зовнішніх впливів енергетики, особливо зважаючи на поставлені урядом цілі щодо підвищення енергоефективності в усіх галузях та сферах національної економіки (особливо, в експортоорієнтованих), а також враховуючи значний економічно доцільний потенціал відновлюваної енергетики в країні.

Метою даної статті є теоретико-методологічне обгрунтування виникнення екстерналій в енергетиці, зокрема, відновлюваній, а також спроба оцінити економічні вигоди та виявити структурні ефекти від залучення нетрадиційних джерел енергії в національну економіку.

Результати досліджень.

Використання відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії (ВНДЕ) та їх інтегрування в національну енергетичну систему країни сприяє успішній протидії та попередженню загроз, пов' язаних із основними викликами сучасності, якими на сьогоднішній день визнано:

а) скорочення запасів викопних енергетичних ресурсів,

б) зростання цін на традиційні джерела енергії,

в) посилення диспропорцій економічного зростання в світовій економіці,

г) нерівномірність ресурсного забезпечення країн та неефективне використання енергоресурсів в економці тощо [1, 2].

В цих умовах зусилля країн, що знаходяться в енергетичній залежності від країн-постачальників енергоресурсів, спрямовані на мінімізацію ризиків щодо надійності постачання та раціоналізації ціноутворення на енергетичні носії, і як наслідок, формування засад для підвищення конкурентоспроможності, як в межах окремої країни, так і в системі світового господарства.

На сьогодні уряди країн, усвідомлюючи небезпеку, пов' язану з виникненням техногенних аварій на об' єктах традиційної енергетики, все більше звертають увагу на технічний та економічний потенціал відновлюваної енергетики, результатом чого є розробка й прийняття відповідних стратегій та концепцій подальшого розвитку. При цьому, наукові дослідження, які ведуться в цьому напрямку, спрямовані, з одного боку, на розробку питань технічного характеру, а з іншого - на виокремлення економічної складової використання ВНДЕ. Беззаперечним фактом є те, що вирішальним аспектом при прийнятті рішень щодо впровадження об' єктів нетрадиційної енергетики слід вважати досягнення як технологічної, так і економічної ефективності.

Важливо відмітити, що процес енергоспоживання спричинює в середовищі виникнення зовнішніх впливів, т.зв. екстерналій. Саме поняття «екстерналії» (externalities - з англ., externe Effekte - з нім.) введено П.Самуельсоном в 50-х рр.. ХХ ст.. та означає «зовнішні впливи (ефекти)». Ці впливи бувають позитивними та негативними [3]. В енергетиці екстерналій, як правило, мають негативне тлумачення, оскільки в процесі використання традиційних енергоресурсів у виробничо-технологічному ланцюжку спостерігається супутнє шкідливе навантаження на навколишнє середовище. Серед проблемних моментів роботи об' єктів традиційної енергетики, в тому числі й щодо процесу формування вартості енергоносія, найбільш значущим, на нашу думку, є ігнорування шкідливих впливів та невідображення вартості усунення наслідків цих впливів у собівартості кінцевого продукту. Доцільно привести кілька прикладів. Так, у серпні 1994 року внаслідок тріщини на нафтовому трубопроводі Каріага-Усінськ на території республіки Комі (РФ) в тундру витекло близько 200 тис. тонн нафти і створило загрозу для біологічного життя у басейні Печори й прибережній зоні Баренцового моря [4]. Аварія на нафтовій платформі British Petroleum у Мексиканській затоці навесні 2010 року, що визнана найбільшою в історії США спричинила витоку 4,9 млн. тонн нафти і, як наслідок, загибель 11 осіб та безпрецедентну за розміром забруднену територію в океані - близько шестисот кілометрів прибережних зон та відкритого океану [5]. Фахівці оцінюють економічні збитки від цієї аварії на десятки мільярдів доларів. Рівень техногенної катастрофи на атомній станції Фукусіма в 2011 році фахівці оцінюють як сьомий - найвищий, а економічні збитки, за попередніми оцінками аналітиків, складають близько 12,46 мільярда доларів США [6]. Безумовно, оцінити негативний вплив, спричинений цими подіями, вкрай важко, але лише той аспект, що економічні збитки та вартість ліквідаційних робіт щодо усунення наслідків аварій доводиться покривати з державного бюджету, свідчить про надзвичайну ризиковість традиційних сфер енергетики, в той час як вартість виробництва кінцевої енергії (у порівнянні з об' єктами нетрадиційної енергетики) є відносно невисокою. Ключовим моментом тут є ігнорування екстерналій, які виникли внаслідок експлуатації потужностей для видобутку енергоносіїв та продукування кінцевої енергії, і які створюють надзвичайно велике навантаження на економічну систему країн, а також супроводжуються загибеллю людей, незворотними змінами біорізноманіття тощо.

Отже, до екстерналій енергетики слід віднести:

1) викиди шкідливих сполук в атмосферу та довкілля;

2) ризики техногенних катастроф та аварій;

3) технічну складність видобутку або отримання енергоресурсу;

4) вплив на здоров' я людей, зайнятих у цій галузі, чи тих, що проживають у прилеглій місцевості;

5) часові обмеження експлуатації основних виробничих потужностей.

Аналізуючи спірні питання, що виникають сьогодні в сфері атомної енергетики, автори монографії «Про енергетику для споживачів та скептиків» М.Даковскі та М.К.Вянцковскі стверджують, що «потрібно різнобічно проаналізувати результати й вартість атомної енергетики на тлі інших способів задоволення енергетичних потреб планети і країни, зокрема. Уже доведено необхідність і можливість кількісно враховувати, використовуючи аналіз найменшої вартості, вартість попередніх рішень і майбутніх наслідків атомної енергетики в галузях охорони здоров' я та довкілля. Лише такі «узагальнені кошти» можна і потрібно порівнювати з вартістю виробництва енергії з різних викопних джерел, вартістю відновлюваної енергії та з вартістю підвищення енергетичного потенціалу країни шляхом енергоощадності» [4, С.29].

© Рожко А.О., 2011

Рис. 1. Структурно-функціональна модель споживання ВНДЕ в економіці

Одним з напрямків вирішення проблеми екстерналій в енергетиці є їх інтерналізація. Під інтерналізацією екстерналій розуміють економічну стратегію, спрямовану на скорочення чи усунення негативних зовнішніх впливів шляхом перетворення їх на позитивні внутрішні [7]. Ще раз підкреслимо, що ні у енергетиці, ні у будь-якій іншій галузі національної економіки, яка безпосередньо чинить вплив на довкілля, на даний час відсутні економічно обгрунтовані підходи щодо врахування екстерналій. Навпаки, руйнуючі принципи надання субсидій та дотацій у вугільній, атомній галузях енергетики України, суперечать цьому підходу, визнаному перспективним більшістю розвинутих країн світу [2, 8-13]. Таким чином, на національному рівні адекватне відображення екстерналій в традиційній енергетиці зможе стати підґрунтям для зменшення розриву у собівартості енергії, виробленої з традиційних та відновлювальних енергоносіїв, зумовить формування конкурентоспроможної ціни на отриману енергію та стимулюватиме зниження енергомісткості виробництва.

Оцінка технічно-досяжного та економічно-доцільного потенціалу ВНДЕ

Планування роботи об'єкту ВНДЕ (здійснення капіталовкладень, роботи технічного та технологічного характеру, налаштування мережевої інфраструктури)

Оцінка відновлюваного енергоносія та формування вартості «зеленої» енергії

Рис. 2. Етапи структуризації економічного результату від використання ВНДЕ

На рис. 1 представлено структурно-функціональну модель споживання первинних відновлюваних енергоресурсів та генерування кінцевої енергії, в якій ми також виділили рух відходів (їх повторне використання) та виникнення зовнішніх впливів (екстерналій).

Слід відзначити, що основною відмінністю відновлюваної енергетики від традиційної викопної є те, що в першій вартість енергоносія наближається до нуля, а ступінь екстерналій є низькою. В традиційній енергетиці, враховуючи її зв'язок з видобувною промисловістю, у виробничі витрати, окрім інших складових, включається вартість видобутого (купованого) вичерпногоенергетичного ресурсу. До цього слід додати високий рівень втрат енергії під час передачі її на відстань до кінцевого споживача, а також високий ступінь негативних екстерналій (оцінка викидів у навколишнє середовище, модернізація основних фондів, попередження чи ліквідація техногенних аварій тощо).

Виходячи з цього, вважаємо доцільним при структуризації економічного результату від використання відновлюваних джерел енергії враховувати аспект «нульової» вартості енергоносія та вартісну оцінку екстерналій, оскільки в прикладному аспекті це зумовить підвищення їх економічної привабливості. Логічна послідовність структуризації економічного результату від впровадження ВНДЕ систематизовано нами на рис. 2.

Згідно результатів дослідження, виконаного на замовлення Федерального міністерства ФРН з охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки, керуючись цілями, поставленими федеральним урядом для відновлюваної енергетики Німеччини у перспективі до 2050 р., лише впродовж 2004-2006 рр. країні вдалось:

1) досягнути економії традиційних енергоносіїв (37 млн. т бурого вугілля, 14 млн. т кам'яного вугілля, 2,4 куб.м природнього газу) на суму близько 5,4 млрд. євро;

2) знизити рівень негативних екстерналій внаслідок «чистих» технологій отримання енергії на 3,4 млн. євро;

3) створити 214 тис. робочих місць в сфері відновлюваної енергетики;

4) уникнути 79 млн. т викидів двоокису вуглецю, що продиктовано вимогами за Кіотським протоколом;

5) закріпити статус інноваційно розвинутої країни, де здійснення наукових досліджень у даному напрямку фінансується державою в повній мірі (125 млн. євро щороку) [14].

Приклад ФРН доводить беззаперечний економічний ефект для національної економіки, при чому досягнення вищенаведених показників вважається проміжним результатом, оскільки потенціал, яким володіє досліджувана сфера, оцінюється фахівцями як значно більший. Так, у праці [15] стверджується, що розвиток відновлюваної енергетики та заходи із стимулювання енергоефективності спричиняють не лише усунення негативних ефектів традиційної енергетики, але й відкривають безмежні економічні можливості. Так, отримані внаслідок численних досліджень оптимістичні результати щодо досягнутої економічної ефективності в сфері ВНДЕ, а також дієвий механізм державної підтримки та належним чином налаштована електромережа, створили сприятливі рамкові умови для припливу інвестицій в галузь, як внутрішніх, так і іноземних. Скажімо, обсяг інвестованих коштів у об' єкти ВЕ у 2010 році в Німеччині склав 26,6 млрд. євро [16]. За оцінками науковців, імпульс, зумовлений бурхливим розвитком нетрадиційної енергетики, для активізації попиту в усій німецькій економіці становив 35,5 млрд. євро (!). При цьому, стрімка розбудова відновлюваної енергетики в Німеччині (і що актуально - в посткризовий період) проявилась не лише у прирості споживання енергії чи виробництві обладнання для досліджуваної сфери, але й у розвитку експортних потужностей країни, що безпосередньо впливає на фінансовий результат країни від міжнародних економічних зв' язків (див. табл. 1).

Таблиця 1

Вибіркові дані щодо економічного розвитку відновлюваної енергетики в ФРН протягом 2005-2010 рр. [8]_

Показник

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Темп приросту 2010 р. до 2005 р. усього     1 щорічно

 

млрд. євро (в поточних цінах)

Інвестиції у ВЕ, всього по ФРН

10,3

11,1

11,6

16,8

20,2

26,6

+158%

+21%

Зовнішньоторговий оборот обладнанням ВЕ

7,9

10,6

11,8

15,5

16,8

19,7

+149%

+20%

Експорт        компонентів до обладнання ВЕ

0,7

0,7

3,4

4,1

4,6

5,6

+67%

+52%

Попит на експлуатацію та технічне обслуговування об' єктів ВЕ

2,5

2,6

3,9

4,3

4,7

5,2

+110%

+16%

Попит на паливну    біомасу та біопальне*

2,6

3,6

5,6

6,1

5,6

4,9

+94%

+14%

Зростання    загального попиту внаслідок розвитку сфери ВНДЕ

13,7

17,6

24,8

30,1

31,7

35,5

+160%

+21%

 

в 1000 осіб

Кількість зайнятих у сфері ВЕ

194|236     |     277|322|340     |     367     |     +89%     | +14%

* попередні дані

Як свідчать дані таблиці 1, в період з 2005 по 2010 рр. інвестиції у ВЕ зросли на 158%. В економіці ФРН сфера нетрадиційної енергетики ілюструє найбільш динамічні темпи росту. При цьому найбільш швидкозростаючими показниками характеризується фотоелектрична галузь, засвідчивши у 2010 році частку у 75% від усіх інвестицій у відновлювану енергетику. Інвестиції у сферу вітроенергетики та об' єкти використання біомаси в сукупності склали 10% від усього обсягу.

На думку [17], інвестиційні рішення в енергетику можуть прийматись не лише на основі вартісної оцінки екстерналій, тобто їх інтерналізації. Іншими словами, під час обговорення та на стадії ухвалення рішень щодо вкладання коштів в об' єкти ВЕ необхідно знати, до чого призведе базування об' єкту в обраній місцевості, який вплив буде мати робота встановленого обладнання на довкілля, як вплине на соціальну сферу, на інфраструктуру тощо. При цьому, як правило, співставляють декілька альтернативних проектів і обирають той, де рівень негативних екстерналій є найнижчим.

В науковій літературі з' явився навіть новий термін - етичні інвестиції, які розуміють як капіталовкладення, що спрямовані не на одержання матеріального інтересу, а на досягнення суспільних благ та нематеріальних цінностей [18]. В цьому розумінні етичні інвестиції мають місце, коли йдеться про сталий економічний розвиток.

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що оцінка зовнішніх впливів енергетики є обов' язковим етапом структуризації економічного результату на етапі прийняття інвестиційних рішень. Часто неврахування негативних екстерналій, зумовлених традиційною (з використанням викопних джерел енергії) енергетикою, робить необ' єктивним та упередженим процес формування вартості кінцевого енергоносія. Як свідчать численні праці іноземних дослідників, і зокрема, німецьких, процес інтерналізації екстерналій відновлюваної енергетики здатен зробити «зелену» енергію конкурентною поряд із традиційною (вугільною, атомною тощо).

Висновки

Проблемі виникнення екстерналій в економіці присвячена значна частина сучасних наукових досліджень, що дозволяє концептуально зрозуміти досліджуване явище, осмислити причинно-наслідкові зв' язки зовнішніх ефектів з позиції неокласичних теорій політекономії тощо. Наші подальші дослідження будуть присвячені методикам аналізу вартості екстерналій та їх економічній оцінці з метою виокремлення та презентації ефектів для національної економіки від розвитку сфери відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії в Україні.

Статья посвящена исследованию явления экстерналий (внешних эффектов) в экономике, специфике их появления при использовании возобновляемых источников энергии и проблеме оценки экстерналий в современных экономических условиях. Представлен анализ опыта ФРГ относительно стоимостной оценки экстерналий в экономике.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, нетрадиционная энергетика, экстерналии, внешние эффекты, метод наименьшей стоимости.

РЕЗЮМЕ

Статтю присвячено дослідженню явища екстерналій (зовнішніх ефектів) в економіці, специфіки їх виникнення при використанні відновлюваних джерел енергії та проблеми оцінки екстерналій в сучасних економічних умовах. Проаналізовано досвід вартісної оцінки екстерналій у ФРН.

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, відновлювана енергетика, екстерналії, зовнішні впливи, метод найменшої вартості.

SUMMARY

The article investigates the phenomenon of externalities (extern effects) in the economy, the specifics of their appearance by using renewable energy sources and the problem of externalities in assessing current economic conditions. The analysis of the German experience regarding the valuation of externalities in the economy is presented.

Keywords: renewable energy sources, renewable energy, externalities, extern effects, least cost analysis (LCA).

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

I. Світова економіка: Підручник І А.С. Філіненко, B.C. Будкін, І.О.Рогач та ін. - К.: Либідь, 2007. - 640 с.

2.Вовк В.І. Екологічна економіка - від доктрини до політики : (матеріали круглого столу з екологічої економіки) І Віктор Вовк: [Дні науки НауКМА] II Київ: 2004. - 10 с.

3. Ткаченко Н.О. Теорія зовнішніх ефектів: етани еволюції II Вчені записки Університету «Крок», 2008. - №18. - С.222-229.

4. Даковскі М. Про енергетику для споживачів та скептиків І Мірослав Даковскі, станіслав Казімєж Вянцковскі. - Львів:

ЕКОінформ. - 2007.

5. Аварія у Мексиканській затоці - як це було II [Електронний ресурс] І Режим доступу до стор.: http:IInews.finance.uaIuaI~I2I0IallI2011I01I03I222407

6. Аварію на Фукусімі прирівняли до Чорнобиля II [Електронний ресурс] І Режим доступу до стор.: http:IIwww.bbc.co.ukIukrainianInewsI2011I04I110412_japan_alert_ak. shtml

7. Интернализация : Викинедия II [Електронний ресурс] : Режим доступу до стор.: http:IIru.wikipedia.orgIwikiIИнтеpнализация

8. Traber T. Strompreise: kunftig nur noch geringe Erh6hung durch erneuerbare Energie I T.Traber, C.Kemfert, J.Diekmann I Wochenbericht des DIW Berlin. - 2011. - Nr.6.

9. Коробко Б. Енергетика та сталий розвиток (Інформаційний посібник для українських ЗМІ) I Борис Коробко. - Київ, 2006 р. - 41 c., C.13-14.

10. John Harkness Dales. Pollution, property & prices: an essay in policy-making and economics I J.H.Dales. - UK: Edward Publishing Ltd,

2002. - 127 p.

II. Обзор результативности экологической деятельности. Беларусь. (Серия обзоров результативности экологической деятельности).

2004, Выпуск № 22. - 202 с., C.93, 97.

12.Конеченков А.Е. Экономические и законодательные тенденции развития возобновляемой энергетики в мире I Андрей Конеченков. - Відновлювальна енергетика (спеціалізований журнал ІВЕ НАН України). - 2005. - №3-4. - С.6-8. 13.Звіт про стан світової ядерної енергетики за 2007 рік. (на замовлення „Greens-EFA Group" в Єврпарламенті) I [Майкл Шнайдер, Ентоні Фроггатта]. - Брюссель-Лондон-Париж, 2008. - 39 с., С.25.

14. Vermiedene Energie-Importe und externe Kosten durch die Nutzung erneuerbare Energien 2007. Kurzgutachten im Auftrag des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit I F.SensfuB, Mario Ragwitz. - Teltow, 15. Juni 2008. - 14 S.

15. Blazejczak J. Okonomische Chancen und Struktureffekte einer nachhaltigen Energieversorgung I Jurgen Blazejczak, Frauke G.Braun, Dietmar Edler, Wolf-Peter Schill II DIW Wochenblatt. - 2011. - Nr.20. - S.8-15.

16. Krewitt W. M6glichkeiten und Grenzen der Nutzung von Angaben zu externen Kosten in umweltpolitischen Entscheidungsprozessen beim Vergleich von Erneuerbaren und fossilen Energietragern I Wolfram Krewitt, Barbara Schloman. - BMU Leitstudie, 2008. - S. 66-67.

17. Anthony D. Owen. Externalities of electricity generation and renewable energy technologies I A.D.Owen II Global Business and Economics Review. - 2002. - Vol.4, No.1. - P.131-146.

18. Петрущак Б.М. Етичні мотиви інвестування в контексті екологізації національної економіки I Б.Петрущак II Наукові записки. Серія «Економіка». - Випуск 15. - 2010. - C.407-415.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ Саратикянц Э.С., доцент кафедры экономики предприятия Донецкого национального университета

Государственные угледобывающие предприятия находятся в кризисном состоянии и по мере старения шахтного фонда их экономическое состояние ухудшается. Предпринимаемые в течение ряда лет попытки модернизировать эти предприятия и адаптировать их хозяйственную деятельность к условиям рыночной экономики по многим причинам результатов не дали. К настоящему времени в стадии закрытия и ликвидации находится около ста шахт. Все действующие государственные шахты нерентабельны, а разрыв между средней ценой тонны товарной продукции и тонны по себестоимости в среднем достиг 300 грн., а на отдельных шахтах в 2010 году превысил 3000 грн. В настоящее время на внутреннем энергорынке отсутствуют тенденции роста спроса на угольную продукцию, сформировалась устойчивая структура топливно-энергетического баланса ТЭК, ориентированного на углеводородное топливо. В то же время на энергетическом рынке постоянно растет спрос на моторные виды топлива для обеспечения потребностей подвижных видов транспорта и поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) [1, 2].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period