B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

раціональним, оскільки їх вигоди менші за витрати: Ж, - Ж, < С,N .

Використовуючи отриманий сигнал про рівень освіти найманих робітників, фірма призначить тим хто навчався протягом

років заробітну плату Ж, , а другій категорії - Ж, . Головний висновок з даної моделі полягає в тому, що завдяки такому

підходу працедавець вибирає освіту як певну побічну ознаку майбутнього свого робітника. М.Спенс також відмітив можливість іншого співвідношення, ніж "побудовану на очікуваннях" рівновагу між освітою та оплатою праці. Чоловіки одержують вищу зарплату, ніж жінки, а білі працівники - вищу, ніж чорношкірі, причому з такою ж продуктивністю праці. Але і стать, і колір шкіри також служать побічним свідченням (сигналом) якостей майбутнього робітника.

Розвиваючи модель ринкової сигналізації М.Спенс акцентує увагу на таких різновидах сигналів ринку:

• сигнал продуктивності - великі гарантії роботодавців та дорогокоштуюча реклама;

• сигнал рівня конкурентоспроможності - це демпінгове зниження цін та різноманітні розпродажі;

• сигнали високого рівня добробуту, дохідності та соціального статусу фірми: додаткове фінансування на розвиток компанії за рахунок позичкового капіталу, випуск облігацій;

• сигнал безкомпромісного прагнення фінансової еліти при подолання інфляції: рестриктивна грошово-кредитна політика Національного банку .

На основі теорії сигналів він пояснив механізм сприяння поширенню інформації про ефективність та ситуацію на ринку суб' єктами, що мають більший рівень інформованості, просуваючи свої товари та послуги на ринку. Заслуга Спенса у тому, що він розширює свої дослідження в масштабах світової економіки, коли за умов глобалізації постіндустріальні країни, на його думку, не повинні закриватись від слаборозвинутих країн, а знаходити важелі для ефективної інтеграції.

Ця ж проблема стосується й дивідендів. Чому американські фірми сплачують дивіденди своїм акціонерам, хоча відомо, що за законами США вони фактично підпадають під подвійне оподаткування? Адже простіше залишати прибуток на підприємстві, капіталізувати його, збільшуючи тим самим капітал, який перебуває в руках акціонерів. Одне з можливих пояснень - у тому, що дивіденди служать сигналом (свідченням) хороших перспектив розвитку компанії. Фірми, інформуючи ринок про прибутковість своєї діяльності, виплачують дивіденди, оскільки на ринку це вважається хорошою новиною, а відповідно, підвищується ціна акцій. Вища ціна акцій компенсує акціонерові додаткові податки на дивіденди.

Що стосується дивідендної політики в Україні, то тут ми теж можемо стверджувати про наявність асиметричної інформації. Після проведеної приватизації, основними акціонерами приватизованих підприємств стало їх керівництво, а окремий працівник отримав право на незначну частку підприємства. Ціна (курс) цінного паперу прямо пропорційна до доходу від нього. Цінність акцій підприємства для робітника-акціонера, який не отримує дивідендів взагалі або отримує знижені, набагато менша від реальної. Крім того до робітника не завжди доносять інформацію про можливі перспективи розвитку підприємства, акціонером якого він є.

В моделях Дж.Стігліца аналізується ситуація з асиметричною інформацією на страховому ринку. Він розробив механізм так званої зворотної ринкової адаптації, коли погано інформовані учасники ринку одержують інформацію від краще інформованих. Дж. Стігліц розробив основи руху інформаційних потоків на тих ринках страхових послуг, де компанії не володіють інформацією про рівень ризику стосовно окремих клієнтів. Аналогічно до ейкерлофського покупця та спенсового роботодавця, які не знають про якість, відому продавцеві, та продуктивності претендентів на роботу, страхові компанії не можуть визначити індивідуальні ризики страхувальника. З огляду на перспективи страхової компанії, страхувальники з високою імовірністю втрат вважаються «низькоякісними», тоді як страхувальники із низькою імовірністю - «високоякісними». Аналогічно до попередніх прикладів Дж. Ейкерлофа і М. Спенса, на ринку страхування наявна досконала конкуренція.

Дж. Стігліц доводить, що економічні моделі можуть бути зовсім неправильними, якщо в них не братимуться до уваги інформаційні асиметрії. Для зменшення втрати від непогашених кредитів, оптимальним для банків буде раціонування кредитів замість підняття ставки позичкового процента, як було передбачено класичним економічним аналізом. Оскільки раціонування кредиту є загальноприйнятим, то вищенаведені думки стали важливими кроками до більш реалістичної теорії кредитного ринку. Тому Стігліц обґрунтовує думку про те, що досконала конкуренція не означає автоматичну рівновагу попиту і пропозиції, особливо за умов монополістичної конкуренції і олігополії, які починають переважати в сучасних умовах. Дж.Стігліц обґрунтовує, що раціональні рішення не завжди оптимальні, так як трансакційні витрати на пошук достатньої інформації починають перевищувати граничну вигоду від досягнення оптимуму [1], проаналізувавши дану проблему на прикладі страхової справи. Він розробив механізм «зворотної ринкової адаптації», за якої погано поінформовані суб' єкти ринку одержують інформацію від більш поінформованих. При цьому аналізуються прямі і зворотні інформаційні потоки на ринках страхових послуг, де фірми не володіють даними про рівень ризику щодо окремих клієнтів. Страхова компанія з недостатньою інформованістю повинна матеріально зацікавити своїх клієнтів, які є краще поінформованою стороною, щоб вони відобразили страхові ризики. Тоді банки підвищують відсоткову ставку, щоб компенсувати ризики потенційно безповоротних кредитів. Дж.Стігліц обґрунтував, що банки при неповній інформації починають впроваджувати квоти на пільгові кредити для стимулювання конкуренції серед обмеженого кола клієнтів для виділення найкращих позичальників, що гарантовано повернуть кредити.

Аналіз ефективності фінансових ринків привів до відкриття так званого «парадоксу Гросмана-Стігліца», який полягає в наступному: якщо вся інформація визначає рівень цін і ринок ефективний з погляду інформації, то ні один учасник обміну немає достатніх стимулів використати закладену в цінах інформацію. Тобто несиметрична інформація буде включати зворотні процеси, а саме, страхові компанії через недосконалу інформованість по ризиках своїх клієнтів будуть мати переважну більшість страхувальників з поганим здоров' ям.

У зв' язку крахом соціалізму як ідеї так і економічної системи, в західній економічній науці відбувається перехід до аналізу проблем трансформації постсоціалістичних економік, зокрема неокласична економічна школа пропонує реформування шляхом приватизації державного сектору на основі шокової терапії, а представники неокейнсіанської школи доводять необхідність поступового становлення ринкової економіки з переважанням регулюючих інструментів державного втручання в розвиток економіки.

Висновок. Моделі асиметричної інформації, розроблені західними економістами мають важливе значення в антикризовій політиці сучасного ринкового господарства, яке полягає в тому, що недостатньо лише ввести ринкові принципи та зробити відкритою економіку в постсоціалістичних країнах, а одночасно необхідно створювати ефективну інфраструктуру, щоб підвищитрівень освіченості робочої сили та пристосувати господарський механізм до потреб глобалізації. Практика підтверджує, що моделі

B. -С.Вік>і, Дж^йкерлофа, M^ra^a Дж.Стігліца мають потужну перспективу для макроекономічного регулювання, формування та розвитку фінансових ринків, підвищення ефективності угод зайнятості тощо. В сучасних умовах, коли інформаційний ресурс перетворюється поряд з людським капіталом в найважливіший фактор економічного зростання, потрібно формування для кожного члена суспільства вільний доступ до інформації про стан справ в економічному житті держави та компаній.

Українські реформи далекі від того, щоб можна було б вважати їх ефективними та успішними, тому актуальність моделей асиметричної інформації для аналізу і реформування вітчизняної економіки залишається великою в довгостроковому періоді, щоби йшло формування небайдужого та зацікавленого суспільства, зростала його мотивація до економічної ефективності. Державне регулювання за умов асиметричної інформації втрачає свою результативність, тому, на думку західних економістів, є два головних способи її подолання: гарантії та репутації. В українському суспільстві реалізація гарантій через судову систему ускладнена недосконалістю правового простору, тому потрібен пошук шляхів вирішення проблеми асиметричної інформації про реальний стан фірм-продавців. Розроблення та застосування в українських умовах даних моделей інформативної економіки є перспективним та значимим за умов глобалізації.

РЕЗЮМЕ

Исследована эволюция асимметричности информации продавцов и покупателей на различных рынках в развитых странах, определены границы применения западных моделей рынков с асимметричной информацией для трансформации экономики Украины в посткризисный период.

Ключевые слова: модели асимметричной информации, полезность товаров, рыночная адаптация, эффективность рынков, Парето-оптимальность.

РЕЗЮМЕ

Досліджена еволюція асиметричності інформації продавців і покупців на різноманітних ринках в розвинутих країнах, визначені межі застосування західних моделей ринків з асиметричною інформацією для трансформації економіки України в посткризовий період.

Ключові слова: моделі асиметричної інформації, корисність товарів, ринкова адаптація, ефективність ринків, Парето-оптимальність.

SUMMARY

Studied the evolution of asymmetric information, sellers and buyers in various markets in developed countries, defined the scope of application of Western models of markets with asymmetric information for Ukraine's economic transition in post-crisis period. Keywords: models of asymmetric information, the usefulness of products, market adaptation, market efficiency, Pareto-optimality.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Ковальчук В. Mоделі ринків з асиметричною інформацією у дослідження нобелівських лауреатів - Вісник ТЖУ. - 2009. - №3. -

C. 123-132.

2. Довбенко M. Як подолати економічну кризу? Рекомендації нобеліантів і українські реалії. // Вісник Національної академії наук України. - 2009.- №6. - С.32-43

3. Шевченко Т. Аналіз сутності асиметричної інформації та інформаційна асиметричність на сучасних ринках України. // Вісник СумДУ. - Серія Eкономікa. - 2008. - №1. - С.191-199.

УДК 339.9.147:53

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙСОВ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

Буркина Н.В., старший преподаватель кафедры математики и математических методов в экономики ДонНУ

Одним из показателей профессионализма специалистов в информационном обществе сегодня является умение работать с информацией. Поэтому в современных условиях формирование умения работать с информацией и самостоятельно добывать знания, повышающие квалификацию работников, является главной задачей учебных заведений системы высшего и среднего профессионального образования.

Исторически сложилось так, что задачи по математике как в школьных, так и в ВУЗовских учебниках, казалось, были придуманы для совершенно абстрактного мира. Между тем, как выяснили ученые, в ходе разбора учебных задач формируется навык решения более серьезных проблем. Поэтому в западных бизнес-школах давно поняли важность обучения на конкретных примерах из реальной жизни. Так появилась новая методика обучения бизнесу "кейс-стади" (case-study), то есть, в дословном переводе, "разбор конкретных ситуаций".

Метод кейсового обучения (метод изучения конкретных ситуаций) в последние годы приобрел большую популярность. При подготовке специалистов в области фундаментальных наук кейсовое обучение традиционно используется достаточно редко, обычно в виде отдельных историй, рассказываемых преподавателями для того, чтобы проиллюстрировать материал общих лекций. Джеймс Б. Конант из Гарварда был, очевидно, первым педагогом, который применил кейсовый метод в высшей школе в объёме полного курса. Однако в отличие от практики, принятой в сфере бизнеса и большинстве других областей, в которых практикуют этот метод (как правило, в форме сократического диалога или в форме обсуждения отдельных ситуаций), Конант представил кейсовый метод полностью в лекционном формате. Но модель Конанта не пережилась и попытки её использования пока не получили широкого распространения. Гарвардский университет стал лидером в этом направлении (Christensen, 1986) и создал соответствующий факультет, после чего интерес к кейсовому методу появился и в других образовательных учреждениях [1, 2].

"Кейс" - это пример, взятый из реальной жизни. Это текст, напоминающий статью из бизнес-журнала, описывающий становление и развитие конкретной компании. Все данные задаются цифрами, реальными названиями и даже именами. Студентам предлагается определить задачи для развития бизнеса или решения конкретных проблем, а также выработать свои варианты действий. По сути это разновидность деловой игры с четко определенными условиями.

С методической точки зрения кейс — это специально подготовленный учебный материал, содержащий структурированное описание ситуаций, заимствованных из реальной практики бизнеса [3].

Кейс представляет собой не просто правдивое описание событий, а единый информационный комплекс, позволяющий понять   ситуацию.   Использование   кейс-метода  в   учебном   процессе   позволяет  развивать   у   студентов аналитические,

© Буркина Н.В., 2011исследовательские, коммуникативные навыки, вырабатывать умения анализировать ситуацию, разрабатывать стратегию и принимать управленческие решения.

В рамках кейсового метода студентам обычно предлагаются конкретные ситуации, в которых описана история отдельного человека (или учреждения, бизнеса), сталкивающегося с решением какой-либо проблемы. Исходная информация всегда подтверждается большим объемом качественных или количественных данных, диаграммами, графами, таблицами, схемами, которые могут быть интегрированы в текст или добавлены в конец рассказа. Цель преподавателя при применении кейсового метода — на примере конкретной ситуации помочь студентам проанализировать факты, выявить насущные проблемы, а затем, рассмотрев возможные решения и их последствия, выбрать необходимое действие.

В данной работе мы хотим продемонстрировать возможности обучения математическому моделированию с помощью реальных или моделируемых историй, известных под названием «кейсы», чтобы на конкретных примерах из жизни студенты могли углублённо изучить свои предметные области. Кроме того, кейсовый метод позволит активно воздействовать на воображение студентов, максимально вовлекая их в умственную деятельность.

Главная особенность и в то же время и преимущество кейсовой технологии состоит в том, что она обеспечивает комплексное изучение дисциплины. При этом наряду с учебно-методическими пособиями в твердой копии в учебном процессе получают распространение компьютерные и другие современные разработки (аудио и видео лекции, электронные версии учебников). С одной стороны, эти нововведения дополняют и обогащают традиционные методы и методики обучения. С другой стороны, они выполняют свои специфические функции в организации самостоятельной работы студентов и в целом в процессе познания. С внедрением новых технологий появилась возможность решать такие необходимые и важные проблемы преподавания, как обеспечение наглядности, представление схем, таблиц, диаграмм, установления контактов преподавателя с аудиторией.

Метод анализа конкретных ситуаций включает обучение действием; развитие навыков анализа, принятия решений, устной коммуникации и групповой работы. Студенты учатся справляться со спонтанно возникающими проблемами реальной жизни. Таким образом, кейсовый метод — это репетиция реальных жизненных ситуаций [4].

Анализ конкретных ситуаций особенно привлекателен для обучаемых, которые не всегда хорошо воспринимают традиционные курсы науки в формате лекций и сосредоточены больше на запоминании фактического материала, чем на развитии мыслительных навыков более высокого уровня. Кейсовый метод обучения необычайно гибок и удобен в качестве инструмента обучения, что будет продемонстрировано на примерах в данной статье. Хотелось бы добавить, что кейсовый метод должен помочь студентам научиться критически оценивать информационные материалы, необходимые в их дальнейшей профессиональной деятельности, которые содержатся в СМИ, а также приобрести навык участия в коллективной и групповой работе.

Итак, основная цель кейсового обучения — не столько передать содержание предметной области, сколько показать студентам, что представляет собой научный процесс в реальной жизни и сформировать навыки на более высоком уровне. Кейсы идеально подходят для совместного изучения и в малых группах, и в больших классах, как показывает опыт международных школ. Мы разрабатываем кейсы для внедрения их в форумы дистанционного курса «Экономико-математическое моделирование» для группового обсуждения. Примеры созданных нами кейсов будут рассмотрены в данной статье.

Работу по созданию и использованию кейсов можно разделить на следующие стадии:

■ поиск объекта для написания кейса;

■ сбор эмпирической информации для кейса;

■ структурирование данных и формирование макета кейса;

■ апробация кейса в аудитории;

■ изменение, дополнение, адаптация, переструктурирование информации в течение жизненного цикла кейса [5].

Многие ситуации лучше разрабатываются с нуля: это метод, используемый для большинства бизнес-кейсов, и хотя на это потребуется много времени, зато можно быть уверенным, что будет задействован только необходимый материал и ситуация будет выстроена точно в соответствии с целями преподавателя. Все ситуации условно разделяются на три основных типа.

1. В ситуациях первого типа акцент делается на определённой проблеме. Короткая вводная часть описывает эту проблему, которую студенты обсуждают затем вместе с преподавателем. Часто в ситуациях такого типа главный герой — должностное лицо-руководитель, принимающий решение в момент кризиса. В преамбуле содержится информация по истории вопроса, необходимая для понимания ситуации, после чего описываются события, ведущие к кризису. Затем следуют приложения: таблицы, графы, письма пли документа, помогающие найти оптимальное решение проблемы.

2. Ситуации оценки используются, чтобы научить студентов навыкам анализа. В ситуациях второго типа часто отсутствует главный герой. Примерами таких ситуаций могут быть описания некоторой совокупности данных, показывающих возможное влияние одного объекта или процесса на другой. От студентов требуется только, чтобы они оценили фактический материал и приняли оптимальное решение.

3. Кейсовые ситуации третьего типа могут служить иллюстративными моделями науки в действии. Это, как правило, реальные события или имевшие место эксперименты.

Как правило, в бизнесе не существует однозначно правильных решений. Суть обучение с помощью кейсовых ситуаций состоит в том, что каждый обучаемый предлагает варианты, исходя из имеющихся у него знаний, практического опыта и интуиции. Обсуждение различной информации и оценка ее значимости производится в ходе общей дискуссии. В целом процедура разбора кейса предполагает его прочтение, обсуждение в группе и презентацию решения. Обычно на все это студентам дается несколько дней.

Использование метода кейс-стади в обучении имеет ряд преимуществ:

■ позволяет демонстрировать академическую теорию с точки зрения реальных событий;

■ позволяет заинтересовать студентов в изучении конкретного предмета, в контексте других предметов и явлений;

■ способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, обработки и анализа информации. Кроме того, при обучении с использованием кейс-стади развиваются следующие навыки:

Аналитические навыки (умение отличать данные от информации, классифицировать, выделять существенную и несу­щественную информацию, анализировать, представлять её, находить пропуски информации и уметь восстанавливать их). Практические навыки (использование на практике академических теорий, методов и принципов). Творческие навыки (в ходе генерации альтернативных решений очень важны творческие навыки).

Коммуникативные навыки (умение вести дискуссию, убеждать окружающих, использовать наглядный материал, кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет).

Социальные навыки (в ходе обсуждения кейса вырабатываются определённые социальные навыки: оценка поведения лю­дей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или аргументировать противоположное мнение и др.)

Самоанализ (несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения других и своего собственного, возникаю­щие моральные и этические проблемы требуют формирования социальных навыков их решения) [6].

В данной работе мы хотели бы уделить особое внимание вопросам разработки кейсов. Процесс подготовки кейса имеет рад особенностей, которые позволят студентам наиболее полно и всесторонне изучить организацию.

Рассмотрим эти особенности детальнее. Разработка кейса начинается с постановки проблемы. То есть необходимо изучить организацию, проанализировать информацию и сформулировать проблемную ситуацию. Дальнейшая работа над кейсом продолжается в русле обозначенных проблем. Студент ограничен конкретной проблемной ситуацией и вынужден собирать ин­формацию, необходимую для решения сформулированной им задачи. В связи с особой важностью постановки проблемы в контексте рассматриваемой технологии необходимо отметить, что обязательным условием является четкое и правильное аргу­ментирование и формулирование проблемных ситуаций.

Первый блок информации, необходимый для написания кейса, — информация об организации: ее деятельность, общая характеристика, общая эффективность: информация об отрасли и продукте, конкурентах и других элементах внешней среды ор­ганизации, которые необходимо принимать в расчёт [3]. Основное требование к отобранной студентом информации — это её достаточность для решения поставленной задачи, и в то же время не должно быть избыточности, ненужности. Таким образом, студент при написании подобной работы не просто воспроизводит всю известную ему информацию, а вынужден выбирать только те материалы, которые необходимы и достаточны для принятия решения в рамках определённых им проблемных ситуаций.

Приведем пример подобной информации, предоставляемой студенту о работе фирмы «Фасад».

Фирма «Фасад» производит двери для продажи местным строительным компаниям. Репутация фирмы позволяет ей продавать всю производимую продукцию. На фирме работает 10 рабочих в одну смену (8 рабочих часов), 5 дней в неделю, что дает 400 часов в неделю. Рабочее время поделено между двумя существенно различными технологическими процессами: собственно производством и конечной обработкой дверей. Из 400 рабочих часов в неделю 250 отведены под собственно производство и 150 под конечную обработку. «Фасад» производит 3 типа дверей: стандартные, полированные и резные. В таблице 1 приведены временные затраты и прибыль от продажи одной двери каждого типа.

Таблица 1

Временные затраты и прибыль от продажи одной двери каждого типа

 

Время на производство (мин)

Время на обработку (мин)

Прибыль

Стандартные

30

15

$ 45

Полированные

30

30

$ 90

Резные

60

30

$120

После сбора информации студент приступает к её анализу и выработке направлений выхода из проблемной ситуации, то есть приступает к написанию второй части кейса. Первый этап — выбор методов и инструментов анализа. Данный выбор должен соответствовать, с одной стороны, структуре и составу подготовленной для анализа информации, а с другой стороны, поставленным задачам. Основной особенностью кейс-метода на данном этапе является инвариантность решений, не существует заведомо ложных или правильных решений, поэтому, помимо жёсткой аргументации предлагаемых путей решения проблем, сту­денту необходимо сформулировать критерии отбора возможных вариантов решения, а также учитывать ресурсные ограничения при решении проблемы.

Именно эта особенность кейс-метода является достаточно плодотворной основой для того, чтобы студенту правильно структурировать свои представления об организа- ции, с одной стороны. С другой стороны, студент на основе кейса должен продемонстрировать не только умение описать сегодняшние проблемы данной организации и пути их решения, но и правильно защитить свои выводы на основе определённой мотивации (неотъемлемой частью кейс-метода является презентационность материалов). Здесь потребуются определённые расчёты, определённая логика изложения, потребуется применение в той или иной форме аналоговых методов (использование опыта, накопленного в других организациях). Важным, на наш взгляд, является использование в рамках кейс-метода опыта аналогичных организаций, о котором студентам рассказывалось в ходе лекционных, семинарских (практических) занятий или информацию о котором он нашёл в монографической литературе или интернете. С педа­гогической и дидактической точки зрения важно, что в ходе работы с кейсом необходима правильная аргументация решений. Важ­но, что разработка того или иного решения не умозрительна, а основывается на накопленном опыте или определённых методиках оценки того или иного подхода [7].

В предлагаемых нами кейсах студенту необходимо будет руководствоваться также и знаниями математического моделирования, а также умениями решать задачи линейного программирования с помощью Microsoft Excel.

В этой связи преимущества использования кейс-метода перед традиционными иными формами отчётных материалов состоит в том, что, с одной стороны, кейс-метод потребует более жёсткого структурирования информации, нацеленности при сборе материала на конкретный результат, который всегда присутствует в кейсе: чёткая формулировка проблемы и путей её решения. С другой стороны, ценность кейс-метода состоит в том, что студент создает важную частицу единой информационной базы, которая ложится в основу общей информационной базы группы. Данное обстоятельство представляется нам чрезвычайно важным, так как натканные по определённым единым стандартам кейсы при их соответствующей классификации, их использовании в тех или иных разделах учебных курсов становятся в целом довольно полезными на практике. Поэтому постепенно, посредством формирования масштабной базы кейсов с помощью студентов и для студентов мы создаём чрезвычайно полезную информацион­ную систему, на основе которой могут строиться соответствующие учебные курсы.

Приведем примеры задач, разработанных нами для кейса с заданной вышеприведенной информацией.

Каждая задача основывается на предыдущей, вытекает из предыдущей и учитывает данные предыдущей задачи. Для каждой задачи мы предлагаем по три вопроса - первый из которых стандартный вопрос математического программирования, который требует от студента построения модели и решения задачи линейного программирования с помощью Microsoft Excel. Второй вопрос - творческого характера и предполагает от студента выдвижения гипотезы по полученным данным в первом вопросе. Третий вопрос - исследовательского характера, который требует более строгих логических умозаключений или доказательств, подтверждающих или опровергающих предположения, сформулированные во втором вопросе. Причем каждый следующий вопрос и каждая следующая задача являются развитием предыдущих. Таким образом, при затруднении ответить на предыдущий вопрос можно подсмотреть следующий - и по его формулировке попытаться снова ответить на предыдущий вопрос.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period