B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period - страница 72

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

Мета статті - виявити сучасний стан виконання завдань з реалізації реформи податкової системи в межах Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

Основний матеріал дослідження. Реалізація податкової реформи, як і вся Програма економічних реформ на 2010-2014 роки, здійснюється у три етапи. Зокрема, на І етапі 2 грудня 2010 року Верховною Радою України прийнято Податковий кодекс України, в рамках якого зближено податковий та бухгалтерський облік [2]. Поступово зменшується накопичена за минулі роки заборгованість щодо відшкодування податку на додану вартість (далі - ПДВ) й впроваджується механізм своєчасного відшкодування ПДВ.

У 2010 році відшкодовано ПДВ в обсязі понад 42 млрд.грн., що приблизно в 1,5 рази більше, ніж у попередньому

році.

З 1 березня 2011 року Державна податкова служба України перейшла на автоматичне відшкодування ПДВ. По деклараціях за січень відібрано 24 платника на суму 457 млн. грн., за лютий - 37 платників на 673 млн. грн., за березень - 82 платника на 1,2 млрд. грн. [3].

За оперативними даними відшкодування ПДВ в автоматичному режимі (по деклараціях за квітень) отримають 122 підприємства на загальну суму 2,2 млрд. грн. До переліку увійшли представники майже усіх регіонів України. Це підприємства гірничо-металургійного комплексу, машинобудування, суднобудування, електротехнічної, легкої та хімічної промисловості, будівництва, сільського господарства та торгівлі, зернотрейдери тощо.

Станом на 1 червня 2011 року Міністерство фінансів України оцінює відшкодований податок на додану вартість в 16,7 млрд. грн., що у 2,6 рази більше минулорічного показника. Майже 1,7 млрд.грн. заборгованості минулих років з податку на додану вартість повернуто підприємствам.

На ІІ етапі в рамках Податкового кодексу зменшено кількість малоефективних податків і зборів (загальнодержавних - з 29 до 18, місцевих - з 14 до 5), введено єдиний соціальний внесок, запроваджено податок на нерухоме майно.

На цей час на офіційному веб-сайті Верховної Ради України оприлюднений проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва) від 16.05.2011 № 8521, в рамках якого вирішується завдання скорочення сфери застосування спрощеної системи оподаткування для суб'єктів малого підприємництва. Метою проекту є комплексне удосконалення спрощеної системи оподаткування з урахуванням змін у податковому законодавстві і підприємницькому середовищі, забезпечення її відповідності сучасним напрямкам податкової політики держави, запобігання ухиленню від оподаткування тощо [4].

ІІІ етап передбачає подальше поступове зниження податку на прибуток та забезпечення переходу до системи платежів за видобуток корисних копалин із застосуванням принципу рентного доходу.

В межах реформи податкової системи необхідно вирішити п' ять стратегічних завдань (табл. 1).

Таблиця 1 - Стан виконання завдань з реалізації реформи податкової системи в межах Програми економічних реформ на

2010-2014 роки._

Завдання 1. Зміцнення позиції вітчизняного бізнесу в міжнародній конкурентній боротьбі за рахунок зменшення частки податків у

витратах підприємств і скорочення витрат часу платників на нарахування й сплату податків_

_Досягнення_

• ст. 151 Податкового кодексу України встановлює, що ставка податку становить 16 відсотків, але положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням п. 10 розділу ХХ «Перехідні положення» цього Кодексу:

«10. Встановити ставку податку на прибуток підприємств:

• з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно 23 відсотки;

• з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно 21 відсоток;

• з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно 19 відсотків;

• з 1 січня 2014 року 16 відсотків»

• у розділі VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України передбачено: на період до 2013 року для алкогольних напоїв щорічне підвищення величини специфічних (визначених в гривнях) ставок акцизного податку, а для тютюнових виробів, як специфічної так і адвалорної (у відсотках) складової

_Необхідні кроки

• поетапно знизити податок на після 2012 року

прибуток

© Бервенова Т.М., 2011перенести податкове навантаження з мобільних факторів виробництва - праці й капіталу - на споживання, ресурсні й екологічні платежі шляхом поетапного підвищення ставок акцизного збору на алкогольні напої й тютюнові вироби, а також запровадити екологічний податок скасувати низку малоефективних податків і зборів, що не приносять суттєвого доходу до державного бюджету реформувати систему сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування: впровадити єдиний соціальний внесок;

поступово підвищити ставку єдиного соціального внеску для найманих робітників і знизити її для роботодавців

впровадити принципи нарахування й відповідності доходів і видатків при оподаткуванні прибутку підприємств

удосконалити порядок амортизації основних коштів і нематеріальних активів з метою стимулювання відновлення основних коштів, наприклад, прискореної амортизації певних типів обладнання запровадити податкові канікули для малого бізнесу

скасувати плани мобілізації податкових платежів для податкової служби ставок акцизного податку;

пп. 9.1.6 п. 9.1 ст. 9 розділу I «Загальні положення» та ст.240-250 розділу VIII «Екологічний податок» Податкового кодексу України запроваджено справляння екологічного податку

Податковим кодексом України зменшено кількість податків та зборів. Зокрема, загальнодержавних -        з 29 до 18, місцевих - з 14 до 5

- 8 липня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», який вступив в дію з 1 січня 2011 року;

- заплановано розробку проекту Закону щодо внесення змін до Законів України «Про загальнообов' язкове державне пенсійне забезпечення» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Термін виконання - серпень 2011; прийняття заплановане на жовтень 2011

згідно Податкового кодексу України порядок визнання доходів: «метод першої події» замінено на «метод нарахувань» - доходи будуть визнаватися з моменту переходу до покупця права власності на товар та складання акта приймання-передачі робіт/послуг. Витрати, які стосуються собівартості продукції, будуть визнаватися лише у тому періоді, у якому фактично отримано дохід від такої продукції, тобто діє правило «без доходів немає витрат»

з набранням чинності розділу ІІІ Податкового кодексу України з 1 квітня 2011 року змінився порядок нарахування амортизації основних засобів. Нормами Кодексу розширена класифікація основних засобів у податковому обліку, яка передбачає 16 груп основних фондів замість 4 у попередньому законодавстві. Також передбачено пооб'єктне ведення обліку вартості, яка амортизується

ст.  154 Податкового кодексу України визначено, що на період з 1 квітня 2011 року по 1 січня 2016 року

нульова ставка податку на прибуток встановлена для платників податків, у яких розмір доходів звітного періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує 3-ох мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати працівників такого підприємства є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом (з 1 квітня складає 960 грн.). Крім того, такі підприємства повинні додатково ще відповідати одному із таких критеріїв: утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;

діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-ох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом (у 2010 році) та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб, тобто витримали умови для подальшого перебування на єдиному податку не запроваджено

Необхідні кроки

Завдання 2. Підвищення ефективності адміністрування податків

Досягнення

удосконалити систему ризикоорієнтованого податкового контролю для концентрації уваги контролюючих органів на особах, які ухиляються від сплати податків, і мінімізації втручання контролюючих органів у діяльність сумлінних платників податків

розвинути    функції    податкової служби, відповідальної за оцінювання ризику різних груп платників податків підвищити      рівень інформаційного забезпечення й впровадження

автоматизації в органах державної податкової служби для зниження витрат

• впроваджено автоматизовану «систему раннього виявлення та припинення діяльності тіньового сектору економіки», яка виконує пошук, орієнтуючись на такі базові параметри, як присутність у місцях масової реєстрації, невизначеність фактичного знаходження, вартість основних фондів. Вона дозволяє отримувати необхідну інформацію без відволікання платників та відстежувати факти ухилення від сплати податків дистанційно. За січень-квітень 2011 року комп'ютерний пошук дозволив виявити півтори тисячі різних схем з ухилення від сплати основних бюджетоутворюючих податків

• не впроваджено

• станом на 1 березня 2011 року здійснюються роботи по супроводженню ключових контрактів проекту «Модернізація державної податкової служби України-1» щодо розробки інформаційних систем «Податковий блок» та «Управління документами». У рамках закупівлі «Податковий блок» здійснюється опрацювання наданих постачальником на розгляд, відповідно дона адміністрування податкової системи

• удосконалити порядок платників податків

реєстрації

ухвалити обов'язків

закритий перелік прав та платників податків і контролюючих органів з метою запобігання розширенню прав однієї й обмеження прав іншої сторони запровадити прозору систему

відповідальності співробітників податкової служби Завдання 3. Побудова цілісної й всеосяжної Необхідні кроки

консолідація податкового законодавства в Податковому кодексі

гармонізація    податкового, валютного, митно-тарифного, зовнішньоекономічного й цивільного законодавства удосконалення  законодавства  з питань трансферного ціноутворення з

використанням методології Організації економічного співробітництва та розвитку поступове наближення ставок і механізму стягнення акцизного збору до вимог законодавства ЄС, а також посилення екологічної спрямованості акцизного збору шляхом застосування європейського принципу «хто більше забруднює, той більше платить»

запровадження механізму індексації ставок податків і зборів, установлених у фіксованому значенні, для компенсації інфляційного впливу на розмір податків

перехід на систему платежів за видобуток корисних копалин із застосуванням принципу рентного доходу з метою встановлення справедливої плати за використання природних ресурсів зміна чинних договорів про запобігання подвійному оподаткуванню для мінімізації практики ухиляння від оподатковування, а також стимулювання інвестицій в українську економіку

Завдання 4. Встановлення податкової

графіку впровадження, документів: «Специфікація вимог до програмного забезпечення» (SRS), «Специфікація вимог до інтерфейсу» (IRS), «Опис логічної моделі бази даних», «Вимоги до інфраструктури». Триває виконання умов контракту. Іншою складовою системи є закупівля «Апаратне забезпечення для підтримки впровадження податкового блоку та управління документами». У рамках зазначеної закупівлі до Світового банку надіслано на погодження тендерну документацію

передбачено: створення робочої групи з підготовки пропозицій по вдосконаленню реєстрації платників податків; розробка нормативно-правового акта щодо удосконалення питання реєстрації платників податків (станом на 01.06.2011 не виконано)

вирішено в межах Податкового кодексу України   (ст. 16,17,20,21)

• не впроваджено

законодавчої бази з питань оподаткування, гармонізовану із законодавством ЄС

Досягнення

• вирішено в межах Податкового кодексу України

підготовка та погодження плану імплементації Податкового кодексу України; здійснення ревізії законодавчих актів в частині необхідності коригування їх окремих норм, пов'язаних із введенням Податкового кодексу України не впроваджено

норми Податкового кодексу України щодо акцизного податку забезпечать запровадження міжнародного досвіду і наблизять ставки та механізм стягнення акцизного збору до вимог законодавства ЄС. Зокрема, розширено коло платників акцизного податку, закріплено діючий перелік підакцизних товарів, встановлено специфічні ставки акцизного податку в гривнях (алкогольні напої та тютюнові вироби), в євро - на нафтопродукти та транспортні засоби, специфічні і адвалорні ставки одночасно - для оподаткування сигарет, що відповідає діючому законодавству і узгоджується з наявним світовим досвідом акцизного оподаткування в країнах-членах ЄС. Перелік підакцизних товарів доповнено новим видом нафтопродуктів - скрапленим газом для використання транспортними засобами як моторного палива

згідно з п. 4 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України та Національним планом дій на 2011 рік передбачено до 1 червня поточного року розробку, супроводження та забезпечення прийняття проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу стосовно перегляду ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції по деяким податкам і зборам (станом на 01.06.2011 не виконано)

в п. 4 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України передбачено: внести до 1 січня 2014 року до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Кодексу щодо переходу до системи платежів за видобуток корисних копалин із застосуванням принципу рентного доходу (станом на 01.06.2011 не виконано)

проводиться аналіз чинних конвенцій про запобігання подвійному оподаткуванню для виявлення норм, в які необхідно внести зміни

Необхідні кроки

_

справедливості для відновлення рівних умов конкуренції в економіці України

Досягнення

• скорочення сфери застосування спрощеної

• вирішується в рамках запропонованого проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва) від 16.05.2011 № 8521

• ст. 156 Податкового кодексу України встановлює, що прибуток страхової компанії підлягає оподаткуванню за загальною ставкою, за винятком прибутку від страхової діяльності за довгостроковим страхуванням життя та пенсійного страхування в рамках недержавного пенсійного забезпечення. Такий прибуток підлягає оподаткуванню за ставкою 0 %

• перелік операцій з постачання товарів (послуг), що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, передбачено ст. 197 розділу V «Податок на додану вартість» та підрозділом 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України

оподаткування,

наприклад,

системи шляхом:

перегляду       критеріїв застосування спрощеної системи оподаткування; виключення    зі     спрощеної системи оподаткування тих видів діяльності, що є високорентабельними або доходи від яких є переважно пасивними; виключення   з    переліку обов'язкових платежів,    що    замінюються єдиним податком, плати (податку)    на землю, збору за спеціальне використання ресурсів і внесків до Пенсійного фонду України перехід до застосування загальної системи оподаткування   податком   на прибуток

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2, 2О11

підприємств у сфері страхової діяльності

• скорочення переліку пільг щодо податку на додану вартість

 

Завдання 5. Зменшення глибини соціальної нерівності

Необхідні кроки                      | Досягнення

• запровадити    загальний     податок на нерухоме майно (нерухомість) фізичних і юридичних осіб;

• застосовувати непрямі методи управління податковими   ризиками   й оцінювання відповідності    податкових зобов'язань реальному доходу

• в Податковому кодексі України запроваджено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (ст. 256)

• не впроваджено

Відповідно до Програми економічних реформ на 2010-2014 роки індикаторами успіху проведення податкової реформи є: прийняття Податкового кодексу, підвищення позиції України в міжнародному рейтингу простоти ведення бізнесу за показником сплати податків не менше ніж на 30 позицій до кінця 2014 року та зниження частки тіньової економіки до 2014 року на 30% порівняно з рівнем 2010 року. Аналіз стану виконання реформи податкової системи (враховуючи додатково прийняті плани-графіки) свідчить про відставання по багатьох із запланованих напрямків. Сьогодні найбільшим успіхом є прийняття Податкового кодексу України в 2010 році. Досягнення інших індикаторів успіху залежатиме від контролю за своєчасним виконанням поставлених завдань та ефективності їх впровадження.

РЕЗЮМЕ

В межах реформи податкової системи Програми економічних реформ на 2010-2014 роки виділено п' ять стратегічних завдань. Проаналізовано виконання завдань з реалізації податкової реформи

РЕЗЮМЕ

В рамках реформы налоговой системы Программы экономических реформ на 2010-2014 годы выделено пять стратегических задач. Проанализировано выполнение задач по реализации налоговой реформы

SUMMARY

Under tax reform program of economic reforms for 2010-2014 identified five strategic objectives. Analyzed the tasks for the implementation of tax reform

Ключові слова: реформа податкової системи, програма економічних реформ, податковий кодекс, фінансово-економічна криза Ключевые слова: реформа налоговой системы, программа экономических реформ, налоговый кодекс, финансово-экономический кризис

Keywords: reform the tax system, a program of economic reform, tax code, financial and economic crisis

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. http:ІІОшибка! Недопустимый объект гиперссылки.

2. http:ІІzakon.rada.gov.uaІcgi-binІlawsІmain.cgi?nreg=2755-17&p=1306682712176068

3. http:ІІОшибка! Недопустимый объект гиперссылки.

4. http:ІІw1.c1.rada.gov.uaІplsІzweb_nІwebproc4_1?pf3511=40402

УДК: 351.82: 33О (477)

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СТИМУЛЮВАННІ ІНВЕСТУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Білий О.І., аспірант Інститут законодавства Верховної Ради України

В умовах кризи та у посткризовий період боротьба за інвестиційні ресурси, залучення інвестицій до національної економіки надзвичайно загострюється. Особливого значення це питання набуває для України, серед стратегічних пріоритетів розвитку якої стоїть завдання структурної модернізації національної економіки як базової умови забезпечення конкурентоспроможності. Ринкові механізми залучення інвестицій, в основному, працюють на короткостроковому періоді, надають перевагу тим об' єктам інвестування, що зорієнтовані на швидкий економічний ефект. Водночас структурна перебудова економіки потребує довгострокових інвестицій, їх спрямування у сектори та галузі, що мають інноваційний конкурентний потенціал. Ринкові механізми виявляються неспроможні забезпечити таке інвестування, тому провідну роль у цьому процесі має відігравати держава. Одним з пріоритетних напрямів впливу держави на стимулювання інвестиційної діяльності є заходи, спрямовані на формування в країні сприятливого інвестиційного клімату, створення дієвого інституційно-правового середовища для розвитку бізнесу, підтримки конкуренції та демонополізації виробництва, розширення ринків збуту тощо. Разом з тим, в умовах загострення конкурентної боротьби за інвестиційні ресурси немає єдиних, загальновизнаних рецептів стимулювання інвестиційної активності суб' єктів господарювання. Це вимагає від держави пошуку нових стимулів, механізмів та інструментів заохочення до інвестування структурної модернізації національної економіки. Для України така постановка питання є надзвичайно актуальною.

Окремі аспекти впливу держави на стимулювання інвестиційної діяльності як складової структурної перебудови національної економіки висвітлені у працях провідних українських вчених. Так, А.Єрмолаєв та Я.Жаліло розглядають дефіцит інвестицій як одну з проблем реалізації модернізаційних стратегій розвитку України [1, с.67]. Антоненко К., Ярошенко В. акцентують велику увагу на необхідності залучення іноземних інвестицій як умови реалізації стратегічних завдань структурної модернізації національної економіки в Україні [2, с. 9]. Ресурсне забезпечення інвестиційної діяльності авторський колектив (О.Кухленко, В.Джабейло, О.Корзова, О.Піріашвілі та ін.) розглядають як найважливішу складову стимулювання розвитку реального сектору економіки України, і у першу чергу - промисловості, енергетики, транспортно-дорожнього комплексу, продовольчого комплексу тощо [3, с.239].

Особливу увагу в руслі структурної модернізації національного господарства окремі вчені приділяють модернізації промислової політики. Так, М.Якубовський називає основні проблеми розвитку української промисловості: «...неефективна галузева структура промислового виробництва, яка істотно дисонує із сучасним баченням індустріальної складової економіки розвинутих країн» [4, с.22]; «. посилення деградації вітчизняної промисловості у бік сировинного придатку розвинутих країн і

© Білий О.І., 2О11ринку для імпортної високотехнологічної продукції. ... подальше віддалення України від економічно розвинутих країн внаслідок прогресуючої інноваційно-технологічної відсталості вітчизняного промислового виробництва...» [4, с.23]. Для виправлення ситуації, що склалася, Україні необхідно здійснити комплексну структурну модернізацію промисловості, забезпечити, як підкреслює Ю.Кіндзерський, інноваційно-інвестиційний прорив [5, с.4]. Отже, хоча проблематика модернізації національного господарства і представлена у працях українських вчених, поряд з цим, весь блок питань, пов'язаних з визначенням ролі держави у комплексному стимулюванні інвестування структурної модернізації національного господарства повною мірою і досі не досліджено, що обумовлює необхідність написання даної статті.

Мета статті - визначити роль держави в процесі стимулювання інвестування структурної модернізації національного господарства, реалізації структурних зрушень на галузевому рівні на основі активізації інноваційно-інвестиційних процесів.

Для розкриття мети, у статті розв' язуються наступні завдання:

- дослідити внутрішні та зовнішні загрози та ризики, що створюють перешкоди на шляху до активізації інвестування структурної модернізації національного господарства України;

- визначити вплив очікуваного зростання цін на енергоносії та металургійну продукцію на інвестиційну політику українських промислових підприємств;

- проаналізувати стан інвестування у основні виробничі фонди та визначити пріоритети інвестиційної політики в контексті структурної модернізації національного виробництва;

- виявити роль держави у економічному стимулюванні інноваційно-інвестиційної діяльності як невід' ємної складової процесів структурної модернізації національного господарства (на прикладі розвинутих країн світу).

В сучасних умовах світовий інвестиційний ринок поступово виходить із стану депресії. В цілому, на період 2011 р. очікується активізація діяльності фінансових та фондових ринків. Особливо така активність буде притаманна для ринків країн, що розвиваються (Бразилія, Китай, Індія, Мексика, Польща, Туреччина та ін.). Станом на 1 квартал 2011 р. фізичні обсяги інвестицій до цих країн вже досягли (або ж перевищили докризовий рівень). Водночас, очікується, що зростання інвестицій на ринках країн, що розвиваються, головним чином, буде забезпечено за рахунок збільшення портфельних інвестицій, кредитів та облігацій, а не за рахунок збільшення прямого інвестування (що вважається більш ризикованим). Стосовно України, у 2011 р. на фінансовому ринку, переважно, очікується зростання короткострокових інвестицій (сфера обігу, фінансове посередництво, «короткі гроші» тощо), а обсяги довгострокових інвестицій, що традиційно обслуговують реальний сектор економіки та спрямовуються на потреби структурної модернізації національного виробництва (у т.ч. реального сектору) будуть зростати досить повільно. Таке співвідношення пояснюється двома факторами: не бажанням інвесторів ризикувати в процесі довгострокового інвестування; не бажанням інвесторів (у тому числі - іноземних), створювати для себе потенційних конкурентів у майбутньому. Тобто йдеться про те, що інвестування у реальний сектор де факто невигідно іноземним інвесторам з огляду на можливість реального здійснення структурної модернізації та виходу економіки України на вищий рівень технологічного озброєння та інновацій. Тому основний тягар щодо реального інвестування структурної модернізації національного виробництва припадає на вітчизняних інвесторів.

Слід визнати, що на активність вітчизняних інвесторів з огляду на потреби структурної модернізації національної економіки найближчим часом будуть впливати наступні ризики:

1. Ризики зовнішнього негативного цінового впливу на розвиток національної економіки України. Насамперед, йдеться про зростання цін на нафту (через політичну нестабільність на Близькому Сході та пов' язану з цим спекулятивну активність на світових фондових ринках). За оцінками експертів, якщо середньорічна ціна нафти на сьогодні перебуває на рівні 108 дол. США за барель, то її зростання, у середньому, очікується на рівні 135 %. Такі цінові шоки вкрай негативно вплинуть на конкурентоспроможність українського виробництва, оскільки старе обладнання (фізично та морально зношені основні виробничі фонди, переважно, введені в експлуатацію ще за радянських часів) споживають великі обсяги енергоносіїв, що робить продукцію, яка виробляється на застарілому обладнанні, неконкурентоспроможною.

Негативний вплив зростання цін на нафтопродукти найбільше відчують такі галузі як транспорт, сільське господарство, харчова промисловість, будівництво. Так, за даними моделі «витрати - випуск» питома вага продукції нафтопереробки становить біля 28 % у структурі витрат підприємств транспорту; біля 8 % - у структурі продукції підприємств сільського господарства; біля 5 % - у структурі підприємств оптової та роздрібної торгівлі [6]. Зростання ціни на енергоносії (на нафту) збільшить собівартість продукції, зменшить додану вартість, що логічно позначиться на відносному зменшенні оплати праці, надходжень до бюджету, а у кінцевому підсумку (як найгірший варіант) може призвести до згортання інвестиційної активності на підприємствах цих секторів економіки.

2. Ризики внутрішнього негативного цінового впливу на розвиток національної економіки України. Насамперед, ці ризики пов' язуються із зростанням цін на метал та металургійну продукцію (що обумовлено зростанням попиту на цю групу товарів у зв'язку з землетрусом у Японії, швидкими темпами індустріалізації на індонезійських ринках тощо). За прогнозними оцінками, зростання світових цін на сталь у 2011 році у середньому очікується на рівні 27 - 32,2% [7].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period