B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period - страница 82

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

65

60

50

90

85

80

75

70

65

60

55

2007

2008

2009

2010щорічний приріст державного боргу в національній валюті за той же період був на порядок вищий і склав 71,8%. Тобто, при таких темпах приросту боргу і ВВП можливість боргових виплат по сумах і відсотках в майбутньому є маловірогідною. 0.16

0.14 0.12 0.10 0.08 0.06

0.04 0.02 0.00

-0.02 -0.04 -0.06

-0.08

-0.015

 

AL

 

 

 

 

 

 

 

 

' RO

 

UA

 

'                      її   ES   P.'           S' lu

.                    IE       ELES           RU          CH SK

 

DE Ee ru

 

'                                                  SE TRSR

• •

 

 

 

IS

 

I -0.005 0.000 0.005 0.010 0.015

0дсІр

Рис. 3. Тенденція залежності динаміки ВВП та соціальної глобалізації

Доцільно порівняти Україну за динамікою процесів глобалізації з країнами, для яких властивий рівень доходів, нижчий від середніх значень (рис. 4). Звідси абсолютні значення показників глобалізації вищі від середніх для групи країн з рівнем доходів нижчих від середнього. Під час порівняння можна виявити схожість тенденцій з попередніми випадками. В цій групі країн Україна також програє в динаміці політичної глобалізації.

60 55

 

-— 1

с

 

 

 

 

 

 

Е

 

 

3

 

 

 

 

 

—KOF Lower middle income

—CH—  ECO Lower middle income

—CD— SOC Lower middle income

—en—  POL Lower middle income

KO F UA

EKO UA

SOC UA

POL U A

Рис. 4. Порівняння динаміки процесів глобалізації в Україні та країнах з рівнем доходів нижче середнього

В групі країн з рівнем доходів нижчих від середніх, Україна за динамікою соціо-економічного розвитку починає виступати у групі аутсайдерів. Україна, маючи середні значення показника економічної глобалізації, поступається більшості країн в темпах покращення (зниження) показника витоку мізків (рис.5).

0.16 0.14 0.12 0.10 0.08

0.06 0.04 0.02 0.00

-0 . 0 2 -0 . 0 4 -0 . 0 6 -0 . 0 8

NG

SN

CN

PH

ua.

0 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

eco 2007

Рис. 5. Залежність динаміки показника витоку мізків від початкового рівня економічної глобалізації

0.020

0.025

90

8 5

80

7 5

70

65

50

4 5

40

2007

2 008

2 009

2 0 10

EG

TN

BO

I N

IH

О

GT

JO

CI

PY

MA

K

NI

CM

0.55

Однак, слід зауважити, що за темпами інтеграції в світову систему, що супроводжується зменшенням обмежень на капіталопотоки, Україна знаходиться в групі лідерів серед країн з середніми доходами.

На рис. 6 наведено усереднені траєкторії показників глобалізації для постсоціалістичних країн і України. Згідно рис. 6, за абсолютними значеннями показників Україна відстає від середнього рівня майже за всіма напрямами глобалізації (виключенням є рівень політичної глобалізації).

90  ,-.-.-.-.-,

<____"

 

 

 

У           _ с

3

KOF Постсоціалістичні країни ЕСО Постсоціалістичні країни SOC Постсоціалістичні країни POL Постсоціалістичні країни

KOF UA

ЕКО UA

SOC UA

POL UA

Рис. 6. Порівняння динаміки процесів глобалізації в Україні та постсоціалістичних країнах Таким чином, Україна втрачає свої позиції відносно постсоціалістичних країн як в рівнях, так і в темпах росту соціальної та політичної глобалізації, однак займає перше місце за динамікою розповсюдженості іноземної власності (рис.7), а за соціальною глобалізацією - середні місця. Також Україна є лідером за динамікою росту зовнішнього ринку.

0.025

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI ш

 

 

B

G

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

RU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

E

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-О.Ю        -0.08        -О.Об        -О.О4        -0.02 ООО 0.02 О.О4 О.Об 0.08 О.Ю 0.12

Орто

Рис. 7. Залежність динаміки показників розповсюдження іноземної власності та обсягу зовнішнього ринку

Висновки. Таким чином, на основі аналізу впливу світової економічної кризи на динаміку процесів глобалізації в Україні встановлено відносне уповільнення темпів росту політичної глобалізації порівняно зі світовими та регіональними тенденціями. Спостерігається зниження темпів соціальної глобалізації порівняно з іншими країнами, в тому числі і постсоціалістичними. В економічному вимірі відбувається орієнтація України на зовнішні запозичення, які, використовуються для споживання, а не для відтворення сукупного національного продукту. За період економічної кризи борг держави зріс в 4,8 разів (з 88.745 млрд. грн в 2007 р. до 445.646 мрд. грн на початку 2011, що є тривожною тенденцією. За цих умов Україні доцільно сконцентрувати увагу на пошуку не тільки нових можливостей для входження у світовий економічний простір, але й визначитись з геополітичним положенням на світовій арені. Крім цього доцільно враховувати високий ступінь ризику глобалізаційних процесів для Україні, зокрема виходячи з динаміки показників розповсюдження іноземної власності та обсягу зовнішнього ринку, з метою підвищення захищеності вітчизних товаровиробників та приватного бізнесу та власників.

РЕЗЮМЕ

У статті здійснено діагностику процесів глобалізації з виявленням причин їх трансформації. Проаналізовано наслідки впливу світової економічної кризи на динаміку процесів глобалізації в Україні в соціальному, економічному та політичному аспектах порівняно зі світовими тенденціями.

Ключові слова: наслідки світової економічної кризи, глобалізація, економічний, соціальний та політичний виміри.

РЕЗЮМЕ

В статье осуществлено диагностику процессов глобализации с выявлением причин их трансформации. Проанализировано последствия влияния мирового экономического кризиса на динамику процессов глобализации в Украине в социальном, экономическом и политическом аспектах по сравнению с мировыми тенденциями.

Ключевые слова: последствия мирового экономического кризиса, глобализация; экономическое, социальное и политическое измерение.

85

80

75

70

65

60

55

2007

2008

2009

20 10

0.020

0.015

0.010

0.005

i

О

o.ooo

-0.005

-0.010

-0.015

-0.020

The article presents diagnostic processes of globalization to determine the cause of their transformation. The effects of the global economic crisis on the dynamics of globalization processes in Ukraine in the social, economic and political aspects in comparison with global trends are analyzed.

Keywords: global economic crisis, globalization; economic, social and political dimensions.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Mунтiян В.І. Шпрями економічного співробітництва держав СЦД в умовах світової кризи / Mунтiян В.І. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Часть 1. Сборник научных трудов. - Донецк: ДонтіУ, 2011. - С. 310-31б

2. Moвсeсян А.Г. Mирoвaя экономика / А.Г. Moвсeсян, С.Б. Огнивцев - M.: Финансы и статистика, 2001. - 656с.

3. Гумилев Л.И Этносфера: история людей и история природы / Гумилев ЛЛ. - СПб.: ООО «Издательский дом «Кристалл», 2002. - 576 с.

4. Дергачев В. А. Геоэкономика (Современная геополитика). Учебник для вузов. / Дергачев В.А. - Киев: ВИРА-Р, 2002. - 512 с.

5. Перская В.В. Глобализация мировой экономики / Перская В.В. // Глобализация: многостороннее измерение / Под общ. ред. В. А. Mиxaйлoвa, В.С.Буянова. - M.: Книга и бизнес, 2004. - С. 52-79.

6. Рейтинг глобализации: Украина заняла 42-е место // По материалам: Washington ProFile [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://podrobnosti.ua/society/2007/10/30/468962.html

7. Глазьев С. Ю. «Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса» / Глазьев С. Ю. - Экономика, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-282-03056-3

8. Офіційний Веб-сайт міністерства фінансів України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ вільний. - Загол. з екрану. - Moвa укр.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ Капранова Л.Г., ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, старший викладач

Постановка проблеми. Світова економічна криза 2008 р. внесла свої корективи у розвиток міжнародного ринку металопродукції, відбулось значне падіння виробництва у всьому світі, бо вироблена продукція не мала платоспроможного попиту. Збереження свого сегменту збуту продукції, підвищення якості металопродукції, впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій в мовах світової економічної кризи набуває першочерговості у трансформаційних процесах.

Міжнародний ринок поділяється на певні сектори, які мають галузеву спрямованість, ґрунтуючись на міжнародній спеціалізації країн. Міжнародний ринок металопродукції є одним із провідних елементів усього міжнародного ринку та складається із сукупності національних металовиробників. Металургійна галузь є базовою в економіці у всьому світі. Збільшенню споживання металу сприяють нові технології спорудження об'єктів інфраструктури. Сьогодні звичними елементами міської забудови стають промислові й торгові центри, спортивні комплекси та інші багатопролітні споруди, побудовані з використанням металоконструкцій. Широке розповсюдження технологій монолітного і каркасного житлового будівництва теж сприяє збільшенню споживання металопродукції. Попит на цей будівельний матеріал залежить від багатьох чинників, у тому числі і ситуації на світовому ринку металу.

Сьогодні розвиток будівельного комплексу немислимий без застосування провідних технологій і високої якості використовуваних матеріалів, комплектуючих, зокрема металопрокату і металевих конструкцій. У даний час метал широко застосовується при спорудженні об'єктів різного призначення. З розвитком монолітно-каркасного житлового будівництва активний попит має арматура.

Висока потреба ринку в нових торгових, складських і виробничих площах, а також необхідність швидкого введення об' єктів в експлуатацію роблять технологію швидкомонтованих будівель із металевих конструкцій такою, що користується великим попитом на ринку комерційної нерухомості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження питань динаміки та тенденцій міжнародного ринку металопродукції зробили відомі вітчизняні та зарубіжні вчені І. Багрова, Ю. Макогон, В. Омельченко, Н. Пирець, А. Пігу, І. Хаджинов, М. Пазуха, М. Кизим, О. Анісімова та ін.

Метою роботи є аналіз динаміки та тенденцій розвитку міжнародного ринку металопродукції в умовах світової економічної кризи. Дослідження рівня його концентрації та визначення тенденцій розвитку.

Викладення основного матеріалу. Сучасний етап розвитку міжнародного ринку металопродукції супроводжується трансформаційними процесами. Ці процеси у світі мають дуже важливі тенденції, пов'язані з глибокими змінами, що відбуваються у міжнародному промисловому поділі праці, у тому числі з переміщенням виробництва ближче до основних районів видобутку високоякісної руди, а також зростаючим ринком збуту у країнах, що розвиваються. До того ж «перенесення» металургійного виробництва у регіони, що розвиваються, обумовлене бажанням обійтися без будівництва дорогих очисних споруд. Це доповнюється можливостями використання місцевих ресурсів сировини та дешевої робочої сили.

Регіональну структуру виробництва чорних металів у світовому виробництві наведено в табл. 1. Якщо у 1950 р. майже 70% світового виробництва чорних металів припадало на країни Західної Європи та Північної Америки, то на початок ХХІ ст. сумарна частка цих регіонів знизилася до 27-30%.

На країни Східної Європи та колишнього Радянського Союзу припадало 25-26% виробництва металопродукції у 1970­1990-х роках, але починаючи з 1991 р. спостерігається значне зниження частки цього регіону, і на 2008 р. воно складає 10,8%, а на країни СНД у 2008 р. припадає 8,5%. Частка Північної Америки знизилась у 4,5 раза - з 42,9% у 1950 р. до 9,4% у 2008 р.

Таблиця 1

Частка регіонів у світовій виплавці чорних металів (1950-2009 рр.), %1_

Регіони

1950

1970

1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

Західна Європа

26,5

25,6

19,2

16,8

14,9

14,1

14,6

14,9

13,6

Східна Європа

16,6

25,5

26,0

15,2

10,5

10,1

10,5

10,8

10,1

у       тому числі колишній СРСР/СНД

13,3

19,8

20,7

7,2

7,4

7,6

8,1

8,5

7,8

Північна Америка

42,9

21,6

11,2

10,7

6,2

5,7

8,7

9,4

6,8

Центральна та Східна Америка

0,7

1,5

4,7

6,1

4,8

4,2

4,1

3,6

3,1

© Капранова Л.Г., 2О11

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2, 2011

 

Азія

11,9

23,3

36,2

48,5

61,6

64,0

60,3

59,3

64,7

Африка

0,5

1,1

1,4

1,3

1,0

1,0

1,0

1,3

1,2

Австралія та Океанія

0,9

1,4

1,3

1,4

0,9

0,8

0,8

0,7

0,5

1Складено за даними World Steel in Figures.

Найбільші темпи зростання у світовій виплавці чорних металів починаючи з 1990 р. має азіатський регіон - 36,2%. Це відбулося в першу чергу завдяки тому, що нарощувався обсяг виробництва чорних металів у Китаї. Така тенденція має місце і в 2008 р. - на частку азіатського регіону припадає майже 60% виробництва чорних металів, хоча у 2008 р. спостерігається незначне зменшення обсягів виробництва внаслідок кризових явищ, які відбулися у всьому світі.

До передумов подальшої трансформації світового ринку металопродукції можна віднести такі: збільшення використання методу безперервного лиття; позапічна металургія; порошкова металургія; збільшення вимог до екологічної безпеки виробництва; збільшення вимог до якості продукції, яка виробляється; збільшення мобільності металургійних підприємств шляхом будування міні- та міді-заводів (заводів малої та середньої потужності); збільшення попиту на спеціальні марки сталі; вплив глобалізації і транснаціоналізації на світове господарство тощо.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period