B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period - страница 84

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

3. Шляхом проведення виваженої валютної політики уникнути затягування економіки у "голландську хворобу", що може призвести до подальшого утвердження застарілих базових галузей та негативно впливатиме на конкурентоспроможність підприємств більш високих технологічних укладів.

4. Звернути увагу на необхідність запровадження заходів щодо стимулювання інвестиційної діяльності, спрямованих на компенсацію зростання вартості інвестиційних товарів (зокрема, може йтися про знижену ставку ПДВ для інвестиційного імпорту, субсидування кредитних ставок для інвестиційних кредитів у пріоритетних секторах економіки тощо).[7]

Висновок. Таким чином, міжнародний ринок металопродукції має позитивні тенденції розвитку, відбуваються зміни серед країн-лідерів ринку металопродукції, що обумовлено перенесенням брудних виробництв до країн, що розвиваються, і, як наслідок, виходом цих країн у лідери.

Доведено, що негативним моментом функціонування міжнародного ринку є постійне щорічне перевиробництво металопродукції в усьому світі.

Регіональна структура виробництва чорних металів значно не змінилась, основними виробниками є Азіатський регіон, Західна та Східна Європа, у тому числі й Україна, що складає близько 90% від усього виробництва. Перше місце у світі з виробництва металопродукції посідає азіатський регіон, зокрема Китай, на частку якого припадає майже 60% виробництва металопродукції у світі.

Встановлено, що міжнародний ринок металопродукції є значною мірою висококонцентрованим, хоча за період з 2000 по 2008 р. спостерігається поступове зниження індексу концентрації, що є позитивним моментом. Така тенденція відбувається за рахунок виходу на ринок нових країн-виробників металопродукції, збільшення замінників металевої продукції, а також унаслідок зменшення виробництва металопродукції у всьому світі через розгортання економічної кризи.

РЕЗЮМЕ

В статті проведено аналіз динаміки та тенденцій розвитку міжнародного ринку металопродукції в умовах світової економічної кризи. Досліджено рівень його концентрації та визначено тенденції розвитку.

Ключові слова: аналіз, динаміка, тенденції, світовий ринок металопродукції, світова економічна криза, індекс концентрації.

РЕЗЮМЕ

В статье проведен анализ динамики и тенденций развития международного рынка металлопродукции в условиях мирового экономического кризиса. Исследован уровень его концентрации и определены тенденции развития.

Ключевые слова: анализ, динамика, тенденции, мировой рынок металлопродукции, мировой экономический кризис, индекс концентрации

SUMMARY

The article analyzes the dynamics and trends in the international steel market amid the global economic crisis. The level of concentration and identified trends..

Keywords: analysis, dynamics, trends, international steel market, the global economic crisis, the index of concentration

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. В. Е. Есипова. - СПб: Издательство «Питер», 1999. - 464 с.

2. Пазуха М. Д. Кон'юнктура світових товарних ринків. Навчальний посібник / М. Д. Пазуха. - К.: Центр учбової літератури, 2008.

- 272 с.

3. Кизим Н. А. Концентрация экономики и конкурентоспособности стран мира: Монография / Н. А. Кизим, В. М. Горбатов. - Х.: ИД «ИНЖЕК», 2005. - 216 с.

4. Word Trade Organization: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://wto.in.ua

5. World Steel Association. Офіційний сайт: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.worldsteel.org/index.php

6. World Steel in Figures 2008: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.worldsteel.org/?action=programs&id=64

7. Щодо механізмів запровадження індустріальних парків в Україні. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень [Електроний ресурс] Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/509/

ДОЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННОГО ПРОДУКТА (ВВП) В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ, НЕДАВНО ВОШЕДШИХ В СОСТАВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Кровяк Анджей, д. э. н. инженер академик Академии экономических наук Украины, Главный Институт Горного Дела Катовице, Польша

Введение

Странами с переходной экономикой являются государства, которые после 1989 года перешли, или находятся в процессе преобразования политического строя, т.е., перехода от формы народной республики (социалистической демократии) к полной демократии и свободам, а также в процессе преобразования экономической модели, т.е., перехода от реального социализма (с централизованным управлением экономикой) к рыночной экономике капиталистического типа, основанной на частной собственности и принципах конкурентоспособности. На сегодняшний день, в состав Европейского Союза входят следующие страны с переходной экономикой: Польша, Чешская Республика, Словакия и Венгрия (Центральная Европа); Словения, Болгария и Румыния (Юго-Восточная Европа) и балтийские страны: Эстония, Литва и Латвия. Именно эти страны и были подвергнуты сравнительному экономическому анализу, описанному в данной статье. Анализ проводился за период 1995 - 2009 гг. [1].

В данной статье используется условное разделение валового внутреннего продукта на составляющие: внутренний ВВП и внешний ВВП. Отсюда получаем зависимость: ВВП = внутренний ВВП + внешний ВВП.

Под понятием "внутренний ВВП" понимается суммарное значение показателей: частное потребление + общественное потребление + аккумуляция. Он формируется на основе показателей, зависимых от состояния экономики конкретной страны. "Внешний ВВП" формируется на основе соотношения экспорта и импорта товаров и услуг (экспорт - импорт). Его значение зависит от интенсивности международного экономического оборота конкретной страны.

Общественное потребление - потребление, относящееся к услугам, предоставляемым населению органами государственного и местного самоуправления. В нем выделяют две составляющие: индивидуальное потребление и общее потребление. Индивидуальное потребление охватывает стоимость изделий и услуг нерыночного характера, бесплатно относимых к сектору домашних хозяйств. К данной категории относятся: расходы на образование и воспитание, культуру и охрану национального достояния, охрану здоровья, общественную опеку, развитие физической культуры и спорта, туризма, дотации в жилищное хозяйство для частичного покрытия издержек, связанных с содержанием жилищных ресурсов; стоимость услуг, предоставляемых необщественными здравоохранительными организациями.

Общее Потребление охватывает стоимость изделий и услуг нерыночного характера, не имеющих конкретных, индивидуальных потребителей. К данной категории, в том числе, относятся расходы на осуществление общественного контроля, гражданскую оборону, а также научно - исследовательскую деятельность [3].

Соотношение затрат на общественное потребление и значения Валового Внутреннего Продукта называется показателем социализации. В представленной статье мы будем использовать показатель социализации, понимаемый в качестве соотношения общественного потребления и внутреннего ВВП. В частности, мы будем различать показатели социализации: общего - для общественного потребления, индивидуального потребления в рамках общественного потребления, а также общего потребления.

Метод выполнения анализа

В таблице 1 приведены основанные на первоисточниках данные по Валовому Внутреннему Продукту и экспортно-импортному сальдо. Также был произведен расчет внутреннего ВВП на основании разницы между ВВП и экспортно-импортным сальдо. Также здесь представлены показатели общественного потребления, включая его составляющие: индивидуальное и общее потребление. Таблица 2 содержит значения, полученные вследствие расчета показателей социализации: общего - для общественного потребления, и отдельно - показателей социализации для индивидуального и общего потребления.

На рисунке 1 графически показаны данные из таблицы 2, касающиеся общего показателя социализации для общественного потребления, а на рисунке 2 - отдельного показателя социализации для индивидуального потребления в рамках общественного потребления.

При проведении анализа за 15 лет, для отдельных стран были дополнительно определены: средние значения общего показателя социализации для общественного потребления, и отдельных показателей социализации для индивидуального потребления в рамках общественного потребления, а также общего потребления.

Также был выполнен анализ стандартного отклонения, являющегося критерием для определения отклонений значения показателя социализации за отдельные годы от указанного среднего значения. Это дает нам информацию о постоянстве (стабильности) доли общественного потребления в ВВП.

Для выбора предпочтительных направлений общественно-экономической политики государства было определено соотношение между индивидуальным потреблением и полным общественным потреблением. Соответствующий процент говорит нам о том, что является более предпочтительным для данного государства - индивидуальное или общее потребление. Очевидным фактом является то, что соотношение между общим и полным общественным потреблением является дополнением к 100 %.

Анализ линейных тенденций для значения показателя социализации, выполненный с использованием данных за период 1995 - 2008 гг, даёт нам информацию о росте или уменьшении доли общественного потребления в ВВП. 2009 год не учитывался при проведении анализа, так как экономический кризис в большинстве из анализируемых стран вызвал значительное падение значения Валового Внутреннего Продукта, что значительно искажало вычисляемые соотношения.

© Кровяк А., 2О11

Выводы по результатам анализов

Среднее значение показателя социализации для полного общественного потребления, за 15-летний период, охваченный анализом, соответственно составило (в скобках приведены максимальные и минимальные значения): Венгрия 21,8 % (макс. 23,5 %, мин. 20.3 %); Чешская Республика 21,2 % (макс. 23,3 %, мин. 19,1 %); Литва 20,0 % (макс. 23,3 %, мин. 15,8 %); Словакия 19,3 % (макс. 22,1 %, мин. 17,1 %); Эстония 18,7 % (макс. 23,8 %, мин. 14,7 %); Латвия 18,5 % (макс. 23,9 %, мин. 13,7 %); Словения 18,5 % (макс. 20,5 %, мин. 17,0 %); Польша 17,5 % (макс. 19,1 %, мин. 16,4 %); Болгария 5,7 % (макс. 18,0 %, мин. 12,6 %); Румыния 14,7 % (макс. 17,9 %, мин. 11,7 %). Значения показателя социализации для полного общественного потребления за отдельные годы приведены на рисунке 1.

1995     1996     1997 1

2002 2003 Г°Д]

2004    2С05    2006 2007

—*— Болгария -т. Латвия "° ' • Словения

1"_ Чеш екая Республика

°'Польш а —• • Венгрия_

-м. - - Эстония ■°Румыния

■     ■ Литв а ■£.■■ Словакия

Источник: собственные расчеты Рис. 1: Значения показателя социализации для полного общественного потребления

Среднее значение показателя социализации для индивидуального потребления за 15-летний период, охваченный анализом, соответственно составило (в скобках приведены максимальные и минимальные значения): Венгрия 11,7 % (макс. 12,7 %, мин. 10,5 %); Словения 11,1 % (макс. 12,5 %, мин. 10,4 %); Чешская Республика 10,8 % (макс. 11,9 %, мин.10,1%); Эстония 10,4 % (макс. 14,6 %, мин. 8,1 %); Литва 10,2 % (макс. 12,7 %, мин. 8,5 %); Польша 10,1 % (макс. 11,6 %, мин. 9,5 %); Латвия 8,9 % (макс. 12,0 %, мин. 6,3 %); Словакия 8,3 % (макс. 10,7 %, мин. 4,4 %); Румыния 7,8 % (макс. 9,7 %, мин. 6,3 %); Болгария 7,4 % (макс. 8,8 %, мин. 6,3 %). Значения показателя социализации для индивидуального потребления в рамках общественного потребления за отдельные годы приведены на рисунке 2.

її.

5 х

15.01 14.01 13,01 12.01 11.01 10,01 9,01 8,01 7,01 6,01 5,01 4,01

1995     1996    1997    1993     1999    2000    2001     2002    2003    2004    2005    2006 2007

[год] 2003 2009

—*— Болгария

1 Латвия ■ ■ Словения - -"— Чешская Республика -■ ■о - -Польш а ■■ Венгрия

"" Эстония ° Румыния "*~ - Литва и Словакия

Источник: собственные расчеты Рис. 2 Показатель социализации для индивидуального потребления в рамках общественного потребления

Среднее значение показателя социализации для общего потребления за 15-летний период, охваченный анализом, соответственно составило (в скобках приведены максимальные и минимальные значения): Словакия 11,0 % (макс. 17,7 %, мин. 9,0 %); Чешская Республика 10,4 % (макс. 11,6 %, мин.8,8 %); Венгрия 10,1 % (макс. 11,0 %, мин. 9,6 %); Литва 9,7 % (макс. 12,9 %, мин. 7,2 %); Латвия 9,6 % (макс. 11,9 %, мин. 7,0 %); Болгария 8,3 % (макс. 10,2 %, мин. 6,1 %); Эстония 8,3 % (макс. 10,6 %, мин. 6,6 %); Польша 7,4 % (макс. 7,9 %, мин. 6,8 %); Словения 7,4 % (макс. 8,1 %, мин. 6,8 %); Румыния 6,9 % (макс. 9,2 %, мин. 5,3 %).

Стандартное отклонение, определенное на основании рассчитанного значения показателя социализации для полного общественного потребления за 15-летний период, охваченный анализом, для отдельных стран составило: Польша 0,73 %; Словения 0,84 %; Венгрия 0,89 %; Чешская Республика 1,22 %; Словакия 1,41 %; Болгария 1,72 %; Румыния 1,87 %; Литва 2,25 %; Латвия 2,56 %; Эстония 2,68 %.

Стандартное отклонение, определенное на основании рассчитанного значения показателя социализации для индивидуального потребления в рамках общественного потребления за 15-летний период, охваченный анализом, для отдельных стран составило: Чешская Республика 0,47 %; Польша 0,53 %; Словения 0,54 %; Венгрия 0,67 %; Болгария 0,75 %; Румыния 0,99 %;

Литва 1,17 %; Латвия 1,47 %; Словакия 1,48 %; Эстония 1,84 %.

Стандартное отклонение, определенное на основании рассчитанного значения показателя социализации для общего потребления в рамках полного общественного потребления за 15-летний период, охваченный анализом, для отдельных стран составило:  Словения 0,31 %; Польша 0,36 %; Венгрия 0,37 %; Чешская Республика 0,80 %; Эстония 0,98 %; Румыния 1,01 %;

Болгария 1,07 %; Латвия 1,27 %; Литва 1,73 %; Словакия 2,05 %.

Доля индивидуального потребления в полном общественном потреблении, определенная на основании средних значений за 15-летний период, охваченный анализом, для отдельных стран является следующей: Словения 59,8 %; Польша 57,6 %; Эстония 55,8 %; Венгрия 53,6 %; Румыния 53,1 %; Литва 51,3 %; Чешская Республика 51,0 %; Латвия 48,0 %; Болгария 47,3 %; Словакия

43,0 %.

К странам, в которых значение показателя социализации для полного общественного потребления имело положительную тенденцию, относятся (в порядке уменьшения отклонения линии тренда): Румыния, Чешская Республика, Болгария, Польша, Венгрия. К странам, в которых значение показателя социализации для полного общественного потребления имело отрицательную тенденцию, относятся (в порядке уменьшения отклонения линии тренда): Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Словения.

Для Болгарии зафиксировано большое отклонение от линии тренда: в период 1995 - 1997 гг. и 2006 - 2008 гг. оно является отрицательным, а в период 1999 - 2004 гг. - положительным. Для Эстонии существенное отклонение от линии тренда проявляется в 1995 и 2008 г. Для Латвии проявляется большое отклонение от линии тренда в следующие периоды: 1996 - 1997 гг. и 2005 - 2007 гг - отрицательное, а в 1995 и 2008 г. - положительное. Для Румынии применение линейного тренда является малоэффективным, так как текущие значения показателя социализации значительно отличаются от значения тренда, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Для остальных стран линейный тренд достаточно хорошо отражает направление изменений доли полного общественного потребления в ВВП.

К странам, в которых значение показателя социализации для индивидуального потребления в рамках полного общественного потребления имело положительную тенденцию, относятся (в порядке уменьшения отклонения линии тренда): Румыния, Чешская Республика, Венгрия и Словения.

К странам, в которых значение показателя социализации для индивидуального потребления в рамках полного общественного потребления имело отрицательную тенденцию, относятся (в порядке уменьшения отклонения линии тренда): Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Польша, Болгария.

Для Болгарии зафиксировано большое отклонение от линии тренда: в период 1995 - 1997 гг. и 2006 - 2008 гг. оно является отрицательным, а в период 1999 - 2004 гг. - положительным. Для Эстонии существенное отклонение от линии тренда проявляется в 1995 и 2008 г. Для Литвы проявляется большое отклонение от линии тренда в следующие периоды: 1996, 1996, 2007 гг. -отрицательное, а в 1999 г. - положительное. Для Словакии применение линейного тренда является малоэффективным, учитывая большое отрицательное отклонение в период 1995-1999 гг. Для Румынии проявляется большое отклонение от линии тренда в следующие периоды: в 2007 - отрицательное, а в 1999 - положительное. Для остальных стран линейный тренд достаточно хорошо отражает направление изменений доли индивидуального потребления в ВВП.

Доля общественного потребления в Валовом Внутреннем Продукте зависит от политической доктрины, принятой в конкретной стране. В странах с социалистическими и социал-демократическими традициями показатель социализации является относительно более высоким, чем в странах с либеральной доктриной. Также он зависит от состояния общественно-экономического развития конкретной страны. В развивающих странах он будет меньшим, чем в экономически развитых странах.

Из метода расчета показателя социализации вытекает, что он является изменчивым во времени, и такая изменчивость, в большой степени, зависит от размера Валового Внутреннего Продукта за конкретный год. Поэтому, выводы также должны делаться на основании средних значений за целый период, охваченный анализом.

Показатель социализации в отношении полного общественного потребления в анализируемых в данной статье странах определялся исходя из принципов усреднения за целый период, охваченный анализом, в пределах от 21,8 % до 14,7 %. Такой показатель является более характерным для развивающих стран, которые перешли к либеральной экономической модели. Максимальное значение показателя социализации, рассчитанного исходя из принципов усреднения за целый период, охваченный анализом, имели Венгрия (21,8 %) и Чешская Республика (21,2 %). Наименьшее же Румыния (14,7 %) и Болгария (15,7 %).

Наибольшее среднее значение показателя социализации, рассчитанного в отношении индивидуального потребления в рамках полного общественного потребления, было зафиксировано у Венгрии (11,7 %) и Словении (11,1 %), а наименьшее - у Болгарии (7,4 %) и Румынии (7,8 %).

Наименьшее стандартное отклонение, являющееся критерием определения стабильности доли полного общественного потребления в ВВП, было зафиксировано у Польши (0,73 %) и Словении (0,84 %), а наибольшее - у Эстонии (2,68 %) и Латвии

(2,56 %).

Наиболее положительная тенденция показателя социализации, рассматриваемого в качестве критерия изменений доли общественного потребления в ВВП, была зафиксирована у Румынии и Чешской Республики, а наиболее отрицательная - у Словении и Словакии.

РЕЗЮМЕ

В данной статье представлены результаты анализа доли общественного потребления вместе и его составляющих, а именно индивидуального и общего потребления, в Валовом Внутреннем Продукте в 10 странах с переходной экономикой, недавно вошедших в состав Европейского Союза. К ним относятся: Болгария, Чешская Республика, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словения и Венгрия. Анализ проводился за период 1995 - 2009 гг.

Ключевые слова: макроэкономика - мировая экономика - страны с переходной экономикой -  валовой внутренний продукт -

показатели социализации - анализ

SUMMARY

This article contains the results of analyses of the share of the public consumption in the gross domestic product for 10 countries with transition economy at present being the members of European Union. The following states are concerned: Bulgaria, the Czech Republic,

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2, 20ІІ

Estonia, Lithuania, Latvia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and Hungary. The analysis was provided over the period of 1995 - 2009. Keywords: Macroeconomics - World Economy - Countries with Transition Economy - Gross Domestic Product - rate of the socialization -analysis

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. EUROSTAT - bazy danych statystycznych Unii Europejskiej

2. Polarczyk K. - ,pinansepubliczne w Polsce na tie krajdw Unii Europejskiej oraz Standw Zjednoczonych Ameryki Pdinocnef, Informacja BSiE nr. 811, Warszawa, 2001

3. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo GUS, Warszawa, 2003

ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Мазіна Є. Г.

Подолання наслідків економічної кризи 2008-2009 років вимагає докорінного перегляду існуючих механізмів банківського регулювання і нагляду. Існуюча система економічних нормативів регулювання (СЕНР) охоплює п'ять основних аспектів діяльності комерційних банків (КБ): адекватність (величина або пропорції) капіталу, ліквідність, кредитні ризики, інвестиційна активність КБ і ефективна валютна політика (валютні ризики). Досвід показав, що деякі з цих нормативів не «спрацювали» ефективно, інші (наприклад, нормативи інвестування) стали однією з причин світової економічної кризи 2008-2009 років, треті (скажімо, нормативи валютної політики) - практично виявилися безпорадними в країнах, що використовують валюту інших країн як резервну (Україна являється яскравим прикладом цьому). Отже, у період кризи явними стали наступні проблеми, які стосуються економічних нормативів.

1. Економічні нормативи, їх дотримання або недотримання не стали причиною банкрутства (чотири КБ станом на 01.09.2009) або ліквідації (на цій стадії 12 КБ) банків.

2. Система нормативів виявилася вимогливою, КБ, щоб не порушувати нормативи доводилося їх перевиконувати. Зокрема, через жорсткість нормативів адекватності і ліквідності, КБ доводилося їх постійно підтримувати на рівні значно вищоу за нормативно визначений. На макрорівні це приводило до проблем з ліквідністю, переливанню коштів з регіонів у центр, зі сфер реальної економіки, зокрема, галузей з високим технологічним рівнем - в галузі з низькою доданою вартістю і швидким оборотом капіталу. За період з 2002 по 2008 роки, наприклад, Н1 (норматив мінімального розміру регулятивного капіталу КБ) номінально виріс у 15,71 разів[1], тоді як приріст ВВП склав 56,9 %.[2] НБУ в новітній історії банківської системи України (БСУ) лише в березні-червні 2009 року вперше знизив значення показника з 132 млн. гривень до 119 млн, але вже у серпні він знову підвищив його до 127млн. гривень. Станом на 01.07.2009 величина активів найбільшого в Україні КБ Приватбанку складала 79,5 млрд. гривень, тоді як активи КБ, що знаходиться на 184-м місці, «Альянс» були в 1000 разів менше - 70,4 млн. гривень. Очевидно, що. з одного боку, перманентне підвищення нормативу Н1 для маленьких КБ викликає вилучення засобів з обороту, зменшує ресурси на кредитування економіки і не підходить однаковою мірою для всіх банків; з іншого боку, який сенс обмежувати однаковим значенням нормативу КБ, які різняться у параметрах у 100-1000 разів? Або ж, норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) за 2002-2009 рр. у середньому «перевиконувався» КБ у 1,5-2,5 рази.[3] Цьому послужили різні причини. По-перше, через складнощі, що виникають при його розрахунку, КБ прагнули працювати з «запасом». По-друге, знову таки, він був однаковим для всіх КБ, не залежно від розмірів і структури активів. Дослідження нормативних і фактичних значень групи нормативів достатності і адекватності капіталу за 2002-2009 рр. привели до висновку, що вони, штучно піднявши конкурентоспроможність великих КБ, викликали переливання коштів з маленьких банків у великі. Найцікавіше, що швидке посилення вимог до капіталу вимушує самі банки географічно зменшити мережу, підриває основу функціонування місцевих банків, підсилює регіональний дисбаланс економіки. Адже світова фінансова криза показала: коли наступає провал, капітал банків не грає найважливішу роль в їх порятунку. Приблизно така ж картина склалася у групі нормативів миттєвої (Н4), поточної (Н5) і короткострокової ліквідності (Н6).Дослідження динаміки нормативу Н4 показало, що в цілому по банківській системі України протягом 2002-2009 рр. фактичне значення нормативу у 2,2-3,1 рази переверщувало його нормативне значення, по Н5 - у 1,8 рази, по Н6 - у 1,5-1,7 рази. При цьому, очевидно, що коли нормативи адекватності капіталу підвищуються, нормативи ліквідності падають і навпаки. У такій же ситуації були норматив максимального розміру кредитної ризику на одного контрагента (Н7), норматив великих кредитних ризиків (Н8), норматив максимального розміру кредитних гарантій і поручительств, виданих одному інсайдеру (Н9) і норматив максимального сукупного розміру кредитних гарантій і поручительств, виданих інсайдерам. Якщо по нормативам Н7 і Н8 фактичні значення нормативів були на рівні 90-110%, то по нармативах Н9 і Н10 розбіжності доходили до кількох разів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period