Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам - страница 100

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 

0,517

0,550

0,4б4

0,930

1,147

TR Tуpеччина

55

1,997

0,8б0

0,519

0,480

0,490

0,9б7

1,137

AZ Aзеpбайджан

64

1,913

0,792

0,470

0,452

0,449

0,980

1,121

UA Україна

69

1,836

0,б8б

0,255

0,434

0,500

0,745

1,149

MD Moлдoва

74

1,790

0,б95

0,337

0,447

0,421

0,884

1,094

Позиції країн ПАЧЕС у двох основних компонентах (якості та безпеки життя людей) представлено на рис. 1.

*

І»

„ *

_С Гртія T|Df-i"*

I ID

(Н     911     0.4     ІТІ     04     14     ОМ     ІК     ом     он ои     он     он їм

Рис. 1. Країни ПАЧЕС у вимірах якості (Cql) та безпеки (С8[) життя людей

Повний доступ до звітів з детальним описом методології та аналізом розрахованих даних можна отримати за адресою http://wdc.org.ua/uk. Розширена on-line система візуалізації результатів моделювання процесів сталого розвитку розміщена за адресою http://wdc.org.ua/uk/services/country-profiles-visualization і дозволяє отримувати дані зі сталого розвитку за окремими країнами та регіонами, порівнювати їх у табличній та графічній формах тощо.

Важливим питанням є розуміння причинно-наслідкових зв'язків між рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та національною конкурентоспроможністю економіки. Що є першопричиною: впровадження найновітніших інформаційно-комунікаційних технологій призведе до стрімкого зростання економіки чи економічний розвиток генерує ресурс для розвитку інформаційно-комунікаційних технологій? В окремих випадках стверджується що успіхи економічного розвитку, а відтак і конкурентоспроможність країни є результатом, який дозволив підвести на певний рівень розвиток інформаційно-комунікаційних технологій.

В умовах обмеженості грошових ресурсів існує нагальна потреба оцінки ефективності витрат на розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та відповідної державної політики щодо сприяння підвищенню національної конкурентоспроможності, оскільки використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій розглядається як така складова модернізації економіки, що суттєво підвищує комунікативну діяльність. Важливо оцінити не тільки обсяги інвестицій та часовий лаг отримання дивідендів, а й готовність суспільства щодо впровадження певних технологій.

Розвинуті країни мають можливості створювати конкурентні переваги шляхом інвестування в різні напрямки сфери інформаційно-комунікаційних технологій, у той час як країни, що розвиваються часто не мають такої можливості.

Глобальні ініціативи і концепції економічного розвитку (сталий та людський розвиток, соціальна держава, інформаційне суспільство, суспільство знань, тощо) потребують достатньо великої кількості фінансових ресурсів та інвестицій, проте через невідповідність стадій та ступенів розвитку залишаються неоціненим результативність та ефективність витрати цих ресурсів. Неготовність суспільства (нормативно-правове середовище, відсутність досвіду, тощо) може загострити ризики та призвести до неочікуваних наслідків.

Кризові явища, які зараз почали активно проявлятися у економіках різних країн, пов'язують з фазовим переходом і кінцем довгої хвилі. Отже, за кризою приховується потужний технологічний зсув, що означає активний перерозподіл ресурсів та появу нових галузей. За даними експертів, суттєве пришвидшення темпів зростання економіки почнеться тоді, коли всі сфери (освіта, охорона здоров'я, не говорячи про промисловість) будуть повністю комп'ютерізованими. Провідна тенденція - повсюдне поширення Інтернету зі швидким і мобільним доступом до нього. Зміст цифрової архітектури бізнесу - жодного бізнесу або персонального процесу вручну. Таким чином інформаційні технології, що становлять основу шостого технологічного укладу, є каталізатором економічного розвитку.

В Україні відбувається два протилежні процеси: деіндустріалізація економіки країни та інтенсивна інформатизація більшості сфер людського життя та діяльності.

Визначні характеристики інформаційного суспільства як моделі, є по суті, ідентичними характеристикам постіндустріального суспільства. Головним чинником суспільних змін стає виробництво та використання інформації; теоретичне знання як вища цінність і основний товар стає чинником формування нової соціальної структури суспільства, а також нових моделей керування. Якщо в індустріальну епоху в умовах капіталістичної економіки вирішальне значення мали власність і капітал, то в інформаційному суспільстві відбувається перехід до обслуговуючої економіки, коли домінуючу роль починає грати сфера послуг, причому послуг передусім інформаційних.

Дбаючи про належний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, інформаційно-розвинені країни вже тривалий час у своїй державній політиці основну увагу приділяють саме доктринальним підходам, що дозволили б відслідковувати і, по можливості, контролювати спричинені ІТ суспільні зміни.

Синтез теоретичних та експертно-аналітичних напрацювань дав змогу сформулювати доктрину інформаційного суспільства як теоретико-прикладну модель соціуму. Найрозвиненіші країни світу ще наприкінці ХХ ст. поставили собі за мету системне запровадження елементів цієї моделі.

В площині практичної політики основними її ціннісними орієнтирами є:

• підвищення національної конкурентоспроможності за рахунок розвитку високотехнологічних секторів економіки та людського потенціалу, насамперед у високоінтелектуальних сферах праці;

• підвищення якості життя громадян за рахунок економічного зростання, надання легкого та загального доступу до інформації, знань, освіти, послуг закладів охорони здоров' я й адміністративних послуг органів державної влади та місцевого самоврядування, а також за рахунок значного розширення можливостей працевлаштування громадян, підвищення соціального захисту вразливих верств населення завдяки широкому використанню інформаційно-комунікаційних технологій;

• сприяння становленню відкритого демократичного суспільства, яке гарантуватиме дотримання конституційних прав громадян щодо участі у суспільному житті, прийнятті відповідних рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Висновок. На сучасному етапі розвитку світової економіки ІТ-сфера гармонійно поєднує телекомунікаційні й інформаційні послуги, виробництво засобів інформаційних технологій і телекомунікацій, програмних засобів, електронних інформаційних ресурсів, що робить її чимось більшим, аніж просто однією з інфраструктур і галузей економіки. У сучасних умовах вона має розглядатись як системний, потужний чинник як політичної й суспільно-економічної модернізації, так і соціогуманітарного розвитку країни, створення конкурентоспроможної економіки, забезпечення оптимальних умов людського розвитку, запровадження ефективних демократичних

ПPOБЛEMЫ И ПEPCПEKTИBЫ RA^B^M COTPУДПИЧECTBA MEЖДУ CTPAПAMИ ЮГO-BOCTOЧПOЙ EBPOПЫ B PAMKAX ЧEPПOMOPCKOГO ЭKOПOMИЧECKOГO COTPУДПИЧECTBA И TCAM

процедур. Разом з тим бурхливий розвиток і розповсюдження ІТ спричиняє й значні ризики, пов' язані передусім з інформаційною безпекою держави, а також з інформаційно-психологічною безпекою суспільства та громадян.

CПИCOK ИCTOЧПИKOB:

1. Шнипко О. С. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації. - Київ, 2009. - 45бс.

2. Розгортання фінансово-економічної кризи в Україні у 2009 році: негативні наслідки та засоби їх пом' якшення: Науково-аналітична доповідь/ за ред. акад.. НАН України В.М. Гейця; НАН Інститут економіки та прогнозув. НАН України. - К., 2009. - с. 68

3. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь/ За ред.. В.М. Гейця. - К., 2010. - 232с.

4. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л.

Гнатюк. - К. : НІСД. - 2010. - б4 с.

PE'ilOME

У статті проаналізовано інформаційні та комунікаційні технології задля сприяння сталому економічному розвитку.

Ключові слова: сталий розвиток, інформатизація, інновації.

PE'ilOME

В статье проанализированы информационные и коммуникационные технологии для содействия устойчивому экономическому развитию. Ключевые слова: устойчивое развитие, информатизация, инновации.

SUMMARY

The article analyzes the information and communication technologies to promote sustainable economic development. Keywords: sustainable development, informatisation, innovation.

СОДЕРЖАНИЕ І CONTENTS

Антошкина Л.И.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ    СОЮЗЫ    В    РАЗРЕЗЕ    МИРОВОЙ    ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

4

НакпуеМуап Б.

THE BASIC OUTLINES OF THE INSTITUTIONAL REFORMS IN ARMENIA

12

Ахновская И.А.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

14

Баєва О.В.

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ ЧЛЕНСТВА У СОТ

1S

Балабанов К.В.

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ЄС

21

БалтачеєваН.А.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ    ЗАСАДИ    ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

23

Бардакова Г.В.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

2S

Баталов О.С., Жук В.І.

СТРАТЕГІЧНІ     ПРІОРИТЕТИ     СТИМУЛЮВАННЯ    РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА МІСЦЕВОМУ (РЕГІОНАЛЬНОМУ) РІВНІ

31

Беганская И.Ю.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

34

Беззубченко О.А.,

ТЕХНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

37

Бексултанов О.В.

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

40

Белоус-Сергеева С.А.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЬГМ КАПИТАЛОМ

44

Вегисішпуііі Т., ЯіаЬго 0., 8і8ііа в.

DCFTA EU - GEORGIA: CHALLENGES AND ECONOMIC IMPLICATIONS

46

Білий О.І.

МЕХАНІЗМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТА ВПЛИВ ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГА ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ КЛАСТЕРНОГО ОБЄДНАННЯ НА СТРУКТУРНУ МОДЕРНІЗАЦІЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

49

Bingбl 2.

THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY   AND   THE   ROLE   OF   GOVERNMENT   REGULATIONS   IN THIS DEVELOPMENT

54

Биркентале В.В., Зима А.А.

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ: МАКРО- И МИКРОУРОВЕНЬ

57

Благоразумова О.В.

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

60

Блинов А.О.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ

63

Борисова С.Е.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

66

Бударина Н. А., Прокопенко А.А.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА В УКРАИНЕ НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЧЭС

69

Булатова О.В.

ТРАНСПАРЕНТНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ УГОД В МЕЖАХ БАГАТОСТОРОННЬОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ

72

Власова Т.В., Филиппова М.В.

РАЗВИТИЕ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: ЕВРОРЕГИОН «ДОНБАСС»

75

\¥оі1ко\уіак в.

BANKRUPTCY LAW AS AN ELEMENT OF MARKET INFRASTRUCTURE

79

Воробйова В.В.,

РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА ВІДТВОРЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

S2

Воротін В.Є., Демчак Р.Є.

ПОКРАЩЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛАХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА)

S5

Гавриленко С.М., Солод М. А

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

SS

Gagnidze I. БЬ.

REGARDING THE BLACK SEA REGIONAL CLUSTER INITIATIVE

90

Гладких Д.Е.

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ    СТРАТЕГИЯ   МОДЕРНИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ ОТОМЫШЛЕННОСТИ: ОТВЕТ НА ВЫЗОВ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

92

Годжаева Э. М.

ИННОВАЦИИ    В    АГРАРНОМ    СЕКТОРЕ    -    ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

96

Гончар В.В., Калінін О.В.

ШЛЯХИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ КОМПАНІЇ У МЕЖАХ ЇЇ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

99

Горохова Т.В.

ЗБІЛЬШЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В   УКРАЇНІ   ЯК   ФАКТОР   АКТИВІЗАЦІЇ   РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО

102


 

СПІВРОБІТНИЦТВА

 

Гриценко С.И.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

105

Грузан А.В.

РАЗВИТИЕ ПОРТОВ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ РАСШИРЕНИЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМЫ ЧЭС

10S

Губатенко М.І.

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

111

Гурова К. Д., Пронкина Л.И.

СОВРЕМЕННАЯ        ПАРАДИГМА        КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА

113

Денисова Е.Ю.

ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ТНК

116

Дмитриченко Л. А.

СУСПІЛЬНА ФОРМА ПРАЦІ І ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ. ЦІЛЬОВА ФУНКЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

11S

Дмитриченко Л.І., Нікітіч С.І.

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СТРУКТУРНИХ ПРОЦЕСІВ

121

Дугінець Г.В.

ВПЛИВ   МІЖНАРОДНОГО   АУТСОРСИНГУ   НА   РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

124

Житомирский Ю.М.

ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА

12S

Жнакіна Е.Г.

АНАЛІЗ           ФАКТОРІВ            ВПЛИВУ           НА МІЖНАРОДНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

131

Зінченко О. А.

ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ

134

Зова В. А.

ГАЛУЗЕВІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЕВІЗНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ ТА ЇХ ВНУТРІШНІЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК

136

Іванов О.В.

НАПРЯМИ ДЕТШІЗАЦП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

139

Кабо А.О.

ПОСТКРИЗИСНОЕ   РАЗВИТИЕ   МИРОВЫХ   ФИНАНСОВЫХ   ЦЕНТРОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

142

Капранова Л.Г.

ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

145

Kirsanov S

ESTIMATE   OF   EFFECTIVENESS   ORGANIZATIONAL   MANAGEMENT BY MUNICIPALITY IN RUSSIA

14S

Коваль Н.В.

УПРАВЛІННЯ   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ   КОМПЛЕКСОМ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

150

Кошелева Е.Г., Воробьёва О.Ю.

ИССЛЕДОВАНИЕ    ЗАРУБЕЖНОГО    ОПЫТА    ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

153

Кравченко В. А., Гудаков А. К.

УЛУЧШЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ ЗА СЧЕТ УГЛУБЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ОЧЭС

157

Кривенко Л.В.

СОВРЕМЕННАЯ      КОНЦЕПЦИЯ      РАЗВИТИЯ      СИСТЕМЫ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

160

Кривенко С. В.

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

163

Крыстев Л.Б.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ НАД РАСХОДАМИ В СТРАХОВОМ ОБЩЕСТВЕ

166

Куриляк В.Є.

СВІТОВІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ і УКРАЇНА

170

Кучеренко В.В.

РОЗВИТОК    НАЦІОНАЛЬНИХ    ФІНАНСОВИХ    РИНКІВ    В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ БОРГОВИХ ВИКЛИКІВ

172

Кучко В. А.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ   УСЛОВИЯ   КАК   ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ В ГЛОБАЛЬНОЙ СРЕДЕ

175

Кучко Я. А.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

17S

Лейн А. А.

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

1S0

Логутова Т.Г.

АКТИВИЗАЦИЯ      ИННОВАЦИОННОГО      РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

1S4

Лук'яненко О. Д.

КЛАСТЕРИ В СИСТЕМІ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1S5

Лысый А.Ф., Гаркуша Г.Г.

ЗАДАЧИ    РАЗВИТИЯ    МОРСКОЙ    ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОСТОКА УКРАИНЫ

1SS

Майорова І. М.

ІНТЕГРАЦІЯ  УКРАЇНИ  У  СВІТОВУ  ТА  ЄВРОПЕЙСЬКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ

190


Макогон Ю.В.

РАЗВИТИЕ   ТРАНСПОРТА   И   ЭНЕРГЕТИКИ   НА   СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

МЕЖДУНАРОДНЫй      отношений      стран черноморского

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

193

Марена Т.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЧИННИКИ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІК КРАЇН ОЧЕС

197

Мартякова Е.В.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

200

Медведєв В. С.

ВИБІР МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО ЧАСУ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

203

Медведкін Т. С.

ІННОВАЦІЙНА КОМПОНЕНТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

205

Медведкина Е.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТАКСОНОМОВ МИРОВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

20S

Михайлова Л.И.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СЕЛЬСКИХ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

210

Молочко И.Н.

РЕЗЕРВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ

213

Мунтиян В.И.

ИНТЕГРА1дИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

215

Муромець Н.Є.

МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ ВХІДНИХ ТРУДОВИХ ПОТОКІВ В УКРАЇНУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

221

Навроцька Н.А.

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

225

Насырова Г.А.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ

22S

Никитина М.Г.

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ СТРАН ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 


Похожие статьи

Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам