Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам - страница 101

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 

231

±\Го\уак Б.

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INTER-ORGANIZATIONAL COOPERATION OF ENTERPRISES FROM POLAND AND UKRAINE

237

Омельченко А.В.

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЛОГИСТИКИ

241

Омельченко В.Я., Омельченко А.П.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОТОМЖШТЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

244

Орєхова Т.В., Орєхов М.О.

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ БІЗНЕС-МЕРЕЖІ: НОВІ РЕАЛІЇ ФОРМУВАННЯ МАКРО-РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

249

Остапенко А.И.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ СТРАН ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

257

Павленко И.И.

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА МОЩНОСТИ ШАХТЫ С УЧЕТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ

260

Пириев К.П.

ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РЕГИОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

264

Писаренко С.М.

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ОЧЕС

266

Поликарпова О. С.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

272

Polowczyk I

THEORETICAL BACKGROUND OF COOPERATION IN INTERNATIONAL BUSINESS

274

Резникова Н.В, Відякіна М.М.

ВАЛЮТНА КОМПОНЕНТА ІНТЕГРАЦІЇ БРІКС: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЮАНЯ

277

Ровенська В. В.

СКЛАДОВІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

2S0

Рудницкий А.О.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМ^ИПЕННОСТИ АРК

2S2

Салута Х.

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН СИРІЇ

2S7

Семенихин Г.В.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ С УЧЕТОМ ВЫЗОВОВ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА, ПУТИ ВЫХОДА ИХ КРИЗИСА

290

Семкова Л.В.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬН^ІХ ЭКОНОМИК ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА

293

Сиволап Л.А.

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЛАНДШАФТА УКРАИНЫ В ПОСТКРИЗИСНЫИ ПЕРИОД

296


Созинова Е.

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ УГЛУБЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ СО СТРАНАМИ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

299

Соколов Д.Є.

РОЛЬ    ПРОФСПІЛОК   У    ДОГОВІРНОМУ   РЕГУЛЮВАННІ СОЦІАЛЬНО-

303

 

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 

СултановА Р.П.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ   УСТОЙЧИВОГО   И   СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

306

Терованесов М.Р.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

30S

Ткачева И.С.

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ИНИЦИАТИВЫ ЧЕРНОМОРСКАЯ СИНЕРГИЯ)

310

Трегубов О.С., Прохорова О.І.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ПРОВЕДЕННЯМ ЄВРО-2012 В УКРАЇНІ

312

Туріянськая М.М.

ПРЯМЕ ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ І ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

314

Филипенко А. О.,

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЯК МОРСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

31S

Баришнікова В. В.

 

 

Фомичева Н.В.,

ОСОБЕННОСТИ   РАЗВИТИЯ   ВЕНЧУРНОГО   КАПИТАЛА   В ЭКОНОМИКЕ

321

Назаренко В.В.

УКРАИНЫ

 

Хаврова К.С.

ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРИ ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

326

Хвостиков К.Л.

О      СИНЕРГИЧЕСКОИ      СВЯЗИ      ИННОВАЦИИ      С ПРОЦЕССАМИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТОМЖЦЛЕННЫГХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

327

КпокпоЬаіа М.,

MODERN TOURISM DEMAND INFLUENCE ON DESTINATIONS

330

А^пінжішіі V.

 

 

Цумаева А. С.

БЕЗОПАСНОСТЬ       ТРАНСПОРТНОГО       ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ РЕГИОНА

333

Чабаненко І.Л.

МЕТОДИЧНІ  ПІДХОДИ  ДО  ФОРМУВАННЯ  ОПТИМАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

335

Чентуков Ю.І.

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

339

Черниченко Г.А., Черноиванова Е.Н., Лаушкин А. Н.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕР ЗНАНИИ В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

341

ЗпаЬигієІшІі БИ.,

SOCIAL CAPITAL AS A DETERMINANT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS

344

Mikaberidze А.

(THE CASE OF GEORGIA)

 

Шевцова В.И.

ТРАНСФОРМАЦИЯ   ПРОСТРАНСТВЕННОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

347

Шишацкий А.В.

К ВОПРОСУ ДИАЛЕКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРАДИГМЫ ГЛОБАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

349

Якимова Н.С.

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

351

Яковенко М.Н.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

355

Янковський М.А.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ - СПРИЯННЯ СТАЛОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ

359

Колектив авторів

Проблеми й перспективи розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної Європи в рамках Чорноморського економічного співробітництва й ГУАМ.- Зб. наук. пр. - Албена-Донецьк: ДонНУ, РФ НІСД в м. Донецьку, 2012. - 366 с.

ББК У58я73

УДК 339.9/332.122+332.14

ISSN 1990-9187

У збірнику розміщено статті, у яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів, академічних і галузевих наукових організацій, а також провідних підприємств найважливіших галузей промисловості України, Болгарії й інших країн. Представлені також статті співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку зовнішньоекономічних зв'язків на відповідних рівнях.

Регіон Чорного моря із древніх часів був перехрестям культур. У цьому регіоні проходив Шовковий шлях, Бурштиновий шлях, зароджувалися й розвивалися багато цивілізацій.

У збірнику розглядаються питання глобалізації й регіоналізації сучасних національних економік, ринкової інфраструктури в ОЧЕС, розвитку транскордонного співробітництва, розвитку міжнародних транспортних коридорів, функціонування вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку, транснаціональних корпорацій, інтеграційних процесів у рамках ОЧЕС, розвитку сфери послуг, туризму, екології й рекреаційних ресурсів, міжнародних проектів (ТРАСЕКА), Балто-Чорноморське співробітництво, інтеграція країн регіону в ЄС і

СНД.

Розрахований на науковців і фахівців.

ББК У58я73

УДК 339.9/332.122+332.14

Дизайн обкладинки : Т.С. Медведкін Підготовка видання до друку: Т.В. Усиченко

Підписано до друку 10.08.2012 Формат 60x90/16. Папір типографський. Офсетний друк. Умовн. друк. арк. 59,9 Тираж 500 прим. Замовлення №1

Видавництво Донецького національного університету, 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24

Віддруковано ТОВ "Цифрова типографія" вул. Челюскінців 291 а т/ф +380 629 47 54 51


[1]

Складено автором за даними Державної служби статистики

Рис. 6. Динаміка імпорту української машинобудівної продукції за 2007 - 2011 рр. (тис. дол. США)

© Янковський M.A., 2012

[2]

Складено автором за даними Державної служби статистики

Рис. 6. Динаміка імпорту української машинобудівної продукції за 2007 - 2011 рр. (тис. дол. США)

© Янковський M.A., 2012

[3]

Складено автором за даними Державної служби статистики

Рис. 6. Динаміка імпорту української машинобудівної продукції за 2007 - 2011 рр. (тис. дол. США)

© Янковський M.A., 2012

[4]

Складено автором за даними Державної служби статистики

Рис. 6. Динаміка імпорту української машинобудівної продукції за 2007 - 2011 рр. (тис. дол. США)

© Янковський M.A., 2012

[5]

Складено автором за даними Державної служби статистики

Рис. 6. Динаміка імпорту української машинобудівної продукції за 2007 - 2011 рр. (тис. дол. США)

© Янковський M.A., 2012

[6]

Складено автором за даними Державної служби статистики

Рис. 6. Динаміка імпорту української машинобудівної продукції за 2007 - 2011 рр. (тис. дол. США)

© Янковський M.A., 2012

[7]

Складено автором за даними Державної служби статистики

Рис. 6. Динаміка імпорту української машинобудівної продукції за 2007 - 2011 рр. (тис. дол. США)

© Янковський M.A., 2012

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 


Похожие статьи

Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам