Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 

Введені в експлуатацію бази даних і знань, проводиться інформатизація державних структур, розвиваються роботи з використання Web та інформаційних технологій, створення порталів. З великими труднощами і значним відставанням від країн Європи створюється комп'ютерна мережа для освіти і науки. Україна відчуває великі труднощі в реалізації проектів інформатизації шкіл, особливо сільських. В основному вдалося частково вирішити питання, пов'язані з забезпеченістю шкіл комп'ютерами й організацією викладання інформатики.

Позитивне зрушення намітилося в регіональній інформатизації. Більш активно для цих цілей залучаються засоби місцевого бюджету і складають понад 25 млн. грн. у рік. Необхідно відзначити, що незважаючи на величезні труднощі впровадження сучасних офісних систем і технологій, у регіонах починають розвиватися роботи, спрямовані на реалізацію системних технологій вирішення задач комплексного розвитку регіонів. Варто констатувати, що з відставаннями впроваджуються системи електронного документообігу й електронного цифрового підпису. Стримуючий фактор у розвитку регіональної інформатизації - відсутність у країні національної комп'ютерної мережі.

Відзначимо два сформованих підходи до вирішення проблем інформаційного суспільства.

У першому випадку інфраструктура інформаційного суспільства формується і розвивається в умовах, коли перевага віддається реалізації інформаційних задач, а інформаційне суспільство часто в таких випадках визначають як суспільство з упорядкованими інформаційними потоками.

При цьому активно розвиваються комп'ютерні мережі, електронні інформаційні ресурси, інформаційні портали, широко використовуються WEB-технології, мережа інформаційних послуг, розвиваються базові електронні технології для інформатизації державних структур і офісів.

В Україні одержав розвиток підхід, коли інфраструктура розвивається одночасно в двох напрямках: в однієї сторони, те, що забезпечує реалізацію інформаційних задач, з іншого боку - формує нові елементи інфраструктури, які дозволяють на різних рівнях електронного управління здійснювати вибір науково-обгрунтованих рішень у різних областях життєдіяльності суспільства. Це особливо наочно проглядається на створенні ІАЦ, як якісно нових елементах інфраструктури інформатизації, пов'язаних з прийняттям рішень. Цим досягається раціональне використання крім звичайних, традиційних ресурсів суспільства, нових, більш могутніх інтелектуальних ресурсів -знань.

При цьому границі інформатизації розширюються, її варто вже розглядати як процес оволодіння суспільством сучасними методами, засобами і технологіями інформатики і системного аналізу, а сама проблема інформатизації є не тільки науково-технічною, а, в значній мірі, соціально-економічною.

Таким чином, перший випадок більш простий у реалізації і досягненні ефективності, але має істотні обмеження в підготовці інфраструктури інформатизації для використання знань у прийнятті рішень.

Прогресивність підходу, який пропонується нами, полягає в тому, що він дозволяє на ранніх стадіях розвитку інформаційного суспільства здійснити плавний природний перехід до суспільства знань і забезпечити при цьому генерацію й обробку інформації на всіх рівнях інфраструктур інформатизації і комп' ютерно-телекомунікаційних середовищ. Суспільство знань за своєю суттю, виступає апогеєм розвитку інформаційного суспільства.

В даний час, коли на міжнародному рівні, на світових конгресах і саммітах, піднімається питання про суспільство знань украй важливо розвивати цей напрямок інформатизації, через те, що з ним пов'язана можливість вирішення найважливіших задач управління соціально-економічними процесами.

Незважаючи на величезні проблеми і труднощі в Україні набувається досвід державного регулювання процесами інформатизації, створення збалансованого високодинамічного інформаційного простору, створення і використання системних, аналітичних, інтелектуальних інформаційних технологій, гнучких дистанційних технологій навчання, у вирішенні проблем становлення і розвитку інформаційного суспільства.

Важливо підкреслити значимість досягнення високої динамічності інформаційного комп' ютерно-телекомунікаційного простору, можливість швидкого пошуку і використання інформації. Тут досягнуто цікавих результатів. Один з них - технологічні засоби освіти на Національному рівні проблемно-орієнтованих просторів, що функціонують у єдиному інформаційному просторі. В Україні, серед першочергових, вивчаються можливості функціонування єдиного медичного простору з дотриманням правових і технологічних вимог.

Важливе, навіть визначальне значення має розвиток нового класу високих наукомістких технологій - інтелектуальних інформаційних технологій, що використовують елементи інтелекту людини. Серед них: мовні, зорові технології, технології, здатні накопичувати і

ПPOБЛEMЫ И ПEPCПEKTИBЫ RA^B^M COTPУДПИЧECTBA MEЖДУ CTPAПAMИ ЮГO-BOCTOЧПOЙ EBPOПЫ B PAMKAX ЧEPПOMOPCKOГO ЭKOПOMИЧECKOГO COTPУДПИЧECTBA И TCAM

використовувати знання. Досягнуті сьогодні в Україні результати відкривають широкі можливості в розвитку нових прикладних інформаційних технологій широкого застосування.

Пріоритетними напрямками інформатизації в Україні є: створення національної інфраструктури інформатизації; інформатизація органів державної влади й органів місцевого самоврядування; інформатизація соціальної сфери, науки, освіти і культури; нормативно-правове забезпечення й етичні проблеми інформатизації.

В Україні розвиваються національна і корпоративні комп'ютерні мережі, створюються розподілені бази даних і бази знань, інформаційні портали, удосконалюються телекомунікації, розширюються сфери застосування WEB-технологій, інформатизуються державні структури, служби Верховної Ради, Уряду, Президента, підприємства, школи, Вузи, медичні організації.

У багатьох регіонах України і великих промислових центрах (Київ, Харків, Львів, Севастополь, Донецьк і ін.) створюються інформаційно-аналітичні центри як базові елементи інформатизації органів державної влади і місцевого самоврядування. Одночасно з цим для різних галузей господарського комплексу формується мережа взаємодіючих інформаційно-аналітичних центрів різного рівня і призначення. У країні функціонує науково-освітня комп'ютерна мережа URAN з виходом на глобальні комп'ютерні мережі.

CПИCOK ИCTOЧПИKOB:

1. Доповідь про стан та перспективи розвитку інформатизації та інформаційного суспільства в Україні за 2010 рік: проект; Кабінет Міністрів України. Додаток 1.2.2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.dknii.gov.ua/index.php./uk/2010-09-14-09-33-59/2010-09-14-09-36-42

2. Полумиенко С.К. Інформаційне суспільство в Україні - передумови та можливості створення // Таврический Вестник Информатики и Математки [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tvim.info/node/470

3. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. - К. : НІСД. - 2010. - 64 с.

PEHOME

У статті проаналізовано інформаційні та комунікаційні технології задля сприяння сталому економічному розвитку.

Плючові слова: сталий розвиток, інформатизація, інновації.

PEHOME

В статье проанализированы информационные и коммуникационные технологии для содействия устойчивому экономическому развитию. Kлючевые слова: устойчивое развитие, информатизация, инновации.

SUMMARY

The article analyzes the information and communication technologies to promote sustainable economic development. Keywords: sustainable development, informatisation, innovation.

СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ

ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА

Гурова К.Д., канд. экон. наук, доцент, академик АЭН Украины, директор Харьковского торгово-экономического института КНТЭУ Пронкина Л.И., канд. экон. наук, доцент, академик АЭН, зав. кафедрой «Экономики предприятия и экономической теории» Харьковского торгово-экономического института КНТЭУ

Традиционно конкурентоспособность трактуется как обусловленное экономическими, социальными и политическими факторами стойкое положение страны или ее продуцента на внутреннем и внешнем рынках. Концепция эффективности экономического развития, которая с конца XVIII века определялась по теории Адама Смита как концепция «благосостояния наций», превратилась сегодня в проблему «конкурентоспособности наций».

Анализ последних исследований показывает, что актуальность проблемы повышения конкурентоспособности обуславливает издание большого количества работ такими зарубежными учеными, как М. Портер, И. Ансофф, П. Друкер, П. Кругман, П. Самуэльсон, Дж. Стиглиц, Й. Шумпетер. Названная проблема исследуется экономистами, - А. Гальчинским, В. Гейц, А. Кредисовым, В. Лагутиным, Л. Поддубной, Р. Фатхутдиновым, и другими [1].

Не со всеми выводами специалистов можно согласиться. Немало вопросов как теоретического, так и прикладного характера остаются не разработанными. До сих пор не сформирована стратегия повышения конкурентоспособности товаров и услуг в Украине, в полной мере не исследованы факторы, которые на нее влияют.

Цель статьи - анализ уровня конкурентоспособности экономики Украины и эффективности инноваций в условиях глобального рынка.

Проблема повышения конкурентоспособности в разнообразии ее аспектов отражает практически все стороны жизни общества. Теория конкуренции исходит из того, что конкурируют не страны, а отдельные производители или продавцы продукции. Однако, экономический успех государства, его конкурентоспособность, непосредственно определяется наличием в ней конкурентоспособных отраслей и производств.

Поэтому повышение конкурентоспособности должно стать приоритетом промышленной политики Украины. Безусловно, что ни одна страна, даже самая развитая, не ставит перед собой цель достижение эффективной конкуренции по всему спектру продукции, которую она может потенциально производить. Приоритет отдается лишь тем секторам экономики, которые имеют реальные условия для получения конкурентных преимуществ на мировом рынке.

Поэтому следует различать общую тенденцию к достижению конкурентоспособности национальной экономики в целом и возможности получить конкурентные преимущества в отдельных отраслях и производствах.

Всемирный экономический форум обнародовал ежегодный доклад по глобальной конкурентоспособности стран на 2011—2012 годы (The Global Competitiveness Report 2011—2012), согласно которому положение Украины за год улучшилось, но она все еще остается во второй части рейтинга, учитывающего положение дел в 142 странах мира.

Преимущественно инфраструктурная, а не технологично-инновационная ориентация экономики Украины является крайне опасной и с точки зрения перспектив глобализации.

Определение мер по повышению конкурентоспособности продукции и их финансирование должны обеспечивать максимально эффективное использование имеющихся ресурсов. Конкурентоспособность государства до недавнего прошлого в значительной мере зависела от наличия трех основных факторов производства - природных и трудовых ресурсов, капитала.

С развитием производства и техническим прогрессом конкурентоспособность стали определять факторы высшего уровня, прежде всего, инфраструктура страны, ее научный потенциал, уровень образования населения.

Анализ уровней обеспеченности Украины основными факторами производства и эффективности их использования по сравнению с 6-ю экономически развитыми странами мира (США, Япония, Германия, Франция, Англия, Канада) свидетельствует, что наше государство имеет довольно высокий рейтинг: 3 место - по обеспеченности сельхозугодиями, 4 - по наличию трудовых ресурсов, 3 место по имеющемуся научному потенциалу.

© Гурова КД., Пронкина Л.И., 2G12

Но что касается реализации этих возможностей, то по эффективности использования факторов производства Украина намного уступает развитым странам мира. Например, отставание от Франции по использованию сельхозугодий составляет 10-12 раз, трудовых ресурсов - в 7-15 раз, основного капитала - в 2-3 раза, научного потенциала - более чем в 20 раз.

Несмотря на все условности таких сравнений, отличия настолько разительны, что нельзя не принимать их во внимание при определении основных мер промышленной политики.

Значительную проблему сегодня представляет беспрерывное ухудшение ряда показателей инновационной деятельности, без чего невозможно достижение экономического роста и повышения конкурентоспособности Украины.

На сайте Госкомстата (www.ukrstat.gov.ua) были опубликованы данные, характеризующие научно-исследовательскую и инновационную деятельность в Украине (дата последней модификации - 6..06.2012).

Исследования статистических данных позволяет прийти к выводу, что никакого возрождения отечественной науки и перехода страны на инновационный путь развития не наблюдается и, по-видимому, в скором времени не предвидится.

Так количество организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, остается практически неизменным на протяжении двух десятков лет: если в 1991 г. - 1344, в 2010 - 1303, в 2011 - даже уменьшилось на 48 и составило 1255 (максимум зарегистрирован в 1998-м - 1518) [7].

Положительная тенденция наблюдается в решении проблемы увеличения общего объема выполненных научных и научно-технических работ, однако темпы его в 2011 году снизились. Если в 2010 г он. вырос по сравнению с 2009-м - на 1213,4 млн. грн. (с 8653,7 до 9867,1 млн. грн.) то в 2011 прирост составил 481,9 млн. грн.(10349 млн. грн.)

Объем фундаментальных исследований с 2009-2011 годы увеличился с 1916,6 до 2205,8 млн. грн., а прикладных - с 1412 до 1866,7 млн. грн. Это наивысшие показатели за последние 20 лет.

Однако удельный вес выполненных научных и научно-технических работ в ВВП неуклонно снижается: если в 1996 г. он составлял 1,36%, в 2000-м - 1,16%, в 2004-м - 1,19%, в 2009-м - 0,95%, в 2010-м - 0,9%. , а в 2011 лишь -0,79%

Доля предприятий, занимающихся инновациями, выросла с 12,8% в 2009-м до 16,8% в 2011-м. Однако это о ниже, чем в 2000 г. (18%).[7]. В условиях формирования экономики инновационного типа недопустимым является тот факт, что у большинства хозяйствующих субъектов отсутствует желание заниматься «производством нового» и продвижением инноваций.

Достижением национальной экономики явилось то, что в 2011 году общая сумма затрат на финансирование инновационной деятельности возросла на 56 % и составила 14,333 млрд. грн, против 8,045 млрд. грн. в 2010 году. При этом, сумма средств, выделенных из госбюджета Украины, хотя и возросла по сравнению с 2010 годом на 62,2 млн. грн. и составила в 2011 году 149,2 млн. грн. доля государства в финансировании инновационной деятельности еще недостаточна и составляет чуть меньше 10% [7].

Финансирование из «собственных средств», снизилось - с 7,26 млрд. грн. в 2008 г. до 5,17 и 4,78 млрд. грн. соответственно в 2010 году.. Однако, в 2011 оно возросло до 7,58 млрд. грн., что составляет почти половину общего финансирования инновационной деятельности Украины.

Проведенные исследования также свидетельствуют о значительном (четырехкратном) снижении зарубежных инвестиций в инновационные процессы. Только за 2011 год они сократились с 2411,4 до 56,9 млн. грн..

Неуклонно снижается в общем объеме промышленного производства и удельный вес реализованной инновационной продукции. Если показатель 7% (2002 г.) еще можно оценить как более-менее удовлетворительный, то 4,8% (2009 г.) и 3,8% в 2011 году недопустим.

Следовательно, переход на инновационный путь развития не происходит необходимыми темпами.

Рекордным по внедрению новых технологических процессов - был 2011 год 2510 (против 1142 в первой половине 2000-х). Однако, произошло уменьшение числа внедренных малоотходных и ресурсосберегающих процессов: 517 (2011 г.) против 634 и 753 в 2008-2009 гг. И это в то время, когда снижение материало- и энергоемкости должно стать наивысшим приоритетом, «альфой и омегой» нашей промышленной политики.

За последние годы количество освоенных в производстве инновационных видов продукции было стабильным и составляло около 2500. Хотя в 2011 году этот показатель возрос до 3238 этого недостаточно в условиях существенного обновления производства.

2011 год ознаменовался значительным увеличением внедренных новых видов техники до 897 против 663 в 2010 году [3, 7].

Приведенные данные можно дополнить и другими статистическими данными, также свидетельствующими о том, что в 2011 году проявилась положительная динамика способствующая выходу страны из глубокого и системного экономического кризиса, но есть и нерешенные проблемы, приводящие к тому, что переход экономики Украины на инновационный путь развития все более затягивается.

Все ратуют за модернизацию экономики, за то, чтобы Украина стала передовой, высокоразвитой, технологически продвинутой страной, а не превратилась в аграрно-сырьевой придаток «цивилизованного мира».

Мировой опыт свидетельствует, что за развитие науки и «прорывных» технологий должно отвечать государство. Руководство Украины предпочитает этим особо не утруждаться, подменяя реальные дела эффектными словесами и в крайнем случае оправдываясь ссылками на вечную нехватку денег в бюджете.

Чтобы страна встала на инновационный путь развития, необходимо активное вмешательство государства в сферу создания и внедрения инноваций. Требуются эффективное государственное прогнозирование и планирование науки, нарастающие вложения средств в эту сферу, чтобы каждая гривна направлялась на модернизацию общественного производства. Нужно всемерно поощрять всех, кто реально занят производством знаний и инновационной деятельностью.

Не оправдываются надежды на то, что разгосударствление предприятий будет способствовать повышению их инновационной активности. Негосударственные предприятия отказываются внедрять дорогие прогрессивные технику и технологии. Из всех предприятий негосударственной формы собственности в 2011 году в Украине лишь 18,4% занимались повышением технического уровня производства и продукции.

Основными причинами инновационного кризиса необходимо признать недостаток средств, несовершенство законодательной базы, а также так называемую политику невмешательства со стороны правительственных структур в инновационную деятельность.

Оценка потенциальных возможностей отдельных отраслей экономики Украины относительно повышения конкурентоспособности позволяет определить опорные отрасли и производства, которые должны взять на себя ведущую роль в развитии экономики, а со временем и занять ключевые места в ее структуре.

Усиление конкурентных позиций в главных отраслях перерабатывающей промышленности может быть достигнуто только при условиях существенного увеличения инвестиционных возможностей и накопления инновационного потенциала. Условия конкурентной среды, которые сложились в промышленности Украины, в значительной мере присущи большинству стран СНГ.

Общим для стран СНГ является то, что все они при разработке промышленной политики и, в частности, конкурентной стратегии в той или иной отрасли должны решать проблемы инвестиционного обеспечения мероприятий по обновлению производственного аппарата и повышению конкурентоспособности производства.

В странах СНГ сложились относительно равные условия технического оснащения и финансового обеспечения производства. Поэтому успешная конкуренция между ними не только возможна, а и необходима, ибо как раз она будет побуждать национальных производителей к поиску резервов обновления производственного аппарата, внедрения новейших методов и технологий, освоения современных отраслей производства.

Чтобы не утратить конкурентоспособность и не оказаться на периферии мирового хозяйства, странам СНГ нужно в начале ХХ1 столетия внедрить как минимум 10-12 макротехнологий из 50-ти, которые ныне определяют потенциал 7-ми ведущих развитых стран мира, финансового кризиса можно ожидать сужение мирового рынка товаров.

Особую актуальность приобретает расширение экономического сотрудничества Украины с Россией и другими странами бывшего СССР, что будет способствовать развитию интеграционных процессов на инновационной основе и повышению конкурентоспособности. В

ПPOБЛEMЫ И ПEPCПEKTИBЫ RA^B^M COTPУДПИЧECTBA MEЖДУ CTPAПAMИ ЮГO-BOCTOЧПOЙ EBPOПЫ B PAMKAX ЧEPПOMOPCKOГO ЭKOПOMИЧECKOГO COTPУДПИЧECTBA И TCAM

системе мирохозяйственных связей, с одной стороны, Украина не имеет должного уровня развития для осуществления внутриотраслевой кооперации с развитыми странами, а с другой сохраняется сильная экономическая зависимость от российских сырьевых товаров и объективная необходимость сотрудничества в высокотехнологичных отраслях, а именно в ВПК, авиастроении, ракетно-космической отрасли и других.

В плане конкретного взаимодействия Украины и России в развитии производства конкурентоспособных товаров и увеличения их экспорта, как между собой, так и в другие страны мира, наиболее перспективным считается дальнейшее развитие межгосударственной производственной кооперации на основе целесообразного возобновления старых и налаживание новых связей на рыночных условиях.

Такая кооперация тем более полезна, если учесть, что многие, как украинские, так и российские товары неконкурентоспособны на мировых рынках, но крайне необходимы для нормального функционирования национальных экономик.

В связи с этим, украинско-российскую кооперацию следует ориентировать на производство, прежде всего, экспортной продукции, конкурентоспособной на мировых рынках.

Перед намного более конкурентоспособными экономиками развитых стран мира Украине и России необходимо не столько конкурировать между собой, сколько взаимодействовать на мировых рынках с целью выигрыша максимальных преимуществ перед третьими странами.

Поэтому целесообразно разработать совместную программу повышения конкурентоспособности экспорта наших товаров и услуг, в которой предусмотреть устранение дублирования. Необходимо гармонизировать законодательные акты, которые регулируют торговлю между нашими странами, и ввести зоны свободной торговли аналогично принципам ВТО.

Обеспечение конкурентоспособности выступает и целью, и основой устойчивого экономического развития страны, направленного на существенное повышение общественного благосостояния.

Необходимо учитывать, что приоритетность факторов обеспечения конкурентоспособности зависит от уровня социально-экономического развития страны, характеристик рынков, на которых реализуется продукция, особенностей конкретных потребностей.

Следствием усиления конкуренции, с одной стороны, становится обострение антагонистических противоречий участников производственных отношений, а с другой - создание весомых предпосылок по повышению эффективности производства, организации и управления предпринимательской деятельностью.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что хроническое отставание Украины в конкурентной среде на мировых рынках объясняется целым рядом причин и поэтому для повышения конкурентоспособности национальной экономики необходимо:

- оценить степень конкурентоспособности национальной экономики с определением условий и факторов, которые могут способствовать эффективной конкуренции и увеличению экспортного капитала;

- обосновать и выделить приоритетные отрасли, производства и виды продукции, которые могут получить конкурентные преимущества на мировом рынке;

- более полно использовать инновационный потенциал нации;

- украинско-российскую кооперацию следует ориентировать на производство продукции конкурентоспособной на мировых рынках. Теоретические   и  методологические   проблемы  связанные   с   обоснованием  стратегических  мер  по   обеспечению высокой

конкурентоспособности остаются недостаточно изученными и требуют дальнейшего исследования. Предложения:

- скоординировать усилия экономистов-теоретиков и практиков в рамках Антимонопольного комитета Украины и Национального Совета по конкурентоспособности экономики;

- в стратегии повышения конкурентоспособности экономики Украины предусмотреть формирование эффективных инновационных сетевых производственных систем, развитие их инфраструктуры;

- разработать конкретные мероприятия по улучшению торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ;

- внести необходимые изменения в стратегию развития Украины до 2015 года.

CПИCOK ИCTOЧПИKOB:

1. Антонюк Л. Л. Международная конкурентоспособность страны: теория и механизм реализации. Монография. - М.,: НИСИ, 2002, - 132с .; Базилюк Я.Б. Конкурентоспособность национальной экономики: сущность и условия обеспечения. Монография. - М.: НИСИ, 2002, - 132с.; Портер М. Международная конкуренция. Международные отношения. - 1993.с.46. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность: Учебн. /. Фатхутдинов.Р.А. - М.: Экономика, 2005, - 504 с. ; Шумпетер И. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982. - 455 с. Поддубный И., Поддубная Л. Теория конкурентоспособности: современное состояние и предметно-методологические аспекты развития. / / Экономика Украины. № 8, 2007, с.52-60, и др.

2. Архангельский Ю. Есть ли вред от монополии? // Экономика Украины. № 11, 2006 с. 62-69; Лагутин В. Вред от монополии и польза от конкуренции: так ли все просто? // Экономика Украины. № 4, 2007, с. 55-61.

3. Конкурентоспособность украинской экономики. / Под ред. Б. Е. Кваснюка. - М.: Ин-т экономики и прогнозирования, 2006. - 354 с.

4. Поддубная Л. И. Конкурентоспособность экономических систем: теория, механизм регулирования и управления. Монография. - Харьков

ИД «ИНЖЕК», 2007. - 367 с.

5. Пуцентейло П. Сущность аспекты конкурентоспособности на разных уровнях управления экономикой // Вестник Тернопольского национального экономического университета. - 2009. - № 4, С.32-43.

6. Ясин Е., Яковлев А. Конкурентоспособность и модернизация Российской экономики. // Вопросы экономики № 7, 2004, с.7-1.

7. (www.ukrstat.gov.ua).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 


Похожие статьи

Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам