Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам - страница 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 

Формування конкурентоспроможного людського капіталу багато в чому сприяє підвищенню інтенсивності економічного зростання, рівня зайнятості та добробуту населення, розвитку інноваційних галузей і сучасних енергозберігаючих виробництв. Розвиток людського капіталу стає визначальним фактором, що характеризує життєздатність національних господарств і світової економіки в цілому. Слід зазначити, що саме завдяки міжнародному аутсорсингу в країнах, що розвиваються створюються нові робочі місця, що потребують високого освітнього та професійного рівня, збільшується число охочих отримати технічні спеціальності, таким чином стимулюються процеси розвитку людського капіталу країни. У країни, що розвиваються, переносяться відділи з розробки нової продукції. Серед нових індустріальних країн найбільше число НДДКР-організацій розміщено в Сінгапурі, на Тайвані, в Індії і в Китаї. Таким чином, відбувається становлення інноваційної інфраструктури, що визначає нову якість економічного зростання країн. Стратегія підйому продуктивних сил за рахунок науки і освіти збільшує можливості великих країн, що розвиваються в науково-технічних інноваціях і підтримує розвиток людського капіталу країни. Компанії великих країн, що розвиваються, знаходячи новий потенціал, знання та навички міжнародного співробітництва, виходять на світовий ринок, стають учасниками стратегічних науково-технічних і виробничо-збутових альянсів, реалізуючи інноваційні проекти в глобальному масштабі.

Стрімке зростання інноваційної активності, розвиток наукоємного сектору в промисловості призводить до експортної орієнтації сектора виробництва наукових знань. Так, більшість компаній ряду країн Азії стають лідерами сучасного глобального інноваційного бізнесу, та самі починають поширювати інноваційну діяльність за кордон. Нові індустріальні країни, володіючи працездатними кадрами, що прагнуть до знань, формують новий науково-технічний вектор розвитку, змінюючи і збільшуючи інноваційний потенціал світової економіки.

Таким чином, міжнародний аутсорсинг пов'язаний із залученням країн, що розвиваються, до сфери активного науково-технічного розвитку, їх інтеграцією в інноваційну сферу світової економіки, що в результаті призводить до розвитку людського капіталу, підвищення його якості. В цілому аутсорсинг - це нова форма розвитку виробничо-економічних відносин, орієнтованих на інтеграцію і заміну товарних зв'язків виробничо-функціональними. Отже, можна говорити про формування мобільної адаптивної міжнародної та геопланетарной мережі, що прискорює розвиток економічної глобалізації в сучасному суспільстві.

Що стосується нашої країни, то дослідження статистичних даних показує, що за останні роки Україна, без сумніву, стала найбільш привабливою ціллю для міжнародного аутсорсингу в Східній Європі (рис. 3).

В даний час Україна утримує свої позиції серед найбільш привабливих розгалужувачів аутсорсингу і, безумовно, просувається до верхньої частини списку. Так, за даними аналізу «Щорічної Глобальної Аутсорсингової Доповіді 08100», Україна знаходиться на 11-му місці в Топ-20 переліку найбільших світових центрів по кількості задіяних у галузі людей. Також, Україна є першою у списку серед країн Центральної і Східної Європи, випереджаючи Росію, Білорусію і Польщу[8].

Дані, наведені на рис. 3, ілюструють конкурентні переваги українського ринку ІТ спеціалістів, які полягають, перш за все, у чисельності професіоналів з вищою освітою (більше 16000 ІТ-фахівців, що мають ступінь бакалавра і близько 14000 ІТ-фахівців, що мають ступінь магістра щороку випускаються з українських ВНЗ), а також добре розвиненій науковій та освітній базі.

16000

14400

Рис. 4. Кількість професіоналів в країнах Центральної та Східної Європи, 2008 р. [9]

Але, незважаючи на наявний людський капітал, розвитку міжнародного аутсорсингу в Україні заважають дві основних перешкоди: недооцінка потенційними замовниками можливостей країни й серйозні інституціональні бар'єри. У громадській думці склалося тверде переконання, що, як оскільки ці проблеми не знаходяться в компетенції окремих компаній, їх не можна вирішити без активного державного втручання. У світовій практиці є прецеденти, коли саме дії держави мали вирішальне значення для старту прискореного розвитку міжнародного аутсорсингу, однак підприємцям не варто применшувати й власні можливості. На наш погляд, українські компанії мають непогані шанси пришвидшити вирішення проблем за рахунок об'єднання своїх зусиль, адже це дозволить ефективніше формулювати й відстоювати спільні інтерес, що в свою чергу дозволить розвивати людській капітал країни, в якій розташовані підприємства-аутсорсери. В свою чергу більш освічена робоча сила успішніше адаптується до технологічних, інституційних і соціальних зрушень, активніше включається в освоєння нових знань і навичок, швидше реагує на досягнення науково-технічного прогресу і раніше починає впроваджувати їх у своїй практичній діяльності.

Висновки. В сучасних умовах посилення процесів глобалізації міжнародний аутсорсинг відображає нові процеси і відносини, зумовлені тенденцією до геопланетарної взаємодії та інтеграції. Це стає способом міжнародної передачі інновацій та зростання інноваційної активності національної та світової економіки, що в свою чергу призводить до підвищення якості людського капіталу країни, яка виступає в якості аутсорсера. Слід зазначити, що Україна має всі передумови щоб зайняти гідне місце на ринку гравців міжнародного аутсорсингу та за рахунок цього отримати всі переваги науково-технічного розвитку і інтеграції в інноваційну сферу світової економіки. Зазначені процеси в умовах глобалізації набувають системного характеру і це потребує проведення подальших більш ґрунтовних досліджень.

CПИCOK ДЖEPEЛ:

1. Грішнова О.А. Формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття ступеня докт. екон. Наук / О.А. Грішнова. — К.: «НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України», 2002. — 36 с.

2. Голікова Н.В. Людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук / Н.В. Голікова - К., 2004. - 30 с.

3. Людський потенціал: механізми збереження та розвитку: Монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті / [О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.] - Донецьк, 2008. - 468 с.

4. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. - Харків: Константа, 2006. - 272 с.

5. Людський потенціал економіки України: Монографія [О.В. Стефанишин] - Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. - 315 с.

6. Регіональна політика: людський вимір: монографія / Л. К. Семів - Львів: ІРД НАН України, 2004. - 392 с.

7. Everest Research Institute [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.everestresearchinstitute.com

8. Ukrainian IT Industry to Keep on Growing in 2012-2013 Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://itonews.eu/ukrainian-it-industry-to-keep-on-growing-in-2012-2013/

9. Central and Eastern European Outsourcing Association [Електронний ресурс]. - Режим доступу: / http://ceeoa.org/ PEilOME

У статті наведено результати дослідження впливу міжнародного аутсорсингу на розвиток людського капіталу в умовах глобалізації. Визначено, що в сучасних умовах посилення процесів глобалізації міжнародний аутсорсинг стає способом міжнародної передачі інновацій та зростання інноваційної активності національної і світової економіки, що в свою чергу призводить до розвитку людського капіталу країни, яка виступає в якості аутсорсера.

Kлючoвi слова: міжнародний аутсорсинг, людський капітал, глобалізація. PEilOME

В статье приведены результаты исследования влияния международного аутсорсинга на развитие человеческого капитала в условиях глобализации.   Определено,   что   в  современных  условиях  усиления  процессов   глобализации  аутсорсинг  становится способом международной передачи инноваций и роста инновационной активности национальной и мировой экономики. Это свою очередь приводит к развитию человеческого капитала страны, которая выступает в качестве аутсорсера. Kлючевые слова: международный аутсорсинг, человеческий капитал, глобализация.

SUMMARY

In the article there are research results of international outsourcing influence on human capital development in the order of globalization. It was determined that because of globalization outsourcing strengthening processes the outsourcing itself becomes a way of international innovations transfer and a way of innovative activity of national and world economy growth. This leads to develop of human capital of the country outsourcer. Keywords: international outsourcing, human capital, globalization.

ГЛOБAЛЬПAЯ TPAПCФOPMAЦИЯ EBPOПEЙCKOГO CTPAXOBOГO PЫПKA

Житомирский O.M., заместитель Председателя Правления ЗАО СК «Кремень», депутат Калининского районного в г. Донецке совета

Актуальность темы исследования. Международный опыт свидетельствует, что страхование в рыночной экономике является эффективным способом защиты всех субъектов рынка и каждого отдельного собственника, важным фактором стабильности общественного производства, непрерывности и бесперебойности воспроизводственного процесса, одним из главных источников привлечения инвестиционного капитала в национальную экономику.

Цель исследования состоит в оценке развития европейского рынка страховых услуг в контексте влияния глобального финансового кризиса.

Отдельные аспекты теоретико-методологического обоснования сущности страхования и страхового рынка рассматриваются в работах таких западных специалистов, как В. Берг, А. Вагнер, Дж. Глаубер, С. Макки, А. Манес, П. Мюллер, В. Нордхаус, К. Пфайффер, М. Ротшильд, П. Самуэльсон, Дж. Стиглиц, В. Хаасен и др.

Основная часть. Особенностью страхового рынка ЕС является его регулирование на основе Директив, принятых всеми членами ЕС, и одновременно на основе национального законодательства стран ЕС. Процессы глобализации оказывают значительное воздействие на страховой сектор в ЕС. Здесь большое значение имеют крупные потоки капиталов, страхование которых является базой формирования и основной функцией СТНК.

Европейский страховой рынок является крупнейшим в мире, на его долю приходится 40% от общего объема мирового страхования. Общий объем валовых премии на европейском страховом рынке увеличивался в среднем на 3% в год в течение последних десятилетий (рис. 1). Премии распределены следующим образом: на жизнь приходится 61%; на недвижимость и несчастные случаи - 29%; на здравоохранение - 10%.

€Ь п

4 5О0 -і-

2000 2001 2о02 20оз 2004 2005 20о6 2007 2008 2о09 201о

Europe   HAsia    NorthAmerira Bother

Рис. 1. Динамика выплат страховых премий в мире с 2000 по 2010 гг. (млрд. евро США) [5,7]

Если рассматривать страховые премии по странам Европы, то лидерами являются Великобритания, Франция, Германия и Италия. Проанализировав динамику страховых премий, нужно отметить, во-первых, неравномерность изменения темпов развития страхового рынка по этому показателю.

В 2003 году произошло незначительное падение темпов сбора страховых премий по страхованию жизни, а с 2004 года начинается позитивная тенденция динамики страховых премий и продолжается она до 2007 года. Самые высокие темпы роста страховых премий по этому виду страхования наблюдались в 2007 году. Это обусловлено быстрым экономическим ростом, бумом на фондовом рынке и спросом на накопительное страхование, изменениями в регулировании и высоким налогообложением страховой деятельности. Объем премий значительно уменьшился вследствие влияния мирового финансового кризиса. Финансовый кризис серьезно повлиял на экономику стран ЕС с осени 2007 года. В 2008 году рост ВВП в ЕС составил 0,7%, этот показатель сократился на 4% в 2009 году.

Финансовый кризис и обвал на рынке ценных бумаг повлиял на рост страховых премий. Больше всего влияния ощутили премии по страхованию жизни. Впервые, начиная с 1980 года, после многих лет стабильного роста в 2008 году объем мировых и европейских

© Житомирский O.M., 2G12страховых премий сократился на 2%. Шесть с десяти компаний-лидеров концентрируют свою деятельность на страхование жизни и здоровья. Первые четыре места в рейтинге занимают именно, компании по страхованию жизни (табл. 1).

Таблица 1

Топ 10 глобальных страховых компаний мира [51

| Место

2009 год

 

Компания

Выручка, млн. долл.

Страна

Сфера деятельности

1

Japan Post Holding

202196

Япония

жизнь/здоровье

2

АХА

175257

Франция

жизнь/здоровье

3

ING Group

163204

Нидерланды

жизнь/здоровье

4

Assicurazioni Generali

126012

Италия

жизнь/здоровье

5

Allianz

125999

Германия

имущество/ ответственности

6

Berkshire Hathaway

112493

США

имущество/ ответственности

7

American International Group

103189

США

имущество/ ответственности

8

Aviva

92140

Великобритания

жизнь/здоровье

9

Prudential

75010

Великобритания

жизнь/здоровье

10

Munich Re Group

74764

Япония

имущество/ ответственности

Великобритания является лидером по числу страховщиков в Европе. Здесь функционируют почти 934 компании. Крупнейшая компания - Ауп?а, занимает восьмое место в рейтинге, с выручкой - 92140 млн. долл. За ней следуют Германия с более чем 600 страховых компаний, самая крупная - АШага, занимающая пятую позицию в рейтинге, с выручкой - 125999 млн. долл. На долю Швеции приходится лишь 2% от премий, занимает четвертое место в мире по количеству компаний. В развивающихся странах Восточной и Центральной Европы число компаний растет незначительно и остается стабильным [7]. €Ьп во о

500

200

100

Рис. 2. Динамика изменения страховых премий по страхованию жизни в Европе в 2001-2010 гг., млрд. евро [7]

Если рассматривать количество компаний в Европе, то можно увидеть, тенденции к их сокращению в 2009 году по сравнению с 2008 годом (табл. 2).

Таблица 2

Количество страховых компании но странам Европы |7|

Страны

2007 год

20081 од

Великобритания

1 017

972

Германия

609

607

Франция

464

461

Швеция

392

381

Нидерланды

352

335

Испания

357

296

Италия

234

239

Ирландия

233

236

Дания

202

202

Бельгия

156

151

Швейцария

143

148

Норвегия

118

122

Другие страны

947

964

2009 год 934 604 452 381 320 294 234

187 148

124

Если рассмотреть десятку мировых лидеров среди страховых брокеров, то в отличие от страхователей-лидеров, преимущественно большинство брокеров-лидеров - это компании из США. Это связано с тем, что во многих европейских странах на рынке страхования, отличное от страхования жизни, доминирующая роль принадлежит агентам. Страховые брокеры сохраняют свои позиции только на рынках таких стран как Великобритания, Бельгия, Словакия.

€bn

вооо -,-

2001 2002 2003 2004 2005 200S 2007 200S 2009 2010

Non-life insurers' investment portfolio Life insurers' investment portfolio

■ Total insurers' investment portfolio

Рис. 3. Динамика изменения структуры инвестиционного портфеля страховых компаний Европы в 2001-2010 гг., млрд. евро [7]

Более 5000 страховых компаний функционировали в Европе. При этом число страховых компаний сократилось за последние десять лет в результате волны слияний и поглощений. За первые три месяца 2010 года общемировой объем соглашений в сфере слияний и поглощений составил 650 млрд. дол, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Наиболее быстрыми темпами М&А-активность росла на азиатских рынках. В январе-марте 2010 года в странах Азии за исключением Австралии и Японии было заключено М&А-соглашений на общую сумму 115 млрд. долл. против 37,7 млрд. долл. за аналогичный период 2009 г. Количество соглашений увеличилось на 8% - до 1528 по сравнению с 1416 в первом квартале 2009 года [3].

В США наблюдается уменьшение объема соглашений. За первый квартал 2010 года сумма транзакций упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% - до 217,6 млрд. долл. Количество операций увеличилось на 26% - до 2356 против 1866 в январе-марте 2009 года.

В Европе объемы М&А-соглашений сократились за три месяца 2010 года на 7% и достигли 154,3 млрд. долл., при этом количество операций уменьшилось на 15% - до 3105. Некоторые инвесторы объясняют ситуацию, которая сложилась в Европе тем, что банки региона всё еще неохотно выдают кредиты, поскольку на их балансах, как и раньше, сохраняется значительный объем «токсических» активов [3, с.12-13].

Крупнейшие М&А-соглашений 1 квартала 2010 года: MetLife. Среди самых крупных соглашений - продажа подразделения American International Group: в марте 2010 г. американский страховик MetLife заключил соглашение о покупке за 15,5 млрд. долл. компании American Life International Group, международного бизнеса по страхованию жизни AIG. Кроме того была ещё одна крупная сделка на страховом рынке - британская страховая группа Prudential почти договорилась о покупке в AIG азиатского бизнеса в сфере страхования (AIA Group) 35,5 млрд. долл., но позже отказалась от своих планов.

AON, крупнейший в мире страховой брокер, договорился о покупке американской компании Hewitt Associates, которая предоставляет консультационные услуги в сфере управления персоналом, за 4,9 млрд. долл. США.

AXA, второй по величине страховщик Европы, продаёт компании Resolution часть своего британского бизнеса в сфере страхования жизни за 2,75 млрд. фунтов стерлингов (4,1 млрд. долл. США).

Aegon, голландский страховщик, имеет намерения продолжить реструктуризацию своего подразделения в Великобритании, а также планирует продать перестраховочный бизнес в сфере страхования жизни в США, чтобы сфокусировать свою деятельность на ключевых операциях.

QBE Insurance Group, международная австралийская страховая группа, провозгласила о подписании соглашения о приобретении акций бельгийского перестраховщика Secura NV. Плановый объем валовых премий компании Secura в 2010 году составит близко 200 млн. евро. Сумма M&A-соглашения составила 267 млн. евро [1].

Таким образом, в контексте развития национального страхового рынка по европейским стандартам, необходимо создать условия для формирования страхового рынка при участии иностранных страховщиков, что позволит:

• преодолеть межнациональные преграды в страховании, что особенно актуально для Украины, поскольку от 5 до 7 миллионов наиболее экономически активного населения работает заграницей;

• приобрести навыки и освоить технологии, которые приобретаются в открытой конкурентной борьбе в сотрудничестве транснациональными страховщиками;

• создать новые рабочие места, через снижение безработицы стимулировать рост экономики;

• обеспечить конкурентоспособность страховых услуг на внутреннем рынке;

• улучшить качество предоставления страховых услуг и значительно расширить их ассортимент;

• наращивать объемы уставных фондов и за счет этого обеспечить финансовую стойкость страховых компаний;

• создать благоприятный инвестиционный климат [1,4,6].

Выводы. Проанализировав европейский страховой рынок, можно сделать вывод о том, что страховой рынок Европы в настоящее время настолько развит, что можно анализировать его как единое рыночное пространство. Объем страховых премий имеет ежегодный прогрессирующий темп роста, однако в последнее время они немного сократились, вследствие влияния мирового финансового кризиса.

CПИCOK ИCTOЧПИKOB:

1. Глобализация страховой отрасли: последствия для Украины. [Электронный ресурс]. - Режим доступу: - http://forinsurer.com/

2. Законы Украины и нормативные акты о страховании. [Электронный ресурс]. - Режим доступу: - http://forinsurer.com/public/legislation/

3. Огляд світового ринку М&A: підсумки 1 кварталу 2010 року // Страхова справа. - 2010. - №2(38) - с.12-13.

4. Ольховська О.Л. Національний страховий ринок в глобальних умовах розвитку / Ольховська О.Л. // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. - 2009. - № 113-114 - с. 99-102.

5. Официальный сайт Института страховой информации [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.iii.org

6. Приказюк Н.В. Перспективи розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації / Приказюк Н. // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. - 2009.- №113-114 - с.39-42.

7. European   Insurance    in    Figures    //    CEA    Statistics.    -    2011.    -    №    44    [Электронный   ресурс]    -   Режим доступа:

http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/european-insurance-in-figures-2011 .pdf

ПPOБЛEMЫ И ПEPCПEKTИBЫ RA^B^M COTPУДПИЧECTBA MEЖДУ CTPAПAMИ ЮГO-BOCTOЧПOЙ EBPOПЫ B PAMKAX ЧEPПOMOPCKOГO ЭKOПOMИЧECKOГO COTPУДПИЧECTBA И TCAM

PEiOME

Цель статьи состоит в оценке развития европейского рынка страховых услуг в контексте влияния глобального финансового кризиса. Kлючевые слова: рынок страховых услуг, мировой финансовый кризис, страховая компания, глобализация европейского страхового рынка. PE/HOME

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 


Похожие статьи

Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам