Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 

II. Регіональні інтеграційні зв 'язки:

• сукупний експорт;

• внутрішній експорт;

• відсоткова частка в світовому експорті;

• відсоткова частка внутрішнього експорту торгових блоків в їх сукупному експорті;

III. Торгова інтеграція:

• відношення сукупної торгівлі товарами та послугами до ВВП;

• відсоткова частка внутрішнього експорту торгових блоків в їх сукупному експорті;

• відсоткова зміна частки країни у світовій торгівлі;

• сукупна частка країни на світових ринках товарів і послуг;

• торговий баланс, зовнішньоторговельний баланс і баланс послуг по відношенню до ВВП;

• баланс зовнішньої торгівлі товарами по відношенню до ВВП;

IV. Індикатори світової торгівлі:

• експорт (імпорт) товарів і послуг;

• товарний експорт (імпорт);

• сільськогосподарський експорт (імпорт);

• несільськогосподарський експорт (імпорт);

• експорт (імпорт) продукції добувної промисловості та мінерального палива;

• експорт (імпорт) послуг;

• експорт (імпорт) транспортних послуг;

• експорт (імпорт) інших послуг;

Система індикаторів, яку використовує Євразійський банк розвитку для аналізу євразійської інтеграції, дозволяє надати оцінку інтеграції ринків, конвергенції економічних систем[3]:

I. Інтеграція ринків:

• частка внутрірегіональної торгівлі в сукупному зовнішньоторговельному обороті;

• частка внутрірегіональної торгівлі в сукупному ВВП регіону;

• частка трудових мігрантів регіону, що працюють в інших країнах (в сукупному населенні регіону);

II. Конвергенція економічних систем:

• ВВП на душу населення;

• темпи зростання ВВП за рік;

• середня ставка по депозитах (середня ставка по кредитах);

• частка витрат консолідованого бюджету у ВВП;

• частка зовнішнього боргу у ВВП;

• темпи зростання курсу національної валюти до долара США за рік;

• середньорічний рівень інфляції.

Особливим є той факт, що більшість підходів до системи оцінки процесів регіональної інтеграції зосереджено саме в торгово-економічній сфері, тому головним показником виступає торгівля. Отже, існує значний обсяг аналітичної інформації про регіональні інтеграційні блоки і географічні групи, що дозволяє розвивати методичні підходи до оцінювання процесів регіональної економічної інтеграції, їх ефективного моніторингу. Основні індикатори, які використовуються міжнародними організаціями для дослідження торговельної складової процесів глобальної та регіональної інтеграції систематизовано в таблиці 2.

Таблиця 2.

Показники розвитку регіональної торгової інтеграції

Методологія

Показник

Формула

Характеристика

ОЕСР

Внутрішній експорт регіону

п п

Х1гйта = 22 Хі і =1 ;=1

Х°мга - внутрішній експорт регіону;

Х,' - експорт країни всередині регіону, тобто в інші

країни ] даного регіону ('#;)).

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ

 

Зовнішня

регіональна

торгівля

п

у п _            Ч ' у World       у п

X Extra ~ 2—1 Xi          ~ X intra

i =1

ХпЕЯГа - зовнішній експорт регіону;

X     і - сукупний експорт кожної країни регіону,

включаючи торгівлю всередині регіону та за його

межами.

 

Частка регіо­нальної торгівлі в світовій торгівлі

Xn /

л intra/

/X' World

відношення внутрішнього експорту регіону до світового експорту.

 

Експортна ринкова частка

yn /

л Extra/

/X' World

відношення зовнішнього регіонального експорту до світового експорту.

ЮНКТАД

Доля внутрі-регіональної торгівлі в загальній торгівлі

XAA + MAA

XA + Ma

Відношення регіонального експорту та імпорту регіону до сукупного експорт та імпорт регіону.

 

Індекс інтен­сивності внут-рірегіональної торгівлі

Xa + Ma Xw + Mw ~ ( Xa + Ma )

Х„, и Мш - світовий експорт і імпорт

 

Індекс

інтенсивності

регіональної

торгівлі

RTI =           Xa + Ma

Xw + Mw - ( Xa + Ma )

ЯТІ- індекс інтенсивності регіональної торгівлі; Хдд и МАА - регіональний експорт та імпорт регіону А;

Хд и Мд - сукупний експорт та імпорт регіону А; Х„, и Мш - світовий експорт і імпорт.

 

Індекс концентрації

 

Ні - Значення індексу концентрації продукту і Ху - вартість експорту та імпорту ) країни продукту і;

п - максимальна кількість окремих економік.

 

Індекс структурних        ^-і 1 „ 1 „0 змін                        і і

1 2

І і - значення індексу структури продукту і;

8і,0 - частка торгівлі продукту і для країни і в 1995

році;

- частка торгівлі продукт і для країни ) у відповідних роках.

 

Індекс диверсифікації                їЬ       ^ 1

і 2

1_ - частка продуктів і в загальному обсязі експорту та імпорту країни або групи країн і; ІІ - частка продуктів і в загальному обсязі експорту або імпорту світі.

 

Відсоткова частка ВВП

gdpsi = gdp x 1GG gdpw

ОБР8і- частка ВВП регіону у валовому світовому продукті;

ОБРі - ВВП регіону;

ОБРш - валовий світовий продукт.

Програма університету ООН

Частка насе-лення регіону в населенні світу

pop

pops =-'- xlGG

popw

РОР$і - частка населення регіону в населенні світу;

Р0Р; - населення регіону; Р0Рш - населення світу.

 

Внутрішній зовнішньо­торговельний оборот регіону

IT =     Z Ta,b

a,b<=i,a фЪ

ІТ - внутрішній зовнішньоторговельний оборот регіону;

Та ь - двостороння торгівля між країнами а і Ь в рамках регіону.

 

Частка внутрі­шньої торгівлі регіону в сукупному зовніньоторгі-вельному обороті

it

its, = xlGG

- частка внутрішнього зовнішньоторговельного обороту; ІТ - внутрішній зовнішньоторговельний оборот; Ті - сукупний зовнішньоторговельний оборот регіону.

 

Зовнішня торгівля регіону

ETi = Z Ta,ROW

ЕТ - зовнішня торгівля регіону;

Тадс™ - зовнішньоторговельний оборот країни а з

країнами за межами регіону

 

Інтенсивність внутрішньої торгівлі регіону

itii, =

' it, ~ ' T "

Tw _

 

ІТИ; - індекс інтенсивності внутрішньої торгівлі регіону;

ІТ; - внутрішній зовнішньоторговельний оборот регіону;

Т; - сукупний зовнішньоторговельний оборот регіону;

Тш - світовий товарообіг, що включає світовий експорт і імпорт.

ПPOБЛEMЫ И ^PC^KT^!.! RA^B^M COTPУДПИЧECTBA MEЖДУ CTPAПAMИ ЮГO-BOCTOЧПOЙ EBPOПЫ В PAMKAX ЧEPПOMOPCKOГO ЭKOПOMИЧECKOГO COTPУДПИЧECTBA И TCAM

Індекс симетричної торгової інтроверсії

Гомогенний індекс інтен-сивності внутрішньої торгівлі регіону

STJ,

HlTl , HETl ,

-1

-+ 1

HlTl, HETl, (HlTl, - HETl,)

Гомогенний індекс інтен-сивності зовнішньої торгівлі регіону

(HlTl, + HETl,)

lT

HlTl, = n

ET

HETl

IT

w-lT J

1lT 1

1-

 

 

tw-it

НІТІ; - гомогенний індекс інтенсивності внутрішньої торгівлі;

НЕТІі - гомогенний індекс інтенсивності зовнішньої торгівлі регіону.

ІТі - внутрішній зовнішньоторговельний оборот регіону;

Ті - сукупний зовнішньоторговельний оборот регіону;

Тш - світовий товарообіг, що включає світовий

експорт і імпорт.

ЕТі - зовнішня торгівля регіону;

*Джерело: складено автором за даними: [1,с.61;2,с.83-85;5, c.198-200;13-14]

Таким чином, можна говорити про значний обсяг методичного матеріалу для вимірювання регіональної економічної інтеграції. Велику базу статистичного матеріалу формують міжнародні організації, кожна з яких має власну методично - розроблену систему індикаторів, що в певній мірі характеризує інтеграційні процеси (глобальні, регіональні). Проте, більшість з них характеризується однорідними властивостями, а саме: по-перше, містить найбільш ефективний механізм стиснення доступної інформації про будь-яке регіональне угруповання; по-друге, дозволяє розрахувати інтегральні показники ефективності інтеграційних процесів; по-третє одночасно виконує комплексний аналіз та систематизацію статистичного матеріалу, що дає змогу обгрунтовано оцінити ефективність регіональної економічної інтеграції.

OfflCOK ДЖEPEЛ:

1. Гурова И.П. Измерение глобальной и региональной торговой интеграции/ И. П. Гурова // Евразийская экономическая интеграция. -2009. - № 3. - С. 60-73

2. Булатова О.В. Методичні підходи дослідження торгово-економічної складової регіональних економічних процесів / О.В. Булатова // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Сборник научных трудов. - Стамбул-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2010. - С. 82-86

3. Винокуров Е. Ю., Либман А. М., Ломбарджи Ф., Максимчук Н. В.. Система индикаторов евразийской интеграции - Алматы, 2009. -

160с.

4. Кальченко Т. В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: Монографія. - К.: КНЕУ, 2006. - 248с.

5. Measuring Globalisation: OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators 2005. [Електронний ресурс.]. - 235p. - Режим доступу: http://www.observatorio-construccion.com/ficheros/cee13d7dabaa2832808af23bb2a815a6.pdf

6. Григорян К.Г. Система индикаторов региональной экономической интеграции // Российский экономический интернет-журнал [Электронный ресурс]: Интернет-журнал АТиСО. М.: АТиСО, 2012— . — № 0420600008. — Режим доступа: http://www.e-rej.ru/Articles/2012/Grigorian.pdf

7. OECD Economic, Environmental and Social Statistics [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html

8. Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS) Annual Report 2008. Brugge, Belgium: United Nations University-Comparative Regional Integration Studies, 2008. - 37p.

9. World Development Indicators. [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://data.worldbank.org/indicator/all

10. UNCTADSTAT Methodology and Classification [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://unctadstat.unctad.org/UnctadStatMetadata/Classifications/Methodology&Classifications.html

11. WTO International Trade Statistics [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its_e.htm

12. EUROSTAT METADATA/ CONCEPTS AND DEFINITIONS [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM&StrGroupCode=CONCEPTS&StrLanguageCode=EN

13. UNU-CRIS (2007a) Technical notes. Regional Integration Knowledge System. Symmetric trade introversion index (STJ) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cris.unu.edu/riks/web/data/show

14. Regional Integration Knowledge System (RIKS) [Електронний ресурс.]. - Режим доступу: http://www.cris.unu.edu/uploads/Technical_notes_may_2008.doc

PI/HOME

В статті розглянуто методичні підходи, які використовують міжнародні організації для оцінки регіональної економічної інтеграції.

Юпочові слова: регіональна економічна інтеграція, міжнародна організація, показники розвитку інтеграції.

PE3OME

В статье рассмотрены методические подходы, используемые международными организациями для оценки региональной экономической интеграции.

Kлючевые слова: региональная экономическая интеграция, международная организация, показатели развития интеграции.

SUMMARY

The article dwells on the methodological approaches used by international organizations to estimate regional economic integration. Keywords: regional economic integration organization, indicators of integration.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ.

Логутова Т.Г., доктор экономических наук, профессор, зав.кафедры инноватики и управления, ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»

Постановка проблемы. В настоящее время наблюдается активизация международного сотрудничества Украины в различных сферах: бизнесе, науке, технике, культуре. Целью этой активизации является необходимость повышения международного рейтинга конкурентоспособности государства и позиционирование Украины равноправным партнером, а не сырьевым придатком Европы, субъектом имеющим выгодное географическое положение, близость к мировым рынкам, богатые природные и рекреационные ресурсы, высокий образовательный и трудовой потенциал населения, стремление к активизации инвестиционно-инновационной деятельности. Однако, эксперты отмечают наличие многих негативных факторов, блокирующих динамичное развитие экономики: неблагоприятный инвестиционный климат, нестабильность политической и экономической обстановки, отсутствие опыта сотрудничества в международных проектах, с участием двух и более государств.

В настоящее время в Украине предлагается большое количество проектов, разработчики которых преследуют двоякую цель: найти нормального инвестора и получить максимальную эффективность для национального хозяйства от реализации предложенных проектов. Основной принцип реализации проектов - государственно-частное партнерство.

Однако реализация инновационных программ и проектов осложняется как внутренними, так и внешними факторами.

К внутренним относятся: динамичность политической и экономической ситуации, непосильное бремя налогов. Как показал анализ, проблема скорее даже в их большом количестве.

В Украине еще не сформирована система обучения специалистов в области управления инвестиционно-инновационной деятельностью, управления проектами. Опытные менеджеры, имеющие опыт конкурентной борьбы, знающие и уважающие как отечественное, так и зарубежное законодательство, владеющие знаниями международных стандартов - вот что необходимо нашему государству. Система высшего образования Украины отличается некоторой инерционностью, что мешает ее реорганизации и подготовке профессионалов международного уровня. В настоящее время особый интерес представляет направление управления инновационными проектами и программами.

Целью статьи является выявление путей активизации инновационного развития национальной экономики

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы управления проектами и программами решаются многими как отечественными, так и зарубежными учеными: Бушуевым С.Д., Бушуевой Н.С., Ярошенко Ф.А., Танака Хироши, Масааки Иман, Вагнер Райнхард и др.

Анализ научных публикаций свидетельствует о развитии методов и средств в управлении проектами. Ученые констатируют, что существующие модели, методы и средства (инструменты) целедостижения в управлении проектами формируются на основании ситуации, слабо формализованы и не дают возможности разработки эффективных процессов управления проектами в условиях усложнения продуктов проектов и сокращения их жизненных циклов. Более того, быстро меняющиеся факторы влияния ведут к необходимости корректировки проектов, а, следовательно и замедлению их реализации.

Изложение основного материала.В стратегии экономического и социального развития Украины сохранение и развитие научного потенциала было провозглашено главным принципом экономической политики государства [1].

Решение этой задачи обеспечивается в первую очередь финансированием научных исследований и разработок. Таким образом, одной из главных характеристик инновационности страны является построение высокообразованного общества [2,3].

В принятой на Лиссабонском саммите в 2000 г. стратегии Европейский Союз признал необходимым для развитых стран обеспечить затраты на научные исследования и разработки до 3 % ВВП.

Для Украины, учитывая, что «теневой» сектор экономики на протяжении десятков лет составляет до 1/3 от общего объема этот предел определен не менее 1,7 % ВВП [2,3].

Однако, анализ свидетельствует, что за последние 15 лет расходы на науку составили от 1 до 1,5 % ВВП, а в последние годы это даже

менее 1 % ВВП.

Необходимо также отметить, что недостаточное финансирование научных исследований, определило и соответствующее развитие кадрового потенциала Украины.

Так за последние 20 лет резко сократилось количество ученых, занимающихся исследованиями - с 300 тыс. человек в 1990 г. до 100 тыс. человек (2010 г.) [4], прослеживается тенденция к сокращению количества кандидатов наук, на уровне 1990 г. Сохраняется количество докторов наук. Причем необходимо отметить парадоксальную ситуацию. Наметилась четкая тенденция динамичный рост кандидатов экономических наук (от примерно 58 тыс. человек в 1995 г. до 75 тыс. человек в 2010 г.) и докторов экономических наук (от 9 тыс. человек в 1995 г. до 13 тыс. человек в 2010 г.) [4], а состояние нашей экономики никак нельзя отнести к хорошим или даже к удовлетворительным.

Несмотря на не совсем благоприятную ситуацию с финансированием науки и образования, развитием кадрового потенциала, Украина избрала основным направлением развития экономики - инновационный путь. Главный вектор инновационного развития, определяемый государством, может быть успешно реализован при условии активной инновационной политики регионов. Активная инновационная политика предполагает наличие следующих факторов:

- совершенствования стратегии, политики и регулирования инновационной деятельности на национальном и региональном уровнях;

- государственной экономической поддержки региональных программ научно-технического и инновационного развития, направленных на создание инновационной модели развития экономики регионов;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 


Похожие статьи

Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам