Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам - страница 81

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 

Співробітництво Сирії з іншими країнами світу можна умовно розподілити на наступні групи:

~ угоди щодо заохочення та взаємного захисту інвестицій, що передбачають сприяння інвестицій між країнами шляхом

надання гарантій вільного переміщення фінансових потоків між країнами, створення сприятливих умов їх реалізації, дотримання принципів рівності та суверенітету тощо;

~ угоди щодо торгово-економічного та технічного співробітництва та сприяння, які передбачають сприяння розвитку

міжнародних економічних відносин, підвищення ефектів, які отримують від їх реалізації всі сторони-учасники договорів. Даний вид угод передбачає налагодження співробітництва в комерційній, економічній, технічній та технологічній сферах, а також організацію спільних виставок та ярмарок, реалізацію окремих специфічних проектів;

~ угоди про торговельне співробітництво, основною метою яких є розвиток відносин та тісне співробітництво між країнами в

сфері комерційного обміну (наприклад, укладання договорів концесії). Розширення даного співробітництва має досягатись в результаті створення взаємно вигідних умов діяльності іноземних контрагентів на території приймаючої держави, усунення існуючих торговельних бар' єрів тощо;

~ конвенції про вільну торгівлю, які являють собою угоди про вільну торгівлю, спрямовані на зміцнення торгівлі та інвестицій,

розширення та диверсифікацію двостороннього співробітництва у визначених сферах, в яких існує чітко окреслений обопільний інтерес всіх сторін-учасниць конвенції щодо створення сприятливих торговельних умов, які базуються на принципах рівності, недискримінації, а також балансу прав та обов' язків кожної зі сторін. Пільги, які передбачені даними угодами з метою зниження тарифів та уникнення нетарифних бар' єрів повинні, окрім розвитку двостороннього співробітництва, всіляко сприяти загальному економічному та соціальному розвитку країн. [4]

Наразі, одним з найбільш пріоритетних партнерів щодо укладення двосторонніх угод щодо вільної торгівлі, є Іран. Зважаючи на тісніть та важливість традиційних зв' язків, які існують між Сирією та Іраном, а також спільність стратегічних цілей та інтересів, двосторонній договір щодо вільної торгівлі повинен не лише підтримувати дружні взаємовідносини між країнами, а й всіляко

ПPOБЛEMЫ И ПEPCПEKTИBЫ RA^B^M COTPУДПИЧECTBA MEЖДУ CTPAПAMИ ЮГO-BOCTOЧПOЙ EBPOПЫ B PAMKAX ЧEPПOMOPCKOГO ЭKOПOMИЧECKOГO COTPУДПИЧECTBA И TCAM

сприяти розвитку в сфері економічного співробітництва та торгівлі. Особливо гостро дані завдання постають в умовах поглиблення

глобалізацій них процесів світової економіки та включення в дані процеси Сирії та Ірану.

Подібна угода має на меті сприяння гармонійного розвитку обох країн, розширення та диверсифікацію співробітництва між ними,

створення сприятливого бізнес-середовища як для національних, так й іноземних контрагентів на засадах рівності, недискримінації та

збалансованості прав та обов' язків сторін.

Дана угода передбачає наявність перехідного п' ятирічного періоду. Дія даної угоди спрямована на:

~ розширення економічного співробітництва та підвищення життєвого рівня населення обох країн;

~ поетапна відмова від обмежень та перепон, які існують в торгівлі товарами між даними країнами, в першу чергу

сільськогосподарської галузі;

~ сприяння гармонійному розвитку економічних відносин між країнами з метою збільшення обсягів двосторонньої зовнішньої

торгівлі;

~ забезпечення справедливих умов конкуренції між комерційними партнерами - контрагентами різних країн - торговельних

партнерів;

~ усунення митних та нетарифних бар' єрів, які існують на сьогоднішній день в торгівлі між Сирією та Іраном. [6]

Конвенція передбачає поетапне скорочення митних платежів, запровадження окремих ставок мит, повністю безмитну торгівлю для окремих видів товарів.

Податок на додану вартість, а також необхідність отримання платної ліцензії на імпорт окремих товарів, не сплачується у випадку існування податкових тарифів на даний вид товару з метою уникнення подвійного його оподаткування.

Дана конвенція усуває всі існуючі кількісні обмеження на імпорт, а також будь-які інші обмеження зовнішньої торгівлі, які існують між країнами і дублюють один одним оподаткування одних і тих же операцій.

Окремою статтею обумовлюються питання прозорості здійснення зовнішньо торговельної діяльності між контрагентами країн-учасниць Конвенції, відкритості звітності, статистичних даних, а також сприяння практичної реалізації всіх пунктів Конвенції з метою розширення двостороннього економічного співробітництва між Іраном та Сирією.

Країни зобов' язуються усунути всі дискримінаційні перепони здійснення зовнішньо торговельних операцій, а також інші приховані обмеження, в тому числі субсидіювання експорту, кількісні обмеження транзиту товарів через територію Ірану та Сирії і т.п.

Дотримання принципів моральності, релігійних цінностей, національних інтересів та безпеки, захисту національного надбання, охорони художніх, історичних, археологічних, природних і, особливо, не відновлюваних (в першу чергу, золота та срібла), ресурсів країн, а також захисту життя та здоров' я людей, тварин та рослин, є обов' язковим з боку обох країн-учасниць Конвенції в процесі реалізації будь-яких заходів, пов' язаних з зовнішньоторговельною політикою.

Натомість, кожна з країн залишає за собою право знищити товар, що становить будь-яку загрозу навколишньому середовищу або життю та здоров'ю споживачів, або ж призупинити чи заборонити його імпорт на територію країни. Разом з тим, якщо частка імпорту даного товару становить менше 3% від загального обсягу імпорту даного виду товару до країни, подібні санкції застосовуватись не будуть.

Окремим питанням є надання сторонам можливості застосування антидемпінгових мит в разі виявлення фактів явного або прихованого використання демпінгу, який би наносив безпосередню шкоду функціонуванню та розвитку національної промисловості країни-імпортера.

Термін «демпінг» в даному випадку трактується як встановлення ціни товару на рівні нижчому за природну цінність даного товару, визначену шляхом співставлення його ціни та ціни аналогічних товарів на ринку країни-експортера, або ж нижчою за середню ціну на аналогічний товар, встановлену на ринку країни-імпортера. [2]

В разі виявлення демпінгу ставка антидемпінгового мита має встановлюватись на такому рівні, який би дозволив компенсувати виключно розмір збитків, понесених національною економікою через конкретний випадок демпінгу.

Обмеження імпорту дозволяється також в разі незадовільного стану платіжного балансу приймаючої країни як тимчасовий стабілізаційний захід.

Загалом, дана угода, як і більшість подібних двосторонніх угод між Сирією та іншими країнами - пріоритетними торговельними партнерами, регулює основні аспекти двосторонньої зовнішньої торгівлі, включаючи транзит товарів з третіх сторін, за умови дотримання загальних принципів недискримінації, рівності, національної безпеки, тощо. [6]

Наразі Сирією підписано близько ста подібних угод, на переговорній стадії знаходиться ще досить значна їх кількість, що дозволить в найближчому часі створити вельми сприятливе середовище для розвитку зовнішньої торгівлі Сирії не лише з країнами арабського регіону -найближчими сусідами країни, в й іншими країнами світу, зокрема Європи, що, безумовно, сприятиме успішній та найскорішій інтеграції країни в глобальну систему міжнародних економічних відносин.

CПИCOK ДЖEPEЛ:

1. Владимир Ахмедов. Иран в интерьере «Арабской весны». 24.0З.2012.

2. Соглашение о свободной торговли между Сирией и Ираном. 2010.

3. Edward J. Krauland and others. Targeting Foreign Evaders of Iran and Syria Sanctions. Steptoe and Johnson LLP Publications. 7.0З.2012.

4. Syria Today. Get the inside view. Сирия, Иран укрепляют экономические связи. Апрель 2008. З.      Will Fulton, Robert Frasco. Syria-Iran Foreigh Relations. 1З.08.2011. www.irantracker.org

6.      В. Мельянцев. Кризис в арабеском мире: экономический и социальный аспекты. «МЭ и МО», 2011, № 10. с. 73-83 PEHOME

У статті зроблено аналіз розвитку міжнародних економічних відносин Сирії, у тому числі охарактеризовано процес лібералізації зовнішньої торгівлі.

Kлючoвi слoва: міжнародні економічні відносини, міжнародна торгівля, лібералізація зовнішньої торгівлі. PEHOME

В статье сделан анализ развития международных экономических отношений Сирии, в том числе охарактеризован процесс либерализации внешней торговли.

Kлючeвыe стова: международные экономические отношения, международная торговля, либерализация внешней торговли.

SUMMARY

The article presents an analysis of international economic relations of Syria, including the described process of liberalization of foreign trade. Keywords: international economic relations, international trade, liberalization of foreign trade.

РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ С УЧЕТОМ ВЫЗОВОВ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА, ПУТИ ВЫХОДА ИХ

КРИЗИСА

Семенихин Г.В., управляющий отделением в городе Мариуполь Донецкой торгово-промышленной палаты

В настоящее время ведущие компании мира становятся транснациональными. Они уделяют большое внимание качеству товаров и ведут отчаянную борьбу за рынки сбыта. Быстро меняются правила конкурентной борьбы, открываются новые рынки, формируются новые альянсы и новые экономические организации. На глобальный рынок поставляется товар высокого потребительского качества. Внешняя торговля играет важную роль в развитии экономики любой страны, пополнении доходной части бюджета, развитии инновационных технологий, повышении качества и производительности труда. Это способствует интеграции стран в мировую хозяйственную систему.

Проблемы развития экономики Украины накапливались десятилетиями, они многоплановы, глубоки и сегодня становятся все более заметными. Особую тревогу вызывает то, что Украина теряет позиции в мировом разделении труда. Не прекращается снижение удельного веса обрабатывающей промышленности в структуре валовой добавленной стоимости, доли продукции машиностроения в структуре промышленного производства. Разрознены и лишены должного внимания государства инновационные направления науки и промышленности. Структура сельского хозяйства становится все более разбалансированной. Материал Государственного комитета статистики Украины «О социально-экономическом положении Украины за 2011 год» характеризует 68,5% промышленной продукции, как «сырьевую» и только 12,9%, как «инвестиционную», что свидетельствует о технико-экономической отсталости сегодняшней Украины [1].

Безусловно, макроэкономическое развитие нашей страны зависит от многих факторов, но основные ее проблемы, это отсутствие долгосрочной, действенной стратегии развития страны, четкой внешнеэкономической и финансовой политики, растущий государственный долг, общий спад производства и отрицательный внешнеторговый баланс.

Целью данной работы является анализ структуры украинского экспорта, макроэкономических и международных трендов, их взаимосвязь с государственной финансовой политикой, выявление тенденций и факторов, препятствующих Украине расширению экспансии в мировую экономическую систему.

Анализ состояния внешней торговли Украины показан на рис.1

Экспорт   ■ Импорт   ■ Сальдо

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рис. 1. Внешняя торговля товарами, 2005-2011гг., $млн. [2]

Основную долю в товарной структуре экспорта Украины в 2011 году занимали недрагоценные металлы и изделия из них - 32,3% (в 2010г.- 33,7%). Минеральные продукты - 15,0% (в 2010г. 13,1%). Машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, аудио-видеоаппаратура, телеаппаратура - 9,9% (в 2010г.-11,0%). Продукты растительного происхождения - 8,1% (в 2010г.-7,7%). Продукция химической и связанных с ней отраслей - 8,0% (в 2010г.- 6,8%). Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства -7,1% (в 2010г. - 6,3%); Жиры и масла животного или растительного происхождения - 5,0% (в 2010г.- 5,1%). Готовые пищевые продукты 4,3% (в 2010г.- 5,0%). На остальные группы товаров в 2011г. и 2010гг. приходится около 10%.[2]

В 2011 году наблюдалась тенденция снижения экспорта товаров, по сравнению с 2010 годом, на недрагоценные металлы и изделия из них на 1,4%; машины, оборудование и механизмы на 1,1%; готовые пищевые продукты на 0,7%. Увеличилась доля экспорта по следующим статьям экспорта: минеральные продукты на 1,9%; продукция химической и связанных с ней отраслей на 1,2%; средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства на 0,8%; продукты растительного происхождения - 0,4%.

В I квартале 2012г. недрагоценные металлы и изделия из них составили - 29,7% от общего объема экспорта (уменьшение на 4,4% против I квартала 2011 года), минеральные продукты -13,5% (увеличение на 0,3%), продукты растительного происхождения - 12,1% (увеличение на 5%), механические и электрические машины - 9,9% (увеличение на 0,8%), продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности - 7,6% (уменьшение на 0,6%), средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства - 7,2% (увеличение на 0,1%), жиры и масла животного или растительного происхождения - 5,5% (уменьшение на 0,8%)[2] .

На протяжении последних пяти лет в географической структуре украинского эксперта устойчиво лидируют СНГ и Европа, приближается к ним Азия.

Из таблицы видно: в объеме украинского экспорта доля товаров, направляемых в СНГ, стабильно занимает около 40%, в европейские страны около 30%, в азиатские страны от 20 до 30%, а в станы Америки и Африки менее 10%. Тенденция роста объемов продаж наблюдается на азиатском рынке и спад на европейском. Наиболее целесообразно в дальнейшем развитие экономической интеграции с Таможенным союзом, Европейским союзом и наращивание своего присутствия на азиатском рынке.

© Семенихин Г.В., 2012

Год

2007 2008

Таблица1.

_Доля украинского экспорта товаров по регионам мира, в процентах [2]_

СНГ Европа Азия Америка Африка

38 36 30 29 21

23

2009 2010

2011

I кв. 2012г.

34 36

38

28 27

38

27

30 27

24

26

27

В IV квартале 2011г. экономика Украины столкнулась со вторым витком экономического кризиса, который наиболее отчетливо отразился в уменьшении спроса и низких ценах на сталь. Учитывая значительную зависимость экономики от рынка металлургии, растущие цены на натуральный газ, а также чрезмерно высокую энергоемкость некоторых экспортообразующих отраслей (металлургия, химия) значительная часть валютной выручки идет на оплату импортных энергоносителей, а не на технологическое обновление производства. Это явилось существенным вызовом для макроэкономической стабильности в 2012 году.

Так, в январе-мае 2012 года украинские металлургические предприятия снизили производство стали на 4,4%, до 14,044 млн. т., сократили выпуск металлопроката на 7,7%, до 12,016 млн. т. Для сравнения - в 2011 году украинские металлургические предприятия увеличили производство готового проката по сравнению с 2010 годом на 8,5% - до 30,373 млн. т., стали - на 6%, до 34,689 млн. т., чугуна -

на 6%, до 28,879 млн. т. [3].

В мае-июне 2012г. наблюдается тенденция снижения экспортных котировок металлургами Китая, России, Украины, Турции и ЕС. Даже при стабилизации экспортных котировок украинских металлургов на достигнутых уровнях, внутренние цены листового проката выглядят завышенными. Такое ухудшение внешнеэкономической ситуации может привести к снижению цен на украинском рынке металла. Анализ показывает, что страны, где сталелитейная промышленность поднимается, опираясь на растущий внутренний спрос, отрасль может успешно развиваться. Традиционно к этим странам специалисты относят Индию, где компания RINL, намеревающаяся до конца текущего года завершить расширение мощностей своего металлургического комбината с 2,9 млн. до 6,3 млн. тонн в год. Компанией анонсирован уже новый проект, в рамках которого этот показатель будет увеличен до 12 млн. тонн в год. На это планируется потратить около 6 млрд. долларов; более двух третей этой суммы будет вложено в создание интегрированного производства горячего проката. Следующая стадия стоимостью немногим менее 2 млрд. долларов предполагает сооружение линии по производству холоднокатаных рулонов и кремнистой электротехнической стали.

Крупнейшая химическая корпорация Тайваня Formosa Plastics, готова построить мегакомбинат во Вьетнаме, и уже пересмотрела свой проект в сторону увеличения. Сталелитейный комплекс, который она планирует возвести к 2020 году в провинции Ха Тинь на границе Северного и Центрального Вьетнама, должен стать одним из крупнейших в мире. Его мощность составит 22 млн. тонн стали в год, причем помимо самого комбината в его состав войдут мощная электростанция и крупный морской порт. Formosa Plastics, планирующая ввести в строй первую очередь комбината мощностью 7 млн. тонн преимущественно плоского проката в год в 2015 году, уже заключила контракты на поставку железной руды из Бразилии и Австралии и коксующегося угля из Австралии. Как рассчитывают тайванцы, возводящие комбинат в партнерстве с металлургической корпорацией China Steel (владеет 5% акций), новое предприятие будет поставлять свою продукцию не только на рынок стран АСЕАН, емкость которого в прошлом году достигла 50 млн. тонн, но и в страны Северо-Восточной Азии и даже Европы [4].

На этом фоне Украина постепенно теряет позиции в мировой торговле. Согласно последнему рейтингу вовлеченности стран в международную торговлю Всемирного экономического форума (ВЭФ), Украина заняла 86-е место из 132 стран, опустившись на 5 позиций за последних 2 года (рейтинг ВЭФ публикует раз в два года, начиная с 2008г.). Оценка производится по четырем критериям: доступ к рынкам, уровень администрирования, инфраструктура транспорта и связи, развитие бизнес - среды. Соседями Украины в этом списке стали Малави (85-е место) и Доминиканская Республика (87-е место). Наши географические соседи - Венгрия, Польша, Словакия, Румыния и Молдова по уровню вовлеченности в мировую торговлю, в рейтинге ВЭФ заняли места соответственно: 47;48;55;69;76 [5].

Нарастающее отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины свидетельствует о перекосе в экономике и является предпосылкой высокого уровня государственного долга. Страна расходует больше, чем зарабатывает, разницу покрывает долгами. Долги растут вместе с увеличением дефицита торгового баланса. Импорт возрастает не только за счет потребительских товаров. Так в январе-апреле 2012 года импорт плоского проката увеличился на 8,7% (на 21,19 тыс. тонн по сравнению с январем-апрелем 2011 года) до 264,74 тыс. тонн на $284,34 млн. [6]. По мнению экономиста Эрика Наймана увеличению отрицательного торгового сальдо способствует несколько причин, в том числе внешнеэкономическая политика государства — вступление Украины в ВТО, активизация создания Зоны свободной торговли со странами Евросоюза. Эти факторы существенно сокращают возможности государства оказывать протекцию украинским товаропроизводителям, а сбыт украинских товаров в европейских странах крайне усложнен. Основой же отечественного экспорта по-прежнему остается сырье и полуфабрикаты, что отрицательно влияет на торговый баланс. Кроме того, иностранным компаниям доступны гораздо более дешевые и долгосрочные кредиты, это обстоятельство ставит в неравные условия, предприятия агропромышленного комплекса, легкой и пищевой промышленности, машиностроительные компании и другие предприятия. В условиях открытой рыночной экономики, когда украинским производителям становится сложнее конкурировать со своими иностранными партнерами, исправить эту ситуацию можно исключительно за счет развития внутреннего производства товаров и услуг [7].

Внешнеторговый дефицит означает, что объем экспорта недостаточен для оплаты импорта. Эту разницу можно компенсировать двумя способами. Во-первых, можно разместить займы среди частных лиц и организаций в зарубежных странах. Во-вторых, можно продать иностранным инвесторам такие активы, как фабрики, предприятия, банки. Но затем для выплаты таких долгов и выкупа своих активов нужно, чтобы будущий экспорт превосходил импорт.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31.12.2011г. составил 473,121 млрд. грн.[8].

Счетная палата Украины, подытожив выполнение бюджета 2011 г. признала, что темпы роста долговых обязательств Украины почти вдвое превысили темпы роста реального ВВП. Доля внешней задолженности в общей сумме государственного и гарантированного государством долга составляла 63%. Эти факторы указывают на существование долговых рисков [9].

Рис.2. Выплаты Украины по государственному долгу, 200З-201Згг., млрд. грн. [10]

СП

ос

Нынешний внутренний и внешний госдолг Украины составляет чуть более 40% ВВП. Если сравнить наши показатели с параметрами по госдолгу, существующими в Греции, Ирландии, Соединенных Штатах Америки, Японии, то они в разы меньше. В Японии - около 200%, в США - около 100%, Европе - от 70% до 120%. Пик затрат на погашение государственного долга - 56 млрд. грн. ожидает Украину в 2013 году. После этого суммы выплаты и обслуживания госдолга могут быть снижены до 40 млрд. грн. Директор Института стратегических исследований Анатолий Гальчинский считает продолжение роста заимствований неизбежным для развития. Не существует прямой негативной зависимости между уровнем задолженности и ростом экономики. Главный риск роста задолженности заключается не в ее размере, а в неразумном расходовании привлеченных средств. Пока, по мнению ИБС Сарйа1, Украина способна рассчитываться по своим обязательствам без существенных проблем[10].

Однако, тревожным симптомом представляется наметившаяся в 2010-2011 гг. устойчивая взаимосвязь роста объема выплат по государственному долгу Украины и роста негативного сальдо внешнеэкономической деятельности. Появлению кризиса внешней задолженности страны-заемщика обычно предшествует ряд факторов, связанных с внешней торговлей, которые также имеют место в Украине:

• общий спад производства или отрицательный внешнеторговый баланс;

• трудности в урегулировании платежного баланса из-за ухудшения условий торговли;

• снижение притока долгосрочного капитала, привлекаемого на льготных условиях, и рост объемов краткосрочных кредитов на рыночных условиях;

• перемещение капитала из страны в силу сложившейся экономической и политической ситуации;

• утрата доверия к стране у иностранных кредиторов.

Любое государство стремится извлечь максимальную выгоду от международного обмена. Исторический опыт свидетельствует, что при неравномерности экономического развития различных государств, более развитая в экономическом отношении страна стремится воспрепятствовать развитию передовых отраслей производства у более слабых партнеров, сохраняя, таким образом, источник снабжения дешевым сырьем и рынок сбыта для своих товаров. Это также серьезный вызов Украине.

Анализ последних исследований и публикаций показывает, украинский рынок товаров промышленного назначения конечного спроса, более чем на 80% представлен импортными товарами. Торговое сальдо — отрицательное. Мы занимаем за рубежом деньги и покупаем за эти деньги зарубежные товары, затем возвращаем деньги за пределы Украины и вынуждены брать новые кредиты. В таких условиях страна не может покрывать текущие расходы своими текущими некредитными доходами, поэтому вынуждена постоянно занимать деньги. Задача Украины, в условиях устоявшегося сокращения внутреннего спроса на промышленную продукцию и роста импорта, создать взвешенную систему стимулов для модернизации структуры экономики, вернуть доверие общества к власти и строить стратегии развития страны на потребностях завтрашнего дня.

Не случайно Премьер-министр Украины Николай Азаров назвал структуру украинского экспорта законсервированной и неэффективной: "Треть составляют металлы и изделия из них, треть - сырье и с/х продукция без переработки, продукция машиностроения только 10%. Государство должно найти механизмы эффективной поддержки экспорта высокотехнологичных товаров, продуктов питания с высокой степенью переработки. Для того, чтобы оптимизировать структуру экспорта, необходимо преодолеть глубокую технологическую и организационную отсталость, низкую производительность труда, потерю значительной части внутреннего рынка сбыта, обозначить перспективы на внешних рынках. Это потребует структурной перестройки национальной промышленности Украины, а повышение ее эффективности и конкурентоспособности будет требовать больших инвестиций» [11].

Проблемы, характерные для современного этапа развития экономики и внешнеэкономических связей Украины не являются особенными, либо новыми. В мире накоплен большой опыт эффективного ведения хозяйственной, в том числе внешнеэкономической деятельности. Однако в Украине оптимизация структуры экспорта неразрывно связана с производством высокотехнологичных товаров, продуктов, с высокой степенью переработки, для чего потребуется преодоление организационной и технологической отсталости многих отраслей отечественной экономики, огромные инвестиции и, наравне с увеличением объема экспорта - расширение внутреннего спроса.

Руководствуясь проведенными исследованиями, можно констатировать в 2012 и 2013гг. году будет происходить дальнейшее обострение глобальной конкуренции между развивающимися странами за рынки сбыта и за инвестиционные ресурсы. Отечественный потребитель будет также отдавать предпочтение качественному импортному товару, следовательно, импорт будет расти.

В настоящее время перед Украиной стоит важнейшая проблема выбора приоритетов: либо существующая сейчас сырьевая экспортоориентированная экономика, либо инновационная. Международная практика показывает, что для интенсивного научно-технического развития темпы роста инвестиций в высокотехнологичный сектор должны превышать темпы роста ВВП. Это связано с необходимостью постоянного финансирования базисных инноваций, понимая, что эффект от их применения, будет получен в отдаленной перспективе.

Президент Украины В. Ф. Янукович обозначил первоочередным приоритетом для Украины в среднесрочной перспективе ускорение инновационного развития, техническое и технологическое обновление производственных мощностей, развитие производства пятого и шестого технологических укладов, что позволит создать базу для надежного обеспечения конкурентоспособности украинской продукции.

Мнение многих ученых, экспертов и специалистов сходятся в том, что для укрепления позиций Украины на внешних рынках необходимо:

• Развивать экспортный потенциал государства в рамках международной специализации с учетом структурных трансформаций, с обеспечением баланса между внутренним и внешним спросом на украинские товары и услуги.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 


Похожие статьи

Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам