Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам - страница 89

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 

- удосконалення діючих і будівництво нових сучасних високотехнологічних спеціалізованих перевантажувальних комплексів, у тому числі для нових видів вантажів;

- удосконалення технології перевантаження традиційних вантажів, що забезпечить інтенсифікацію обробки транспортних засобів;

- розвиток та модернізація під'їзних залізнично-автомобільних шляхів та інших портових об'єктів для забезпечення вимог щодо формування ефективної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів;

- розробка ефективної нормативно-законодавчої бази, що сприятиме розвитку портової інфраструктури, формам державно-приватного партнерства, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних портів та їх інтеграції у світову систему вантажорозподілу;

- створення регіональних портових кластерів, що об'єднують підприємства різних видів діяльності, пов'язаної з перевалкою та обробкою вантажів, а також із різноманітними сервісними послугами щодо вантажів та суден.

Рибопромисловий комплекс.

Рибна промисловість тісно пов'язана з іншими галузями морегосподарського комплексу і залишається потенційним постачальником сировини для виготовлення біологічно активних речовин, лікувальних препаратів, а також кормового рибного борошна для підприємств і організацій агропромислового комплексу.

Специфічною особливістю рибної галузі України є те, що близько 80 відсотків сировини добувається в межах виключних економічних зон іноземних країн та відкритій частині Світового океану і лише 20 відсотків риби - у виключній економічній зоні держави та внутрішніх водоймах України, включаючи товарне рибництво [10]. За даними Держкомрибхозу, у 2009 році в Чорному та Азовському морях було виловлено 67,3 тис. тонн риби, та 147,3 тис. тонн в морських економічних зонах інших держав, при цьому рибу реалізовували за межами країни. В той самий час країна майже на 95% імпортує рибну продукцію [10,11].

Останнім часом вітчизняний рибопромисловий комплекс знаходиться у критичному стані й основні причини цього полягають у наступному:

- значне зменшенням вилову;

- спустошення вітчизняних морських та річкових запасів у зв' язку з браконьєрством;

- відсутність потужностей та технологій для виробництва якісної продукції;

- посилення ресурсної та фінансової незбалансованості, що призводить до занепаду виробництва;

- втрата риболовного флоту;

Якщо в 1999 році український океанічний промисловий флот нараховував 123 судна, станом на 2009 рік, залишилось лише 6, більшість суден було виведено в офшор [10].

Стратегічними напрямками подальшого розвитку рибопромислового комплексу країни повинно стати:

- підвищення конкурентоспроможності рибопромислового комплексу країни за рахунок зменшення собівартості вітчизняної продукції на підставі впровадження новітніх інноваційних технологій та покращення якісних показників.

- підтримка підприємств аквакультури, що займаються розведенням риби;

- будівництво вітчизняних комбікормових заводів для виробництва недорогих та живильних кормів для риболовства;

- створення регіональних кластерів для оновлення риболовного флоту країни. Висновки:

Необхідність визначення стратегічних пріоритетів розвитку України як морської держави зумовлена наступними факторами:

- зростанням конкуренції на світових ринках морських перевезень та необхідністю формування нових транзитних маршрутів;

- недостатньою ефективністю використання наявного потенціалу морегосподарського комплексу та суміжних галузей (суднобудування, судноремонту, рибопромислового комплексу, туристично-рекреаційних послуг);

- необхідністю пошуку нових шляхів зростання національної економіки на інноваційній основі;

- необхідністю подальшого впровадження ринкових механізмів в управління морегосподарським комплексом та суміжними галузями.

Для відновлення національного судноплавства, розвитку суднобудівної та судноремонтної промисловості, рибопромислового комплексу країни ефективним механізмом державної підтримки може стати створення пільгового національного регістру суден, який сприятиме залученню приватних судноплавних компаній під національний прапор України.

Важливим стратегічним пріоритетом реалізації потенціалу України як морської держава повинно стати удосконалення нормативно-правової бази, її адаптація до законодавства ЄС та міжнародного законодавства з урахуванням захисту національних інтересів країни та підвищенням їх конкурентоспроможності на світовому рівні.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Review of Maritime Transport 2011, Report by the UNCTAD secretariat. - UN, New York, 2011. - 233 p.

2. Котлубай О.М. Стратегія розвитку України як морської держави // Стан і перспективи розвитку України як морської держави: Зб. матеріалів круглого столу (Одеса, 23 листопада 2010 р.) / Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень // за заг. ред. О.О. Воловича - О.: Фенікс, 2011. - 124 с.

3. Конкурентоспроможність та сталий розвиток морегосподарського комплексу України. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011. - 427 с.

4. Примачёв Н. Т. Методы измерения эффективности морского транспортного комплекса: монография І   Н.Т. Примачёв. - Одесса:

ИПРиЭЭИ, 2009. - 2б0 с.

5. Винников В.В. Проблемы комплексного развития морского транспорта: монография І В.В. Винников. - Одесса: Феникс, 2005 - 229 с.

6. Макогон Ю.В. Украина - держава морская: монография І Ю.В. Макогон, А.Ф. Лысый, Г.Г. Гаркуша, А.В. Грузан; под. ред. Ю.В.Макогона. - Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2010. - 391 с.

7. Совершенствование управления морскими торговыми портами: Учебное пособие І Чекаловец В.И., Колодин А.Л., Столяров Г.П. и др.. - Одесса: ОНМУ, 2002. - 142 с.

8. Степанов О.Н. Стратегическое управление развитием морского порта: монография І О.Н. Степанов. - Одесса: Астропринт, 2005. - 324 с.

9. К. Ильницкий. Два десятилетия водного транспорта Украины. ІІ Порти Украины. №б, 2011.  [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http:ІІportsukraine.comІnodeІ21б9

10. Д. Федотенков. Украинская рыбная промышленность находится в критическом состоянии. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http:ІІОшибка! Недопустимый объект гиперссылки..

11. Про      Концепцію      розвитку      рибного      господарства      України      [Електроний      ресурс].      -      Режим доступу: http:ІІdarg.gov.uaІindex.php?option=com_content&view=article&id=75:2011-07-25-09-18-21&catid=40:2011-07-25-09-14-31&Itemid=83

PEHOME

Статтю присвячено визначенню стратегічних пріоритетів розвитку України як морської держави за рахунок підвищення інвестиційної привабливості та сталого розвитку основних галузей морегосподарського комплексу, а саме: судноплавства, суднобудування, судноремонту, портового господарства та рибопромислового комплексу. Визначення стратегічних пріоритетів розвитку України як морської держава спрямовано на прискорений розвиток транспортної інфраструктури країни, її інтеграції у сучасні світові транспортно-логістичні системи доставки вантажів.

Kлючoві слова: морегосподарський комплекс, судноплавство, судноремонт, суднобудування, портове господарство, рибопромисловий

комплекс.

PEHOME

Статья посвящена определению стратегических приоритетов развития Украины как морской державы за счёт повышения инвестиционной привлекательности и устойчивого развития основных отраслей морехозяйственного комплексу, а именно: судоходства, судостроения, судоремонта, портового хозяйства и рыбопромышленного комплекса. Определение стратегических приоритетов развития Украины как морской державы направлено на ускоренное развитие транспортной инфраструктуры страны и её интеграции в современные мировые транспортно-логистические системы доставки грузов.

Ютючевые слова: морехозяйственный комплекс, судоходство, судоремонт, судостроение, портовое хозяйство, рыбопромышленный комплекс.

SUMMARY

Article is devoted to the definition of strategic priorities of development of Ukraine as a powerful sea state on the expense of increase of investment appeal and a sustainable development of main branches of sea complex, such as: navigation, shipbuilding, ship repair, port economy and fishing complex. Definition of strategic priorities of development of Ukraine as a powerful sea state are directed on the accelerated development of country transport infrastructure and its integration into modern world transport and logistics systems of cargoes delivery. Keywords: sea complex, navigation, ship repair, shipbuilding, port economy, fishing complex.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ

Фомичева Н.В., к.э.н., доцент кафедры «Международная экономика», Донецкий национальный университет Назаренко В.В., к.э.н, Председатель Горловской общественной организации «Стратегии развития»

Постановка проблемы. Возникновение венчурных фондов в мире было обусловлено необходимостью финансирования малого наукоёмкого бизнеса. Венчурный капитал начал использоваться в США с середины 50-х годов, в Европе он появился немного позже, в конце 70-х, а в Украине развитие венчурного бизнеса началось лишь в 1992 году.

Анализ последних исследований и публикаций. Венчурный капитал, как исключительно рисковый капитал для компаний и проектов, находится сегодня в Украине лишь на стадии формирования. Исследованием теоретических и практических проблем венчурного капитала занимались такие отечественные специалисты, как: О. Ястремский, В. Витлинский, Ю. Жернокута, А. Степаненко, А. Яновский, П. Гулькина, Г. Андрощук, О. Горилей, А. Поручник, Л. Антонюк, А. Пересада, О. Романишин; а также такие американские экономисты, как: Ж.У. Фенн, Н. Лайанг, С. Пауз, П. Джонсон и другие.

Выделение нерешенной проблемы. Актуальными остаются проблемы достаточного научного определения сущности и места отношений венчурного капитала в Украине, отсутствие комплексного подхода к анализу особенностей и проблем развития венчурного капитала в Украине и в мире.

Цель научной статьи состоит в том, чтобы осветить проблемы, связанные с развитием венчурного капитала в Украине и определить направления их устранения.

Ситуация, сложившаяся в нашем государстве сегодня, характеризуется чрезвычайной неопределённостью во всех сферах, что значительно усложняет не только возможность прогнозирования и стратегического планирования, а и дестабилизирует текущую деятельность. Таким образом, перед субъектами современного экономического пространства Украины возникают задания поиска новых механизмов привлечения капитала.

Изучение существующего опыта показывает, что дефицит инвестиционных ресурсов инновационной сферы может быть эффективно преодолён благодаря венчурному финансированию [1, с. 14].

Венчурный капитал, по определению Европейской ассоциации венчурного капитала, является паевым капиталом, который предоставляется профессиональным фирмам, инвестирующим и совместно управляющим стартовыми, развивающимися или частными компаниями, которые трансформируются и демонстрируют потенциал для заметного роста.

Считается, что современные венчурные инвестиции - это особый механизм инвестиционной деятельности, который позволяет решать значительно больший круг проблем, нежели традиционные инвестиционные механизмы. Он более гибкий и динамичный, его участники действуют как единое целое, поскольку раздел рисков между инвестором и предпринимателем на всех этапах деятельности - залог успешной реализации проекта.

Говоря о концепции венчурного капитала в Украине, следует отметить, что в 2001 г. Верховная Рада Украины приняла закон "Об институтах совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондах)". Помимо прочего, закон ввел в украинское законодательное поле определение "венчурного фонда". Авторы закона руководствовались намерениями создания в Украине инфраструктуры фондов частного капитала и венчурных инвестиций, которая способствовала бы развитию инвестиционных процессов и доступу предприятий к источникам финансирования [2].

© Фомичева HB., Пазаренко B.B., 2012

В украинском законодательстве венчурный фонд - это инвестиционный фонд закрытого типа (паевой или корпоративный), на структуру активов которого не накладывается существенных ограничений (как в случае диверсифицированного фонда), и вкладчиками которого могут быть исключительно юридические лица. Активами фонда управляет компания по управлению активами (КУА), ответственное хранение активов обеспечивает компания-хранитель. Наблюдатели часто высказывают мнение, что украинские венчурные фонды - это далеко не то же самое, что фонды частного капитала на Западе, что цель их создания - не финансирование растущих бизнесов, а реализация тех или иных схем управления собственностью и использование налоговых преимуществ, которыми обладает фонд (инвестиционные фонды не платят налог на прибыль) [3].

Ключевыми участниками инвестиционного процесса в странах мира являются: инвесторы, стремящиеся к получению высоких доходов; предприниматели, которым необходим капитал; инвестиционные банки, организующие продажу компаний; венчурные фонды, зарабатывающие деньги на посредничестве между перечисленными заинтересованными сторонами.

Для того чтобы успешно заполнить этот разрыв, венчурный фонд должен обеспечить уровень отдачи на инвестиции, достаточный для привлечения средств инвесторов, и условия, привлекательные для предпринимателей.

Несмотря на одинаковые цели, которые ставят перед собой участники инвестирования, выделяется ряд форм рисковых капиталовложений, характеризующихся большей или меньшей степенью риска. Самая простая организационная форма допускает прямое финансирование инвестором проекта, в котором он заинтересован. Такая форма связана с наибольшем уровнем финансового риска, одновременно обещая инвестору при успешном завершении проекта максимальную прибыль [4]. В Украине имеются все формы рискового инвестирования, но последние две представлены единичными случаями.

Инвесторы рискового капитала могут совместно финансировать масштабные и перспективные проекты, уменьшая при этом риски. Опытные инвесторы не будут финансировать один проект, а распределят средства между несколькими. Возможным вариантом является создание совместного венчурного фонда, от имени которого будут совершаться рисковые капиталовложения. Его участники получают прибыль и несут убытки пропорционально вложенным средствам [2, с. 17].

Значительную популярность приобрели специализированные венчурные компании, которые могут управлять одним или несколькими фондами рискового капитала.

Венчурное инвестирование осуществляется поэтапно (Таблица 1).

Таблица 1.

Стадии жизненного цикла венчурного капитала_

CTa^Hn

Основные цели вложения

Источники венчурного капитала

Ожидаемый доход

Величина риска

Срок окупа емости

1. seed

Проведение НИОКР, формирование бизнес-планов и маркетинговых исследований

«Бизнес-ангелы», «семья и друзья»,

государственные фонды (гранты)

Свыше 50% годовых (иногда свыше 100%)

Очень высокий финансовый риск

До 10 лет

2. start-up

Организация производства, создание прототипа нового изделия

Венчурные фонды, «бизнес-ангелы»

Около 35% годовых (до 50%)

Высокий финансовый риск

В среднем 5­7 лет

3. early expansion

Внедрение на рынок, завершение научно-исследовательских работ, повышение квалификации кадров, создание рекламы, сети сбыта

Венчурные фонды, банки

До 30% годовых

Снижение финансового риска

В среднем 4­7 лет

4. rapid growth

Расширение производства и сбыта, обновление продукции, увеличение оборотных средств, улучшение системы сбыта

Банки, корпорации

От 20% до 30%

годовых

Низкий

финансовый риск

В среднем 2­5 лет

5. exit

Финансирование выхода фирмы на рынок ценных бумаг, приобретение фирмы управляющим

Банки, публичные рынки, крупные корпорации

До 20-25%

годовых

Риск незначителен и связан с внешними факторами

До 1 года

Говоря об инвестиционных проектах, которые сейчас предлагаются в Украине, то можно отметить, что даже лучшие из них ещё не готовы к венчурному инвестированию. Привлечение средств из украинских источников чрезвычайно усложнено. Рассматривая традиционные источники, мы видим либо очень слабое развитие этого сектора экономики, либо неблагоприятное законодательство и отсутствие коммерческого интереса из-за высокого риска.

При этом, следует сказать, сегодня рынок венчурного капитала в Украине находится на стадии формирования и развития, имея существенный потенциал к развитию.

В Украине развитие венчурного бизнеса началось в 1992 г. после подписания соглашения о создании Фонда «Украина» - первого венчурного фонда в нашей стране. В 2000 году эта структура осуществила инвестиции в более чем 30 отечественных компаний на общую сумму около $10 млн. В 1994 г. на украинском рынке начал свою деятельность Western NIS Enterprise Fund с начальным капиталом $150 млн., предоставленным правительством США. В 1998 г. приступил к работе Black Sea Fund, входящий в состав компании по управлению активами Global Finance, общий капитал которого составляет около $60 млн. В этом же году была создана компания Euroventures Ukraine (капитализация $30 млн.), начавшая свою работу в 1999 г. Значительная доля финансирования через эти фонды (за исключением Western NIS Enterprise Fund) осуществляется за счет средств Европейского банка реконструкции и развития [5].

Помимо этого, в той или иной форме (но без открытия официального офиса) своих представителей на сегодняшний день в Украине имеют Commercial Capital Enterprise, Sosiete General Emerging Europe, а также Baring Vostok Capital и New Century Holdings (последние два не являются чисто венчурными фондами, но занимаются такими операциями). Все названные фонды являются по сути иностранными, так как созданы по законодательству других стран, имеют зарубежных управляющих и иностранные источники капитала. Что же касается украинских венчурных фондов (то есть созданных по законам Украины и управляемых украинскими компаниями), то таковые на сегодняшний день еще не зарегистрированы [6].

Согласно другим данным, началом венчурной индустрии в Украине следует считать 1993 год, когда на Токийском саммите между правительствами стран "большой семерки" и Европейским Союзом было принято Соглашение о поддержке только что приватизированных предприятий по Государственной программе массовой приватизации, в рамках которой около 15 000 малых и средних предприятий перешли в руки собственников.

В период с 1994 по 1996 год постепенно было создано 11 Региональных Венчурных Фондов в партнерстве между Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР), выделившим 310 млн. долларов на финансирование акционерного капитала в Киеве, и странами - донорами (Франция, Германия, Италия, Япония, США, Финляндия, Норвегия и Швеция), выделивших 207 млн. долларов в виде безвозмездных ссуд.

Особое внимание созданные Фонды обращали на компании, ориентированные на местные рынки потребительских товаров, в основном, продовольственных или связанных с ними (упаковка в Киеве, послепродажное обслуживание и т. д.), но только не научно -технологический сектор [7].

Первая инвестиция была сделана в 1995 году. Однако, процесс инвестирования был затруднен в силу следующих факторов:

• ранняя стадия развития рыночной экономики

• механизмы прямого инвестирования не были развиты, а понимание этого процесса ограничено

• менеджеры компаний остерегались внешних инвесторов

• менеджеры Фондов не были адаптированы к украинским условиям, и создание управляющих команд протекало медленно

• отсутствие прямых контактов между менеджерами Фондов, их разобщенность [8].

В начале 90 - х годов в Украине, кроме 11 региональных фондов ЕБРР, начали свою деятельность 3 американских фонда и 5 фондов, созданных совместно ЕБРР и Международной Финансовой Корпорацией. Картина на начало 2000 - х годов сильно не изменилась, кроме того, что появился ряд фондов, созданных с участием капитала европейских стран.

Если мы посмотрим на рынок венчурного капитала в США и Европе, мы увидим, что источниками средств венчурных фондов являются, в основном, пенсионные фонды, страховые компании, банки, а также правительственные агентства и частные инвесторы.

В Украине же участие средств пенсионных фондов и страховых компаний в венчурных фондах экономически невыгодно в силу несовершенства существующего законодательства. И почти нет национального венчурного капитала в Киеве, в отличие, например, от ближайшего соседа - Финляндии, где более 80 % средств, работающих на венчурном рынке, носят национальный характер, в Великобритании - около 40 % [9].

Критериями и приоритетами, которыми руководствуются венчурные фонды при выборе компании для инвестирования, служат:

1) венчурный капитал по своей природе может быть направлен только в частный бизнес;

2) квалификация менеджмента компании, в которую они намереваются осуществить инвестиции;

3) долгосрочные проекты, которые имели бы стабильное развитие;

4) венчурные фонды уделяют большое внимание наличию у компаний развитой дистрибьюторской сети и стабильной сырьевой базы [12, c. 32];

5) немаловажную роль играет и отрасль, в которой работает компания-получатель инвестиций;

6) наличие у компании эксклюзивного продукта.

В целом же отраслевая направленность венчурных вложений в Украине совсем не похожа на отраслевую структуру вложений в развитых странах, где половина из них приходится на информационные и биотехнологии. [4].

Как уже отмечалось выше, процесс венчурного инвестирования состоит в покупке венчурным фондом части уставного капитала выбранной компании. При этом имеются различия в политике разных фондов относительно размеров выкупаемых долей. Так, стратегия Global Finance состоит в том, чтобы выкупать контрольный пакет акций у объекта инвестирования. Это связано с тем, что фонд предпочитает иметь полный контроль над компанией и решающее слово при принятии наиболее глобальных решений [11, c. 99].

В то же время Euroventures Ukraine считает более целесообразным покупать относительно небольшую долю в уставном капитале инвестируемой компании. Главное, по мнению ее экспертов, чтобы инвестированных денег хватило для обеспечения роста прибыльности и капитализации компании. При этом контроль за деятельностью объекта инвестиций осуществляется в форме предоставления ежемесячных отчетов менеджментом компании, а также путем включения в совет директоров компании представителя фонда с правом наложения вето на ключевые решения.

Помимо этого, венчурный фонд, как правило, активно принимает участие в деятельности фирмы, предоставляя ей различные консультации. В частности, Western NIS Enterprise Fund практикует проведение интенсивных семинаров по вопросам корпоративных финансов, бухгалтерского учета, маркетинга и стратегии управления для генеральных директоров, а также других ведущих специалистов компаний, в которые осуществлены инвестиции.

Специфические для Украины дополнительные риски венчурного бизнеса заключаются в следующем:

сложно найти предприятие с перспективой быстрого роста капитализации;

нестабильность законодательства не позволяет инвесторам планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу, а ведь венчурные инвестиции рассчитаны на срок от 3 до 7 лет;

огромные размеры теневого сектора экономики не дают возможности инвестору выгодно продать свою долю в компании, поскольку не всегда на основании отчетных данных можно верно проанализировать финансовое состояние хозяйствующего субъекта [12, c. 91-92].

Увеличению числа операторов венчурного рынка в Украине, по мнению экспертов Western NIS Enterprise Fund, не способствует и существующая система государственного лицензирования и сертификации, а также постоянное давление на инвесторов и предпринимателей со стороны различных контролирующих органов.

По состоянию на 31.12.2009 всего в Украине было зарегистрировано 690 венчурных компаний, это больше, чем в 2007 и 2008 годах. В то же время стоимость активов венчурных фондов выросла в 2009 году почти в 3,5 раза по сравнению с 2007 годом и составила 76028,21 млн. грн. Тем не менее, стоимость активов в процентном соотношении от стоимости активов всех Институтов Совместного Инвестирования (ИСИ) сократилась по сравнению с 2008 годом (Таблица 2).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 


Похожие статьи

Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам